Търсене

Община Сопот

Решения 2011

Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 
 
РЕШЕНИЕ № 288
Взето с поименно гласуване с протокол №45 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.02.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2010г. и приемане на Бюджета за 2011г.
 

 
РЕШЕНИЕ № 287
Взето с протокол №45 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.02.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика
 

 
РЕШЕНИЕ № 286
Взето с протокол №45 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.02.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Изменение на Решение №272/29.11.2010г. – Отчет на временната комисия /ВК/ за проверка дейността на Клуб на пенсионера – град Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 285
Взето с поименно гласуване с протокол №45 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.02.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Приемане на годишна програма за 2011г. за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
 

 
РЕШЕНИЕ № 284
Взето с поименно гласуване с протокол №45 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.02.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Потвърждаване на Решение №280/27.01.2011г. на Общински съвет – Сопот, ОСПОРВАНО с вх. №44/08.02.2011г. от Кмета на Община Сопот Веселин Личев
 
 
РЕШЕНИЕ № 283
Взето с поименно гласуване с протокол №44 от извънредно заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Увеличаване на капацитета и щатното разписание на Комплекс социални услуги на дейност 551 „Дневни центрове" съгласно Единна бюджетна класификация за 2011г. на Министерство на финансите.
 
 
Взето с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика
 
 
Взето с поименно гласуване с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Одобрение на проект за решение на екстериора около бюст-паметниците на генерали Георги и Владимир Вазови.
 
 
Взето с поименно гласуване с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Промяна на Наредба за размера на местните данъци в Община Сопот Приета с Решение №28 взето с протокол №5 от 21.02.2008г., изм. с Решение №130 взето с протокол №14 от 29.01.2009г., изм. с Решение №215 от 29.01.2010г.
 
 
Взето с поименно гласуване с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот, приета с Решение №248 взето с протокол №32 от 29.07.2010г.
 
 
Взето с поименно гласуване с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в  заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на имот частна общинска собственост – „Гараж №10” с площ 21.15 кв.м., находящ се до гробищен парк УПИ VI, кв.58 гр.Сопот.
 
 
Взето с поименно гласуване с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Допълнително учредено право на строеж за магазин в УПИ XIV – 202, кв.1 по плана на гр.Сопот.
 
 
Взето с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Отдаване под наем 18 кв.м. общински терен за поставяне на ВПС, по схема, одобрена от главния архитект.
 
 
Взето с поименно гласуване с протокол №43 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 27.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Допълнително учредяване право на строеж върху общински терен към учредено право на строеж върху 70 кв.м. за Магазин в УПИ – комплексно застрояване, кв.44 ЖК „Сарая” по плана на гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 274
Взето с протокол №42 от извънредно заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 04.01.2011г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №270, взето с протокол №40/29.11.2010г.
 
 
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на имот публична общинска собственост: „Кабинет №8 за дентална медицина”, находящ се в сградата на болницата – СБДПЛ „Иван Раев”, ул.„Трети март” №20 гр.Сопот.
 
 
 Относно: Участие на Община Сопот в сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България”.
 
 
Относно: Прекратяване членството на Община Сопот в Асоциацията на общините от Южен централен район „Хебър”.
 
 
Относно: Поставяне на детски съоръжения в гр.Сопот и с.Анево.
 
 
Относно: Общинска стратегия за социалните услуги в Община Сопот за периода 2011-2015г.
 
 
Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2011г. приет с Решение №288/23.02.2011г. на Общински съвет – Сопот.
 
{typography box_green}РЕШЕНИЕ № 290
Относно: Определяне на максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, по съответна тарифа за територията на Община Сопот за 2011г.{/typography}
 
Относно: Безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост – ВПС находящо се в парцел XI – кооперативно жилищно строителство в кв.81 по плана на гр.Сопот – на Българския червен кръст.
 
 
Относно: Преименуване на детски ясли №1 в гр.Сопот.
 
 
Относно:Приемане на Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ от Общински съвет Сопот на граждани на Общината.
 
 
Относно:Годишен финансово-счетоводен отчет за дейността на СБДПЛ „Иван Раев” Сопот ЕООД за 2010г.
 
 
Относно:Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
Относно:Предложение за осигуряване на достъп до имоти с номера 174018, 174019, 174017 в местност „Над техникума” по КВС на гр.Сопот.
 
 
Относно:Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 174013 в м. „Над техникума” землище на гр.Сопот.
 
 
Относно:Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 090010, 087014 и 087037 и ПУП – парцеларен план /ПП/ за обект: Трасе за кабелно захранване на средно напрежение в м. „Малкия друм”, землище на гр.Сопот.
 
 
Относно:Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на имот публична общинска собственост: Кабинет №8 за дентална медицина, намиращ се в сградата на болница – СБДПЛ „Иван Раев”, ул. „Трети март” №20 гр.Сопот.
 
 
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сопот на Хаваж Хусейнович Митюнин за особени заслуги към град Сопот и неговите жители в областта на инвестициите и развитие на екстремните спортове
 
 
Относно:  Ползването на сградата на Културен дом – гр.Сопот и прилежащият към нея двор.
 
 
Относно:  Удължаване срока за предоставено безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, попадащ в УПИ І, кв.62 по плана на гр.Сопот, на Агенция за социално подпомагане гр.София за нуждите на Дирекция „Соцеално подпомагане” Сопот.
 
 
Относно:  Приемане на общинска програма за закрила на детето.
 
 
Относно:  Предоставяне на недвижим имот – общинска собственост с площ 8281 кв.м. в местността „Малкия друм” безвъзмездно и безсрочно, за участие на Община Сопот като партньор в реализацията на проект „Обществена фондация Къщата на розата”, на територията на общината.
 
 
Относно:  Упълномощаване на кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед за получаване на допълнителни 10% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №58111-СО74-265/12.01.2009г.
 
 
Относно:  Намаляване броя на болничните легла в СБДПЛ „Иван Раев” ЕООД гр. Сопот.
 
 
Относно: Тълкуване на чл.83 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество.
 
 
Относно: Продажба на дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез търг с явно наддаване, бракуване на МПС и отписване от Актива на баланса на Община Сопот.
 
 
Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
 
 Относно: Участие на Община Сопот в учредяване на Обществена фондация „Къща на розата”.
 
 
 
Относно: Потвърждаване на Решение №311/11.08.2011г. на Общински съвет – Сопот, ОСПОРВАНО с вх. №169/23.08.2011г. от Кмета на Община Сопот Веселин Личев.
 
 
 
Относно: Постъпила молба за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и приета методика за отпускане на еднократни парични помощи на граждани на Община Сопот, след като се запозна с Докладна записка с вх.№45/22.08.2011г. от Марин Бодуров – общински съветник, становището на ПК”ОКЗ” и след станалите разисквания,  Общински съвет - Сопот.
 
 
 
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Сопот.
 
 
Относно: Постъпили молби на граждани за ЕПП от Общинския съвет, съгласно приета методика.На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и приета методика за отпускане на еднократни парични помощи на граждани на Община Сопот, след като се запозна с Докладна записка с вх.№49/16.09.2011г. от Марин Бодуров – общински съветник, становището на ПК”ОКЗ” и след станалите разисквания,  Общински съвет - Сопот.
 
 
Относно: Избиране на комисия по избора за избиране на Председател на Общински съвет – Сопот.
 
 
Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Сопот.
 
 
Относно: Избор зам.председатели на Общински съвет - Сопот.
 
 
Относно: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет – Сопот в мандат 2011-2015 г. Наименование на постоянните комисии. Численост на постоянните комисии. Избор на състав на постоянните комисии. Избор на председатели на постоянните комисии.
 
 
Относно Избор на представител на Общински съвет Сопот – делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ /.
 
 
Относно Избор на представител на Общински съвет – Сопот в Областен съвет за развитие към Областна администрация – Пловдив.
 
 
Относно: Изменение на Решение № 265/04.11.2010 г. и допълнение на Решение 175/10.08.2010 г.
 
 
Относно: Изменение на Решение № 266/04.11.2010г. и  допълнение  на Решение № 176/10.08.2009г.
 
 
Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2012 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
 
 
Относно: Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Председателя на Общински съвет-Сопот, Кмета на Община Сопот и Кмета на с.Анево.
 
 
Относно: Създаване на временна комисия за изработване на нов „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” в  съответствие с действащото законодателство.
 
 
Относно: Постъпили молби на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
Относно: Пререгистрацията на „Медицински център І – Сопот” ЕООД в Агенция по вписванията - Търговски регистър.
 
 
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на одобрен проект по Европейски Социален Фонд  2007 – 2013 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  ” – проект „Нов избор-Развитие и Реализация”.
 

 
РЕШЕНИЕ № 15
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед за получаване на допълнителни 10% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №58111-СО74-265/12.01.2009г.
 

 
Относно: Обявяване на 17 май за Ден на поклонение на жертвите на геноцида над българите в Османската империя.
 
 
Относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане и социални услуги.
 
 
Относно: Публикуване на нормативни актове от Общински съвет – Сопот в регионален седмичник „Диалог днес” Карлово-Сопот.
 
 
Относно: Приемане на „Вътрешни правила на общински съвет – Сопот за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно ползване.
 
 
Относно: Връщане от Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на решения № 7, взети с протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2011 год.
 
 
Относно: Връщане от Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на решения № 8, взети с протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2011 год.
 
 
Относно: Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот ЕООД до подписване на договор за управление след проведен конкурс, тъй като до провеждането му болницата ще остане без управител.
 
 
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.