Търсене

Община Сопот

Решения 2008

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Сопот.
ОТНОСНО: Избиране на заместник - председатели на Общински съвет.
ОТНОСНО: Наименования на Постоянните комисии . Създаване на Постоянните комисии към Общинския съвет – Сопот. Избор на председатели.
ОТНОСНО: Одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот УПИ VIII-ЗОХ, кв.60 по РП на гр.Сопот.
ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ-1-хотел кв.67 по плана на гр.Сопот, на основание чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТвъв връзка с чл21 т.8 от ЗМСМА и одобряване на петно за поставяне на ВПС от 12 м2.
ОТНОСНО: Отдаване под наем 18 м2 общински терен за поставяне на ВПС, по схема одобрена от главния архитект.
ОТНОСНО: Предоставяне на целеви средства за основен ремонт на покрива на общинско лечебно заведение.
ОТНОСНО: Промяна на цената на един храноден на едно лице, ползващо услугите на „Домашен социален патронаж" на Община Сопот.
ОТНОСНО: Продажба па имот частна общинска собственост-ПИ 000409 от750 кв.м. в м. "Пикаковец " с построената в него масивна стопанска постройка на един етаж от 151 кв.м. по КВС е землището на гр.Сопот. Одобряване на начална конкурсна цена н условия за провеждане на конкурс.
ОТНОСНО: Закриване на структурно звено и увеличаване числеността на
персонала в дейност "Чистота" - Сопот.
ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския
съвет, съгласно приета методика.
Относно:Приемането на план-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2008г. и определяне на размера на таксата.
Относно: Одобряване условия за провеждане на конкурс за избор на лицензиран оценител.
Относно: Одобряване разпределението на общински жилищен фонд.
Относно: Отдаване под наем имот частна общинска собственост –“част от двуетажна сграда – Битова механа с площ 253.05м2 , находящ се в УПИ I, кв. 26 по УП на гр.Сопот за търговска дейност. Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Относно: Определяне представител на Общинския съвет Сопот в Областния съвет за развитие на област Пловдив.
Относно: Публикуване на нормативни актове от Общински съвет – Сопот в Регионален седмичник "Диалог днес" Карлово -Сопот за 2008г.
Относно: Оспорване от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№ 12/08.01.08г. За проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ – I – хотел кв.67 по плана на гр.Сопот , на основание чл.134 ал.2 т6 от ЗУТ във връзка с чл.21 т.8 от ЗМСМА и одобряване на петно за поставяне на ВПС от 12 м2.
Относно: Оспорване на Решение №6 на Общински съвет Сопот от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№ 13/08.01.08г. за отдаване под наем 18м 2 за поставяне на ВПС, по схема одобрена от главния архитект.
Относно: Оспорване на Решение №9 на Общински съвет Сопот от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№ 14/08.01.08г. за продажба на имот частна общинска собственост – ПИ 000409 от 750 м2 в м. “Пикаковец” с построената в него масивна стопанска постройка на един етаж от 151 м2 по КВС в землището на гр. Сопот.Одобряване на начална конкурсна цена и условия за провеждане на конкурс.
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
Относно: Отпускане на средства за служебно погребение на Ганчо Вълев Шошев
Относно: Попълване състава на ПК  "Образование, култура …"  и ПК "АПВ"  към Общинския съвет- Сопот.
Относно: Определяне на представители на Община Сопот в Сдружение Асоциация на общините от южен централен район „Хебър".
Относно: Кандидатстване на Община Сопот пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ с проект „Аварийна подмяна на водопровод и възстановяване на настилката на ул."Незабравка" и ул."Възраждане", гр.Сопот.
Относно: Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци през 2008 г. на Община Сопот.
Относно: Съгласие на Общински съвет Сопот Община Сопот да кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на Детски ясли, ЦДГ №1 „Роза". ЦДГ №2 „Слънчево детство"  и НУ „Неделя Петкова"  Сопот.
Относно: Учредяване право на строеж върху общинска земя за обекти комплексно застрояване в УПИ ХVI - комплексно застрояване, кв.59 по плана на гр. Сопот.
Относно: Учредяване право на строеж върху общинска земя за обект – обществено обслужване в УПИ I , кв.26 по плана на гр. Сопот.
Относно: Учредяване право на строеж върху общинска земя на сгради за жилищни нужди в не застроени УПИ , кв.2 по плана на с. Анево.
Относно: Учредяване право на строеж на гаражи.Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Относно: Удължаване срока за наем на общински имоти;
- "Гараж № 19", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58;
- "Гараж № 13", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58,
- "Гараж № 12", находящ се в гр. Сопот, УПИ - VI кв. 58,
определен с Решение № 169, взето с протокол
№ 27/13.01.2005г.
Относно: Промяна на т.1 от Решение 11, взето с протокол №3 от заседание на ОбС – Сопот , проведено на 20.12.2007г..
Относно: Промяна в числеността и състава на ПК „Устройство на територията..." и ПК „Административно-правни въпроси, и допълване на Решение № 3 взето с Протокол № 2 от заседание на Об.С - Сопот, проведено на 22.11.2007 г..
Относно: Предоставяне под наем без търг и конкурс на терен публична общинска собственост с площ 15.5м2, върху който е монтиран павилион собственост на Българския спортен .тотализатор, за срок 5 /пет/ години.
Относно: Съгласие на Общински съвет Сопот Община Сопот да кандидатства с проект ”Модернизация, ремонт, рехабилитация и оборудване на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД, гр.Сопот.
Относно: Закриване на структурно звено и разкриване на ново.
Относно: Съгласие “Ситигаз България” АД да кандидатства за издаване на лиценз за газификация на гр.Сопот и присъединяване на Общината към територията на регион “Тракия”
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2007 год. и БЮДЖЕТА за 2008 година.
Относно: Газификация на Община Сопот.
Относно: Замяна на земеделска земя, частна общинска собственост със земеделска земя собственост на Лютвие Мустафова Исова.
Относно: Замяна на земеделска земя, частна общинска собственост със земеделска земя собственост на Мария Стефанова Димитрова.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и семейства 2008-2013г. и Общинска програма за закрила на детето 2008г..
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за организацията и финансиране на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сопот.
Относно: Решение № 11/ 20.12.2007 г, на Общински съвет - Сопот, взето с Протокол №3/20.12.2007г., относно: Избор на временна комисия за промяна на Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
Относно:Отпускане на персонална пенсия на Радослав Петров Боянов.
Относно: Определяне като приоритет за Община Сопот изграждането на пречиствателна станция за битово отпадни води и довеждащ колектор в град Сопот.
Относно: Определяне като приоритет за Община Сопот изграждането на водоем за питейна вода, пречиствателна станция за питейни битово отпадни води и подмяна на водопроводна мрежа в град Сопот.
Относно: Приемането на правилник за устройство и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Общинска администрация – Сопот
Относно Продажба на не застроени УПИ находящи  се в кв.1 и кв.2 по плана на с.Анево за реализиране на жилищни сгради.
Относно : Предоставяне на терен за поставяне на ВПС в УПИ III-918, кв.37 гр.Сопот по схема одобрена от главния архитект на Общината.
Относно : Допълнително учредяване право на строеж върху общинска земя върху общинска земя към сгради с обществено – обслужващи функции – търговия и услуги в УПИ VII кв. 69 по плана на гр.Сопот.
Относно : Охрана на сгради и имущество общинска собственост.
Относно : Допълнения и актуализиране на такси и цени на услугите в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.
Относно : Обявяване на общински имоти – пасища и мери на територията на Община Сопот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
Относно : Определяне на такса за ползването на общинските мери и пасища.
Относно : Учредяване право на строеж върху общинска земя за обект обществено обслужване в УПИ ХIII – комплексно застрояване, кв.28 по плана на с.Анево.
Относно : Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – павилион за закуски , с полезна площ 10.5 м2 , находящ се в НУ “Неделя Петкова” гр.Сопот Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Относно: Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
Относно: Актуализация на бюджета на Община Сопот за 2008г.
Относно : Разкриване на дейност “Център за обществена подкрепа”.
Относно : Определяне на такса за ползване на общински мери и пасища.
Относно : Предоставяне под наем, чрез търг с явно наддаване на 12м2 Публична общинска собственост /улично пространство/ на ул.”Христо Маджаров” за поставяне на ВПС, по схема утвърдена от гл.архитект на Община Сопот.
Относно : Приемане на наредба на Общински съвет Сопот по прилагането на чл.196 ал.5 от ЗУТ за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Сопот.
Относно : Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост – “Гараж № 10” и “Гараж № 18”, находящи се до гробищен паркУПИ VI, кв. 58 гр.Сопот. Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Относно : Провеждане на търг за предоставяне под наем на имот общинска собственост. Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Относно : Провеждане на търг за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост. Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
Относно : Предложение на Общински съвет Сопот до Министъра на културата , за утвърждаване статут на държавен културен институт на родната къща-музей “Иван Вазов”.
Относно : Освобождаване на управителя и провеждане на конкурс за възлагане управлението на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД гр.Сопот.
Относно : Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
Относно : Оспорване от Веселин Личев – кмет на Община Сопот с вх. № 260|09.07.2008г. на Решение № 66 взето с протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Сопот проведено
на 26.06.2008г., касаещо: Предоставяне под наем, чрез търг с явно наддаване на 12м2 Публична общинска собственост /улично пространство/ на ул.”Христо Маджаров” за поставяне на ВПС, по схема утвърдена от гл.архитект на Община Сопот.
Относно : Оспорване от Веселин Личев – кмет на Община Сопот с вх. № 26109.07.2008г. на Решение № 70 взето с протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Сопот проведено на
26.06.2008г., касаещо: Провеждане на търг за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.
Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане  на търг.
Относно : Оспорване от Веселин Личев – кмет на Община Сопот с вх. № 262\09.07.2008г. на Решение № 72 взето с протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Сопот проведено на 26.06.2008г., касаещо: Освобождаване на управителя и провеждане на конкурс за възлагане управлението на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД гр.Сопот.
Относно : Отдаване под наем на Язовири публична и частна общинска собственост на територията на Община Сопот.
Относно : Провеждане на конкурс за отдаване под наем на “Рибарник” с площ 8.554 дка, ПИ 000243 в местността “Арменица” в землището на гр.Сопот.
ЗАБЕЛЕЖКА: ОБЯВЕНО ЗА НИЩОЖНО С РЕШЕНИЕ № 5414/ 17.04.2014 г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Относно : Вземане на решение за възлагане на превозите по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия Сопот – Пловдив – Сопот от областна транспортна схема и делегиране изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета.
Относно : Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
Относно : Промяна структурата на Общинска администрация в Община Сопот и кметство Анево.
Относно : Отпускане на средства за извършване на служебно погребение.
Относно : Учредяване право на строеж за пристрояване към жилищен блок №6, секция “В” кв.44 гр.Сопот по одобрен идеен проект.
Относно : Съгласие на Общински съвет Сопот Община Сопот да сключи споразумение за партньорство с Община Карлово, Община Павел баня, Община Казанлък, с цел
кандидатстване с общ проект по оперативна програма „Административен капацитет", Ос I „
Добро управление", под приоритет 1.4 „Администрацията партньор на бизнеса".
Относно Ремонт на "Ритуална зала" и прилежащите към нея санитарни и обслужващи помещения.
Относно: Промяна поименния списък на капиталовите разходи съгласно Приложение 11 на Решение 41\ 27.03.08г..
Относно : Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
Относно : Отпускане на еднократна парична помощ за извършване на погребение на Йордан Тодоров Сербезов по молба с вх. № 268/ 16.07.2008 г. на Димитър Тодоров Тодоров.
Относно : Оспорване от Веселин Личев – кмет на Община Сопот с вх. № 289|01.08.2008г. на Решение № 81 взето с протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Сопот проведено на 24.07.2008г., касаещо: Промяна структурата на Общинска администрация в Община Сопот и кметство Анево.
Относно : Попълване състава на ПК “Образование, култура …”, ПК “Стопански дейности …” и ПК “Устройство на територията” към Общинския съвет - Сопот. Избор на Председател на ПК “Стопански дейности …”. Избор на зам.Председател на ОбС..
Относно :Отмяна на Решение №271, взето с протокол №43 от заседание на ОбС , проведено на 15.12.2005г..
Относно : Съгласие на Общински съвет Сопот Община Сопот да кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на Народно читалище “Иван Вазов” Сопот”.
Относно : Актуализация на Бюджета на Кметство Анево гласуван с Решение №41 / 27.03.2008г.на Общински съвет Сопот /Приложение №7/.
Относно : Отпускане на финансова помощ на “Медицински център І Сопот” – ЕООД.
Относно : Отпускане на финансова помощ на многодетно семейство.
Относно : Прекратяване на процедурата по въвеждане в експлоатация на рентгенов апарат TuR D800 в СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД – Сопот и закупуване на друг рентгенов апарат.
Относно : Промяна в Решение №79/24.07.2008г. на Общински съвет Сопот в т.VІ и VІІ – състава на комисията за провеждане на конкурса за автобусна линия Сопот – Пловдив – Сопот.
Относно : Приемане оспорването на Решение №81 взето с протокол №11 от 24.07.2008г. и одобряване численост и структура на Общинска администрация в Община Сопот и кметство Анево.
Относно : Информация за отчета за изпълнение на бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2008г.
Относно : Утвърждаване на СОУ “Иван Вазов”, Община Сопот като средищно училище.
Относно : Отпускане на средства за закуски на Гергана Живкова Танкишева през учебната 2008-2009г.
Относно : Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика
Относно : Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” ЕООД гр.Сопот
Относно: Повишаване таксата за вход на къща – музей “Иван Вазов”.  Билет за възрастен не по-малко от – 2лв.
Относно : Промяна в представителите на ОбС Сопот в Областния съвет за развитие на Област Пловдив и в Сдружение Асоциация на общините от южен централен район “Хебър”.
Относно : Увеличаване с 899 лв. на средствата за ремонт на "Ритуална зала" и прилежащите към нея санитарни и обслужващи помещения в резултат на възникнали неотложни допълнителни работи без да променя уточнения план на Бюджет 2008 към 30.09.2008г.
Относно: Мероприятия за оздравяване на “Медицински център І Сопот” - ЕООД
1. М. Кацарова – Общински съветник .
Относно : Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58111 – 74 – 265 „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна вода и битово-отпадни води с довеждащи колектори – Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот”
1. Упълномощава Кмета на Община Сопот – Веселин Петров Личев да издаде Запис на заповед без протест и без разноски по образец на МОСВ - Договарящ орган към датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58111 – 74 – 265 „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна вода и битово-отпадни води с довеждащи колектори – Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот”
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед и подписване на документи, свързани с реализиране на проект № 58-131-107-107 „Подготовка на инвестиционен проект – „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопроводна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейно и битово отпадни води с довеждащи колектори” – Етап 2 „Реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, изграждане на резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, строителство на пречиствателна станция за питейна вода”
Относно: Предприемане на мерки за преустановяване разпространението и употребата на торби от неразградими материали на територията на Община Сопот.
Относно: Именуване на обособена улица в регулация на територията на гр. Сопот.
Относно: Допълнения и изменения към Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда, безопасността на движението, чистотата и общественото имущество на територията на Община Сопот и наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.
Относно: Обявяване на 10 август за Ден на възпоменание на изкланите от турците сопотненци през Руско-турската освободителна война.
Относно: Предсрочно прекратяване на договора за сметосъбиране , сметоизвозване, снегопочистване и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот между Община Сопот и “ЕКОТРАНСФАКТОР”ЕООД.
Относно: Актуализация на такси в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.
Относно: Предоставяне под наем на терен на „ЕНДУРУ КЛУБ ЕКСТРЕМ” – седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.”Кирил и Методий” № 5 рег. По ф.д.№ 536/2006 г. по описа на Пловдивски окръжен съд като сдружение с нестопанска цел.
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на одобрен проект по ОП “Развитие на човешки ресурси 2007-2013година “ – проект “Подобряване на услугата социален асистент и домашен помощник в Община Сопот” във връзка с писмо с вх.№ С-4739/18.11.2008г.
Относно: Приемането на план-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2009г. и определяне на размера на таксата.
Относно: Одобряване и определяне на кандидата за управител на СБДПЛ “Иван Раев”- Сопот ЕООД.
Относно: Решение на ОбС Сопот по възражения с вх.№426/05.12.2008г. на д-р Магдалена Балямска – Братанова срещу процедурата по провеждане на конкурс за длъжността управител на СБДПЛ “Иван Раев”- Сопот ЕООД.
Относно : Постъпила молба на гражданин за отпускане на еднократна парична помощ, съгласно приета методика от Общински съвет.
Относно : Съгласие на Общински съвет Сопот Община Сопот да кандидатства с проект „Подобряване на градската среда на град Сопот”
Относно : Определяне като приоритет за Община Сопот подмяна на водопроводната мрежа на село Анево и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.
 

Последна промяна (Понеделник, 20 Май 2019 15:56)