Община Сопот

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

 

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

1. Предмет – снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Сопот и участъка от главен път I-6 (София-Бургас) на територията на гр. Сопот.

2. Изисквания – да се спазва минималната повтаряемост на снегопочистване и зимно поддържане – почистване от сняг на улици, паркове, алеи, общинската пътна мрежа и участъка от главен път I-6 (София – Бургас) на територията на гр. Сопот; опесъчаване на уличната мрежа, третиране със сол на уличната мрежа, както и пътеки, алеи и тротоари пред обществени сгради, съобразно маршрутен график, както и машинно метене и миене на същите в края на зимния сезон;

да се изпълняват маршрутните графици и схеми, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

да се осигури необходимата техника в изправно състояние и с необходимите екипи;

да се спазват нормативно установените изисквания, относими към предмета на поръчката;

3. Място на изпълнение – населените места на територията на Община Сопот;

4. Срок за изпълнение на поръчката – до края на зимния сезон или до изчерпване на финансовия ресурс, но не повече от 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева;

5. Плащания: за изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер, определен съобразно посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за всяка отделна дейност, които са както следва:

-  снегоринене - ..........лв. без ДДС за км, но не повече от 5,90 лв. за км;

-  опесъчаване с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ..........лв. без ДДС за км, но не повече от 18,50 лв. за км;

-  едновременно снегоринене и опесъчаване с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ..........лв. без ДДС за км, но не повече от 22,50 лв. за км;

-  машинно метене в края на зимния сезон - ..........лв. без ДДС за км, но не повече от 5,20 лв. за км;

-  машинно миене в края на зимния сезон - ..........лв. без ДДС за км, но не повече от 5,20 лв. за км.

Заплащането става по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на констативен протокол за действително извършени работи, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /за с. Анево – подписан  от Кмета на селото/, представена фактура и подробен отчет за извършената работа, в случай, че е поскан такъв.

Плащанията се извършват в лева, по единични цени, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отсрочено 90 календарни дни.

6. Основен критерий при оценяване на офертите – най-ниска предложена цена за изпълнение на услугата;

8. Срок и валидност на офертите – 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подаване на предложенията.

За участие всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

1. Техническо предложение;
2. Ценова оферта- предложените от участника, избран за изпълнител единични цени, не подлежат на промяна за целия срок на договора;
3. Други документи-доказващи техническите и професионалните възможности на кандидата – по преценка на кандидата.

Офертата следва да се подаде на e-mail: oa_sopot@abv.bg или на адрес гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” №34, до 10:00 часа на 30.12.2015 г. 

Участниците ще бъдат уведомени писмено или по e-mail в срок до 16 часа на 30.12.2015 г. за направения избор за изпълнител на услугата.

Приложение:

1. План за зимно почистване на уличната мрежа в община Сопот

2. Маршрутен график

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот