Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

 

Осигуряване на обществен достъп до информация по инвестиционно предложение:

„Изграждане на два броя мостови съоръжения на р. Мурла и почистване в района около тях от храсти и дървета в землището на гр. Сопот" в  землището на гр. Сопот с ЕКАТТЕ 68080

Възложител: Община Сопот, ЕИК 115816423

Пощенски адрес: обл. Пловдив, общ. Сопот, гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" № 34