Община Сопот

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП във връзка с изпълнение на проект „Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0282-C01 се провежда обществена поръчка със следните характеристики:

ПРЕДМЕТ:  Строителни и монтажни работи (СМР) на обект: Дневен център – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ помещение в сграда с КИ: 68080.501.1518.1

 

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проекто договор

Договор за строителство