Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

от ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

 

Чрез настоящото уведомявам, че  е изготвен проект на  Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 22.12.2015 год. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ, заедно с мотивите към него.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

2. Мотиви за изменението и допълнението.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ