Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складова база-Бозалан-производство на специална продукция гр. Сопот“

с оператор: „Трансармъри“ ООД, гр. София

с предмет на дейност: производство на специална продукция в три производствени участъка:

- Участък I - пресоване, леене на взривни вещества;

- Участък II - монтаж на реактивни двигатели за изстрели за РПГ-7В и на стартови заряди за изстрели СПГ-9 и 2А28;

- Участък III - монтаж на взриватели и изпитвания на произвежданите изделия.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 17.02.2023 г. до 17.03.2023 г., в сградата на общината на ул. „Иван Вазов: № 34, етаж 3 и на интернет страницата на община Сопот- www.sopot-municipality.com .

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на община Сопот.

Лице за контакти: Костанда Василева- Специалист екология, земеделие, гори и водни ресурси, дирекция „Специализирана администрация“, тел.: 031 34/ 60 03.