Община Сопот

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с възлагане извършването на отпечатване и пликоване на съобщения за данъчно задължените лица за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2016 г. и доставянето им на лицата,притежаващи недвижими имоти на територията на Община Сопот, моля да представите оферта за извършване на услуга със следните характеристики:

1. Предмет – отпечатване и пликоване на съобщения за данъчно задължените лица за дължимите от тях данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2016 г., и доставянето им на лицата, притежаващи недвижими имоти на територията на Община Сопот;

2. Изисквания – отпечатването на съобщенията да се извърша в съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси;

3. Обхват - съгласно приложимия закон;

4. Място на изпълнение – отпечатване, пликоване и доставяне на съобщенията на лицата -територията на Република България;

5. Срок за изпълнение на поръчката – до 5 работни дни от предоставяне на информацията за  отпечатване, пликоване на съобщения  за данъчно задължените лица за дължимите от тях данък върху  недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2016 г. и 15 работни дни за доставянето им на лицата с постоянен адрес на територията на Република България;

6. Плащания: Плащането се финансира от бюджета на Община Сопот и ще се извърши на база на фактура, издадена от изпълнителя на въз основа на фактически извършената услуга и броят на отпечатаните, пликовани и разнесении съобщения, и цените посочени за съответните услуги в офертата на участника, избран за изпълнител - по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение;

7. Основен критерий при оценяване на офертите – най-ниска предложена цена за изпълнение на услугата;

8. Срок и валидност на офертите – 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подаване на предложенията.

За участие всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

1. Техническо предложение;
2. Ценова оферта- предложените от участника, избран за изпълнител единични цени, не подлежат на промяна за целия срок на договора;
3. Други документи-доказващи техническите и професионалните възможности на кандидата – по преценка на кандидата.

Офертата следва да се подаде на e-mail: oa_sopot@abv.bg или на адрес гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” №34, в срок до 28.12.2015 г. 

Участниците ще бъдат уведомени писмено по e-mail в срок до 30.12.2015 г. за направения избор за изпълнител на услугата.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот