Община Сопот
Центърът за обществена подкрепа гр.Сопот е открит по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск по превенция ,деинституализация и реинтеграция в общините Раковски , Садово и Сопот”. Финансиран от Програма “ФАР”.
     cop1На територията на община Сопот Центърът съществува от 25 октомври 2007 година. От 1- ви юли 2008 година е общинска дейност с делегиран от държавата бюджет.
     ЦОП предоставя подкрепа на общността под формата на социални услуги за деца и семейства. Предлаганите социални услуги са индивидуални и групови. Индивидуалните се провеждат като срещи, разговори, консултации в домашна среда, училище или в ЦОП.
Екипът посредничи при общуването на клиентите с институции, за регистрация в Бюро по Труда, за получаване на материална подкрепа от ДСП , за издаване на лични карти и удостоверения за раждане .
     Груповите социални услуги се провеждат под формата на курсове с ученици и родители, по  Програмите “Семейно планиране “, ”Моят избор”, ”Родителски умения”.     Младите хора се информират по въпросите за половото възпитание,  необмислените и безотговорни сексуални отношения и за последиците от тях: болести, нежелана бременност, аборти.
     Наркотиците, упойващите вещества и стимулантите са друга важна тема, по която учениците се информират, дискутират и обсъждат вълнуващите ги въпроси в група или със социален работник.
     За по-малките ученици, екипът на ЦОП, предоставя разработени теми по Програма “Моят Избор”.
     Социалните работници, с помощта на доброволци по инициатива „Връстници обучават връстници” провеждат беседи за насилието между тях, за опасностите на улицата  и риска, които крие общуването с непознати . Проблем на съвременното училище са безпричинните отсъствия на учениците. Екипът на ЦОП работи с учениците отпадащи или застрашени от отпадане тях по Програма “Да се върнем в клас”, в насока осъзнаване  на училището, като привилегия на цивилизацията и необходимост от получаване на качествено образование. Тези ученици се включват в доброволчески инициативи  и други активности на ЦОП с цел ангажиране на свободното време и промяна модела на поведение.
     cop2Родителите, като най- важната и определяща част от живота на децата, също са обект на дейността на ЦОП. Освен подкрепата по Програма “Семейна подкрепа”, където се консултират  и информират да разпознават и да посрещат нуждите на детето, съществува и  групова работа в курс “Родителски умения” .
     Една от най-важните дейности на ЦОП, е  реинтеграцията- връщането на деца от институции в биологичните им семейства, социална услуга, която се разработва заедно с ОЗД към ДСП. Също така се предоставят социални услуги по Програми „ приемна грижа” и „Осиновяване”.
     От съществуването на ЦОП Сопот 682  потребители са ползвали социални услуги под различни форми.  На този етап социалните услуги предоставяни от ЦОП Сопот, се ползват от потребители на общините Сопот и Карлово.
cop4