Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

От Деян Дойнов

Кмет на Община Сопот

 

Чрез настоящето уведомявам, че е изготвен проект на нова Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на Община Сопот.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 14.06.2016г. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот www.sopot-municipality.com проекта на Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на община Сопот, заедно с мотивите към него.

В 14 – дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и да направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Кмета на общината.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нова Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на община Сопот ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

Приложения:

1. Проект на Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на Община Сопот.

2. Мотиви към проект за нова Наредба за устройство, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на Община Сопот.