Община Сопот
 

З А П О В Е Д

№ РД-09-225

гр.Сопот 07.04.2016 г.


 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 , ал.1 , т.2 от ЗОЗЗ и по повод предстоящото настъпване на пролетно-летния сезон, подготовката за предстоящата жътвена кампания ,необходимостта от създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност за недопускане на пожари в горския и полски фонд

 

 

З А Б Р А Н Я В А М:


1.Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи : слама, суха трева по слогове , крайпътни ивици и други площи.
2.При констатиране на нарушения в тази връзка ще се носи административнонаказателна отговорност по чл.41 а  от ЗОЗЗ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението, председатели на земеделски кооперации , сдружения , земеделски производители и селските пастири.

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед  възлагам на Маргарита Петрушева – Секретар на Община Сопот.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот