Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-784/15.02.2016 г. от Даниела Вергилова Младенова, с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ -  68080.463.523 – жилищно строителство.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

Главен архитект на Община Сопот: /п/

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

№РД-09-137

гр.Сопот 08.03.2016 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-784/15.02.2016 г. от Даниела Вергилова Младенова ведно с нотариален акт №164, т. ІІІ, д.564/2006 г., Договор за продажба на общински имот от 03.07.2012 год., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПЗ на УПИ 68080.463.523 – жилищно строителство по КККР на гр.Сопот и скица – предложение.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за урегулиран поземлен имот   с идентификатор 68080.463.523 – жилищно строителство по КККР на гр.Сопот, като с план застрояване се променя отреждането  в „смесено обществено обслужващо и жилищно строителство“ , съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП-ПЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-784/15.02.2016 г. от Даниела Вергилова Младенова.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот