Община Сопот

СТРУКТУРА

на дейност 122 "Общинска администрация" Сопот към 20.12.2022 г.

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име и Фамилия

1

Кмет община

Деян Дойнов

2

Заместник кмет община

Николай Новаков

3

Секретар

Мехмед Тухчиев

4

Финансов контрольор

Валя Куйкова-Пулева

5

Главен архитект

Христина Стефанова-Костадинова

6

Кмет кметство с. Анево

Николай Николов

 

Звено „Вътрешен одит“

7

Ръководител на Звено за вътрешен одит

 

8

Вътрешен одитор

 

Дирекция „Обща администрация“

9

Главен юрисконсулт

Йордан Кънчев

10

Старши счетоводител – ВК

Наталия Маринова

11

Старши счетоводител

Захари Захариев

12

Главен специалист – деловодител

Светла Андонова

13

Главен специалист – счетоводител РЗ

Велислава Лачева

14

Главен специалист – системен администратор

Атанас Маринов

15

Старши специалист - връзки с обществеността и протокол

16

Старши специалист – касиер

Гергана Попова

17

Домакин

Десислава Атанасова

18

Призовкар

Павлин Баталов

Дирекция „Специализирана администрация“

19

Директор на дирекция в община

20

Главен експерт – административно обслужване

Мария Гурцова – Николова

21

Секретар МКБППМН

 

22

Старши експерт – гражданска регистрация и административно обслужване

Дора Пеева

23

Младши експерт – човешки ресурси и ТРЗ

Надежда Цонкова

24

Младши експерт - общинска собственост и управление с общ. имущество

Милена Радева

25 Главен специалист – строителство

Димитър Дишлиев

26 Главен специалист – административно обслужване Кметство Анево

Нонка Талева

27 Старши специалист – секретар на председателя на Обс

Недялка Тодорова

28

Специалист – параграф 4

Мариана Иванова

29

Специалист – ОМП, сигурност на информацията и гражданска защита

Деница Скърцалова

30

Специалист – екология, гори и водни ресурси

Костанда Василева

в т.ч. Сектор „Местни данъци и такси“

31

Началник на сектор

Димитрина Ганчева

32

Главен експерт – МДТ

Алекси Ковачев

33

Главен специалист – касиер МДТ

Хюлия Алимова

34

Старши специалист – счетоводител – МДТ

Нина Нанева

отдел „Икономическо развитие и планиране“

35

Началник на отдел в община

 

36

Главен счетоводител

Надежда Тодорова

37

Старши специалист – счетоводител проекти

Лидия Вардарова

38

Старши специалист – счетоводител програми

Полина Йорданова

отдел „Хуманитарни и социални дейности“

39

Началник на отдел в община

Иванка Виришапкова

40

Старши специалист - социални дейности

Румен Петров

41

Главен специалист – спорт, туризъм и младежки дейности

Ани Стефанова

42

Старши специалист – счетоводител програми

Диляна Дойчинова