Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сопот.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 06.07.2016 год. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сопот, заедно с мотивите към него. 

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сопот; 

2. Мотиви за изменението и допълнението.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ