Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот. В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 14.04.2016 год. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот, заедно с мотивите към него. 

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот;

2. Мотиви за изменението и допълнението.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ