Община Сопот

Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА СОПОТ
Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на МС от 09.07.2002г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация-от присъединяване към интегриране, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003г.
Сама по себеси тя не е юридически документ и от нея не произтичат юридически права или задължения.
Хартата е публичен ангажимент от страна на администрацията за постигане на по-високи стандарти, за гарантиране на отзивчиво, прозрачно, достъпно и ефективно административно обслужване.
Необходимост от Хартата:
-        Познаване на правата и задълженията на гражданите;
-        Яснота и качество на административното обслужване.
-        Прозрачност на управлението на местните власти;
Общинска администрация Сопот е внедрила Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт ISO 9001:2000. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система по неговото управление, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.
Следвайки тези принципи предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на Клиента, в която систематично сме акцентирали на правата и задълженията, както на населението, така и на служителите на Общинска администрация - гр. Сопот.
Нашите отговорности към Вас:
- Достъпно , бързо и качествено обслужване в рамките на нормативно установените срокове;
- Пълна равнопоставеност на клиентите и  еднакъв достъп до информация и услуги;
- Професионализъм, коректност и уважение към всички .
- Защита на личните Ви данни и конфидинциалност на поверителни сведения;
- Ясни и точни обяснения, консултации и отговори във връзка с предоставянето на административни услуги, в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
- Достъп до ръководните организационни структори на Общината;
- За улеснение на гражданите на Община Сопот, има открита приемна на Кмета.
- Там всеки гражданин има право да отиде и да изяви гласно своето мнение, предложение и проблем, относно интересуващите го въпроси.
- Кмета на Общината , Зам. Кмета и Секретаря на Общината, имат определени приемни дни в седмицата за срещи с гражданите.
От Вас очакваме:
- Коректно отношение към служителите на Община Сопот;
- Съдействие, пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
- Обективно изказани мнения, относно работата на служителите на Общината, предложения и идеи.
Вие може да се свържите с нас и да получите информация по следните начини:
Като ни посетите или ни пишите на адреса на общината - гр. Сопот ул. "Иван Вазов" № 34
Можете да оставите Вашите писменни мнения, предложения и въпроси в пощенската кутия на входа на сградата на общинска администрация;
Можете да използвате и телефоните на общината чрез централа 03134/20-54;
На Интернет страницата на Община Сопот - www.sopot-munisipality.com може да получите необходимата Ви информация за състоянието и развитието на Общината.
Ние работим в услуга на Гражданите и Гостите на Община Сопот.
Условията на бързоразвиваща се администрация налагат Общинската администрация да реагира адекватно с минимизиране на рисковете.
Утвърдил:
Кмет на Община Сопот: подпис