Търсене

Община Сопот

Решения 2009

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Взето с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Публикуване на решенията на общински съвет Сопот на интернет страницата на Община Сопот
 
Взе то с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Допълнение в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
Взе то с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Преименуване на ж.к. ”Сарая” на ж.к. ”ген.Владимир Вазов”
 
Взе то с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемане на доклад за фактическото състояние на
“Медицински център І Сопот” ЕООД
 
Взе то с протокол №14 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Изменения към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот
 
Взе то с протокол №14 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно Изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Община Сопот
 
Взе то с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 
Взе то с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Създаване на доброволно общинско формирование /ДОФ/ за защита на населението и обектите при възникване на бедствия и аварии на територията на Община Сопот.
 
Взе то с протокол №15 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.01.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 17.02.2009г.
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на одобрен проект по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 години” – проект
„Подобряване на услугата социален асистент и домашен помощник в Община Сопот”.
 
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Прекратяване на договора с фирмата, изпълняваща услугата “Домашен социален патронаж”.
 
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Лимита на телефоните на общинските съветници.
 
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 29.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Предсрочно освобождаване на председателя на ПК “ОКЗ”.
 
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Увеличаване броя на болничните легла в СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД гр. Сопот.
 
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот.
Относно: Разрешение на управителя на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД гр. Сопот да извърши проучване и проектиране на ремонт, реконструкция и подобрение на отоплителната инсталация и парокотелното и изграждане на инсталация за топла вода в лечебното заведение.
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Увеличаване на капацитета и щатното разписание на дейност 526 „Център за обществена подкрепа”.
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Увеличаване на капацитета и щатното разписание на дейност 551 „Дневен център за деца и младежи с увреждания”.
Взе то с протокол №16 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 26.02.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Промени в ЗМСМА касаещи възнагражденията на общинските съветници.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 13.03.2009г.
Относно: Отпускане на Еднократна парична помощ на д-р Велислава Аврамова.
 
Взе то с протокол №17 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.03.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отреждане на УПИ-ХV-обществено делово обслужване, като част от УПИ-ІVа-кметство и търговия в кв.26 по действащия регулационен план на с.Анево и промяна на 530 кв.м. публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 
Взе то с протокол №17 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.03.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Сопот.
 
Взе то с протокол №17 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.03.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Промяна на 1570кв.м. от публична общинска собственост, в частна общинска собственост за УПИ ХI , кв.9 гр.Сопот, актуван с акт за ПОС № 6 от 25.10.2006г. находящ се на бул.”Иван Вазов” при съседи: от север УПИ III – озеленяване , от изток УПИ Х – паркинг , от юг бул.”Иван Вазов” от запад – типична улица.
 
Взе то с протокол №17 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.03.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2008 год. и Бюджета за 2009 година.
 
Взе то с протокол №17 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.03.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 02.04.2009г.
Относно: Разрешение на Управителя на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД гр. Сопот да изтегли банков заем от ТБ”МКБ Юнионбанк” АД НЦФЦ – Карлово, средствата от който да бъдат използвани за осъществяване на преустройство реконструкция и модернизация на котелна централа, нафтово стопанство, отоплителна
инсталация и инсталация за топла вода в лечебното заведение.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отдаване под наем на 18 кв.м. общински терен за поставяне на ВПС, по схема одобрена от главния архитект.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Сопот за гориво на автомобила на Полицейския участък на МВР в Сопот, с цел по качествена охрана на цялото землище на общината и селскостопанската продукция и вилните зони.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Организиране и назначаване на полска охрана.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на средства от бюджета на Община Сопот за създаване и функциониране на Денонощен дежурен кабинет за медицинска помощ.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Учредяване право на строеж на гаражи. Одобряване на начална тръжна цена и условия за провеждане на търг.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Продажба на незастроен УПИ ХІV находящ се в кв.59 гр. Сопот за реализиране на жилищно строителство.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Промяна предназначението на две общински жилища:от фонд “резервен” да преминат във фонд “ведомствен”, а двете общински жилища фонд ”ведомствен” да преминат във фонд “резервен”.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Процедура по раздел ІІ на ЗУТ – създаване, одобряване и изменение на устройствени схеми във връзка с инициатива в Община Сопот и Община Карлово за изграждане на пешеходна и велосипедна
връзка /зелен коридор/ между двата града.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Публикуване на нормативни актове от Общински съвет – Сопот в Регионален седмичник "Диалог днес" Карлово - Сопот за периода 01.01.2009г. – 01.11.2011г.
 
Взе то с протокол №18 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 21.05.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Извършване на служебно погребение.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 15.06.2009г.
Относно: ДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ на Управителя на СБДПЛ”Ив. Раев - Сопот” ЕООД да закупи рентгенов апарат втора употреба за нуждите на лечебното заведение.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 15.06.2009г.
Относно : Предоставен временен безлихвен заем за финансиране на одобрен проект по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 години” – проект „Подобряване на услугата социален асистент и домашен помощник в Община Сопот”.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 30.06.2009г.
Относно: Отчет за дейността на СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД за 2008год.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 15.07.2009г.
Относно: Отмяна на Решение №161 и даване разрешение на Управителя на СБДПЛ ”Ив. Раев - Сопот” ЕООД да закупи рентгенов апарат втора употреба за нуждите на лечебното заведение.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Закриване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания” и разкриване на нови два: Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: помещение от 26 м2 разположено в юго-източната част от сградата със самостоятелен вход, общинска собственост, находяща се в УПИ I – общ.
обслужване, кв. 30 по плана на с. Анево Община Сопот, за поща.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот,проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Извършване на служебно погребение.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2009/2010 година.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Утвърждаване на СОУ “Иван Вазов”, Община Сопот като средищно училище за учебната 2009/2010г.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отчет на ВК за контрол на услугата “Домашен социален патронаж” създадена с Решение №135 на ОбС.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Закриване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания” и разкриване на нови два: Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.
 
Взе то с протокол №19 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 23.07.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 28.07.2009г.
Относно: Разрешение на управителя на СБДПЛ “Иван Раев” Сопот ЕООД да учреди втора по ред договорна ипотека блок А на СБДПЛ “Иван Раев” Сопот ЕООД
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 10.08.2009г.
Относно: Поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 10.08.2009г.
Относно: Поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг
Взето с поименно гласуване , проведено на 10.08.2009г.
Относно: Поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 10.08.2009г.
Относно: Поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг
Взето с поименно гласуване , проведено на 17.08.2009г.
Относно :Подготовка на проект по под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони” , ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони ( 2007-2013).
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 05.10.2009г.
Относно : Изменение и допълнение на Решение 175/10.08.2009 г. за поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 05.10.2009г.
Относно: Изменение и допълнение на Решение 176/10.08.2009 г. за поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Разглеждане и приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Информация за отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2009г..
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Участие на Община Сопот в проекта „Глоб@лни библиотеки - България”, Финансиран от фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Одобряване по чл.129 ал.3 от ЗУТ на ПУП – парцеларен план по смисъла на чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ „Трасе за кабелно захранване на средно напрежение за обект „Фотоволтаична централа в землището на с. Каравелово, Община Карлово.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемане на правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Сопот.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Бракуване , ликвидация и отписване от Актива на баланса на Община Сопот – движима общинска собственост – МПС.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Учредяване право на строеж върху общински имот за обект –„МАГАЗИН”  в УПИ І-комплексно застрояване, кв.44 /ЖК „Сарая”/ по плана на гр.Сопот.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Актуализиране таксите на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите.
 
Взе то с протокол №20 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на средства за закуски на Гергана Живкова Танкишева през учебната 2009 – 2010г.
 
Взе то с протокол №21 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 31.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Вземане на решение за извършване на дарение на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Анево, Община Сопот, а именно: масивна едноетажна Сграда –Църковен храм със застроена площ 98.1 кв.м./деветдесет и осем. и един кв.м./, ведно със съответните идеални части с учреденото право на строеж върху земята в УПИ ХІV- Църковен храм, с граници на имота от североизток улица с о.т.72, 74, запад и юг УПИ ІVа –кметство и търговия, от север – ул.”2-ра” на Пловдивска Епархия (Митрополия) на Българската Православна Църква.
 
Взе то с протокол №21 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 30.10.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Съгласие на Общински съвет Сопот Община Сопот да кандидатства с проект за подобряване на туристическата инфраструктура на територията на Община Сопот.
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Разглеждане и приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозване на Община Сопот за 2010г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци.
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Безвъзмездно предоставяне на помещение с площ от 61 кв.м. находящо се в Комплекс за обществено обслужване/Битов комбинат/ в УПИ І, кв.26 по плана на гр.Сопот в полза на
основната организация към “Съюза на инвалидите” с адрес на управление гр.Сопот ул.”Поп Еньо Николов” №5 – клуб.
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Избор на временна комисия от състава на Общински съвет за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд Карлово за мандат 2010 – 2014 г..
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони, мярка321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 2007 – 2013г. с проект за създаване на Многофункционален комплекс за културни, социални, обществени услуги и
услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии в с. Анево община Сопот.
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отмяна на Решение №187, взето с Протокол № 20 от заседание на ОбС, проведено на 22.10.2009г..
 
Взе то с протокол №22 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отпускане на еднократни парични помощи на граждани по приета методика.
 
Взе то с протокол №23 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 25.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Разкриване на 10 нови щата в дейност “ Чистота “. Във връзка с прекратяване на услугата Ръчно метене извършвана от фирмата изпълнител и извършването на тази услуга от Община Сопот.
 
Взе то с протокол №23 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 25.11.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2010г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци.
 
Взе то с протокол №24 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на одобрен проект по Оперативна програма “Административен капацитет” – проект “Прозрачна и достъпна Община Сопот”.
 
Взе то с протокол №24 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Поемане на дълг за финализиране на проект по Оперативна програма “Административен капацитет”.
 
Взе то с протокол №24 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Отмяна на решение №191, взето с Протокол №22 от заседание на
Общински съвет – Сопот, проведено на 19.11.2009г.
 
Взе то с протокол №24 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Създаване на временна комисия за проверка на дейността на Клуб
на пенсионера – гр. Сопот
 
Взе то с протокол №24 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 10.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Определяне на представител на Общински съвет – Сопот в Областния обществен съвет за противодействие на корупцията.
 
Взето с поименно гласуване , проведено на 18.12.2009г.
Относно: Заличаване регистрацията на „Медицински
център І” Сопот ЕООД.
 
Взе то с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Предложение от Общински съвет – Сопот на кандидати за
съдебни заседатели към Районен съд – Карлово за мандат 2010 – 2014г.
 
Взе то с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемане на Етичен кодекс на общинския съветник в Община
Сопот
 
Взе то с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Обявяване на незастроен-УПИ IX – паркинг с площ от 1400 кв.м. от публична в частна собственост, находящ се в кв. 9 по плана на гр. Сопот, актуван с Акт за ПОС № 60/20.05.2008год., при съседи от север УПИ VII – общ. обслужване, изток-улица с осови точки 333 и 333а от юг-ул.”Ив.Вазов”
и преотреждане на същия в УПИ IX – обществено обслужване
Взе то с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Приемане на Правилник за организацията, финансирането и дейността на клубовете на пенсионера и/или на хората с увреждания на територията на Община Сопот.
Взето с поименно гласуване , проведено на 22.12.2009г.
Относно: Съгласие за встъпване в дълг по проект “Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на село Анево”.
 
Взето с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Съгласие на Общински съвет – Сопот Община Сопот да
кандидатства с проект “Подобряване на градската среда на град
Сопот”.
Взето с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Съгласие за встъпване в дълг по проект “Подобряване на водоснабдителната ифраструктура на село Анево”.
 
Взе то с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 000027,000005 и 000004 от картата на възстановената собственост на гр. Сопот, местност “Арменица”, общ. Сопот.
 
Взето с протокол №25 от заседание на общински съвет – Сопот, проведено на 22.12.2009г. в заседателната зала на общински съвет – Сопот
Относно: Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 

Последна промяна (Сряда, 27 Октомври 2010 15:21)