Община Сопот

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

 

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:

1. Предмет – събаряне на незаконни обекти, изградени върху терени – публична общинска собственост, а именно:

1.1.      терен с площ от 40 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост с КИ: 68080.501.5045 по КККР на гр. Сопот (кв.23 по РП на гр. Сопот);

1.2.      терен с площ от 43 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост с КИ: 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот (УПИ I-Дом на услугите, поща, универмаг, кв. 26 по РП на гр. Сопот)

2. Изисквания – дейността да се извърши с грижата на добрия търговец, като се спазват изискванията на техническите и технологичните правила и нормативи на съответните дейности;

- да се спазват законовите изисквания, свързани със предмета по т. 1, включително относно опазването на околната среда и безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта, за действията на персонала и за всички други задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като работодател.

3. Място на изпълнение –1. Терен с площ от 40 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост с КИ: 68080.501.5045 по КККР на гр. Сопот (кв.23 по РП на гр. Сопот);

2. Терен с площ от 43 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост с КИ: 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот (УПИ I-Дом на услугите, поща, универмаг, кв. 26 по РП на гр. Сопот)

4. Срок за изпълнение на поръчката – до 17:00 часа на 12.01.2015 г.

5. Плащания за изпълнение на услугата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер, определен съобразно посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 3000 (три хиляди) лв. с ДДС.

Заплащането става по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 30 (тридесет) дни от подписването от страните на приемо-предавателен протокол., представена фактура и подробен отчет за извършената работа, в случай, че е поискан такъв.

6. Основен критерий при оценяване на офертите – най-ниска предложена цена за изпълнение на услугата;

За участие всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

1. Техническо предложение;
2. Ценова оферта- предложените от участника, избран за изпълнител единични цени, не подлежат на промяна за целия срок на договора;
3. Други документи-доказващи техническите и професионалните възможности на кандидата – по преценка на кандидата.

Офертата следва да се подаде на e-mail: oa_sopot@abv.bg или на адрес гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” №34, до 10 часа на 11.01.2016 г. 

Участниците ще бъдат уведомени писмено или по e-mail в срок до 16 часа на 11.01.2016 г. за направения избор за изпълнител на услугата.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот