Търсене

Община Сопот

Постоянни комисии

ПК "Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, приватизация, след приватизационен контрол, евроинтеграция, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост."

Георги Александров Григоров - Председател на ПК
Георги Христов Алексиев
Катя Николова Адърска - Даскова
Мария Георгиева Димитрова
Милена Кирилова Радева
Тодор Василев Караколев
Фратьо Неделчев Куртев
ПК "Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм"
Евгени Тодоров Димов - Председател на ПК  
Васил Петров Максимов
Васка Антонова Георгиева
Георги Александров Григоров
Георги Христов Алексиев
Димо Димитров Димов
Петър Иванов Райчинов
ПК "Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие, гори и водни ресурси
Мариана Здравкова Кацарова - Председател на ПК
Васил Петров Максимов
Красимир Георгиев Цветков
Мано Манов Мановски
Марин Маринов Бодуров
Младен Стоянов Димитров                                                            
Фратьо Неделчев Куртев
Постоянна комисия - Бюджет и финанси.

Катя Николова Адърска-Даскова - Председател на ПК
Красимир Георгиев Цветков
Мариана Здравкова Кацарова
Марин Маринов Бодуров
Мария Георгиева Димитрова

    ПК " Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси"
Марин Маринов Бодуров - Председател ПК
Васка Антонова Георгиева
Георги Христов Алексиев
Катя Николова Адърска - Даскова
Мария Георгиева Димитрова
Младен Стоянов Димитров
Фратьо Неделчев Куртев

     ПК "Административно- правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление

Тодор Василев Караколев - Председател ПК
Димо Димитров Димов
Евгени Тодоров Димов
Мано Манов Мановски
Милена Кирилова Радева
Младен Стоянов Димитров
Петър Иванов Райчинов