Община Сопот
Регистрация
Долината На Розите
Проект
пожари

Стратегия

План за развитие на Община Сопот

2004-2008

СЪДЪРЖАНИЕ

І. УВОД 3

ІI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 5
II.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ 5
II.1.1. Обща географска и демографска информация 5
II.1.2. Местно културно и архитектурно наследство 6

II.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ 9
II.2.1 Икономическо развитие 9
II.2.2. Население 14
II.2.2.1 Етническа и демографска характеристика 14
II.2.2.2 Трудова заетост и безработица. Потенциал на трудовите ресурс 15
II.2.2.3 Младежка политика 18
II.2.3. Здравеопазване 20
II.2.4. Образование 21
II.2.5. Култура 23
II.2.6. Техническа инфраструктура 26
II.2.7. Околна среда 28
II.2.7.1. Общи характеристики 28
II.2.7.2. Управление на отпадъците 30
II.2.8. Административно обслужване 38

III/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 36
III.1. SWOT АНАЛИЗ 37
ІІІ.2. ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 40


І. УВОД


Община Сопот е създадена през 2003 г. с президентски указ No 318/05.09.2003 г. чрез отделяне от община Карлово. В продължение на повече от три десетилетия населените места от Община Сопот са били част от обширната територия на Община Карлово, която заема над 17% от площта на Пловдивска област. Благоустройството и развитието на селищата, понастоящем формиращи Община Сопот, са били решавани в контекста на приоритетите на голямата община, без да бъдат разработвани отделни планове за тяхното развитие.
Възстановяването на административната самостоятелност на Общината дава възможност за определяне на стратегическите цели на развитие в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен аспект и за планиране на целенасочени мерки за постигането на тези цели.
Настоящия План за развитие на Община Сопот е първият рамков документ в съвременната история на общината, който си поставя за задача да формулира визията и стратегията за нейното бъдещо развитие и да набележи мерки за постигането им.
Той е разработен от консултанти в сферата на стратегическото планиране в тясно сътрудничество със специалистите от Общинската администрация и е консултиран с експерти в сферата на регионалното развитие, както и с представители на нестопански организации и с специалисти в областта на културата, образованието, бизнеса от Община Сопот.
Поради липса на предходни планове за развитие на Общината, за изходна база е ползвана Стратегията за развитие на Община Карлово и плановете за работа в различни направления, разработени от специалистите в Общината. В сферите на действие, за които такава информация не е била предоставена или е била непълна, Планът може да има нужда от допълване.
При разработването на Плана са отчетени реалните природни и географски дадености, както и потребностите и потенциала на населението на Община Сопот. Съгласно принципите на устойчивото развитие са положени усилия за взаимообвързаното разглеждане и решаване на проблемите в социалния, екологичния и икономическия аспект на планирането.
Липсата на актуални, надеждни и отраслово диференцирани статистически данни, касаещи конкретните икономически, социални и демографски показатели на общината, затрудни и забави изработването на Плана. Данните, които бяха предоставени са с различна степен на актуалност. Известна част от тях посочват параметри за периода, в който терирорията на Община Сопот е била част от тази на Община Карлово и поради разликата в характеристиките на двете общини в някои случай деформират картината на конкретното състояние и тенденциите в Община Сопот и ограничават въвеждането на информиран и ефикасен процес на планиране.
Планът за развитие на Община Сопот е съобразен с българското законодателство касаещо местното самоуправление и местната администрация, като са включени и изискванията на нормативните актове на местното самоуправление. Той е разработен и в съгласие с ангажиментите на Република България в процеса на присъединяването към Европейския съюз.
Подходът при изготвяне на настоящия план е подчинен на основните  дългосрочни стратегически цели на развитие на Община Сопот, а именно:
1/ Повишаване на икономическия, социален и жизнен стандарт на населението и постигане на устойчиво развитие на общината, основаващо се на нейните ресурси, географски и исторически  преимущества.
2/ Интензивно развитие на туризма и предлагане на диверсифициран туристически продукт, при обезпечаване на устойчивост на околната среда и опазване на природните и туристическите ресурси.
3/ Успешно адаптиране на местната икономика, социалните дейности, услугите, местното самоуправление и местната администрация към изискванията на Европейския съюз.
Прогнозният хоризонт на Плана за развитие на Община Сопот покрива периода от 2004 до 2008 година.
ІI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
II.. ОБЩО ОПИСАНИЕ
II.1.1. Обща географска и демографска информация
Община Сопот е разположена в северо-западната част на Пловдивска област, в южното подножие на Стара Планина. Заема площ от 56,3 км2 (0,9% от тази на Пловдивска област). Oт изток, запад и юг Община Сопот граничи с община Карлово. На север има обща граница с Община Троян от Ловешка област.
Общината е от функционална категория 3.
Селищната мрежа на общината включва само две селища - гр. Сопот и с. Анево. Населени места заемат ок. 5,5% от територията на общината. За сметка на това гъстотата на населението е много висока - 192,4 д. на км2 при среден показател за страната 74,6 души/кв.км. и среден за Пловдивска област - 119,7 души /кв.км. В гр. Сопот е концентрирано 90,3% от населението на общината.
Релефът на територията е котловинно-планински. Тук попадат части от южните склонове на Стара планина и западната част на Карловската котловина. Средната надморска височина е 510 м.
Южните склонове на Стара планина са оголени и само малка част от тях е покрита с високостеблени гори, които нямат голямо стопанско значение. Най-голямо разпространение имат букът и боровите насаждения. Билото на планината е покрито с тревиста растителност, която образува обширни височинни пасища.
15480 дка от Национален парк "Централен Балкан" попадат в територията на Община Сопот. Националният парк е втората по големина в страната ни защитена територия с дива природа, представителна не само за България, но и за Европа.
Почвите на територията на общината са сиви горски, кафяви планинско-горски и алувиално-ливадни.
Община Сопот е бедна на полезни изкопаеми. Югозападно от с. Анево има находище от лигнитни въглища на малки дълбочини. Дебелината на въглищния пласт е от 1,4м. до 11,5м. Находището не се експлоатира.
Климатът е умерено-континентален, с черти на планински. Планинският масив от север, който е преграда за северните ветрове и ниската планинска верига от юг са естествен регулатор на въздушните течения. Средната годишна температура е ок. 8-10°. Температурните инверсии са рядкост.
Средното годишно количество на валежите варира между 650 и 1000 мм (в зависимост от надморската височина) с летен валежен максимум през м. юни и зимен валежен минимум през м. февруари. През летния сезон често явление са гръмотевичните бури и градушките.
Снеговалежите са по-малко в сравнение с другите подбалкански полета. Средногодишния брой дни с трайна снежна покривка е 25-30.
През територията на общината протичат реките Манастирска и Леевица, които със своите притоци осигуряват условия за задоволяване на нуждите от вода за консумация, за бита, за напояване и за индустриални цели. С висока чистота и добри питейни качества са и подпочвените води по речните тераси. Те, заедно с речните води от горните течения на планинските потоци се използват като ресурс за питейно и битово водоснабдяване на населените места от общината.
II.1.2. Местно културно и архитектурно наследство
Община Сопот има богато и разнообразно културно-историческо наследство, което е в значителна степен непознато за широката публика.
Сопот е известен преди всичко като родното място на патриарха на българската литература Иван Вазов (в града функционира къща-музей и експозиционна зала, посветена на творчеството на писателя) и като един от възрожденските центрове, в които се е развивала и процъфтявала занаятчийската промишленост.
Неекспониран факт е, че Сопот е едно от най-старите селища в Стремската долина, за което свидетелстват множество останки на значителни паметници от времето на Втората българска държава: Аневското кале (едно от най-запазените средновековни укрепления от ХІІ - ХІV век днес у нас, най-вероятно център на средновековният град Копсис), Аневския некропол, Калето на Леевица (Триъгълника), Калето над Св. Троица и други.
В близост до с. Анево са разкрити останки от римска пътна станция (Хисърлъка).
Независимо от дългогодишни действия на урбанизация, несъобразени с облика на традиционната възрожденска архитектура, характерна за града, в Сопот са запазени старинни възрожденски къщи, няколко от които са обявени за паметници на културата, значими в архитектурно-строително и историческо отношение (Фратювата къща, Хаджи Котьовата къща, Загубановата къща, Хаджи Стойковата къща, Коковата фурна, къща на Ганчо Шошев, Манчевата къща, къщата на народния лечител Иван Раев и др.)
Други културно-исторически обекти в Община Сопот са:
"        Възрожденското девическо училище (наричано "Радино", по името на Вазовата героиня Рада Госпожина), което е възстановено и обзаведено като възрожденски театър. На втория етаж на сградата е разположена музейна експозиция на просветното дело.
"        Църквата "Св.ап. Петър и Павел" паметник на възрожденската архитектура, построена от майстори от Брациговската школа от средата на XIX в.
"        Манастирът "Въведение Богородично", известен като "Женския метох", според Вазовия роман "Под игото". Ансамбалът на метоха, църквата към него и над 300 годишната манастирска лозница има национално архитектурно значение, както и историческо значение като убежище на Апостола Васил Левски.
"        Манастирът "Св. Спас" - основан през ХІV в., в който по време на турското робство е имало килийно училище и певческа школа.
"        Параклисът "Покров на Пресвета Богородица" - разположен в северния край на  град Сопот на мястото, където се е издигала църквата "Света  Богородица", известна като "бялата черква", дала името, с което селището е било вписано в турските регистри: Акче клисе - Бяла черква.
"        Дядовата Стоянова воденица - постройка с важна етнографската стойност, влязла в историята на българската литература чрез описанието й в романа на Вазов "Под игото". Тя е разположена в местността "Дългата могила" и днес е единствената оцеляла от многобройните воденици съществували по течението на Манастирска река.
II.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ
II.2.1 Икономическо развитие
Официални статистически данни за конкретните показатели на икономиката в Община Сопот в момента липсват, но общия анализ на ситуацията показва, че тенденциите на развитие са близки до тези характерни за много от общините в Пловдивска Област.
Промените са основно в следните насоки :
- Рязко е спаднал обема на производството на машини и оборудване. Процесът е съпроводен с увеличение на продукцията на отраслите от леката промишленост;
- Отбелязва се структурна промяна в посока на непрекъснато нарастване на относителният дял на фирмите с изцяло или с преобладаваща частна собственост;
- Липсва инвестиционна активност, което не позволява технологично обновление, респективно - на планиране и провеждане на нова, продуктова стратегия и разработване на външни пазари;
- Предлагането на туристически услуги е слабо и неубедително, в сравнение с потенциала на Общината, определен от природните и културно-исторически дадености.
Общия брой на регистрираните фирми в Община Сопот е 1700, от които действащи са едва 520. По-голямата част от тях са микро и малки фирми, поради което не притежават потенциал да компенсират безработицата, генерирана от структурните промени в обществения сектор. Едва 35,9% от заетите лица в Община Сопот работят в частния сектор.
Промишлеността на Община Сопот е с моноотраслов характер: водещо е производството на машини и оборудване. Действащите индустриални фирми работят с намален капацитет.
Най-голямото и структуроопределящо предприятие е "ВМЗ" ЕАД, специализирано в производството на военна и гражданска продукция. То е 100% държавна собственост и е в процес на преструктуриране, което до момента е било съпроводено с натрупване на финансови загуби, с намаляване на производството и с периодично съкращаване на персонал. Тези процеси повлияват неблагоприятно социално-икономическата обстановка в общината.
Предстои пълна приватизация на дружеството. Изготвен е проект на стратегия за приватизацията му, който предстои да бъде предложен за съгласуване от министерствата, след което ще се гласува от парламента. Стратегията на правителството предвижда намирането на стратегичски инвеститор, който да запази предмета на дейност на "ВМЗ", да обслужва всички задължения, включително и тези, възникнали преди датата на прехвърляне на акциите и да допринесе за технологично обновление на производството. Едно от важните условия в стратегията за приватизация е недопускане на ликвидация и обявяване на дружеството в несъстоятелност. През периода до окончателното изготвяне на стратегията за приватизация на "ВМЗ" в Министерството на икономиката е подготвена краткосрочна бизнес-програма, която трябва да постигане финансова и икономическа стабилност. В края на 2004 г. е бил утвърден погасителен план за задълженията на "ВМЗ" ЕАД със срок на изплащане 10г.
Машиностроенето е в обхвата на дейност и на фирма "SKF Берингс-България", собственост на най-големият производител в света на лагери, машинни части и автоматични технологии - шведската фирма SKF, както и на "Боннер" ООД (производство на машини за хранително-вкусовата промишленост) и на "СМАРТ-ВМЗ".
Сред останалите най-голям е делът на фирмите от сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите. В общината работят 5 шивашки, 3 обувни, 2 месодобивни и месопреработващи предприятия, 2 предприятия за производство на хляб и на хляб и сладкарски изделия. Шивашките и обувните фирми разширяват своето производство. Появяват се и нови фирми в отрасъла.
Все по-голям става и броя на фирмите, които осъществяват дейност в сферата на търговията и услугите. Те съставляват около 50% от работещите стопански единици в Община Сопот. Като правило те са представители на дребния частен бизнес, едва 4 от тях влизат в групата на малките предприятия (с 11 до 50 работни места). Най-добре представена е търговията с хранителни стоки, облекла и стоки за битови нужди. Функционират 2 склада за търговия на едро: за алкохол и безалкохолни напитки и за строителни материали.
Десетки фирми предлагат услуги: ремонт на автомобили и битова техника, фотоуслуги, фризьорство, козметика, транспортни услуги и др. Освен от фирми, услуги се извършват и от физически лица, обединени в потребителска кооперация "Наркооп".
Развитие бележат хотелиерството и ресторантьорството, макар че са необходими качествени промени в нивото на обслужването. В общината функционират 30 фирми в този сектор, 29 от тях са микто-предприятия (до 10 заети). Сред тях: 7 ресторанта, 10 кафенета и кафе-аперитиви, пицария, заведение за бързо хранене в комплекса "Лукойл". Функционират също 1 хотел, 2 мотела, 2 хижи (с обща леглова база около 180 места), общежитие с хотелска част, както и с ограничен брой частни квартири. Голяма част от леглова база е частна собственост, но частната предприемаческа активност на гражданите не е достатъчно развита. Все още не е оползотворен потенциала за създаване на малки семейни хотели и пансиони.
В общината излъчват 2 кабелни и 1 ефирна телевизия.
Покупателната способност на населението не е висока. По данни за 2003 г. средната годишна заплата е била 2599 лв. в обществения и 2286 в частния сектор. За сравнение - за същия период за страната средната годишна заплата в обществения сектор е била 4118 лв., а в частния - 2790 лв.
В същия период най-висока средна годишна заплата в частния сектор в Община Сопот е регистрирана в областта на здравеопазването и социалните дейности (2964 лв., при средна за страната 2131 лв.). Заплащането в промишлеността е ниско: в сектор "Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия" средна годишна заплата е била 1588 лв.; в сектор "Производство на текстил" - 1372 лв.
По отношение на основните икономически показатели аграрния сектор в Община Сопот в момента отстъпва от средните показатели за областта, но е с добри възможности за развитие. Поземленият фонд на общината включва 28077 дка селскостопански и други имоти. Обработваемата земя е 9827 дка (ок. 16,5% от общия поземлен фонд), а едва 6% от нея са поливни площи. Категорията на земеделските земи  в общината е от 7 до 9.
Основните култури, които се отглеждат са зърнени: ечемик, пшеница, царевица. Добивите от тях обаче са много по-ниски от средните за страната. Застъпено е оранжерийното производство на зеленчуци, чието развитие е затруднено от недобре развития пазар на селскостопанска продукция.
Макар че селскостопанската земя е ограничена по площ, поради специфичните климатични условия в региона е благоприятствано отглеждането на етерично-маслени култури (розови насаждения, лавандула и др.) Малкият дял на земеделските земи прави особено важна задачата за тяхното рационално използване и отглеждането на рентабилни култури съответстващи на региона. Поради своята специфика и ограничения капацитет на вътрешния пазар да оползотвори продуктите на тези производства, за развитието на този дял от селското стопанство е изключително важно осигуряването на добри външни пазари.
Трайните насаждения заемат 3,5% от територията на общината. Те са представени от лозя и овощия (вишни, череши, сливи, орехи). Малка част от земите са заети с ливади и с етерично-маслени култури (лавандула, мента и рози).
Собствеността върху земеделските земи е възстановена почти изцяло. Възстановените земеделски земи на частни стопани са с малки площи. Част от земите са обединени в селскостопански кооперации: Земеделска кооперация "Добрила" - гр. Сопот и Земеделска кооперация "Зорница" - с. Анево. Предстои определянето на регулационните граници на държавния горски фонд и възстановяване на собствеността върху горите.
Горския фонд в Община Сопот заема 15480 дка или 27,5% от територията й. Горските насаждения обаче нямат голямо стопанско значение. Залесяването се е утвърдило като едно от основните горскостопански мероприятия за подобряване продуктивността и устойчивостта на горите, ограничаване на ерозионните процеси и за съхраняване на най-ценните горски генетични ресурси.
Животновъдството е с второстепенно значение в аграрния сектор - отглеждат се говеда, овце, кози, свине. Отглежданите животни са в частния сектор и, с малки изключения, са предназначени основно за задоволяване на личните нужди. Промишлено животновъдство развива една свинеферма в Сопот. В процес на създаване е кравеферма.
Състоянието на селскостопанската техника е задоволително, макар че техниката е физически остаряла. Разпокъсаността на земеделските имоти обаче е причина за нерационалното използване на механизацията.
Сред стопанските отрасли туризмът има най-добри перспективи за развитие и ще придобива все по-голямо значение за икономиката на общината като източник на приходи и генератор на алтернативна трудова заетост.
Годишно гр. Сопот се посещава от около 25000 организирани туристи, на които в момента се предлагат изключително ограничен брой туристически продукти - посещение на къщата-музей на Иван Вазов и свързани с неговия живот и творчество места в града и околностите, посещение на някои от културно-историческите обекти, свързани с периода на Възраждането изчерпват в общи линии възможностите за културен туризъм в момента.
Недостатъчно са оползотворени възможностите, които близостта на Националния парк "Централен Балкан" предлага за развиване на различни видове специализиран туризъм в Община Сопот: фотосафари, наблюдение на птици и растения, познавателен и природонаучен туризъм, скално катерене, летен планински туризъм.
Разположеният на територията на общината лифт (приватизиран вече) е една от входните точки към територията на Националния парк "Централен Балкан", но типично за туристите, които посещават планината е, че те планират маршрута си така, че да прекарат първата си нощувка в някоя от хижите, а не в селищата около защитената територия. Община Сопот не прави изключение от тази практика.
Специфичните климатични дадености на региона дават благоприятни възможности за развиване на екстремни въздушни спортове (делта- и парапланеризъм) от склоновете на Стара планина и свързания с тях туризъм. В този туристически сегмент развива дейността си фирмата "Център Регион Груп" (хотелиерство, високопланински туризъм, екстремни спортове).
Съществува потенциал за разширяване на палитрата от туристически продукти с предлагането на посещения до археологическите обекти в района, разработванто на нови и нетрадиционни видове туризъм, свързани с местните занаяти, културни традиции и обичаи, и т.н.
Пред общинското ръководство стои предизвикателство за намиране на оптимални пътища за стимулиране развитието на туризма и свързаните с него отрасли и за постигане на нормално за добрата практика и европейските стандарти равнище на качество на услугите, предоставяни от тях.
II.2.2. Население
II.2.2.1 Етническа и демографска характеристика
В демографски аспект картината в Община Сопот не е благоприятна от гледна точка на устойчивото и интензивно развитие. По отношение на раждаемост, смъртност и миграция тенденциите са еднопосочни с процесите в страната. Прирастът на населението продължава да е отрицателен, но би могло да се отбележи, че характерният за предходното десетилетие висок ръст на емиграция е овладян и броят на населението се запазва относително постоянен.
В Община Сопот живеят представители на няколко малцинствени групи: турци, каракачани, роми. Етническата обстановка е стабилна, липсват етнически конфликти. Малцинствата са, в голямата си степен, добре интегрирани.
Най-голямата малцинствена етническа група в общината са ромите (ок. 3,8% от населението на общината). Те са и най-затруднени в социалната си реализация и в адаптацията си към промените в процеса на преход и преструктуриране на икономиката. Сред всички етнически групи в общината при ромите е най-висок процента на трайна безработица. Допълнително затруднение за реализиацията на ромите на пазара на труда е ниският им образователен ценз или липсата на образование. Поради тази причина те имат достъп едиствено до най-тежката и непредпочитана физическа работа, заплащането за която е и най-ниско.
Липсата на постоянни и добри доходи се отразява на всички аспекти на живота на ромите и води до бедност, жилищни проблеми, социална изолация (включително на децата в училище), затруднен достъп до образование и до здравно обслужване, обща дискриминация.
С цел разрешаване на най-острите проблеми на социалната и етническа интеграция в Община Сопот е създаден Общински съвет по етническите и демографските въпроси, за чиято дейност е приет правилник за устройство и организация. В състава на съвета влизат представители на общинската администрация, на службата за социално подпомагане, на образователните институции, на неправителствени организации, както и на всички етнически групи. Изработена е и Програма за интеграция на етническите малцинства на територията на Община Сопот.
II.2.2.2 Трудова заетост и безработица. Потенциал на трудовите ресурси
По данни за 2004 г., населението на Община Сопот е 11545 души. Населението в трудоспособна възраст съставлява 61% от общия брой жители на общината. Обезпокоителен е фактът, че темпът на нарастване на  влизащите в трудоспособна възраст е по-нисък от този, на излизащите в надтрудоспособна възраст, което се превръща в трайна тенденци.
По данни от последното преброяване за района икономически активното население представлява 47% от общия брой на населението и 77% от броя на населението в трудоспособна възраст.
Едно от основните предизвикателства в социално-демографската сфера е безработицата, чието ниво за 2004 г. е средно 12,4%. Динамикта на безработицата в последните две години отчита минимално намаление на темповете на нарастване, без все още да може да се говори за трайна тенденция. Основният дял на заетите се пада на големите промишлни предприятия като "ВМЗ" ЕАД и "SKF Берингс", които и в бъдеще ще бъдат основен фактор, определящ динамиката на безработицата в общината.
В последните години се отбелязва увеличение на броя на заетите в частния сектор, което е свързано, от една страна с разширението на дейността на малките и средни предприятия и, от друга, с провежданата структурна реформа в икономиката на общината. Най-голям брой разкрити работни места има във фирмите, осъществяващи дейност в областта на шивашкото производство. Заетост предлагат и фирми, работещи в областта на търговията и ресторантьорството. Оранжерийното производство на зеленчуци, както и преработката на плодове и зелечуци предлагат възможности за сезонна заетост в селското стопанство.
Увеличение на заетостта в частния сектор обаче не успява да компенсира тенденцията към намаляване на общият брой на заетите, което се дължи на съкращенията в обществения сектор. В частният сектор най-голям е броя на микро и малките фирми, които развиват т.нар "семеен бизнес". Голям е делът на работещите собственици. Те съставляват 40,5% от средносписъчния състав в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство", ок. 50% от средносписъчния състав в сектора "Транспорт, складиране и съобщения", 68% в сектора "Търгория и ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството".
Във входящия поток безработни се забелязва тенденция на намаляване на  средногодишния брой на регистрираните за първи път лица за сметка на броя на лицата с възстановена регистрация. Така, независимо, че намалява абсолютния брой на новорегистрираните безработни, се очертава негативна тенденция, тъй като поредността на регистрацията е показател за това, че за все по-висок дял от незаетите лица безработицата е повтарящо се състояние.
Анализът на изходящия поток безработни лица показва, че едва 43,5% е делът на лицата с прекратена регистрация поради постъпването им на работа, а 44,85% от изходящия поток се пада на лицата с прекратена регистрация поради неуважителни причини с наложени санкции.
Увеличава се делът на лицата, които остават без работа продължително време (над 2 години). Техния брой достига до 29,3% от безработните и очертава формирането на рискова група на пазара на труда. Високо равнище на дълготрайната безработица води до опастност от деквалифициране на част от работната сила.
Делът на регистрираните безработни жени е по-голям от този на мъжете. Това донякъде е предопределено от структурата на населението, в която жените имат лек числен превес  (51%). В същото време се наблюдава тенденция към повишено заявяване от работодателите на работни места, подходящи за жени, поради което жените по-често успяват да се реализират на трудовия пазар.
Анализът на структурата на безработните лица по професионална квалификация показва, че най-висок е делът на лицата без квалификация (61,4%). Поради отсъствието на професионални умения и опит, тази група безработни се устройва най-трудно на работа. През 2004 г. се забелязва увеличение на дела на специалистите във входящия поток безработни (до 26%).
Във възрастово отношение се забелязва относително равномерно разпределение на безработните във всички възрастови групи, като делът на всяка от тях е 10-12% от общия брой безработни. Най-голям е относителният дял на регистрираните безработни на възраст от 50 до 54 г. - 13,1% от общия средногодишен брой безработните. Това потвърждава данните, характерни за цялата страна, а именно, че безработните лица в предпенсионна възраст се реализират трудно на пазара на труда.
Друга рискова група на пазара на труда са младежите до 29 г., чийто дял в общото число безработни е 26,7% (в 3 отделни възрастови групи). Както и сред останалите категории, делът на безработните младежи без квалификация е най-голям (72,5%). Над 65% от всички регистрирани безработни младежи до 29 г. са с основно и по-ниско образование. Високия процент незаетост сред останалите младежи е резултат от недостатъчна по продължителност и незадоволителна по качество практическа подготовка в училищата и несъобразеност на професионалното профилиране с реалните потребности на пазара на труда.
Заявените от работодателите работни места през 2004 г. са повече спрямо предходната година. По-голямата част от заявените работни места са от работодатели в частния сектор, което говори за увеличаване на темповете на растеж в него. Увеличава се процентът на усвояване на заявените от работодателите работни места (2% ръст в сранение с предходната година) - от всеки 100 заявени свободни работни места 95 са заети. Най-голям е делът на заявените работни места за неквалифицирани работници - 74.4% от общия брой заявени работни места.
Община Сопот няма самостоятелна Дирекция "Бюро по труда". Трудовото посредничество се осъществява от поделение на Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в гр. Карлово.
Услугите, предоставени от ДБТ включват: трудовото посредничество по изготвяне на оценки за възможностите за устройване на работа, индивидуални планове за действие на търсещите работа лица, консултирането и мотивирането на безработните лица за работа и включване в квалификационно обучение.
Професиите, по които в последната година са организирни квалификционни обучния са: шивач, зидар, строителен бояджия и тапетаджия, мебелист-дограмаджия, зеленчукопроизводител, пазач-въоръжена охрана, готвач, сервитьор-барман, оператор на компютър.
Въпреки относително високата безработица не се работи достатъчно за мотивирането и пренасочването на кадровия потенциал към алтернативни форми на заетост: развитие на местните занаяти; развитие на земеделието - възстановяване на стратегически важни селскостопански производства: лозарство, овощарство, розопроизводство и др.; развитие на туризъм в подходящите селищни и природни среди и т.н. Това е сфера на дейност, чието развиване стои като предизвикателство пред общинското ръководство.
II.2.2.3 Младежка политика
Младите хора са най-ценния ресурс на едно общество, поради което грижата за децата и младите хора е един от приоритетите в дейността на ръководството на Община Сопот.
Политиката за младите хора е насочена към децата и младежите (неорганизирани или организирани в различни структури): ученици, студенти, работещи, безработни, млади хора в неравностойно положение, без разлика в техните социални, имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия.
Проблемите на младите хора в Община Сопот не се отличават от проблемите на техните връстници в цялата страна. Част от тях са свързани с:
"        Нарастване на процента млади хора, които употребяват алкохол;
"        Увеличаване на делът на пушачите сред младежите;
"        Употреба на психотропни вещества;
"        Започване на полов живот на все по-ранна възраст при сравнително ниско ниво на подготвеност и сексуална култура, което крие рискове от  ранна бременност и разпространение на ХИВ/СПИН и полово предавани болести.
Сериозен проблем на младите е обездвижването им, водещо до рязко влошаване на здравния статус, което се отразява негативно върху възможностите за пълноценен живот и реализация.
Наблюдава се отлив на децата и младите хора от културните събития и институции. Участието им в културната среда най-често се изчерпва с ползване на нови технологии и интернет. Тревожен е фактът, че младежите са пасивни, не използват съществуващите възможности и алтернативи за осмисляне на свободното си време. Малка част от тях се възползват от предоставените им възможности за включване в самодейните състави към читалище "Иван Вазов" или в други дейности за неформално образование в свободното време, което да ги подготви за реалния живот. Недостатъчна е готовността на младите хора в общината да решават своите проблеми в диалог с местните органи на управление и да се включат активно при вземане на решения, които касаят младежката проблематика.
Съвременните млади хора споделят своето неудовлетворение от начина и стандарта си на живот. Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието. Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Образованието е ключова ценност за децата и младите хора и в Община Сопот. За съжаление, стремежа към получаване на по-добро образование често е предпоставка за висок процент на миграция на младите хора към по-големи градове или за емиграция в чужбина.
Така образователната политика се превръща в един от сериозните инструменти за подобряване на актуалното състояние на младите хора и за повишаване на чувството им на удовлетвореност. В тази посока трябва да се работи за:
"        Съобразяване на средното образование с изискванията и със спецификата на пазара на труда в общината;
"        Развитие на условия за равен достъп на ромските деца до качествено образование;
"        Изграждане на система от алтернативни форми на обучение;
"        Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието.
Необходимо да се работи за включване на децата с различна етническа идентичност в системата на образованието, за ограничаване на причините за незаписване или за отпадане на деца от училище поради материални, социални или образователни причини (като напр. неатрактивни методи на преподаване; непривлекателност на училището; недостатъчно владеене на официалния език и липса на мотивация у родители от малцинствени етнически групи за обучение на децата и др.).
Въпреки трудностите, органите на местната власт в Община Сопот се стремят да създадат условия за участието на младите хора в живота на общината, да стимулират неформалните инициативи на младежите и да ги подкрепят при осъществяване на младежки програми според възможностите и ресурсите, с които разполагат.
II.2.3. Здравеопазване
На територията на Община Сопот функционира Специализирана болница за долекуване и продължително лечение "Д-р Иван Раев-Сопот" ЕООД. Болницата предлага обслужване на лица с хронични заболявания и на лица, нуждаещи се от рехабилитация и продължително възстановяване на здравето, при които лечебния ефект не може да се постигне в домашни условия. Легловата база е разпределена в три специализирани отделения: вътрешно, неврологично и рехабилитационно, в които се приемат хронично болни. В тези три направление болницата има договори със Здравната каса.
Легловия фонд на болницата и броя на специалистите, които работят в нея са неколкократно съкращавани през последните 10 години. В момента болницата е с капацитет 50 легла и се обслужва от 9 специалисти с висше медицинско образование, 26 специалисти със средно медицинско образование и 19 души с друга професионална квалификация. Б последните години не са правени инвестиции за технологично обновление на оборудването и апаратурата. Сградния фонд на болницата се нуждае от ремонт и осъвременяване в съгласие с нормите за качество и добра практика на здравното обслужване, а в бъдеще и с европейските стандарти.
В Общината са регистрирани 11 индивидуални лекарски практики, както и 12 зъболекарски. Част от частно-практикуващите специалисти са обединени в Медицински център "Сопот" ЕООД, в който работят 7 специалисти с висше медицинско образование и 5 души среден медицински персонал.
Няма звено за бърза и неотложна медицинска помощ. Общината се обслужва се от звеното в Карлово, но в перспектива предстои разкриването на самостоятелно звено.
Аптечното обслужване се осъществява от 4 частни аптеки.
Функционира и 1 ветеринарна лечебница и ветеринарна аптека към нея.
В областта на здравеопазването предизвикателство пред общинското ръководство е повишаване на качеството и достъпността на здравното обслужване, подобряване на здравния статус на населението, модернизирането на болница "Д-р Ив. Раев" в съгласие със съвременните норми за качество. В сътрудничество с ръководството на болницата предстои разработване на стратегия и конкретен работен план за осъвременяване на болницата.
В перспектива стои задачата за съобразяване на социалната политика на Общината със задълбочаващата се тенденция на непрекъснато увеличение на броя на населението влизащо в нетрудоспособна възраст, което налага  разширяване на периметъра на социалните грижи предлагани на населението със социален патронаж за подпомагане на самотни пенсионери.
II.2.4. Образование
Община Сопот разполага с добре развита образователна инфраструктура. Тя включва детска ясла с две групи деца до 3 години, 2 целодневни детски градини с капацитет от 5 групи деца във всяка от тях, и ОДЗ с една яслена група и 4 целодневни групи. Оползотворен е пълния капацитет на детските заведения, като в някои от тях се обучават по-голям брой деца от определения по норматив. Всяка една от детските градини работи по различна педагогическа програма, защитена пред педагогическия съвет: Екологияно обучение, "Безопастност на движението", "Стъпка по стъпка".
Общия брой на персонала, който работи в детските заведения е 72 души: медицински сестри, педагози, детегледачки и помощен персонал.
Към детската ясла функционира детска кухня за деца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия. От услугите на кухнята са обхванати около 36 деца.
Посещението в детските градини няма задължителен характер, но е препоръчително предвид осигуряването на равни възможности на децата при постъпване в училище.
Общината разполага с 3 училища: 2 общински и едно държавно.
Началното училище "Неделя Петкова" е раположено в сграда с 14 класни стаи. Разполага със специализирани учебни кабинети по изобразително изкуство, хореография и музика. Училището предлага ранно чуждоезиково обучение по английски език от първи клас. Има паралелки с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. В училището се обучават 424 ученици и работят 35 педагогически и непедагогически кадри.
Средно образователно училище "Иван Вазов" се помещава в двукорпусна сграда построена през 1978 год. Разполага с физкултурен салон и ученически стол, който обаче е отдаден под аренда на частна фирма и не се използва от учениците. В корпусите има 29 класни стаи, 3 хранилища, компютърен кабинет, библиотека. Учениците се обучават по общообразователен учебен план и в паралелки с разширено изучаване на английски език, изобразително изкуство и хореография.
В 2-те общински училища има лекарски кабинети, но няма функциониращ зъболекарски кабинети.
Детските градини и СОУ "Иван Вазов" имат регистрирани училищни настоятелства. В процес на създаване е и настоятелството на Началното училище "Неделя Петрова". За съжаление все още не се използват пълноценно възможностите, които настоятелствата имат за разработване на проекти и за набиране на средства за подобряване на материалната база и за разнообразяване на учебния процес.
На територията на Община Сопот е Професионалната гимназия "Генерал Владимир Заимов". Създадена през 1965 г. с цел обучаване на професионални кадри за военно-промишления комплекс, днес гимназията е изправена пред предизвикателството да се адаптира към новите социално-икономически условия. Понастоящем в нея се подготвят специалисти в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, информационните технологии и машиностроенето. Развитието на нови и нетрадиционни форми на туризъм в общината (например свързаните с екстремните спортове) предоставят възможности за разработването на нови форми за обучение и на профилирани програми. Необходими са стъпки за адекватна актуализация на образованието в областта на туризма, с акцент върху практическото обучение.
Гимназията разполага със сграда с два учебни корпуса, 3 модерно оборудвани компютърни зали, ученическо общежитие с обособена хотелска част, спортен комплекс. Спортните отбори по баскетбол, волейбол и футбол за младежи и девойки са с национални изяви. Общият брой на учениците, които се обучават в момента в  професионалната гимназия е около 1078, а на педагогическия персонал - 133 души.
В резултат на емиграцията и на спада на раждаемостта, броя на учащите се под 18 г. в Община Сопот е намалял с повече от 22% за последните 10 години.  В последните години се забелязва тенденция към постепенно увеличаване на броя на учениците, което говори за подобрени демографски показатели.
Феминизацията на учителската професия е изключително висока: около 91% от работещите в основно образование; и 75% в средното са жени.
Управлението в образователния сектор е силно централизирано и местната власт няма реално влияние върху учебните програми, кадровата политика, качеството на образованието. Тези аспекти на образователнатъа политика са в правомощията на Министерството на образованието и науката. Малка е възможността за влияние на местните власти върху разпределението на ресурсите в сектора. Около 70% от общинския бюджет за образование се изразходва за заплати на учителите, а 12% за издръжка на базата (предимно за отопление). Много малка част от бюджета се изразходва за училищните библиотеки и за учебни материали.
Предизвикателство пред общинското ръководство е използването на новите възможности за финансиране на образователни и културни инициативи по европейски програми.
II.2.5. Култура
Средновековната история на земите в Община Сопот е сравнително добре позната в научните среди, но е почти непозната и недостъпна за жителите и за гостите на  Общината. Причините са в недостатъчно доброто състояние на инфраструктурата, което да позволи посещението и запознаването с разкритите до този момент обекти от българското средновековие: Аневското кале, Калето на Леевица (Триъгълника), Средновековната крепост в местността "Света троица", Хисарлъка. Недостатъчна е и информацията и рекламата на общината като място с богата средновековна история.
В населените места на общината и в околностите на историческите обекти липсват указателни и информационни табели. Поради липса на финансиране в последните години разкопките и проучванията значително са намалели. Необходимо е да продължи проучването, консервирането и експонирането на археологическите обекти и превръщането им в притегателен обект на вътрешния и международен  туризъм без опасност от тяхното разрушаване.
Сопот е член на сдружението на възрожденските градове от 2000 година. Участието в сдружението е признание за ролята на града по време на българското национално Възраждане и възможност за популяризиране и реклама на града и неговите културни традиции. За съжаление, в резултат на урбанизацията и на строителни действия, несъобразени с традиционната възрожденска архитектура, много старинни възрожденски къщи в град Сопот са били разрушени. Други са в лошо състояние поради липса на средства за ремонт, реставрация и съхранение.
С цел възстановяване и запазване на възрожденския облик на града е предвидено разработване на общинска Програма за проучване на състоянието на паметниците на културата и План за тяхната поддръжка, реставрация и стопанисване. Предстои утвъждаване на архитектурна концепция и изработване на архитектурен план за централното градско пространство. Предвидено е разработването на проект за централния площад, който да позволи съчетаване на удобствата на модерното с елементи, вписващи се в концепцията за възрожденския облик.
Общинското ръководство планира да създаде условия за улесняване и поощряване собствениците на старинни възрожденски къщи, които са паметници на културата при търсене на финансиране за възстановяване и поддръжка на къщите.
Важен център на културната дейност в Община Сопот е Народното читалище "Иван Вазов" - културно-просветна институция с 134 годишна традиция (основано е в 1871 година). Основните приоритети в работата на читалището, което е единствено на територията на общината са:
- развиване и обогатяване на културния живот;
- приобщаване на гражданите към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
- съхраняване на местните традиции и обичаи.
От края на 70-те години читалището разполага с обширна сграда в центъра на град Сопот, която притежава театрален салон с 500 места, гримьорни и репетиционни, кабинети, помещения за библиотека и изложбени зали. Липсата на достатъчно средства в последните години е причина за затруднения в поддръжката и ремонта на сградата.
Библиотеката на читалището с 26000 тома и ежегодно получава пълните течения на 25 периодични издания. В библиотеката се провеждат традиционни срещи с известни писатели, творци, литературни четения, детски утра и др. Поради ограниченото финансиране в последните години читалището изпитва затруднения за обогатяване на фонда на библиотеката с нови заглавия. За по-ефективното управление на библиотечния фонд е необходмо инсталирането на компютърна система с библиотечен софтуер. Разкриването на компютърен информацинен отдел в библиотеката пък ще създаде възможност за достъп на читателите до Интернет и за ползване на достиженията на информацинните технологии.
Работи се за включване на Читалището в европейски образователни проекти за обмен и сътрудничество с цел обогатяване на дейността му и на опита на служителите в него.
Към читалището функционират самодейни художествени състави: женска фолклорна група, мъжка певческа група, театрален и танцов състав. За съжаление мотивацията на младите хора от общината за включване в самодейните състави не е висока.
Належащ е цялостен ремонт на библиотеката, ремонт на електрическия пулт за сценично осветление в театралната зала на читалището, освежаване на репетиционните зали и гримьорни, ремонт на покривната част на средния корпус на сградата. Необходимо е осъвременяване на инструментариума на съставите към читалището.
Община Сопот има добри традиции в отбелязваето на националните и традиционните християнски празници. Наред с това общинското ръководство работи за възстановяване и повишаване на престижа на честването на празници с местна значимост, като: ежегодно отбелязване на 13 януари - деня на освобождението на Сопот от руската армия; празника на розата; традиционния събор на плодородието в с. Анево; подобаващо отбелязване на патронните празници на училищата в общината и др.
От особено значение е съхраняването и популяризирането на традиционната култура на малцинствата. С тази цел се предвижда ежегодно отбелязване както на традиционни християнски празници, така и на празници на други етноси, представени в общината (напр. Курбан-байрам, Рамазан-байрам и др.). Предстои да бъде изготвен културен календар на ромската, на турската и на каракачанската общност. Предвиждат се дейности по популяризирането на традиционната култура на малцинствата чрез публикации в местния печат и чрез осигуряване на поле за културни изяви (концерти, изложби и др.).
II.2.6. Техническа инфраструктура
Техническата инфраструктура на Общината включва четири основни подсистеми - транспортна, съобщителна, енергийна и водно-канализационна.
Транспортната инфраструктура в Община Сопот е сравнителни добре развита. През общината преминават участък от път I-6 (София-Карлово-Бургас), както  и от подбалканската жп линия София-Карлово-Варна. Експлоатационното състояние на пътната мрежа е неудовлетворително. Необходимо е да се обърне специално внимание на рехабилитацията и ремонта на пътищата, както и на доразвиването на транспортна инфраструктура.
Сравнително добро е състоянието на транспортните услуги - Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремска долина, с Пловдив и София. През летния сезон се поддържат транспортни връзки с Троян и Плевен. Пътническият транспорт се осигурява от частни фирми. Автомобилният парк е в сравнително добро състояние.
Поради ограниченията, наложени от БДЖ повечето влакове, които се движат по направлението София-Бургас и Бургас-София не спират на жп гара Сопот. Най-близката жп гара е тази в град Карлово, от където до Сопот и с. Анево има осигурен редовен автобусен транспорт.
Tелефонната подсистема на територията на община Сопот е със сравнително добри връзки. Микровъзел Далекосъобщения-Сопот е клон на РВД-Карлово и разполага с аналогова централа тип А29 с капацитет от 4200 поста (от тях са усвоени 3800). Съществува възможност за незабавна цифровизация на 3 основни квартала, както и на всички служебни и фирмени телефони. Сопот и Анево са включени в националната система за автоматично избиране. Телефонната централа е разположена в модерна триетажна сграда, в която се намира и Районната пощенска станция (РПС).
РПС Сопот извършва традиционните пощенски услуги: входяща и изходяща кореспонденция, колетни и бандеролни пратки, парични преводи, телефонни и факс услуги, вътрешна и международна ускорена поща, куриерски услуги и др.
В общината има добро покритие на националните мобилни оператор М-Тел и ГЛОБУЛ.
Електоенергийната система на общината е част от националната и се е развивала изцяло по програмите на националната електроенергетика. Енергоснабдяването на потребителите на Община Сопот се осъществява от "Енергоснабдяване" - подразделение Карлово. В съгласие с тенденциите на националната енергийна политика предстои планирането и предприемането на действия за повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и на обществените сгради.
С цел постигането на устойчиво развитие на Общината, в бъдеще биха могли да се проучат възможностите за развитие на съвременно енергопроизводство от алтернативни възобновяеми енергийни източници, каквато е вятърната енергия. В същото време, биха могли да се анализират възможностите и необходимите инвестиции за газифициране на бита и промишлеността, което ще има благоприятства екологичната обстанова в региона. За съжаление най-близката точка от газопреносната система се намира на ок. 50 км от населените места на община Сопот, което налага сериозни инвестиции за изграждане на местна инфраструктура.
Извън безспорното си значение за икономиката и екологията в Общината, тези две направления в развитието на енергийната й инфраструктура (енергопроизводство от възобновяеми източници и газифициране) съдържат потенциал за разкриване на временни нови работни места, немалка част от които на по-късен етап биха могли да се превърнат в постоянни.
Поради необходимостта от сериозни инвестиции в тези направления, по-голяма е вероятността те да бъдат развити отвъд прогнозния хоризонт на настоящия План за развитие.
Основните проблеми на подсистемата за питейно-битово водоснабдяване в общината са свързани с влошеното техническо състояние на водоснабдителните съоръжения, предизвикващо загуба на вода и влошаване на качеството й в мрежите в гр. Сопот, както и необходимостта от изграждане на водно-канализационната инфраструктура в с. Анево. Понастоящем отпадните битови води в с. Анево се отвеждат до септични ями, които са предпоставка за силно замърсяване на подземните води и почвата и за влошаване на екологичната обстановка. Изграждането на канализацията на селото ще подобри условията за живот и жизнения стандарт на населението и ще окаже благоприятно въздействие на състоянието на околната среда.
Водопроводната и канализационната мрежа на гр. Сопот обхваща цялата територия на града. Предстои поетапна подмяна на амортизираната водопреносна и канализационна мрежа с цел намаляване на загубите, подобряване на техническото състояние на "ВиК" системите и повишаване на качеството на услугите. Градът не разполага с пречиствателна станция за отпадните битови води. Част от канализацията е заустена в река Стряма, което е предпоставка за замърсяване на околната среда. Предстои изготвяне на проект и построяването на пречиствателна станция на р.Манастирска.
II.2.7. Околна среда
II.2.7.1. Общи характеристики
Екологичното състояние на Община Сопот може да се оцени на основата на характеристика на отделните компоненти на околната среда (въздух, вода, почви) и степента на тяхното замърсяване.
Понастоящем основните източници на замърсяване в общината са автомобилния транспорт, битовия фактор и локални отоплителни системи, работещи през зимния сезон.
Съществуващите екологични проблеми са резултат от два основни фактора:
- хаотично разполагане на сметища и депа за битови отпадъци и безразборното им използване, особено от 2-те големи машиностроителни фирми ("ВМЗ" и "СКФ");
- неспазване на нормативната уредба за ритмично проектиране на строителството на канализация за отпадни води и на необходимите за тази цел пречиствателни съоръжения.
Въздух
На територията на Община Сопот не е установено превишаване на допустимите норми на стойностите на атмосферния въздух. Липсват данни на оторизирани лаборатории за направени емисионни замърсявания. В района няма крупни обекти замърсители на атмосферния въздух, както и източници на озононарушаващи вещества.
Нивото на замърсяване на въздуха не е високо и е резултат от:
- интензивния поток от пътни транспортни средства по главния шосеен път I-6 София-Бургас;
- масово използване на твърди горива през отоплителния сезон;
- емисии от незапръстени и необработени депа за ТБО (регламентирани и нерегламентирани).
Води
Замърсяването на повърхостните и подземните води е резултат от експлоатиране на регламентирани и нерегламентирани сметища на територията на общината. При тях естествения поток от отпадни води прониква в подземните водни хоризонти и предизвиква в някои случаи значително и трайно замърсяване. Допълнителен фактор са атмосферните води, стичащи се по скатовете от замърсени отпадни повърхности.
Повърхостните и подземни води се замърсяват и поради липсата на канализация в с. Анево, както и вследствие на неекологосъобразно извършване на селскостопански дейности (предимно животновъдство).
Фактор на замърсяването е и промишлената дейност, макар че в последните години замърсяването от такъв характер е спорадично и в по-малки размери. Водоизточниците южно от "ВМЗ" ЕАД периодично се замърсяват при изпускане на непречистени промишлени води, поради което на предприятието са налагани нееднократни санкции от РИОСВ Пловдив. Източник на замърсяване е и депото за битови отпадъци южно от "ВМЗ" ЕАД, намиращо се на територията на Община Карлово.
Почви
Съставът на почвите е застрашен от вредното въздействие на редица замърсители. Основните източници на замърсяване са свързани с: промишлеността; транспорта; отпадъците; химически средства, "пренесени" чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията от замърсени с вредности води; селстопанска обработка; строителство и др. дейности в самите населени места.
Изследванията показват, че около 80% от замърсяването на селскостопанските площи се осъществява по въздуха, а останалите 20% - от замърсени поливни води, т.е. както при почвата, така и при растенията замърсяването е комплексно.
Замърсяването на почвите с нефтопродукти има локален характер и е около територията на изградените по главното шосе газостанции, бензиностанции и паркинги. В селищната среда спешни мерки за почистване не са необходими, тъй като почвите в тези райони не се обработват. В обработваемите земи обаче това замърсяване е сериозен проблем, защото освен почвата (където се нарушава нитрификацията) се атакуват и подпочвените води.
Почвите се замърсяват също и от експлоатацията на сметищата. Поради характера на компонентите на почвите замърсителите отпадните води от сметищата се акумулират в тях и нарушават екологичното равновесие в повърхностния, а понякога и в по-дълбоките почвени слоеве.
Прегледът на съществуващата екологична обстановка в Община Сопот налага извода, че основното замърсяване на почвата и водите се дължи както на производствената дейност, така и на сметищата за ТБО, а също и на непречистени битови и промишлени води на населените места.
II.2.7.2. Управление на отпадъците
Община Сопот работи по Програма за управление на отпадъците, разработена през април 2004 г. от Общинска агенция за устойчиво развитие - Карлово. Поради краткия период на самостоятелно съществуване на Община Сопот към момента на разработване на програмата сметоизвозването и сметосъбирането в Община Сопот е било организирано и извършвано от службата за чистота на Община Карлово. Понастоящем отговорността за тази дейност е поета от Община Сопот, която е сключила за целта договор с фирма подизпълнител. Сред приоритетните задачи Общинското ръководство е в най-кратки срокове да започне да извършва тази дейност със собствени средства, за което се предвижда закупуване на собствена техника и съдове.
Около 98% от населението на Община Сопот на практика е обхванато в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Периодичността на извозване на отпадъците е един път седмично поради характера на най-често използваните съдове за сметосъбиране (110 литрови кофи, контейнери тип "Бургас" с вместимост 4 куб.м, контейнери тип "Бобър" с вместимост 1,1 куб.м.).
Разширяващото се производство, преди всичко в сектора на малки и средни предприятия, генерира промишлени отпадъци, но не винаги изпълнява законовите си задължения да ги декларира. Някои предприятия, извършващи промишлена и стопанска дейност на територията на Община Сопот, генерират опасни отпадъци от различен характер.
Дейностите по управление на отпадъците в Община Сопот са възложени на Главен специалист "Земеделие, гори и водни ресурси". В село Анево отговорното лице е Кметът на селото. Контрол върху сметосъбирането и сметоизвозването се упражнява от Главен специалист "Чистота" към общинската администрация.
Основен метод за обезвреждане на твърдите битови, строителните и промишлени отпадъци в община Сопот е депонирането им на регламентирани и нерегламентирани сметища. Общия брой на сметищата, разположени на територията на Общината е 7 с площ от около 94 дка. Те са изградени на естествени терени: сухи дерета, нарушени и ерозирани терени. Основата на депата не представлява непропусклива преграда за отпадъчната вода, формирана в тялото на отпадъците и позволява тя да прониква в прилежащите подземни хоризонти и да замърсява подземните води.
Най-голямото от депата, използвано дълги години за депониране на твърдите битови отпадъци на населението на Сопот и Анево, както и неопасните производствени отпадъци на "ВМЗ" ЕАД, се намира непосредствено до гр. Сопот, южно от "ВМЗ" ЕАД, но извън територията на Община Сопот - в землището на с.Каравелово, Община Карлово. Депото е регламентирано, но с оглед екологичната обстановка в региона се налага неговото саниране. Тази дейност е въпрос на споразумение между ръководствата на двете общини за сроковете и начина на финансиране на дейностите.
Град Сопот разполага с още 3 нерегламентирани депа за ТБО. Всички те са без огради и забранителни табели, което позволява неограничен достъп на хора и животни и увеличава риска от замърсяване на съседните територии и от разпространение на зарази.
Сопот - 1 (на западния бряг на язовир "Мурла" в местността "Малкият друм"). Около 70% от всички депонирани в него отпадъци са строителни. Замърсената площ е около 20 дка. Налице е риск от замърсяване на водата в язовира, тъй като замърсените повърхностни води се стичат в чашата на язовира, който се използва за поливане, спортен риболов и отдих. Съществува риск и за съседните земеделски земи от фракции като найлонови и PVC опаковки. Предвидено е депото да се санира на място чрез разстилане, запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
Сопот - 2 (западно от Сопот непосредствено до пътя към туристически обект "Аневско кале" в местността "Арменица").  Депонирани са основно строителни отпадъци и земни маси (ок. 90%). Останалите отпадъци са битови от живеещото наблизо ромско население. Налице е силно физическо нарушение на почвата вследствие извличането на метални отпадъци от терена на депото, вследстие на което са се образували големи земни ями. Замърсената и физически нарушена площ е около 10 дка.
Депото може да стане приемник на строителните отпадъци на Община Сопот. За целта следва да се запазят дълбоките ями в най-южната част на депото, като периодично в бъдеще се извършва запръстяване. Останалата част на депото следва да се санира чрез прибутване, заравняване и запръстяване, след което площта да се залеси с бързорастящи дървесни видове
Сопот - 3 (разположено в продължение на почти 1 км западно от оградата на "ВМЗ" ЕАД). Замърсени са неплодородни земи преди всичко със строителни и битови отпадъци. Освен до "ВМЗ" ЕАД депото е в близост и до овощна градина. Замърсената площ е от около 20 дка. В морфологичният състав на отпадъците преобладават строителни отпадъци и земни маси. Налични са също битови, селскостопански и неопасни промишлени отпадъци. Депото следва да се санира на място чрез прибутване на отпадъците във вдлъбнати теренни форми, запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
В землището на село Анево има 3 сметища. Със заповед на Кмета на Община Карлово едно от тях е определено за регламентирано. Другите две депа са криминални, създадени през годините от местното население. Всички сметища са без огради и забранителни табели, което позволява неограничен достъп на хора и животни. Налице са и други малки замърсявания, които периодично се почистват от местното кметство.
Анево - 1 (намира се южно от селото в непосредствена близост до гробищния парк). Сметището се използва като основно за селото. Отпадъците в продължение на много години са депонирани чрез запълване на овраг в близост до земеделски земи. Замърсена е територия с площ около 8 дка. Депото периодично се обработва чрез прибутване и запръстяване. Запръстената площ е обрасла с едногодишни и многогодишни растения. Съществува риск от замърсяването на намиращите се наблизо земеделски земи, засети с житни култури, както и замърсяване на повърхностните и подземни води поради депонирането на отпадъците в сухо дере. Депото следва да се санира на място чрез запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
Анево - 2 (по бреговете на "Мечо дере" на самата регулация северно от селото). Представлява поредица от купчини изхвърлени битови и селскостопански отпадъци по протежение на стотина метра по брега на дерето. Замърсената площ е около 0,5 дка. Част от отпадъците са изхвърлени в руслото на самото дере и представляват заплаха за чистотата на водата при евентуално пълноводие. Една от вероятните причини за това замърсяване е липсата на съдове за смет за семействата, живеещи в периферията на селото. Поради съществуващата висока степен на риск от замърсяване на течащите води отпадъците трябва да се изгребат и предепонират на основното сметище Анево - 1 преди неговото саниране, а Община Сопот трябва осигури съдове за смет за всички домакинства и въведе организирано сметосъбиране.
Анево - 3 (намира се в непосредствена близост до разклона на шосето за с.Московец на източния бряг на Курудере). Депото е нерегламентирано, а замърсената площ е около 0,5 дка. Разположението на отпадъците на брега на дере с течаща вода предполага риск от замърсяване на водите при пълноводие. Депото е в близост и до селскостопански земи и при липсата на запръстяване опасността от замърсяване на селскостопански насаждения при вятър е напълно реална. Депото следва да се санира като отпадъците се изгребат и предепонират на регламентираното сметище преди неговото саниране.
Програмата за управление на отпадъците на Община Сопот предвижда всички налични депа за ТБО в общината да бъдат санирани, а извозването на отпадъците да се осъществява на изграденото регионално депо в гр. Карлово. Предстои разработване на система за разделно събиране на ТБО и въвеждане на разделно събиране на отпадъците с цел рециклирането им в Център за рециклиране - Карлово, за което има договореност между общинските ръководства. Наложително е вземането на мерки за осъществяване на програма за намаляване на образуването на отпадъци. Перспективата в това отношение е въвеждането на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и компостиране на органичните отпадъци от бита при източника им на образуване с цел намаляване на депонирането на биоразградими битови отпадъци.
Анализът на морфологията на отпадъците територията на Общината показва, че от 40% до 70% от депонираните отпадъци в някои депа са строителни. Големият обем на строителните отпадъци и земни маси, депонирани в депата за твърди битови отпадъци, предполага необходимостта от отреждане на терен за депо за строителни отпадъци. Като такова може да се използват най-южната част на нерегламентираното депо Сопот - 2 в м."Арменица".
Към момента изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община Сопот изостава - закъснява графика за саниране и преустановяване на използването на нерегламентираните сметища на територията на общината. Почвата и подпочвените води в района на с.Анево се замърсяват и от септичните ями, в които са заустени обратните води на домакинствата в селото.  Отвеждането на отпадъчни води от стопански фирми и от битовия сектор в повърхностните водоеми също така крие опасност от възникването на екологичен проблем.
II.2.8. Административно обслужване
На територията на Община Сопот има 2 населени места. Административното обслужване на населението се осъществява от Общинският център в гр. Сопот. Освен него има обособено кметство в с. Анево.
Основна задача на Общинската администрация е ефективното управление на общинското имущество и поддържане на високо ниво на административното обслужване на гражданите и на юридическите лица в съответствие със системата за качество ISO 9001:2000.
Подготовката и присъединяването към Европейския съюз налагат необходимостта от съобразяване на дейността на местната администрация с наложените европейски норми и стандарти. Наред с това възниква и необходимостта от съобразяване на местните регулаторни и нормативни актове, издавани от общинската администрация, с изискванията на европейските директиви.
Местни власти ще играят важна роля при определянето и усвояването на структурното финансиране от ЕС, защото на практика техните функции покриват почти всички области, които могат да получават подкрепа от структурните фондове. Общините могат да участват във финансирани от фондовете проекти, както като основни изпълнители на самостоятелни проекти, така и като партньори по съвместни проекти.
В този контекст един от приоритетите за Община Сопот в следващите 3 години ще бъде успешната подготовка за членство в ЕС и активно участие в процеса на адаптиране към изискванията, които ще постави пълноправното членство на страната в Общността.
III/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
III.1. S.W.O.T анализ
Силни страни        Слаби страни
"        Благоприятно географско положение с потенциал за транспортни връзки и транзитен трафик между Източна и Западна България.
"        Близост до втората по площ защитена природна зона в страната - Национален парк "Централен Балкан" - територия със запазена уникална природна среда  и голямо биоразнообразие, представително за страната и за Европа.
"        Благоприятни климатични условия за развитие на специализирани селскостопански производства (етерично-маслени култури, екологични производства).
"        Липса на етнически конликти.
"        Природни, културни и исторически предпоставки за развитие на туризъм и за предлагане на разнообразен туристически продукт.
"        Паметници на културното и историческо наследство.
"        Условия за съживяването на традиционни занаяти.
"        Ангажираност на ръководството на общината за оказване на подкрепа за развитието на туризма.
"        Наличие на промишлени предприятия, значими за страната.
"        Наличие на трудови ресурси, коиъо в условия на структурна реформа биха могли да бъдат пренасочени към нови алтернативни отрасли.
"        Наличие на държавна професионална гимназия, с традиции в професионалната подготовка на кадри със средно образование.        "        Моноотраслов характер на промишлеността.
"        Емигриране на висококвалифицирана работна ръка (като резултат от структурната реформа в промишлеността).
"        Незавършена структурна реформа и висок риск от безработица при завършване на преструктурирането на промишлеността.
"        Неблагоприятна демографска картина: намаляване броя на ражданията, застаряване на населението, емиграция на млади и образовани хора.
"        Бавно адаптиране на човешки ресурси към новите изисквания на пазара на труда.
"        Недостатъчно развитие на "ключови" квалификации на кадровите ресурси - комуникативни умения, компютърна грамотност, познания по чужди езици, работа в екип, трудова дисциплина.
"        Липса на инициатива и подготвеност за развитие на предприемачество.
"        Недостатъчно ефективно използване на възможностите, предоставени от изключително перспективната ресурсна основа за развитие на различни видове туризъм  и най-вече международен културно-познавателен, религиозен и еко-туризъм.
"        Ниско ниво на информационните и консултантски услуги.
"        Ниска производителност и застаряване на техническата и технологична база в промишлеността.
"        Ограничени финансови ресурси на малките и средни предприятия. Липса на инвестиции. Слаби възможности за излизане на външн пазари.
"        Остаряла и неподдържана инфраструктура. Необходимост от допълнителни инвестиции за модернизацията й.
"        Ниски доходи и ниска покупателна способност на населението.
"        Слаба събираемост на данъците (65%-70%)
Възможности (Предизвикателства)        Заплахи (Ограничения)
"        Присъединяването и икономическото интегриране с ЕС, в резултат на което ще се създадат благоприятни условия за трансфер на капитали и за свободно движение на инвестиции, ще настъпят условия за увеличаване на производството и на износа.
"        Участие в трансрегионални проекти на ЕС по изграждането на транспортната и енергийна инфраструктура, на телекомуникационните връзки, по възстановяването на екологичното равновесие и др.
"        Усвояване на средства от структурните фондове и кохезиония фонд на ЕС.
"        Пълното приватизиране на "ВМЗ" ЕАД чрез привличане на стратегически инвеститор.
"        Повишаване на конкурентноспособността на предприятията на микро-равнище, т.е. на отделните компании, на малките и средни предприятия, с цел посрещане на предизвикателствата на единния европейски пазар.
"        Приоретизиране на регионалната политика в контекста на Европейската интеграция (развитие на Южен централен регион).
"        Продължително забавяне или неуспешна приватизация на "ВМЗ" ЕАД.
"        Неподготвеност за промените, които ще съпътстват присъединяването на страната към ЕС.
"        Непознаване на изискванията на Европейските пазари към производителите.
"        Недостига на преки чуждестранни инвестиции.
"        Липсата на инфраструктурни проекти в региона в бъдеще също би била ограничение за устойчивото развитие на Общината и региона.
III.2. Проекти и дейности за постигане на стратегическите задачи
(Сфера/направление)
СТРУКТУРНА РЕФОРМА И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Подпомагане на предприемачеството и насърчаване на частния сектор.
Привличане на нови инвестиции за подобряване на производствената и техническа инфраструктура и за осигуряване на устойчив икономически растеж и конкурентноспособност на икономиката на Общината.
Финансово обезпечаване на общинската инвестиционна политика.
Развитие на кооперативното и фамилното земеделие и животновъдство.
Запазване на традициите и развитие на лозарството и овощарството.
Утвърждаване на прозрачността и опростяване на процедурите свързани с разрешителни режими.
Създаване на действие за развитие на бизнес контакти с побратимени градове.
Защита на потребителите и съдействие за спазване на регламентираните правила за търговия.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Създаване на условия за икономически ефективно стопанисване на общинско имущество. Провеждане на търгове и конкурси за отдаване на общинско имущество под наем или под аренда съгласно изискванията на ЗПСК и наредбите към него.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Текущо актуализиране и оптимизиране процедурите по разрешителните режими съобразно с промените в нормативните документи и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Формиране на Общински поземлен фонд и отдаване на общинска земеделска земя под наем или под аренда за създаване на възможности за развитие на зеленчукопроизводство и/или за отглеждане на традиционни за региона селскостопански култури.
Срок: текущ, след м. януари 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Информиране и консултиране на селскостопанските производители за възможностите за финансиране и субсидиранена дейността им.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Създаване на общински бизнес център за информация услуги и развитие.
Срок: м. юни 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Иницииране на създаването на общински структури и сдружения, като форма за привличане на свободни капитали чрез учредяване на дружества за съвместна дейност.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Външно финансиране
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проучване на нуждите и възможностите за организиране на общинска охранителна дейност (сключване на договор с лицензиран подизпълнител или създаване на общинска фирма за охрана) с цел гарантиране на сигурността на живота и имуществото на гражданите.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Секретаря на Община Сопот
Изграждане на селскостопанско тържище в съдружие с производители и преработватели на селскостопанска продукция.
Срок: м. март 2008
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Създаване на система за мониторинг и контрол по спазването на регламентираните правила за търговия и за защита правата на потребителите.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
ТУРИЗЪМ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Увеличаване броя на туристите, посещаващи Община Сопот и удължаване на периода им на престой.
Развитие на различните сегменти на туристическия пазар и предлагане на разнообразни и устойчиви туристически продукти: познавателен и природонаучен туризъм, фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, летен планински туризъм; екстремни спортове; исторически, културен, религиозен туризъм и др.
Създаване на специфичен облик на туристическия продукт, предлаган в Община Сопот. Изграждане на туристически "бранд".
Въвеждане и утвърждаване на стандарти в предлагането и обслужването.
Повишаване на квалификацията и професионалните умения на заетите в туристическата индустрия.
Привличане на външни инвестиции за развитие на туризма в Община Сопот.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Осъществяване на сътрудничество с Съвета по туризъм, учреден от собствниците на фирми работещи в областта на туризма.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Сопот като инструмент за устойчиво развитие на общината.
Срок: м. септември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на маркетингова стратегия за туризма в Община Сопот.
Срок: м. декември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Осъвременяване на рекламните материали за Общината. Изготвяне и отпечване на картички, диплянки, албуми.
Срок: м. май 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртьори
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на концепция за мултимедийни и други форми на реклама: видео- и аудиокасети, компактдискове и филми, посветени на историческите, архитектурните паметници, на музейните сбирки, на занаятите, на традиционните празници и др.
Срок: м. май 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Стойност: 1000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Насърчаване развитието на сувенирното производство и на занаятите в контекста на приоритетното развитие на туризма. Създаването на търговски център за реализиране на произведения на занаятите.
Срок: м. септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Сройност: 5000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изработване на карта на Общината с маркирани туристически маршрути и природни забележителности.
Срок: м. септември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Стойност: 3500 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подобряване на качеството на туристическото обслужване. Разработване на нови форми на анимационна дейност с цел разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти.
Срок: м. май 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Заместник кмета по хуманитарните дейности
Въвеждане на единен туристически билет за посещение на основните туристически обекти в град Сопот и околностите му.
Срок: м. октомври 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 500 лв.
Отговаря: Заместник кмета по хуманитарните дейности
Подобряване на туристическата инфраструктура. Грижа за състоянието и атрактивността на паметниците на културата. Консервационно-реставрационни дейности.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Насърчаване на предприемачеството с цел разработване и създаване на условия за предлагане на разнообразни видове специализиран туризъм: познавателен и природонаучен, фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, летен планински туризъм; екстремни спортове; исторически, културен, религиозен туризъм и др.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Осигуряване на обучение на всички ангажирани в туристическия бранш, както и на младежите с цел създаване на отношение на грижа, опазване, устойчиво експлоатиране и възпроизводство на природните и туристическите ресурси.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Повишаване качеството на медицинското обслужване на жителите на Община Сопот.
Осигуряване на достъп до качествено медицинско обслужване на населението на Общината.
Профилактика, информация и превенция на разпространението и употребата на наркотици и алкохол, както и на заболяванията, предавани по полов път.
Контрол върху здравното състояние на населението, прогнози и управленчески решения.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Повишаване качеството на медицинското обслужване в училищата, в ОДЗ, в детските градини и детските ясли.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Оказване на съдействие за ремонт и поддръжка на сградата, както и за  осигуряване на съвременна медицинска техника и оборудване за нуждите на СБДПЛ "Д-р Иван Раев - Сопот" ЕООД.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти и програми, фирми и донорски институции
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проучване на перспективите на развитие и разработване на стратегия и конкретен работен план за осъвременяване на СБДПЛ "Д-р Иван Раев - Сопот" ЕООД.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти и програми, фирми и донорски институции
Средства: 3 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Оказване на съдействие за функционирането на Дневен рехабилитационен център за деца с увреждания.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Организиране на кампании за превенция на заболяванията, предавани по полов път, както и за решаване на проблемите на злоупотреба с наркотици и алкохол.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разкриване на център за спешна медицинска помощ в Община Сопот.
Срок: м. декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Поддържане на общинска база данни за заболяемостта в Община Сопот.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Информиране на гражданите за радиационния фон на територията на Общината и предприемане на адекватни мерки при превишаване на допустимите нива.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Намаляване на броя на безработните лица и скъсяване на периода на незаетост.
Разработване на оздравителни компенсиращи програми за осигуряване на работни места за трайно безработните и за младите хора.
Развитие на социалната реформа на общинско ниво.
Увеличаване броя и териториалния обхват на предлаганите социални услуги.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Заетост
Активно участие в програми за осигуряване на временна заетост като "Красива България", "Опазване на реколтата", "Помощ при пенсиониране" и др., както и по програмите за обучение, квалификация и преквалификация.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Търсенето на контакт с работодателите. Провеждане на информациона и разяснителна дейност за условията и процедурите за наемане на безработни лица по насърчителните режими от Закона за насърчаване на заетостта и по програмите за заетост.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Разработване на проекти за развитие на социалната реформа на общинско ниво чрез разширяване на пазарните форми на семейния поминък и развитие на самостоятелна стопанска дейност за създаване на алтернативни възможности за заетост и доходи в населението.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Увеличаване на броя на децата, обслужвани от детската кухня за деца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Проучване на нуждите и разработване на концепция за организиране на социален патронаж за възрастни хора и хора със специални нужди.
Срок: м. декември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на Общинска програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
(Сфера/направление)
ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Осигуряване на задължително предучилищно и училищно образование на децата до 16 г. възраст.
Ефективно използване, поддържане и ремонт на МТБ в сферата на образованието и гарантиране издръжката на детските градини.
Активно съдействие на училища и детски градини при разработване на проекти и участие в международни инициативи с цел приобщаване към Европейското образователно пространство.
Развитие и насърчаване на различни форми на неформалното образование за всички възрасти и осигуряване на условия и възможности за достъп на жителите на общината до образование през целия живот.
Развитие на гражданското образование.
Насърчаване и улесняване на връзките между формалното образование и бизнеса с цел задоволяване на нуждите на пазара на труда.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Осигуряване на условия за включване на всички деца в предучилищна възраст в групите за предучилищно обучение.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Съдействие в работата на образователните институции с родителите от малцинствата с цел обхващане на всички деца до 16 г. възраст в училищно образование.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Осигуряване на подкрепа за работа на образователните институции по програми за социализация на децата със специални нужди.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изготвяне на ежегоден план за ремонтите, поддръжката и обновяването на материално-техническата база в училищата и в детските заведения в общината.
Срок: ежегодно до м. януари за текущата година
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Осигуряване на модерна материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес. Подмяна и закупуване на оборудване и на материали за специализираните кабинети в общинските училища, както и за специализираните педагогически програми, по които работят детските градини в общината.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа на настоятелствата и ръководствата на образоватените институции за разработване на проекти и за участие на училища и детски градини в международни образователни програми и инициативи. Осигуряване на консултации и обучение.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Създаване на Общински център за работа с деца.
Срок: м. септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Стимулиране на дейността на образователните институции за развитие на гражданското образование на учениците от ранна възраст. Организиране на съвместни инициативи, например ден на отворените врати на Общината (за запознаване на младите хора с устройството и дейността на местните власти).
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Улесняване на диалога между бизнеса и образованието. Съдействие за въвеждане на образователен процес с ориентация към практиката и синхронизиран с нуждите на развиващия се туристически бранш.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изготвяне на програма за развитието на ученическия летен отдих и план за ресурсното обезпечаване на програмата.
Срок: 2006
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подкрепа за издигане на ролята на образователните институции в процеса на предлагане на услуги в областта на ученето през целия живот.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
(Сфера/направление)
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на по-добри условия за разширяването на дейностите в духовната сфера и за организиране и провеждане на общински, национални и международни културни прояви.
Проучване, съхраняване и експониране в публичното пространство на културно-историческите ценности.
Възстановяване на паметниците на културата и на сградите с историческа и културна стойност.
Утвърждаване на авторитета на Народното читалище "Иван Вазов" като културно-просветна институция и популяризиране на дейностите му.
Възстановяване на традиционни празници и чествания и утвърждаването им като средство за възпитание на младите хора в дух на родолюбие и уважение към традициите.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Откриване на изложбена зала в читалище "Иван Вазов" с цел осигуряване на фурум за изява на млади местни творци и възможност за организиране на изложби на изявени български художници, срещи, фотоизложби и др. културни прояви.
Срок: март 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на програма за превръщане на "Шошевата къща" в творчески дом за български и чужди творци (писатели, художници, композитори и артисти) и за организиране на пленери, изложби на открито, срещи с културни дейци и други културни изяви.
Срок: август 2005
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства: 700 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Стартиране на постъпки пред Министерство на културата за създаване на музейна експозиция с находки от средновековките обекти в Община Сопот.
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 850 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване на общинска програма "Проучване на състоянието и перспективите на паметниците на културата на територията на Община Сопот" с цел изготвяне на цялостен и подробен анализ за състоянието на всички паметници на културата в града.
Срок: м. октомври 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 1 200 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Сформиране на Етнографска експозиция в "Бъдина къща", която да представи специфичната атмосфера, бит и дух на стария Сопот.
Срок: декември 2005 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 9 500 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на концепция и програма за включване на паметниците на културата в град Сопот в разнообразни пакети от туристически услуги: посещения на наколко обекта с един билет, интерпретативни програми и др.
Срок: м. декември 2005 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Средства: 850 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване и приемане на общинска Програма за поддръжка, реставрация и стопанисване на паметниците на културата и търсене на възможности за набиране на средства за осъществяването й.
Срок: м. декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 3 200 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на откритата сцена в местността "Манастирска поляна".
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Реализиране на Програмата за поддръжка, реставрация и стопанисване на паметниците на културата.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на Календарен план и План-сметка за културните прояви през всяка текуща година.
Срок: ежегодно, м. януари
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Обогатяване на библиотечния фонд с нови заглавия, енциклопедии, справочници и др.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Възстановяване в действащ вид на Дядовата Стоянова воденица.
Срок: февруари 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 14 950 лв.
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Изготвяне на програма за бъдещи археологически  разкопки, реставрация и частична консервация на Аневското кале и на находките в местността "Манастира" и подградието.
Срок:  март 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства: 1 700 лв
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Актуализиране и осъвременяване на съществуващ проект за цялостно развитие на Аневското кале: ремонт на пътя и изграждане на нови инфраструктурни обекти (информационен център, паркинг, павилиони, санитарни възли) в подножието на обекта, охрана и осветление, поставяне на информационни табели на различни езици на входно-изходните точки и в центъра на града.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства за изработване на проекта: 14 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на автентична розоварна в манатира "Св. Спас".
Срок: септември 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 3 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Закупуване на компютри за осигуряване възможност за достъп на читателите на библиотеката към читалището до Интернет. Инсталиране на библиотечен софтуер.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 3 500 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Проучване възможностите за започване на археологически разкопки на Средновековната крепост в местността Леевица (2 км.източно от гр. Сопот) и Средновековната крепост в местността "Света троица" (4 км.североизточно от гр. Сопот), обявени за паметници на културата в ДВ,бр.41/25.05.1965г.
Срок: декември 2006 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 2 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на проекти за финансирането на археологически разкопки, реставрация и консервация на историческите обекти в Община Сопот.
Срок:  2007-2008 г., текущо
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на програма за осъществяване на археологически  разкопки, реставрация и частична консервация на Средновековната крепост в местността Леевица и на Средновековната крепост в местността "Света троица".
Срок: април 2007 г.
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Организиране и провеждане на пленер по изкуства в местността "Трапето".
Срок: юни 2007
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Създаване на временна експозиция "Средновековната българска крепост Аневско кале", която чрез фотоси и макети да представи направените открития до изграждането на археологически музей.
Срок: октомври 2007
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 9 200 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Поставяне на бюстове на генералите братя Вазови до спортна зала в град Сопот.
Срок: март 2008 г.
Финансово осигуряване: Проекти и програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Именуване на улици без имена в настоящия момент в гр. Сопот и с. Анево с имената на бележити сопотненци.
Срок: м. август 2008 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Изграждане на музей за експониране на находки от средновековките обекти в Община Сопот и за представяне с фотоси и макети на експонати, които са на съхранение в НИМ и в историческия музей в Карлово.
Срок: ноември 2008
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Директор Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА СПОРТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Осигуряване на възможности за личностно и професионално развитие и реализация на младите хора в общината.
Осъществяване на младежка политика, насочена към ангажиране на младите хора в решаването на проблемите на общината и приобщаването им към процеса на взимане на решения, особено по въпроси, касаещи техните проблеми.
Съдействие за осъществяване на международен обмен с младежи от европейските страни и за разширяване на възможностите за оползотворяване на свободното време на младите хора.
Създаване на предпоставки за съвременно комплексно здравно образование и адекватна здравна информация на младежите, както и на условия за здравословен начин на живот.
Установяване и подобряване на комуникационни структури между бизнес общността, образователните институции и представителите на местните младежки сдружения.
Развитие на спорта и осигуряване на възможност за спортуване за всички възрастови и социални групи, в т.ч. на пенсионерите, инвалидите и хората в неравностойно положение.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Младежки дейности
Създаване на Обществен съвет по младежки дейности към Общински съвет - Сопот с участие на младежки лидери и представители на младежки организации.
Срок: м. юни 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Приемане Общинска програма за развитие на младежките дейности, съгласно приоритетите от Националната стратегия за младежка политика в Република България.
Срок: м. август 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подкрепа за НПО и младежки организации за разработването на проекти по програма "Младеж" на ЕК, "Младежки дейности" на ММС и в други програми и инициативи за младежки и културен обмен и сътрудичество.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разнобразяване на формите и повишаване качеството на неформалното образование и на възможностите за оползотворяване на свободното време на младите хора, което да им осигури възможност за успешна личностна реализация.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Провеждане на политика за оказване на специална помощ на младите хора, които срещат проблеми при намирането на работа поради липса на необходима квалификация или поради затруднения от социално или семейно естество. Насърчаване на младите хора за стартиране на малък бизнес или кооперация. Стимулирне и улесняване на връзките между бизнеса и младежите.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция", ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Оказване на подкрепа за граждански инициативи работещи за решаване на проблемите на злоупотреба с наркотици и алкохол сред младежите. Организиране на кампании за превенция.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Организиране на адресирани към младите хора информационните кампании за заболяванията, предавани по полов път и за предпазните мерки за тях.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Спорт
Постигане на договореност между Общинското ръководство и "ВМЗ" ЕАД за ползване на ведоствената спортна база на дружеството от гражданите на общината.
Срок: август 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Реализиране на общинската програма "Спорт за всички" и създаване на възможност за спортуване за всички възрастови и социални групи, в т.ч. на пенсионерите, инвалидите и хората в неравностойно положение.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа за развитието на ученическия спорт. Възстановяване и поддръжка на физкултурните салони и спортните съоръжения в училищата. Осигуряване на спортни уреди.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Финансово подпомагане на изявени спортисти и отбори от общината и популяризиране на постиженията им с цел издигане на авторитета на спорта.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа за възстановяване на традиционо силните за общината спортове като баскетбол, волейбол, футбол, водни спортове.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Ежегодно организиране на традиционна щафета Бойчо Огнянов.
Срок: м. април, всяка година
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подпомагане на развитието и популяризирането на екстремните спортове сред младите хора и сред местната общественост.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: частни фирми и донори
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
(Сфера/направление)
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Провеждане на ефективна градоустройствена политика и създаване на благоприятни условия за икономически просперитет и подобряване качеството на жизнената околна среда.
Разработване на схеми за оптимизация на организацията на транспорта с цел безопасност на гражданите и моторните превозни средства.
Реконструкция и разширение на техническите инфраструктурни мрежи и съоръжения на територията на Община Сопот.
Подобряване на общинския сграден фонд и създаване на нормални условията за провеждане на учебен процес, здравно обслужване, спорт, туризъм и култура.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Водоснабдителни мрежи и системи за питейно-битово водоснабдяване - водоизточници, пречиствателни станции и водоснабдителни мрежи.
Поетапна подмяна на амортизираната водопроводна система на гр. Сопот и с. Анево с цел намаляване на загубите и подобряване на качеството на питейната вода. Зониране на водопреносната мрежа за питейна вода в населените места. Своевременно възстановяване на уличната настилка след ремонта и подмяната.
Срок: 2005 - 2008 г.
Финансово осигуряване: МРРБ, проекти и програми
Стойност: 4 350 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на проект за разширяване на водохващането на питейна вода.
Срок:  май 2006
Финансово осигуряване: МОСВ - ПУДООС
Стойност: 13 200 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на проект за укрепване на язовирните стени на язовирите "Сопот-1" и "Сопот-2".
Срок:  2006
Финансово осигуряване: Фонд "Бедствия, аварии и катастрофи"
Стойност: 150 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Почистване и ремонт на язовирните дъна, язовирните стени и изпускателите на язовирите "Сопот-1" и "Сопот-2".
Срок:  2007-2008
Финансово осигуряване: Фонд "Бедствия, аварии и катастрофи"
Стойност: 1 500 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Мрежи и системи за отпадъчни води - канализационни мрежи, пречиствателни станции за битови води и отводнителни мрежи.
Изработване на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на р. Манастирска.
Срок: декември 2005г.
Финансово оигуряване: МОСВ, програми
Стойност: 30 800 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани сейности"
Изграждане на канализационна мрежа в с. Анево и заустване на отпадъчните води в съществуващ колектор на брега на р. Манастирска.
Срок: 2005 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МОСВ - ПУДООС
Стойност: 1 693 000 лв. (1 етап до 2006), 3 200 000 (2 етап до 2008)
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на р. Манастирска.
Срок: 2006 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МРРБ
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Транспортни мрежи и системи - общински пътища, улична мрежа, площади, паркове и алеи, инженерни съоръжения и безопасност на движението.
Включване на четирите общински пътя в списъка на общинските пътища.
Срок: 2005 - 2006 г.
Финансово оигуряване: МРРБ, ИА "Пътища"
Стойност:
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Рехабилитация на общинските пътища от Главен път I-6 до Аневско кале и от Главен път I-6 до Света троица.
Срок: 2007 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МОСВ - ПУДООС, ИА "Пътища"
Стойност: 450 000 (300 000 + 150 000)
Отговаря: Кмет на Община Сопот, Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Осъществяване на промяна в организацията на движение на МПС в град Сопот с цел намаляване на шумовото натоварване и емисиите на вредни газове в центъра на града. Изграждане на южно обходно трасе на I-6.
Срок: 2004 - 2005 г.
Финансово оигуряване: МРРБ, ИА "Пътища"
Стойност: 2 400 000
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улиците: "Зли пролез" "Христо Манчев", "3-ти март" и "Бойчо Огнянов" в гр. Сопот.
Срок: 2004 - 2005 г.
Финансово оигуряване: Комисия по бедствия, катастрофи и аварии
Стойност.: 160 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на джобове за 250 контейнера за сметосъбиране тип "Бобър".
Срок: юни 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 17 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Поставяне на информационни табели към културни и туристически обекти в гр. Сопот и в с. Анево.
Срок: юли 2005
Стойност: 10 000 лв.
Финансово осигуряване: проекти
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Изграждане на парково осветление в кв. 28, с. Анево.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на парково осветление в кв. 21, гр. Сопот
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на Парково осветление на жилищни блокове пред главен портал на "ВМЗ" ЕАД.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изработване на проект за вертикална планировка на жк "Сарая", гр. Сопот и изпълнение на поекта.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: МРРБ, поекти
Стойност: 15 000 лв. (проект), 280 000 лв. (изпълнение)
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Утвърждаване, провеждане на търг и реализиране на нова транспортна схема Карлово - Анево за п-качествен обслужване на населението.
Срок: 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Организиране на конкурс за отдаване под наем на автогара Сопот и прилежащото пространство.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 450 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на пешеходна алея гр. Сопот - с. Анево
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на автобусните спирки по главен път I-6, посока Бургас-София.
Срок: 2005 - 2006
Финансово оигуряване: проекти
Стойност: 14 950 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на автобусните спирки по главен път I-6, посока София-Бургас.
Срок: 2005 - 2006
Финансово оигуряване: проекти
Стойност: 14 950 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Озеленяване и облагородяване на централния градски площад "Иван Вазов".
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 15 000 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на пешеходна алея в кв. 9, гр. Сопот
Срок:  ноември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на подстъпи за инвалиди към тротоарите на кръстовищата към обществени сгради.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Поддръжка и ремонт на общински сгради и инфраструктура в областта на образованието, здравеопазването, културата, спорта, общественото обслужване.
Изграждане на Туристически и културен информационен център в гр. Сопот.
Срок: април 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 3000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Укрепване на подовата конструкция на 3 (три) класни стаи в НУ "Неделя Петкова" и възстановяване на учебните занятия в тях.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, Проекти
Средства: 18 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изготвяне на проект за възстановяване на училищната сграда в с. Анево.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Програми, Проекти, Общински бюджет
Средства: 12 500 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Ремонт на училищната сграда в с. Анево.
Срок: 2006 - 2007 г.
Финансово осигуряване: Проекти
Средства:  450 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на ОДЗ "Приказен свят" в кв. Сарая.
Срок: юли 2005
Финансово осигуряване: СИФ
Средства: 380 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на площадка за скейтборд.
Срок:  август 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изготвяне на проект за ритуална зала "Гробищен парк"
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, донори
Стойност: 5 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт и саниране на Радиното училише.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 14 980 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на почивна база "Крапец"
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти, донори
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Саниране и преустройство на общинския стол в СОУ "Иван Вазов" в съгласие със съвремените изисквания на ХЕИ.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на Център за етническа интеграция, квалификация и преквалификация на безработни в с. Анево.
Срок: януари 2006 г.
Финансово осигуряване: проекти, СИФ
Стойност: 15 600 лв (проект, 2005 г.), 360 000 лв. (реализиране)
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Оценка на нуждите и разработване на проект за основен ремонт на СБДПЛ "Иван Раев" - Сопот.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Проектиране, трасиране и маркиране на екопътеки към и на територията на Национален парк "Централен Балкан".
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти, външни донорски програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Освежаване на репетиционни зали и гримьорни. Ремонт на електрическия пулт за сценично осветление в залата на читалището.
Срок: май 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Облагородяване на местността "Трапето" и създаване на база за провеждане на пленер по изкуства.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на закрит пазар.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на фонтан на площад "Иван Вазов".
Срок: август 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Завършване на ритуална зала "Гробищен парк"
Срок:  август 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, донори
Стойност: 60 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Саниране на Клуб на рокерите.
Срок: септември 2006
Стойност: 6 000 лв.
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на "Шошевата къща" и превръщането й в творчески дом за български и чужди творци.
Срок: октомври 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Рехабилитация на общински вили в местността "Арменица" и изграждане на туристическа база за отдих и туризъм.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 230 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Цялостен ремонт на библиотеката към читалище "Иван Вазов".
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 14950 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Изграждане на християнски храм в с. Анево.
Срок: 2005-2006
Финансово осигуряване: дарения и спонсори
Стойност: 120 000
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на покривната част на средния корпус на читалище "Иван Вазов".
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване:
Стойност: 14 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт и преустройство на сградата на МВР.
Срок: 2006 - 2007
Финансово осигуряване: МРРБ, проекти
Стойност: 150 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Устройство на терирорията
Изработване на кадастрален план на Община Сопот.
Срок: 2005 - 2007
Финансово осигуряване: Агенция по кадастъра, Общински бюджет
Стойност: 17 200 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на архитектурна схема-предложение за цялостно развитие на централната градска част, включваща кварталите с номера 26, 27, 28, 68 и 69 по РП на гр. Сопот.
Срок: 2006 (концепция и план); 2007 - 2008 (изпълнение)
Финансово осигуряване: проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Енергийни мрежи и системи
Реализиране на проект за енергийна ефективност на СОУ "Иван Вазов".
Срок: 2005 - 2006
Финансово осигуряване: Фонд "Енегрийна ефективност"
Стойност: 280 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване на проекти за енергийна ефективност на обществени сгради в Община Сопот (болница, 2 училища, читалище, 3 детски градини и детска ясла).
Срок: 2004 - 2007
Финансово осигуряване: Фонд "Енегрийна ефективност"
Стойност: 19 800 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Закупуване и монтаж на 160 енергоспестяващи осветителни тела в гр. Сопот.
Срок: 2004 - 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 800 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изготвяне на проучване за газификация на промишлените, битовите и административните консуматори в гр. Сопот и в с. Анево.
Срок: 2006 - 2007
Финансово осигуряване: проекти, стратегически инвеститори
Стойност: 5 400 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поетапна подмяна на уличните осветителни тела в гр. Сопот с енергоспестяващи.
Срок: 2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 29 600 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Решаване на проблема с отпадъците в Община Сопот. Привеждане на управлението на отпадъците в съответствие с нормативната уредба. Обхващане на цялото население на общината от системата за сметосъбиране и сметоизвозване; намаляване на обема на отпадъците още в мястото на тяхното продуциране.
Решаване на проблема със стари замърсявания - постепенно ликвидиране на локалните нерегламентирани сметища на територията на Общината.
Опазване на компонентите на околната среда (води, почви, въздух) на територията на общината. Контрол и управление на факторите и източниците на замърсяване.
Ограничаване и предотвратяване на замърсяването на естествените водоприемници с битови и промишлени отпадъчни води.
Подобряване на състоянието на градската и околната среда в Община Сопот и създаване на предпоставки за устойчиво развитие.
Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на района и подобряване състоянието на флората и фауната. Развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие.
Обединяване усилията на общинска администрация, населението, НПО и фирмите на територията на общината за решаване на проблемите свързани с опазване и възпроизводство на екологично чиста околна среда.
КОНКТЕРНИ МЕРКИ
Околна среда
Изработване и приемане на Старегия и Програма за опазване на околната среда в Община Сопот.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Периодичен мониторинг на компонентите на околната среда (води, почви, въздух), пробонабиране и контрол на стопанската дейност, която може да създаде условия за замърсяване и увреждане.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Издаване на материали (листовки, брошури) с цел запознаване на обществеността с проблемите, свързани със замърсяването на околната среда и необходимостта от нейното опазване и възстановяване. Изпълнение на Програма за информираност в училищата. Провеждане на информационни кампании.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ, МОН
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Залесяване на ерозирали склонове в Стара планина съгласно лесоутройствения план.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Моделиране на слогово озеленяване над ул."Иван Вазов" и ул."3 Март" с цел увеличаване на зелената маса от короните на дърветата.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ - ПУДООС, донорски програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Увеличаване и поддържане на уличното озеленяване, паркове, градини и зелени площи в междублоковите пространства на територията на Общината.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ - ПУДООС, донорски програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поддържане на кадастър на лечебните растения и на база данни за защитените обекти и биоразнообразието на територията на Национален Парк "Централен Балкан", която влиза в рамките на територията на Общината.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Вземане на мерки за предотвратяване на горски пожари. Осъществяване на контрол по нерегламентираното палене на стърнища. Провеждане на информационни кампании. Повишаване ефективността на контролните функции на общинските екопатрули.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Мониторинг на "горещите точки" в шумовата карта на Община Сопот. Поддържане на регистър на източници на шум и контрол над дейността им.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Стойност:
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Обединяване усилията на общинска администрация, населението, НПО и фирмите на територията на общината за решаване на проблемите свързани с опазване и възпроизводство на екологично чиста околна среда. Кандидатстване за финансиране пред фондове на Европейския Съюз (ФАР, ИСПА, САПАРТ), ПУДООС и др., както и оказване на методическа и техническа помощ на общински звена и неправителствени организации с цел финансиране на дейности и обекти.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Управление на отпадъците
Определяне на количеството на отпадъците, генерирани на територията на Общината, и техния морфологичен състав.
Срок: август 2004г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет и други източници
Необходими средства: 2 500 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Създаване на система за прошнуроване и подпечатване на регистрите на търговците с черни и цветни метали в съответствие с чл.60, ал.2 от ЗУО.
Срок: м. ноември 2004
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на правила за издаване разрешения за строеж в съответствие с чл.7, ал.1 от ЗУО.
Срок: м. декември 2004
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне места за разполагане на площадки за временно съхраняване на излезли от употреба МПС съгласно чл.11 от Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.
Срок: януари 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне на местата на територията на Община Сопот за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии, отпадъци от батерии, акумулатори и луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.
Срок: март 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община Сопот.
Срок: март 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Актуализиране на сроковете в Програмата за управление на отпадъците в Община Сопот, изработена през 2004 г.
Срок: м. май 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Издаване на административна заповед за спиране ползването на нерегламентираните депа за твърди битови отпадъци на територията на общината.
Срок: м. юни 2005 г.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Упражняване на контрол по събиране и извозване на отпадъците от двете селища на територията на Общината до Регионално депо - Карлово и преустановяване използването на нерегламентираните депа за ТБО.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Кандидатстване за отпускане на средства и закупуване на съдове за събиране на отпадъците и необходимата техника за тяхното извозване с цел пълно обхващане на всички селища в системата на организираното сметосъбиране.
Срок: м. юни 2005 г.
Финансово осигуряване: МОСВ, заем ПУДООС
Средства: 250 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Периодично закупуване на нови сметосъбиращи съдове за подмяна на амортизираните.
Срок: ежегодно
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Необходими средства: 15 000 лв./годишно
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поетапно премахване и саниране на съществуващите нерегламентирани сметища в землищата на селищата от Община Сопот и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
"        Сметище Анево 1 (4000 куб.м отпадъци) - саниране на място.
"        Сметище Анево 2 (150 куб.м отпадъци) - саниране чрез предепониране на депо Анево 1.
"        Сметище Анево 3 (50 куб.м отпадъци) - саниране чрез предепониране на сметище Анево 1.
"        Сметище Сопот 1 (500 куб.м отпадъци) - саниране на място.
"        Сметище Сопот 2 /1000 куб.м отпадъци/ - саниране на място.
"        Сметище Сопот 3 /2000 куб.м отпадъци/ - саниране на място.
Срок: м. септември 2005
Необходими средства: 15 200 лв.
Финансово осигуряване: Общински бюджет и др. източници (проекти)
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Приемане на Наредба за организацията и финансирането на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сопот.
Срок: м. декември 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проектиране и изграждане на сметище за строителни отпадъци.
Срок: проектиране 2006, изграждане 2007-2008
Финансово осигуряване: МОСВ-ПУДООС, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на Проект за работа с обществеността и неправителствените организации с цел намаляване на отпадъците на територията на Общината. Провеждане на Информационни и разяснителни кампании за ползите от разделно събиране на рециклируемите отпадъци и за ползите от фамилното компостиране.
Срок:  септември 2007 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, фондове на неправителствени организации.
Необходими средства: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изготвяне и осъществяване на Проект за система за разделно събиране на твърдите битови отпадъци от Общината, възможни за рециклиране (вторична преработка).
Срок: 2005 - 2007г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ, фондове на неправителствени организации.
Необходими средства: 120 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разделно събиране на битовите отпадъци и опасните отпадъци от бита и ползване на Центъра за рециклиране в Община Карлово.
Срок: 2007 - 2008
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Реализация на пилотен проект за компостиране на биологични отпадъци в село Анево. Проектът следва да покаже наличието или липсата на икономически ефект в сравнение с депонирането и компостирането в Регионалното депо за третиране на ТБО - Карлово.
Срок: 2007-2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Необходими средства: 30 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Реализация на проект за компостиране на биологични отпадъци в двете населени места на Общината /при доказан ефект от пилотния проект/.
Срок: 2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Необходими средства: 80 000лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на условия за устойчиво развитие на Община Сопот и на оптимални условия на труд, бит, образование, култура и отдих на жителите от общината, в съгласие с най-добрите европейски стандарти.
Ефективно управление на общинското имущество.
Поддържане на високо ниво на административното обслужване на гражданите и на юридическите лица в съответствие със системата за качество ISO 9001:2000.
Увеличаване административния капацитет и усъвършенстване дейността на администрацията:
А/ като доставчик на услуги отговарящи на европейските стандарти и като регулатор и катализатор на развитието на общността;
Б/ с цел осигуряване на надеждно и ефективно усвояване на структурните инструменти и фондове на ЕО.
Хармонизиране на общинските нормативни актове в съгласие с процедурните изисквания на Европейския съюз.
Осигуряване на прозрачност в работата на органите на местното самоуправление и местната администрация. Партньорство с неправителствени организации и медиите.
Разширяване на международното сътрудничество и подготовка за членство в Европейския съюз.
Осигуряване на източници за допълващо финансиране на програмите, финансирани от ресурсите на ЕС.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Гарантиране на нормална работа на деловодното, информационното и компютърно обслужване на физически и юридически лица, на бюджетните звена и дейности, както и на Общинския съвет. Подобряване на работата на общинските органи и предоставяне на услуги на гражданите, отговарящи на европейските стандарти.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Усъвършенстване на контрола и отчетността на документооборота и на задачите за изпълнение на служителите от общината.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Синхронизиране на действията на Общинска администрация и Общински съвет и поддържане на взаимоотношения на сътрудничество, делова комуникация и прозрачност с цел осигуряване на развитието на Община Сопот и просперитета на нейните граждани.
Срок: текущ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация по култура на обслужването, управленска и комуникационна компетентност, както и за усъвършенстване на компетенциите им за работа с информационните и комуникациони технологии.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината и Директори на дирекции
Провеждане на обучения за общински експерти с цел захранването им с информация и повишаване на техния капацитет за работа по програми и фондове на ЕС.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината и Директори на дирекции
Предоставяне на информация на гражданите чрез средствата за масова информация за услугите предоставяни от Общинска администрация, както и за нови инициативи на общинското ръководство.
Срок: текущ
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Прилагане на различни механизми за обратна връзка от гражданите: анкети, разговори, кутии за предложения и жалби. Анализ на получената информация и дефиниране на необходимите бъдещи действия на администрацията, с цел удовлетворяване очакванията на населението.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Ежегодно организиране на Ден на отворените врати в Общината с цел запознаване на гражданите отблизо с дейността и задълженията на всяка една от общинските служби.
Срок: ежегодно (м. април)
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Активно участие в осъществяването на Комуникационната стратегия за присъединяванто към ЕС и за подготовка на общественото мнение.
Срок: текущ
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности, директори на дирекции
Изграждане на партньорски мрежи с НПО и с бизнеса за осигуряване на подкрепа за предприеманите действия от Общинска администрация.
Срок: текущ
Отговаря: Директори на дирекции
Изграждане в Общинска администрация на звено за подготовка на проекти, с които общината да кандидатства за финансиране към Социално-инвестиционен фонд на МТСП, ПУДООС и др. правителствени фондове и програми, към предприсъединителните и структурни инструменти и към кохезионния фонд след присъединяването на страната към ЕС.
Срок: м. юни 2006 г.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Хармонизиране на общинските нормативни актове в съответствие с изискванията на европейското законодателство в няколко етапа:
-        Извършване на преглед и оценка на произтичащите от преговорния процес ангажименти за общините (до края на 2005г.);
-        Разработване на основни насоки за хармонизиране на местната нормативна уредба с европейските директиви (до края на 2005г.);
-        Извършане на необходимите промени в общинските нормативни актове в тясно сътрудничество с НСОРБ (до края на 2006 г.)
-        Актуализациране на Общинската стратегия за развитие и разработване на План за действие в първите години на членството (до края на 2006 г.).
Срок: поетапно
Отговаря: Секретар на общината, Директори на дирекции
(Сфера/направление)
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на система от мерки, насочени към увеличаване на общинските приходи.
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол във всички етапи на управление на финансите на Общината.
Участие с проекти по програми и фондове на Европейския съюз.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Системно анализиране на приходите от разпореждане и управление на общинска собственост и търсене на адекватни решения за усъвършенстване на дейностите, свързани със собствеността на общината и увеличаване на приходите от нея.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Ежегодно актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Общината.
Срок: ежегодно, м. януари
Отговаря: Отдел "Административно, информационно обслужване, канцелария и човешки ресурси", Директори на дирекции
Спазване на строга финансова дисциплина при управлението на бюджетните и извънбюджетни средства.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Подготовка на документи и кандидатстване за финансиране на проекти към Социално-инвестиционен фонд на МТСП, ПУДООС и др.правителствени фондове и програми, към предприсъединителните и структурни инструменти и към кохезионния фонд на ЕС след присъединяването на страната. Оказване на  методическа и техническа помощ на граждански сдружения и неправителствени организации с цел финансиране на дейности и обекти.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване", Директори на дирекции

 
cialis pas cher italie best price on cialis 5mg cialis and weed order female viagra online suhagrat ki kahani hindi mein choda elomet ointment mometasone furoate uses cheap viagra next day delivery flexidol tablet reviews elavil side effects depression chlamydia discharge viagra online uk paypal cozaar medication dosage seroflo multi haler 250seroquel elocon over the counter cephalexin 250 mg side effects in dogs cialis online no prescription estrace estradiol side effects carbimazole treatment dose enoxaparin viagra 100mg online vicodin vs percocet vs darvocet best diet pills on the market depakine chrono buy in florida vibramycin syrup for gum disease ciacil tablets computerscialaiscialasciales biorezonanta magnetica forum meprate tablets 10mg cholesterol numbers good and bad trental 400 treatment no script torodol comprar viagra femenina barata norstan consulting inc canada medications pharmacy cialis and viagra online best price levitra 20 mg increasing metabolism with hypothyroidism minoxidil side effects minoxidil shampoo medicinenet art main script viagra canadian pharmacies rx blue pill for men cialis spray seroxat 20mg prospect generic cleocin t gel marcumar alternative dispute vitamin shoppe printable coupons epanutin treatment for hemorrhoids estradiol valerate side effects male erection pills online diclofenaco tiamina piridoxina cianocobalamina tabletas let me watch this channel 1 cialis order by telephone rocaltrol vit d 0.25 mg antabuse drug viagra brand no prescription pills for clamitia in canada discounted lasix decadron 0 5 effexor withdrawal symptoms how long do they last overnight pharmacy usa viagra tablets in urdu benoquin cream 20 monobenzone ciprotab 250 area a donde conpro sialis where to buy indomethacine cialis tablets australia metformin hcl 500 mg tablet picture buy lexapro no script therapy dogs international test cheap discount brand viagra how much is zoloft without insurance tips for taking cialis bupropion online viagra generic japan indomethacin 50 mg common side effects maxalt 10 mg generic valium and alcohol death minocin without r lasuna food for less nolvadex pct effects low price medicine canada direct rx online paroxetine indian pharmacies no rx brand viagra buy robaxin 750 mg no prescription secure on line pharmacy pflanzliches viagra kaufen lopressor side effects medication inderal medication information order nolvadex canada cialis no prescription fast delivery cephalexin 500mg medication paypal sildenafil pastillas cialis mujeres buy finasteride online medstore depo provera et duphaston tapiales construccion diazepam valium dose comprar viagra tarjeta debito colospan 10mg methadoneconfidex clomid success rate twins salbutamol inhaler buy online mexican made viagra fastest cialis delivery bystolic 5 mg and alcohol viagra online without perscription twins turbo desogen reviews side effects eurax lotion generic orderpharma coupon bugorlistateornidazole buy viagra nyc how long to take clomid to get pregnant doxepin for dogs metformin hydrochloride 1000 mg lisinopril side effects medications terbutaline preterm labor pregnancy diflucan during pregnancy awc conadian pharmacy buy kamagra uk paypal pill identifier pictures viagra natural para hombres tretinoin cream online fanegada wikianswers ic amlodipine besylate 10mg side effects viagra genuine proventil inhaler generic name elimite cream medicine cialis daily vs depakote toxicity icd 9 code kamagraoraljellsold inperthpharmacy uses of beprogel lotion online abortion pills for sale viagra kostenlos fast shipping levitra natija dyal 9wilbat aliviosin dyal gholdson no script lisinopril apertium uocofusa levaquin lawsuits 2015 amerimedrx discount airfare macrodantin 50 mg daily kamagranow uk map coumadin diet restrictions foods voveran injection 24h pharmacy london aspirin ingredients caffeine proscar 5mg priceprostata actos generic available pharm support group drug india pharmacy online dostinex viagra paiement paypal primatene mist from canada amoxicillin dosage chart treatment is there a generic antabuse buy adderall xr 30 mg in uk ordering xenical keppra discount coupons procalisx scam exelon corp mesterolone side effects reglan lawsuit settlement amount vytorin cholesterol drug 10/20 ditropan medication classification vicodin and alcohol addiction what is clonidine classification anafranil medication potassium rich foods foods high in potassium xenical male enhancement diazepam side effects mayo clinic diroton bgclive revatio for pulmonary hypertension doxycycline liquid for 7lb cat fucidin ointment treatment for herpes order pills ventolin side effects wikipedia pcm pharmacy sandy ut viasek 50mg tramadol no prescription india medyka ukraine news pharmacy rx drugs from india without prescription decadron side effects doctor order lasix online carafate medication manufacturer colcrys 0.6mg drug interactions gabapentin buy online brand cialic no perscription milanuncios coches segunda mano levothroid medication synthroid on line pharmacy provigil vs nuvigil side effects leponex tableta dejstvo zeolita indomethacin 50 mg capsule myl laxadin tab cheap viagra online usa digoxina presentacion de ninos fluoxetine 20mg online no prescription mobic 7.5 mg tablets anxiety symptoms in teenagers arcoxia prospect pret cytotec pastillas viagra 20 mg for purchase without rx levitra super force virectin reviews side effects lowrx a\u0080\u0093 discount prescription card buy imiquimod wieviel kostet cialis in der apotheke nimesulide 100mg side effects amoxil 875 mg uses isoniazid drug medication sinequanone hong kong stores duetact contraindications doxycycline canadian mail diclofenac to buy in walgreen atenolol chlorthalidone medication duphaston tablet for pregnancy microcidal meaningful beauty what is purmycin used for mupirocin 2 uses paxil withdrawal symptoms vistaril 50mg side effects folcres mexico city levaquin antibiotic finasteride us buy viagra online in canada leponex drug study asthma inhalers asthma medications hydrodiuril patient teaching alli amsterdam motilium instant yan etkisi remeron for sleep disorder inderal overnight how much is amitriptyline pharmacy buy promethazine vc syrup phenylephrine zenerx reviews doxycap tablets sale no prescription in canada viagra where to buy mebendazole vermox zestoretic without script trimetabol uso brothers escitalopram side effects medication nosipren prednisone 20 mg overnight delivery on birth control medrol brand name internet phamacy tesco chemist online erlamycetin ointment synonym advantage car rental coupons discount codes onadron simple wedding how long does cilias last vendesi propecia 1 ml clindamycin 150mg chlamydia trachomatis gram stain rimonabant weight loss obesity cialis sans prescription glucotrol side effects accutane seller online medication finasteride amerimedrx complaints board plavix generics original viagra in delhi viagras genericas lopid side effects to report trazodone dosage for sleep medications warfarin and vitamin k vegetables vrdrug complaints board lanoxin drug classification cialis softabs 20mg navidoxine drug addiction buy clomid without prescriptions uk aggrenox side effects capsule dermizol cremated azithromycin tablets i p vermox 500mg dosage malegra 100 sunrise palm cytoxan no prescription medicines chlamydia pneumoniae causes cialis profeti onal online cialis 5mg propecia 1 mg lergigan fassler carbimazole treatment patients no precreption avodart 0 5 mg order meds for uti online clomid and twins 2005 1748 where to buy pain pills online amphetamine dextroamphetamine salts combo viagra generika kaufen cialis overnight shipping tramadol controlled substance 2014 garlic butter recipe for steak is meloxicam a muscle relaxer renova cream order progressive rx pharmacy buying amoxicillin trihydrate 500mg generic viagra deals requip xl 24 hour side effects ofloxacin buy from canada mountainmwest apothecary how to buy prednisone yasmine yousaf boyfriend prozac and weight gain antidepressants garlic bread recipe phentermine side effects know weight loss drug doxazosin cardura 2 mg buy proscar with paypal orden de pizza en linea canadian online pharmacy ambien clobex shampoo coupon buying viagra in italy triderm cream side effects bartell drugs arthritis symptoms in fingers valtrex no prescription overnight haldol for nausea in hospice patients clenbuterol for sale horses polarmeds reviews on 50 buy doxycycline buy jumex online generic prednisone without a script actos diabetes medicine pilocarpine eye drops brand name over the counter ed pills walgreens what is suhagra 50 no prescription prozac for dogs with anxiety motrin and robitussin in children buy cialis super active paypal ciprodex coupon $20 aralen ordering periostat drug interaction viagra paypal bestellen fosamax lawsuits 40 mg levitra pills on line for sale no perscription azithromocin tablets cockapoo rescue groups where to buy doxycycline 100 mg tablets water pill lasix buy ibuprofen side effects liver erectile dysfunction meaning in tamil dormidina information security what is zestoretic medication buying prescription drugs in mexico paroxetine hcl 20 mg viagra cialis online pharmacy toradol shot pain relief how to buy zenegra in uk amoxicillin without prescription paypal zinoxime vial los algodones pharmacies prices fanegada colombia map perlutex vet 5mg obetrol drug emporium amber amantadine poisoning primatene mist replacement product cheap cialis india fast no rx meds seroquel coupons manufacturer cabergoline drugs forum adalat serial 19 april 2014 famvir dosing for cold sores domperidone for gastroparesis metallica one lyrics jasmine villegas benjamin mckenzie buy generic tadalafil tablets elomet cream mometasone furoate cream the purple pharmacy algodones flagyl and pregnancy category sinequanone 2015 movies online pharmacy accepting paypal vimax pills eulexin and pcos and infertility orlistat without prescription mexican online pharmacy 1 retin a picareta em ingles ad clomid uk atomoxetine hcl abuse cytotec for miscarriage drug zithromax antibiotic dosage aurochem axon risperdal consta injections bisoprolol 5mg side effects metformin and alcohol side effects lialda side effects mesalamine drugs buy exelon online fda approved viagra generic kamadravenditaon line viagra tablets available in chenna lesquina singapore buy apo prednisone 50 mg perfect rx meds buy viagra usa lesofat price mercury drug store augmentin dosage chart cost of viagra in barcalona spain kemadrin injections how to take viagra pills rythmol sr dosagesalibet trileptal bipolar children use of indocin for preterm labor bystolic 5 mg daily supplement weight loc:br leponex 25mg fentanyl viagra super active plus 100 mg chlamydia in mouth dutasteride hair loss for sale topamax side effects topiramate acne olanzapine dosage for anxiety pilexil capsulas de colageno nolvadex for pct dosage best places to buy generic viagra 33 cheap acyclovir online furosemide mechanism of action best prices for on line levitra river pharmacy canada where to buy azithromycin in canada doxazosin mesylate 4mg price what is the role of bevispas cephalexin 500 mg capsule for sinus infections how to buy viagra online from canada online cialis prescription cialis in uae cialis 200 mg india is generic viagra available propecia cheap fast shipping venlafaxine er 75mg what is it for cymbalta and provigil reviews ramipril side effects medication minocin 100mg coupon wellbutrin and alcohol seizure florinef for orthostatic hypotension colcrys coupon 2013 winstrol v stanozolol for dogs low cost vardenafil www 24hourcanadapharmacy canada pharmacy meds meclizine 12.5mg tablets ivermectin for dogs side effects tiotropium bromide monohydrate inhal cap 18 mcg malegra 100 sunrise lane prices viagra india fucidin 2 ointment fluconazole diflucan coupons cialis near me cheapest viagra pills ciprodex coupon codes where to buy prevacid 30 mg viagra with ssri supradol sublingual dosis effexor side effects topiramate medication for weight loss ambien cr coupon how to stop taking metformin er 500mg buy prozac uk mercury drug prices of medicines mountain west apothecary bountiful ut bupropion hcl xl 300 mg reviews cheap cialis extra strength bayer cialis 20 mg what is feldene medication used for hydrodiuril dosage for melatonin crestor 10 mg retail price 248 potassium chloride 10meq toradol dosage for dog viagra kauf cefadroxil side effects in cats levitra generika 20mg ketorolaco dosis cheap safe viagra amazon viagra tablets sibutramine hydrochloride how to get generic viagra amitriptylin on line buy drugstore online shopping mexitil contraindications to tpa ativan for anxiety in the elderly omifin embarazo de gemelos identicos pilocarpine hcl 7.5 mg nitrofurantoin mono mac 100mg cheap epamin drugstore doxycap tablets with windows canadian pharmacy selling cialis xenical 60mg from canada buy lasik water pills 80 mg cheapest place to buy celebrex amaryl without prescription estradiol levels eulexin and pcos treatment fenazopiridina helicobacter pylori zyvox prices minomycin acne recommended viagia sites zetia cholesterol medicine side effects etodalac without a prescription mupirocin uses bactroban zolpidem medication en espanol 1 dollar a pill viagra arthritis of the spine and neck biaxin side effects clarithromycin diabecon ingredients in tylenol diet pills with sibutramine for sale keppra patient assistance program singulair side effects asthma how to get azithromycin genuine viagra 100mg price sureway livery chicago il clonidine 0.1 mg for children buy viagra us company ranbaxy stock price fentanyl patch side effects medication salibet ointment for scars capoten medication price comparisons xeloda patient assistance programs zentel uk aciclovir 800 mg levamisole dewormer for sale risperdal consta injection cephalexin 500mg no precription needed indocin dosage gout watch viagra work himalaya mentat syrup defenac sr mail order viagra generic propecia sublingual gland anatomy condyline pretty cytotec venta online usa accutane buy vistaril 25mg dose cheap clomiphene argentina pharmacy on line nexium escitalopram side effects taking amerimedrx cialis information kamagra pay with paypal amoxicillin and clavulanate potassium side effects magnesium chloride msds cailes like viagra where can i buy stendra pravastatin sodium 40 mg ketorolac tromethamine ophthalmic solution 0.4 terbutaline dosage for dogsterramicina walmart online shopping hcg pharmacies in broward county pletal cilostazol pletal mexican medications online lamisil pills baytril dogs antibiotic ear infection walgreens photo coupon code 2015 necesito comprar cialis anastrozole side effects women entocort medication entocort ec women humping indomethacin and alcohol side effects trental classification viagra for women online no1 online pharmacy diclofenaco cinfa 50 mg increasing lung capacity after quitting smoking precose dosage for amoxicillin lipitor recall fda diclofenac potassium cataflam differin gel reviews makeupalley free evista coupons tramadol controlled substance schedule mexico pharmacy online no prescription viagra canada online my super pharmacy clomiphene citrate online pharmacy doxycycline expensive publix tadalafil 20 mg seroflo 250 multihaler hydroxyzine hcl 10mg information buy coreg on line over the counter nexium onadron simple case man plus power flonase side effects medication detrol medication side effects vimax video converter downloadvimedicvinaworkviprogra sildenafil teva prezzo sildenafil espana elomet cream uses seroquel withdrawal symptoms webmd gupisone prednisolone 5mg for cats subliminal viagra how to buy alli diet pill order non prescription prednisone buy levitra orodispersible tabs vytorin medication update how to taper off 5 mg prednisone how much does crestor cost at cvs where to buy eurax redustat reviews amoxicillin dosage chart antibiotic amoxicillin 500mg qsymia weight loss drug side effects imodium in quanto fa effetto online fluoxetine without prescriptions bactrim online cephalexin side effects in dogs metformin tablets for sale temovate scalp application pcn without apresrciption dutasteride side effects depression mixing amoxil and alcohol phentermine side effects feldene online cialis giornaliero acquisto buy sildenafil citrate 100mg online aspirin 81mg enteric coated levitra 20mg prix suhagra store india vardenafil hydrochloride 20mg drug walgreens 4 00 generic list septrin forte antibiotics cefixime drug classification cheap xenical 120 mg best dosage of viagra secure medical prescription septra ds 800 160 side effects first canadian pharmacy review acnelyse retinol cream clonazepam buy online american pills viagra ceftin 500mg cefuroxime generic viagra using paypal el diclofenaco para que sirve flonase nasal spray coupons kegunaan obat grathazon dexamethazon alli buy online sildenafil citrate no prescription aviane side effects levonorgestrel viagra cialis discount clopidogrel 75mg coupons levitra 30mg prednisolone acetate eye drops side effects fluconazole buy cheap viagra or cialis cheap cholesterol numbers guidelines ropinirole hcl 0.5mg side effects sildenafil 10mg cefaclor drug study bactrim for uti 3 days where can i buy fluconazole valium 5mg side effects crushed azithromycin taste orderpharma roaccutane side trazodone with no prescription herbal suppliers generique du viagra sans ordonnance 31 ciacil tablets with windows duetact medications flovent hfa 110 mcg price wellbutrin and alcohol viagra shipping to china comment prendre cytotec lopid gemfibrozil medication vidalta bosques tropicales does cialis really work elimite lotion side effects tamoxifen citrate 20mg azulfidine sulfasalazine dosage haldol side effects haloperidol champix tablets side effects medyka przemyska plane subutex withdrawal suboxone nexium 40 mg haloperidol drug class sureway transportation company los angeles domperidone dosage breastfeeding minocycline hcl 100mg capsules buy viagra in south korea magnesium citrate side effects constipation increasing lung capacity swimming where can i buy septra d s online predison no scrip pfizer stock prices history www 34hour canadianpharmacy zestoretic tabs 10/12 5/6 eltroxin medication what is the shelf life of viagra pills zyban side effects treatment unisom overdose medication allegra versace anorexia recoveredallercet medsindia legitimate cialis for women free sample duetact coupon viagra dealers hydrochlorothiazide 25 mg picture adalat sony tv desi tashan water pills triderm cream ointment buy aciclovir tablets online generika drugstore website viagra professional canadian comprar cialis original rogaine for women hair regrowth treatment what does fake viagra look like cozaar generic formcrestor no prescription lantus canadian health viagra pharmacy escrow hcg norvasc 0 dollars 28 cent stamp phentermine diet pills for sale fasigyn fortes donde comprar viagra para mujeres viagra pills had a bottom line epogen medication for dogs viagra price in india 2011 canesoral duodenal ulcer magnesium rich foods and drinks kemadrin 5mg lexapro problems buying alli levitra side effects benadryl for infants for plane travel onlain filmi s bg subtitri download capoten no prescription nexium 40mg esomeprazole drug pletal cilostazol classification canadian pharcharmy reviews actos generic names albuterol side effects medication amoxicillin and cephalexin together trileptal side effects chest pain bactrim ds dosage tablet how to use vigora 5000 buying viagra online safety aldactone 25mg spironolactone elocon cream buy phenergan suppository side effects doryx coupon can you use latisse for eyebrows epivir hbv cheap mirapex dosage for restless leg syndrome goodrx coupon reviews unisom side effects frequent urination fake cytotec picture generic cialis chat perscriptions from mexico voltaren gel 1 cost diclofenac in thailand kopen can you buy cialis in amsterdam canadian rx network periactin medication uses economic alliance progress canada no perscription metronidazole avodart side effects mayo clinic milnacipran drug classification tamoxifen weight gain taking medoflucon fluconazole 100mg kwik med pharmacy cafergot tablets caffeine zyvoxid posologie arnica voltaren gel dosing card printable sertralina on line trimetabol syrup recipe pay by check online for viagra cialis in arizona how 2 use eprostol renova online india buy fucidin online uk free hydrocodone prescriptions online no prescription depakote best alternative to penicillin pramipexole for bodybuilding rythmol is there a generic vendita viagra viprogra professional regulation buy cilais through pay pal bactrim side effects yeast infection uroxatral 10 mg regenon retard prospect cardinal health jobs in texas singulair generic release date cytoxan infusion order form over the counter cialis substitute where can i get doxycycline levaquin sale cicloferon without prescription hydroxyzine pam pergotime gravid spot liposafe ingredients for lasagna oxybutynin 5mg drugs sifrol medication listsilagra singulair medicine for asthma over counter viagra condyline 5 down mortgage capoten 25mg tablets pramil 50mg combivent inhaler coupons viagra generic no prescription no presription priligy 60 mg perlutex catalina cost of vibramycin syrupvidalista tetracyclinein canada lexapro weight loss stories ciprofloxacina 500 mg cialis brand overnight delivery lotemax ointment for eyelid inflammation where is promethazine over the counter praziquantel for humans buy diclofenaco de sodio 100 mg pyridium and breastfeeding side effects www ezonlinepharmacy overnight valtrex entocort for microscopic colitis how much does a viagra pill cost pharmacy escrow refills laxifen dosis de insulina motilium tablets dosage levitra vs viagra comparison ibuprofen 600mg tablets pain minocycline uses in dogs canadian health mall meds viapro reviews 30 minutes india online pharmacy tramadol otc predisone equilivant januvia coupon free trial kwikmed viagra without a doctor prescription cialis inghilterra norfloxacin side effects sleep amerimedrx fake nails onlain filmi bg audio canadian amox zolpidem medication 10mg salazopyrin sulfasalazine dosage free online doctor prescription phenergan suppository for pregnancy generic cialis super active magnesium rich foods diet cialis online pharmacy paypal estradiol patch estrogen risk voltaren side effects depression super viagra onloine viagra billed and shipped from u s flomist cipla pharmaceuticals levitra 40 mg canada levitra professional 20 mg access rx viagra venlafaxine 37.5mg and weight loss strattera for sale online canada pharmacy no prescription pentrexyl dosage information order doxycycline online viagra pfizer 50 mg provera modus medroxyprogesterone accutane 30 mg sales proventil online purchase cefixime gonorrhea want to buy cipro tablets buylowdrugs online pharmacy oracea doxycycline usp 40 mg cardinal richelieu political testament summary permethrin 10 for dogs boots viagra online pharmacy tech certification practice test artane medication phenergan dm syrup side effects ivermectin cost in india arava medication septrin antibiotic syrup orderpharma reviews of fifty zithromax 500mg uses productos para una ereccion mas larga glipizide 10mg er citrate synthase assay flagyl prescriptions online buying antibiotics online from canada colchicine 0.6mg frumil diureticos sustiva medication stanozolol cycle length tinazol cream puff viagra online pharmacy australia mentat tablets atenolol side effects mayo clinic mirapex medication generic tamoxifen buy online canada doxepin medication for dogs information paxil online pharmacy antidote for mestinon overdose rocaltrol medication for anxiety canada drug service greenfield website nasonex coupon $15 high estradiol and weight gain glipizide 5 mg tab levothroid side effects levothyroxine mood estrogen order on web boldenone and stanozolol metabolites rx from mexico xanax alprazolam .5mg lynoral information systems losartan potassium 25mg what color tablets doctor adventures danazol in endometriosis detrol medication generic macrobid for uti infection sirius radio advertising viagra mometasone 0.1 cream 15gm what is diovan generic equivalent allegra carpenter age cheap price on cialis flomax for women for kidney stones ppw india viagra zoloft and pregnancy first trimester chloroquine phosphate cost 500mg penicillin for std to buy low cost levitra in the usa yellow viagra garlic clove for yeast infection strattera from india safe gun control issues in mexico doxycap antibiotics and birth best prise brand levitra to buy local generic cialis glipizide 5 mg cost cialis online rezeptfrei aus kanada generic accutane for sale reliable place to buy nolvadex for pct antabuse cost without insurance bevispas medications anxiety definitions lipothin 200 viagra from thailand permethrin 5 cream side effects effexor xr side effects alcohol viagra et le psa medicament indomin usa viagra pfizer for sale therapy for depression and anxiety celebrex dosage information online rx pharmacy cheap single pills viagra abilify side effects medication reglan lawsuit settlement zyvoxid 600 mg ibuprofen moduretic drug emporium doxycycline for lyme disease kemadrin tablets with keyboards mobicox tabletas anticonceptivas sunsuria avenue badminton court singapore tylenol arthritis strength cialis rush delivery ivf and retin a 0 05 adalat oros side effects folcres 5mg melatonin flappy bird primatene taken off the market bystolic coupon program cleocin t lotion viagra in urdu paracetamol mechanism of action doses cialis order online canada buy sibutramine hydrochloride monohydrate capsules chlamydia pneumoniae symptoms octreotide injection for gastroparesis u s a real viagra viagra 100 mg best price cialis 5mg best price india indinavir contraindications definition viagra online prescription amoxicillin online viagra avana at western center apartments propranolol side effects cefabiot suspension air viagra online fast ketorolac injections zithromax side effects in children misoprostol 200 mcg tab vrdrug review parlodel 2.5mg bromocriptine buy no rx effexor nasonex coupon offer printable coupons 2015 crestor generic or equivalent prednisone buy without rx pharmacy technician letter login que es montelukast periactin for children appetite cialis 5mg filmtabletten 28 stuck aristocort cream uses sifrol er tablets gpchealth comcast phone xanax addiction side effects how good is lavitra active plus reviews buy tramadol overnight delivery cod levaquin side effects tendon rupture valtrex for cold sores side effects on line drugstore paypal can i take viagra with clopidogel from canadian co professional viagra buy viagra in karachi lotemax ointment side effects sunsuria development sdn bhd directors mortgage xm radio viagra ad over the counter chlamydia garlic bread recipes from scratch bactrim side effects rash treatment salazopyrin medication identification cialis for sale slimex 15 mg cyrux misoprostol pills rocket launch today at cape canaveral priligy generika dapoxetine kaufen tantra jelly nisone pillsnizagara magnesium supplements benefits premarin lawsuits in texas viagra without doctor visit tylenol with codeine cozaar medicine side effects approved online european pharmacy chlamydia treatment antibiotics amoxicillin overnight delivery of viagra in canada haloperidol 2mg tab valtrex to buy mobic can u shoot antibiotics for ear infections and sinusitis septrin dosage syrup pramipexole side effects restless leg aggrenox medication cost xenical canadian pharcharmy online amikacin side effects in dogs free lantus insulin coupons fertomid 25mg can you get viagra at walmart viagra tablets vardenafil hcl 10mg side effects la viagra buy nolvadex in uk metformin and pregnancy test vigrx plus coupon code sertraline without prescription to usa resultat bac 2012 wiki silagra cymbalta medication reviews haloperidol drug for nausea and vomiting buy viagra cod generic cialis free sample brand cialas dog antibiotics from canadian pharmacy view of toradol for migrainestramadol generic alli weight loss side effects of viagra in older men clavaseptin 50 mg viagra usa discount cialis azulfidine sulfasalazine for cats gpchealth reviews on 50 tamoxifen alternatives clomid in mexico doxazosin 2mg levothroid on line magnesium sulfate side effects bactrim side effects in children buy albenza ubat glyprin aspirin canadian pharcharmy viagra jell buy india tramadol bactroban over the counter equivalent diclofenac sodium 50mg dosage digoxina indicaciones lumenex panoramic photography cost of cialis at walgreens perlutex veterinary acheter du viagra 120 pills buy viagra no orsscriotion retin a buy canada proviron side effects in women caverta 50mg antabuse side effects drugs metformina clorhidrato 850 mg benzoato de rizatriptan lexapro vs celexa weight gain adderall and pregnancy category order cialis 10mg cheap in us aura grnerics cialis brand name usa price purchase retin a online viagra for men online quick delivery where to buy viagra in illinois phenergan no rx overnight lexapro withdrawal symptoms duration buy 5mg cialis canadian pharmacy flygyl for racing pigeons binotal 500 mgsbinozyt sureway transportation plainview tx can to much visgra have opposite fffect pilexil capsulas de ajo no rx online pharmacy trileptal bipolar disorder medication xenical diet pill cabaser dosing for infant ramipril medication 10 mg progesterone levels zyban wellbutrin smoking proventil hfa 90 mcg inhaler by mail salzarex tramadol capsules 50mg how to order kamagra glaxo betnovate n cream safe online pharmacy no pres needed effexor side effects weight gain nitrazepam vs diazepam 2mg no prescription generic ed meds aciclovir tablets 400mg ok pills best anxiety attacks while sleeping canadian pharmacy store com zolpidem er 12.5mg wikipedia venlafaxine 75mg tablets restonite ambient vendedor metformin de mx crestor price in pakistan quickest canadian prescriptions propecia finapil original viagra in pakistan adalat medication cost dicyclomine side effects with alcohol trileptal medication purchase antabuse canada no prescripton buy lexapro online uk advantage flea control coupons medicine without prescription in canada frumil fortegames ciplafield eas xylocaine jelly 2 lidocaine hydrochloride bevispas medication dictionary best place buy strattera atomoxetine cialis 5 mg for sale atarax tabletsforsale gabapentin no rx us pharmacy nuface microcurrent toner urinary infection antibiotics does generic viagra exist cialis online overnight atacand hct 32 12.5mg generic zovirax cream treatment skin for herpes zoster 120mg erectile tablets comprare zovirax tablet estrogen pills orlistat generic uk sildenafil citrate uk cheapest colcrys side effects death vigora tablets macrobid 100mg capsule used for tofranil side effects drug compare allegra d prices yasminelle tablettablet what is better than viagra methotrexate ordering online cataflam suspension dosis buy levitra next day air cialis online bestellen paypal does clomid cos pregnancy symptoms zolpidem without rx overnight provigil 200 mg price extenze side effects bottle cialis vendita onlin 5mg generico levothroid no prescription canadian pet pharmacy online trazodone overdose amount meclizine for vertigo dosage order augmentin disgrasil comprar farmacia prescription skelaxin medication informationslimex parcopa vs sinemet sildenafil citrate adderall weight loss before and after viagra rezeptfrei europa kaufen apetamin syrup weight gain bisoprolol fumarate 10 mg tsan dyazide side effects vision cheap on line levitra meds amgen epogen package insert sildenafil india over night viagra bootleg viagra viagra per pill cost cialis rezeptfrei paypal cheap viagra super active astelin generic cost amoxicillin without prescriptions uk cheap tadalis dosage cytotec for abortion cipla viagra salbutamol sulfate msds can you take bactrim for sinus infection lanoxin 0.25 mg daily no rx cialis in edmonton extenze pills for womenezetimibe levaquin lawsuit settlements amounts piroxicam side effects aspirin rxdrugstore medicines that cause lovegra information arimidex for low testosterone farmacia cnadiense order flagyl tablets amoxi 500mg for dogs where to buy mobicox 7 5mg ambien generic viagra overnite no perscription amoxil antibiotic buying plavix on line clomifeno 50 mg rollbox 463l mexitil classification medstore biz reviews caffeine content of drinks starbucks buy wellburtin next day air phentermine 37 5 canadian pharmacy where to buy viagra online cheap nasonex nasal spray side effects mayo estradiol cream estrogen where to buy cilias professional pills vicodin dosage 5/325 oracea manufacturer coupon minoxidil 5 solution retirides 0.05 gabapentin no script cialis tadalafil 20 mg alli prezzo farmacia mij canadian pharmacy ranitidine 300 mg tablets online pharmacies in usa liposafe testimonials for business india generic viagra medicstar online medicines for cats zyloprim contraindications of nitroglycerinzyprexa pravachol 40mg price betacin medication dictionary jelly viagra buy sertraline online uk inderal 40mg 80mg low cost asthma inhalers tablete ieftine imitrex generic brand xlpharmacy coupon flomax for kidney stones treatment soviclor dosage levitra generic vardenafil cheap coversyl side effects drugs dermasone cream 0.05 where can i buy viagra online viagra vendita online in italia ovral l online euthyrox 100 buy walmart levitra prices viagra erection pictures metformin group meds bupropion weight loss stories viagra vendita on line in italia antivert medication side effects amlodipine besylate 10 mg side effects acyclovir for cold sores albendazole sale azulfidine 500 mg sulfasalazine leukeran chlorambucil for cats elimite cream medicine over the counter atarax side effects constipation dietmar cieslik pravastatin and grapefruit interaction how to get viagra legally lergigan fass claravis manufacturer medstore international complaints sominex side effects on children buy codeine benadryl dosage for children 30 pounds uti antibiotics online doxtcycline pills without prescription prednisone and valium together lanoxin side effects digoxin where to buy viagra in kuala lumpur cheapest orlistat uk mincorp plc programming omeprazole medication uses canadian doxycycline prices cialis no prescription montreal india pharma cialis how much is flagyl without insurance zopiclone tablets dose zyvox coupons androfin reviews on vigrxandrogel propranolol hydrochloride 20 mg generic plavix release consiglio nazionale commercialisti renagel generic buy online levitra meclizine 12.5 mg for vertigo troy pharmacy sildenafil pulmonary hypertension side effects liposafe reviews on 50 how long before cialis takes effect vidalta carbimazole and breastfeeding zovirax medication for shingles viagra 100mg without prescriptions beconase nasal spray francais cialis and dapoxetine diamox 500 mg sequel antibiotics for sale online from canada perlutex information technology liquidex rui products illegal buy acyclovir ireland xanaflex online ephedraxin ingredients in benadryl generic vermox online hyaluronic acid thailand medameds medco health tapiales de bloques de cemento cheapest cialis online canada pharmacy prozac no prescription apcalis jelly review medrol dose pack prescription writing androgel for sale buy zenerx at walmart nizoral tablets no prescription chlamydia symptoms in women eye order stromectol mastercard myambutol adverse reactions to morphine pinamox uses for vinegar trazodone sleep dosage viagra an lisinopril dosages for high blood pressure cipralex 10 mg prospect sertraline hcl side effects 25mg baclofen medication information imovane 7 5mg zopiclone online free viagra sample uk pharmacy viagra echeck accepted isoniazid side effects on children allopurinol medications cialis and flomax together ornidazole treatment cialis vente au canada buy kefelx online z pack ordering viagra overnight 10 mg doxycycline sertraline hcl sildegra nedir ne online pharmaci 200mg viagra cephalexin monohydrate 250mg escitalopram 10 mg side effects medoflucon 500 clomiphene citrate shop disgrasil orlistat 120mg uk kamagra 100 mg chewable tablet 248 acheter airomir pfizer viagra price in india minocycline side effects dogs no prescription medications finasteride medication cost therapy dog certification florida women levitra effect magnesium deficiency symptoms in men cialis 5 mg prix pharmacie atrovent nasal spray and vasomotor rhinitis pharmacie en ligne canada fosamax osteoporosis dosage will mobic make you gain weight how can i get acutane kamagra oral jelly australia xanax online pharmacy mexico torsemide no prescription australia leukeran for dogs side effects esomeprazole strontium cialis 60mg commander americain linezolid 600 mg online no prescription augmentin dds composition closest over the counter to viagra microcidal meaning of life kamagra gel uk order viagra pills online methocarbamol germany toronto online drugs to usa starcef 2007 uk pharmacies no prescription micardis hct thiazide diuretic buy online where to buy domperidone where can i buy predisolone 5mg tablets maxalt dosages want to order viagra cialis online dapoxetine 60mg does cialis expire viagra free belgium epididymitis azithromycin dose teva amoxicillin metazole tablets at walmart 8mg subutex images buy androgel online cefixime suprax side effects increasing metabolism for weight loss progesterone side effects pregnant baby bump flonase over the counter walmart nautisol medication dictionary real viagra for sale online 178 valtrex herpes pictures viagra at tesco pills antifungal for people dutasteride avodart foreign pharmacy buy thyroxine without prescription effexor xr 150 mg buy online benazepril medication 20mg amermycin capsule ulaval zentel 400 mg pl zovirax sale in canada anxiety definition in chineseapcalis cialis viagra levitra piroxicam for dogs with bone cancer furosemide 20 mg tablet side effects finasteride 5mg tab zovirax cream treatment over the counter zetia cholesterol medication minocycline for dogs lyme disease garlic bread recipe with white bread aricept grom mexico lotrel medication for high blood pressure what are crixivan/indinavir stones pills to get you hard doxazosin mesylate 8mg side effects lumigan 0.01 coupon purchase lipitor online celecoxib capsules side effects directions for diamox for altitude sickness prevention vitamix soup recipes by dr fuhrman fluoxetine side effects buy mircette without prescription orderpharma scammer ciprofloxacin hcl 500mg cure chlamydia no perscription metformin promethazine 12.5mg tab phu buy viagra usa html buy viagra usa allpills complaints against lawyers synthroid side effects hair loss orlistat over the counter where to buy online international pharmacy tenormin generic namesthadafiltherapy salbutamol information ventolin macrobid and breastfeeding newborn irbesartan drug class sunsuria bukit jelutong poskod no prescription diclofenac gel canada female indian viagra tablets buy skelaxin in canada buy tetracycline without script cardizem and synthroid no prescription finasteride price comparison cialis medication guide lidocaine viscous 2 solution rayh drug store cephalexin 250 mg for dogs vibramycin 100 mg for sinus infection benicar hct 40 mg side effects polarmeds reviews for fifty sertraline medication for children herbs for amphetamine withdrawal symptoms prazosin 1mg xeloda patient assistance in chile buy viagra levitra avana stonebriar the colony texas clomid uk online pharmacy cialis no prescription canada fanegada wikileaks kemadrin drug testing adipex reviews for weight loss lipitor generic proventil hfa inhaler cost online drugstore without prescription buy meds using paypal medazole 200mg ibuprofen cialis manufacturers rhinathiol expectorant cough syrups caverta 100 mg from the uk clobex spray to buy diflukin without a rx seroquel side effects in the elderly buy pain pills from canada prednisone for sale in mexico ranbaxy laboratories in jamaica zyvoxid price is right risnia syrup recipe lopressor generic medmacrodantin relafen medication 750 mg zolpidem tartrate 10 mg tablet images metronidazole and shandy birthcontrol online www intrance result of ascol obetrol adhd medication clavupen sildenafil pulmonary ketorolac kaufen safe viagra online orders buy acivir escitalopram positive reviews cabgolin medicine parkcafagotecafergot qnexa buy isoniazid drug class where can i get tetracycline xeloda 500mg prilosec heartburn medicine generic buy cialis 20mg fda approved pharmacy navidoxine tablets during pregnancy propranolol dosage zanaflex tizanidine vs flexeril septra ds online disgrasil pastillas pravachol generic or brand reminyl 8 side effects buy nitroglycerin patch online india sublingual vitamin b12 dosage levitra in south africa promethazine over counter ospedale sacco milano where can i buy thyroxine in n z viasek 50mg trazodone risnia plus size canada pharmacy hydrochlorothiazide stromectole agitil combien de temps alfuzosin 10mg tablets therapy appointments isoptin retard 120mg periactin 4mg weight gain store dutasteride vs finasteride 2014 levlen ed tablets coumadin vitamin k foods diet eltroxin for weight lossentocort singulair medication coupons asthma symptoms adults neurontin and weight gain medication diovan side effects review micardis hct 80mg 25mg card naprosyn 500 mg medication starcef 100 evista coupons rogaine foam for women ingredients no prescription fluoxetine tamsulosin hcl 4 mg what is iraplax orlistat cardizem cd 120 mg side effects zithromax with out perscription vistaril side effects doctor cialis and malignant melanoma xatral xl 10mg tablet australian pharmacy no prescriptions indomethacin 50 mg capsule dosage