Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че във връзка с констатираното огнище на болестта „Заразен нодуларен дерматит” в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково са взети следните мерки за предотвратяване възникването на болестта на територията на област Пловдив:

1.Забранява се движението на едри преживни животни.

2.Забранява се провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на Пловдивска област.

3.Забранява се издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на едри преживни животни с изключение на животни, предназначени за незабавно клане.

4.Собствениците на едри преживни животни при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на Община Сопот.

5.Собствениците на едри преживни животни да започнат извършване на дезинфекция и дезинсекция и да засилят мерките за биосигурност в животновъдните обекти.

6.При констатиране на нерегламентирано транспортиране на животни, органите на МВР да уведомят Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив.

7.Представителите на Регионална дирекция по горите – Пловдив и ловнорибарските сдружения да уведомят Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив за наличие на характерни възловидни изменения по кожата при отстрел на диви преживни животни.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот