Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване язовири и рибарник - публична и частна собственост

Качено: 30.08.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 07.08.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване обекти общинска собственост - за осъществяване на търговска дейност

Качено: 07.08.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

Качено: 11.07.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------