Община Сопот

БАНКОВИ СМЕТКИ    
ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ    
НА ОБЩИНА СОПОТ    


БАНКОВА СМЕТКА    
Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - КАРЛОВО    
IBAN: BG90CECB97908468139400  
BIC: CECBBGSF

 

Списък на кодове за вид плащане за сметки 7311
Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за вид плащане
Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Глоби, санкции, неустойки, обезщетения и начети 44 65 00
Такси за административни услуги 44 80 07

Забележка:        

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.        

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и

партиден № на недвижимия имот.