Община Сопот

СТРУКТУРА

на дейност 122 "Общинска администрация" Сопот към 01.06.2024 г.

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име и Фамилия

1

Кмет на община

Станислав Стоенчев

2

Заместник кмет община

Калина Чилингирова

3

Секретар

инж. Мехмед Тухчиев

4

Финансов контрольор

Валя Куйкова-Пулева

5

Главен архитект

Атанас Дочев

6

Кмет кметство с. Анево

Николай Николов

Звено „Вътрешен одит“

7

Ръководител на Звено за вътрешен одит

 

8

Стажант - одитор

Евгения Димитрова

Дирекция „Обща администрация“

9

Директор на дирекция в община

 

10

Главен юрисконсулт

Йордан Кънчев

11

Главен счетоводител

Лидия Вардарова

12

Старши счетоводител – ВК

Наталия Маринова

13

Юрисконсулт

Мелис Рашид

14

Главен специалист – деловодител

Светла Андонова

15

Главен специалист – счетоводител РЗ

Велислава Лачева

16

Главен специалист – системен администратор

Атанас Маринов

17

Главен специалист – счетоводител програми

Полина Йорданова

18

Старши специалист – счетоводител проекти

Деница Скърцалова

19

Старши специалист – касиер

Веска Пръмова

20

Технически сътрудник

 

21

Домакин

Видол Йочев

22

Призовкар

Апостол Андонов

23

Шофьор на лек автомобил до 9 места

Дирекция „Специализирана администрация“

24

Директор на дирекция в община

инж. Лило Минчев

25

Главен експерт – Хуманитарни и социални дейности

Иванка Виришапкова

26

Главен експерт - административно обслужване

Мария Гурцова-Николова

27

Главен експерт – гражданска регистрация и административно обслужване

Дора Пеева

28

Секретар МКБППМН

Димитър Христов

29

Младши експерт – човешки ресурси и ТРЗ

Надежда Цонкова

30

Младши експерт - общинска собственост и управление с общ. имущество

Милена Радева

31

Главен специалист – строителство

Димитър Дишлиев

32

Главен специалист – административно обслужване Кметство Анево

Нонка Талева

33

Главен специалист – секретар на председателя на Обс

Недялка Тодорова

34

Главен специалист - социални дейности

Румен Петров

35

Главен специалист - счетоводител програми

Диляна Дойчинова

36

Старши специалист – параграф 4

Мариана Иванова

37

Старши специалист – Сигурност на информацията и ОМП

Десислава Атанасова

38

Старши специалист – екология, земеделие, гори и водни ресурси

Костанда Василева

в т.ч. Сектор „Местни данъци и такси“

39

Началник на сектор

Димитрина Ганчева

40

Главен експерт – МДТ

Алекси Ковачев

41

Главен специалист – касиер МДТ

Дафина Гръблева

42

Старши специалист – счетоводител – МДТ

Нина Нанева

42а

Старши специалист – счетоводител – МДТ

Ани Стефанова