Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произтичащите от чл. 35 на Закона за социалните услуги (ЗСУ) ангажименти по разработване на Националната карта за социалните услуги и в съответствие със задълженията на администрацията по чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), предоставям на Вашето внимание:

1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет, изготвен по утвърдената от изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане структура за община Сопот и приложенията към нея.

- Приложение № 1 - желаещи

- Приложение № 2 - образование

- Приложение № 3 - здравеопазване

- Приложение № 4 - персонал

- Приложение № 5 - критерии

- Приложение № 6 - схема на трансформиране

- Приложение № 7 - Декомпозирани вече съществуващи социални услуги по дейности, посочени в чл. 15 от ЗСУ за община Сопот

2. Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет, изготвен по утвърдената от изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане структура за община Сопот и приложенията към нея.

В изпълнение на чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ) ще бъдат проведени публични дискусии и публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

Предложения и мнения на граждани и организации могат да бъдат писмени, предоставени в деловодството или изпратени на електронните адреси на община Сопот.