Община Сопот

СТРУКТУРА

на дейност 122 "Общинска администрация" Сопот към 01.02.2020 г.

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име и Фамилия

1

Кмет община

Деян Дойнов

2

Заместник кмет община

Николай Новаков

3

Секретар

Мехмед Тухчиев

4

Финансов контрольор

Валя Куйкова-Пулева

5

Главен архитект

Христина Стефанова-Костадинова

6

Кмет кметство с. Анево

Николай Николов

 

Дирекция „Обща администрация“

7

Главен юрисконсулт

Йордан Кънчев

8

Старши счетоводител – ВК

Наталия Генчева

9 Младши експерт - ОМП и гражданска защита Нено Виришапков

10

Главен специалист – деловодител

Светла Андонова

11

Главен специалист – счетоводител РЗ

Велислава Лачева

12

Главен специалист – системен администратор

Атанас Маринов

13

Старши специалист – касиер

Гергана Попова

14

Старши специалист – счетоводител БФ

Мария Димитрова

15

Старши специалист – счетоводител

Лидия Вардарова

16

Домакин

Десислава Атанасова

 

Дирекция „Специализирана администрация“

17

Директор на дирекция в община

 

18

Главен експерт – административно обслужване

Мария Гурцова – Николова

19

Секретар МКБППМН

 

20

Старши експерт – гражданска регистрация и административно обслужване

Дора Пеева

21

Младши експерт – човешки ресурси и ТРЗ

Надежда Цонкова

22

Главен специалист – параграф 4

Атанаска Селакова

23

Главен специалист – строителство

Димитър Дишлиев

24

Главен специалист – административно обслужване Кметство Анево

Нонка Талева

25

Старши специалист – счетоводител проекти

Евгения Димитрова

26

Старши специалист – секретар на председателя на Обс

Недялка Тодорова

27

Специалист – ОМП, сигурност на информацията и гражданска защита

Иван Луков

28

Специалист – екология, гори и водни ресурси

Ивелина Николова

 

в т.ч. Сектор „Местни данъци и такси“

29

Началник на сектор

Димитрина Ганчева

30

Главен експерт – МДТ

Алекси Ковачев

31

Главен специалист – касиер МДТ

Хюлия Алимова

32

Старши специалист – счетоводител – МДТ

Нина Маринова

32а

Старши специалист – счетоводител – МДТ

Дафина Гръблева

 

отдел „Икономическо развитие и планиране“

33

Началник на отдел в община

Калина Чилингирова

34

Главен счетоводител

Надежда Тодорова

35

Младши експерт – общинска собственост и управление с общинско имущество

Милена Радева

36

Старши специалист – счетоводител програми

Полина Йорданова

 

отдел „Хуманитарни и социални дейности“

37

Началник на отдел в община

Иванка Виришапкова

38

Младши експерт – Търговия, транспорт и концесии

Ивона Павлова

38а

Младши експерт – Търговия, транспорт и концесии

Ани Стефанова

39

Главен специалист – спорт, туризъм и младежки дейности

Васко Попов

40

Старши специалист – счетоводител програми

Диляна Дойчинова

40а

Старши специалист – счетоводител програми

Деница Нанкина