Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

от Деян Филчев Дойнов

Кмет на Община Сопот

 

 

Чрез настоящето уведомявам, че е изготвен проект на нова НАРЕДБА № 1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 02.03.2016 год. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот :www.sopot-municipality.com проекта на новата Наредба, заедно с мотивите към него.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. проект на НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ.
2. мотиви към проекта за нова наредба.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ