Община Сопот

„Сградите на ЦДГ „Роза”, Блок "Б", ЦДГ “Роза” /ясли/, ЦДГ „Слънчево детство”, ОДЗ “Приказен свят” и Начално училище „Неделя Петкова” гр.Сопот - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.

Annex A_Application form_1.1-9-Sopot

Bujet 1.1-9-Sopot