Община Сопот

Изх. № С - 3918/02.08.2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2024 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Планирането на дейностите, свързани с чистотата, сметосъбирането, сметоизвозването през 2024 г. е обусловено от новите обстоятелства по функциониране на регионално депо за неопасни отпадъци, чийто собственик е Община Карлово. В плановите показатели е необходимо да бъдат предвидени всички задължителни такси като отчисления към Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) и таксите, които се заплащат като поддръжка за депо. Освен тези разходни показатели, обусловени от наличието на депо, в план-сметката за залегнали всички други разходи, с които обичайно се  осъществяват дейности по сметопочистване и сметоизвозване.

Планът за 2024 г. е съобразен с отчисленията към РИОСВ, както следва:

По чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 5,00 лв. за тон отпадък;

По чл. 64 от Закона за управление на отпадъците във връзка с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за отчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци., и изм. и доп. бр. 7 от 20.01.2017 г., и изм. и доп бр. 26 от 22.03.2020 г. – 95,00 лв. за тон отпадък;

За експлоатационни разходи на съответните съоръжения (включително за сепариране и оползотворяване на битови отпадъци):

- Депо – 26,28 лв. с ДДС за тон отпадък;

- Сепариране – 25,08 лв. с ДДС за тон отпадък.

Очакваните резултати след приемането на план-сметката за такса битови отпадъци са повишаване на приходите и синхронизиране с реалните разходи, които заплаща Община Сопот при предоставяне на услугите по чистота

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК, проектът на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2024 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци е публикуван на интернет страницата на Община Сопот.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в срок от един месец от деня на уведомяването чрез настоящата публикация (от 02.08.2023 г. до 02.09.2023 г.), на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения по проекта на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2024 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци е публикуван на интернет страницата на Община Сопот.

Писмените предложения и възражения могат да бъдат изпращани, както следва:

- На хартиен носител в Деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34, ет. 1;

- По електронен път: на e-mail адрес : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Сопот.

Съдържание на документацията:

- Доклад;

- Приложение № 1;

- Приложение № 2;

- Приложение № 3;

- Проект на решение;

- Проект на докладна записка.

 

Лице за контакти:

инж. Николай Новаков – Зам.-кмет на Община Сопот

тел.: 03134/6003

 

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ     / П /

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ