Община Сопот

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

 

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

1. Предмет – частичен ремонт на покрива на ОДЗ „Приказен свят“ гр. Сопот

2. Изисквания – строителството да се извърши с грижата на добрия строител, като се спазват изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи на съответните дейности;

-  да се влагат висококачествени материали и строителни изделия, като материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход;

- да се спазват законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

3. Място на изпълнение – ОДЗ „Приказен свят“ гр. Сопот.

4. Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) дни от подписване на дговора.

5. Плащания за изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер, определен съобразно посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 3900 (три хиляди и деветстотин) лв. с ДДС

Заплащането става по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 30 (тридесет) дни от подписването от страните на акт (протокол) образец 19 (отчети за изпълнени СМР), представена фактура и подробен отчет за извършената работа, в случай, че е поискан такъв.

6. Основен критерий при оценяване на офертите – най-ниска предложена цена за изпълнение на услугата;

За участие всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

1. Техническо предложение;
2. Ценова оферта- предложените от участника, избран за изпълнител единични цени, не подлежат на промяна за целия срок на договора;
3. Други документи-доказващи техническите и професионалните възможности на кандидата – по преценка на кандидата.

Офертата следва да се подаде на e-mail: oa_sopot@abv.bg или на адрес гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” №34, до 10 часа на 06.01.2016г. 

Участниците ще бъдат уведомени писмено или по e-mail в срок до 16 часа на 07.01.2016г. за направения избор за изпълнител на услугата.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот