Община Сопот

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА


УВАЖАЕМИ Г-Д/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

Моля да представите оферта за извършване на услуга, която има следните характеристики:


1. Предметдоставка чрез покупка на гориво - бензин А95Н, дизелово гориво и газ за автомобилите, използвани за нуждите на Община Сопот и прилежащите към Общината звена;
 

2. Изисквания: продуктите, обект на поръчката да отговарят на изискванията за технически характеристики съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с ПМС №156/15.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., на показателите по БДС, както и на изискванията на всякакви други относими нормативни актове;
 

3. Място на изпълнение – в търговските обекти - бензиностанциите на изпълнителя;
 

4. Срок за изпълнение на поръчката – до изчерпване на финансовия ресурс, но не повече от 24 000 (двадесет и четири хиляди) лв. с ДДС;
 

5. Плащания - плащането се извършва както следва: продажната цена за 1 литър с ДДС на горивата - бензин А95Н, дизелово гориво и газ на колонка в търговските обекти - бензиностанциите на изпълнителя в деня на зареждане намалена с отстъпка (определен процент за всеки вид гориво), съгласно ценовата оферта на Изпълнителя; Заплащането става по банков път, по сметка на Изпълнителя, след представяне на фактура и отчет за закупеното гориво по автомобили, в срок в срок до 60 (шестдесет) работни дни.
Фактурирането се извършва един път месечно.
 

6. Основен критерий при оценяване на офертите – най-ниска предложена цена (най-висок процент отстъпка);

Очакваме Вашата оферта на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на адрес гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” №34, до 10:00 часа на 11.02.2016 г..

Участниците ще бъдат уведомени писмено или по e-mail в срок до 16:00 часа на 12.02.2016 г. за направения избор за изпълнител на услугата.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ