Търсене

Община Сопот
Начело на Общински съвет - Сопот стои председател, който:
       - свиква съвета на заседание;
       - ръководи подготовката на заседанията на съвета;
       - ръководи заседанията на съвета;
       - координира работата на постоянните комисии;
       - подпомага съветниците в тяхната дейност;
       - представлява съвета пред външни лица и организации.
               Общинските съветници са 17 на брой.