Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

№ С-4140/ от 12.09.2016 г.

 

Община гр. Сопот, Дирекция „СА” на основание чл. 128,  ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 2600-11/18.04.2016 г. от „КРЕЗ 999” ЕООД гр. София с управител Иван Ангелов Ваклинов, с внесен за приемане и одобрение комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ подробен устройствен план /ПУП/ -парцеларен план /ПП/ на трасе  и инвестиционен проект за обект: Трасе на далекосъобщителна мрежа с оптичен кабел в кв.44 на гр.Сопот, община Сопот, област Пловдив

Сервитутът на трасето е с площ 521.00 кв.м.

Имотите които се засягат от трасето и сервитута по КККР на гр. Сопот са с идентификатори 68080.502.1549, 68080.502.9041, 68080.502.1546, 68080.502.1531, 68080.502.9042, 68080.502.1529, 68080.502.9043, 68080.502.1544, 68080.502.1533, 68080.502.9040, 68080.502.1540 .

Проектът за комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ подробен устройствен план /ПУП/ -парцеларен план /ПП/ на трасе и инвестиционен проект, се намира в Дирекция „СА” при Община Сопот и може да бъде прегледан във всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в четиринадесет дневен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до Общинска администрация, гр. Сопот.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ С-4141/ от 12.09.2016 г.

 

Община гр. Сопот, Дирекция „СА” на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 2600-11/18.04.2016 г. от „КРЕЗ 999” ЕООД гр. София с управител Иван Ангелов Ваклинов, с внесен за приемане и одобрение комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ подробен устройствен план /ПУП/ -парцеларен план /ПП/ на трасе  и инвестиционен проект за обект: Трасе на далекосъобщителна мрежа с оптичен кабел в кв.43 на гр.Сопот, община Сопот, област Пловдив

Сервитутът на трасето е с площ 58 кв.м.

Имота който се засяга от трасето и сервитута по КККР на гр. Сопот е с идентификатор 68080.502.1555.

Проектът за комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ подробен устройствен план /ПУП/ -парцеларен план /ПП/ на трасе и инвестиционен проект, се намира в Дирекция „СА” при Община Сопот и може да бъде прегледан във всеки присъствен ден.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в четиринадесет дневен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до Общинска администрация, гр. Сопот.