Община Сопот

ЗАПОВЕДИ - 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-84/26.03.2024 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от масив 122, м. "Малкия друм"  по  КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-69/05.03.2024 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 38 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-46/14.02.2024 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за Подробен устройствен план - ПРЗ за част от масив 4, м. "Розите" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-39/05.02.2024 г.

Относно: Неучебни дни за училищата на територията на община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-32/29.01.2024 г.

Относно: Забрана за паша на следните отдели и подотдели на територията на ТП "ДГС Карлово" - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------