Община Сопот
Регистрация
Долината На Розите
Проект
пожари

Стратегия

План за развитие на Община Сопот

2004-2008

СЪДЪРЖАНИЕ

І. УВОД 3

ІI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 5
II.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ 5
II.1.1. Обща географска и демографска информация 5
II.1.2. Местно културно и архитектурно наследство 6

II.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ 9
II.2.1 Икономическо развитие 9
II.2.2. Население 14
II.2.2.1 Етническа и демографска характеристика 14
II.2.2.2 Трудова заетост и безработица. Потенциал на трудовите ресурс 15
II.2.2.3 Младежка политика 18
II.2.3. Здравеопазване 20
II.2.4. Образование 21
II.2.5. Култура 23
II.2.6. Техническа инфраструктура 26
II.2.7. Околна среда 28
II.2.7.1. Общи характеристики 28
II.2.7.2. Управление на отпадъците 30
II.2.8. Административно обслужване 38

III/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 36
III.1. SWOT АНАЛИЗ 37
ІІІ.2. ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 40


І. УВОД


Община Сопот е създадена през 2003 г. с президентски указ No 318/05.09.2003 г. чрез отделяне от община Карлово. В продължение на повече от три десетилетия населените места от Община Сопот са били част от обширната територия на Община Карлово, която заема над 17% от площта на Пловдивска област. Благоустройството и развитието на селищата, понастоящем формиращи Община Сопот, са били решавани в контекста на приоритетите на голямата община, без да бъдат разработвани отделни планове за тяхното развитие.
Възстановяването на административната самостоятелност на Общината дава възможност за определяне на стратегическите цели на развитие в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен аспект и за планиране на целенасочени мерки за постигането на тези цели.
Настоящия План за развитие на Община Сопот е първият рамков документ в съвременната история на общината, който си поставя за задача да формулира визията и стратегията за нейното бъдещо развитие и да набележи мерки за постигането им.
Той е разработен от консултанти в сферата на стратегическото планиране в тясно сътрудничество със специалистите от Общинската администрация и е консултиран с експерти в сферата на регионалното развитие, както и с представители на нестопански организации и с специалисти в областта на културата, образованието, бизнеса от Община Сопот.
Поради липса на предходни планове за развитие на Общината, за изходна база е ползвана Стратегията за развитие на Община Карлово и плановете за работа в различни направления, разработени от специалистите в Общината. В сферите на действие, за които такава информация не е била предоставена или е била непълна, Планът може да има нужда от допълване.
При разработването на Плана са отчетени реалните природни и географски дадености, както и потребностите и потенциала на населението на Община Сопот. Съгласно принципите на устойчивото развитие са положени усилия за взаимообвързаното разглеждане и решаване на проблемите в социалния, екологичния и икономическия аспект на планирането.
Липсата на актуални, надеждни и отраслово диференцирани статистически данни, касаещи конкретните икономически, социални и демографски показатели на общината, затрудни и забави изработването на Плана. Данните, които бяха предоставени са с различна степен на актуалност. Известна част от тях посочват параметри за периода, в който терирорията на Община Сопот е била част от тази на Община Карлово и поради разликата в характеристиките на двете общини в някои случай деформират картината на конкретното състояние и тенденциите в Община Сопот и ограничават въвеждането на информиран и ефикасен процес на планиране.
Планът за развитие на Община Сопот е съобразен с българското законодателство касаещо местното самоуправление и местната администрация, като са включени и изискванията на нормативните актове на местното самоуправление. Той е разработен и в съгласие с ангажиментите на Република България в процеса на присъединяването към Европейския съюз.
Подходът при изготвяне на настоящия план е подчинен на основните  дългосрочни стратегически цели на развитие на Община Сопот, а именно:
1/ Повишаване на икономическия, социален и жизнен стандарт на населението и постигане на устойчиво развитие на общината, основаващо се на нейните ресурси, географски и исторически  преимущества.
2/ Интензивно развитие на туризма и предлагане на диверсифициран туристически продукт, при обезпечаване на устойчивост на околната среда и опазване на природните и туристическите ресурси.
3/ Успешно адаптиране на местната икономика, социалните дейности, услугите, местното самоуправление и местната администрация към изискванията на Европейския съюз.
Прогнозният хоризонт на Плана за развитие на Община Сопот покрива периода от 2004 до 2008 година.
ІI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
II.. ОБЩО ОПИСАНИЕ
II.1.1. Обща географска и демографска информация
Община Сопот е разположена в северо-западната част на Пловдивска област, в южното подножие на Стара Планина. Заема площ от 56,3 км2 (0,9% от тази на Пловдивска област). Oт изток, запад и юг Община Сопот граничи с община Карлово. На север има обща граница с Община Троян от Ловешка област.
Общината е от функционална категория 3.
Селищната мрежа на общината включва само две селища - гр. Сопот и с. Анево. Населени места заемат ок. 5,5% от територията на общината. За сметка на това гъстотата на населението е много висока - 192,4 д. на км2 при среден показател за страната 74,6 души/кв.км. и среден за Пловдивска област - 119,7 души /кв.км. В гр. Сопот е концентрирано 90,3% от населението на общината.
Релефът на територията е котловинно-планински. Тук попадат части от южните склонове на Стара планина и западната част на Карловската котловина. Средната надморска височина е 510 м.
Южните склонове на Стара планина са оголени и само малка част от тях е покрита с високостеблени гори, които нямат голямо стопанско значение. Най-голямо разпространение имат букът и боровите насаждения. Билото на планината е покрито с тревиста растителност, която образува обширни височинни пасища.
15480 дка от Национален парк "Централен Балкан" попадат в територията на Община Сопот. Националният парк е втората по големина в страната ни защитена територия с дива природа, представителна не само за България, но и за Европа.
Почвите на територията на общината са сиви горски, кафяви планинско-горски и алувиално-ливадни.
Община Сопот е бедна на полезни изкопаеми. Югозападно от с. Анево има находище от лигнитни въглища на малки дълбочини. Дебелината на въглищния пласт е от 1,4м. до 11,5м. Находището не се експлоатира.
Климатът е умерено-континентален, с черти на планински. Планинският масив от север, който е преграда за северните ветрове и ниската планинска верига от юг са естествен регулатор на въздушните течения. Средната годишна температура е ок. 8-10°. Температурните инверсии са рядкост.
Средното годишно количество на валежите варира между 650 и 1000 мм (в зависимост от надморската височина) с летен валежен максимум през м. юни и зимен валежен минимум през м. февруари. През летния сезон често явление са гръмотевичните бури и градушките.
Снеговалежите са по-малко в сравнение с другите подбалкански полета. Средногодишния брой дни с трайна снежна покривка е 25-30.
През територията на общината протичат реките Манастирска и Леевица, които със своите притоци осигуряват условия за задоволяване на нуждите от вода за консумация, за бита, за напояване и за индустриални цели. С висока чистота и добри питейни качества са и подпочвените води по речните тераси. Те, заедно с речните води от горните течения на планинските потоци се използват като ресурс за питейно и битово водоснабдяване на населените места от общината.
II.1.2. Местно културно и архитектурно наследство
Община Сопот има богато и разнообразно културно-историческо наследство, което е в значителна степен непознато за широката публика.
Сопот е известен преди всичко като родното място на патриарха на българската литература Иван Вазов (в града функционира къща-музей и експозиционна зала, посветена на творчеството на писателя) и като един от възрожденските центрове, в които се е развивала и процъфтявала занаятчийската промишленост.
Неекспониран факт е, че Сопот е едно от най-старите селища в Стремската долина, за което свидетелстват множество останки на значителни паметници от времето на Втората българска държава: Аневското кале (едно от най-запазените средновековни укрепления от ХІІ - ХІV век днес у нас, най-вероятно център на средновековният град Копсис), Аневския некропол, Калето на Леевица (Триъгълника), Калето над Св. Троица и други.
В близост до с. Анево са разкрити останки от римска пътна станция (Хисърлъка).
Независимо от дългогодишни действия на урбанизация, несъобразени с облика на традиционната възрожденска архитектура, характерна за града, в Сопот са запазени старинни възрожденски къщи, няколко от които са обявени за паметници на културата, значими в архитектурно-строително и историческо отношение (Фратювата къща, Хаджи Котьовата къща, Загубановата къща, Хаджи Стойковата къща, Коковата фурна, къща на Ганчо Шошев, Манчевата къща, къщата на народния лечител Иван Раев и др.)
Други културно-исторически обекти в Община Сопот са:
"        Възрожденското девическо училище (наричано "Радино", по името на Вазовата героиня Рада Госпожина), което е възстановено и обзаведено като възрожденски театър. На втория етаж на сградата е разположена музейна експозиция на просветното дело.
"        Църквата "Св.ап. Петър и Павел" паметник на възрожденската архитектура, построена от майстори от Брациговската школа от средата на XIX в.
"        Манастирът "Въведение Богородично", известен като "Женския метох", според Вазовия роман "Под игото". Ансамбалът на метоха, църквата към него и над 300 годишната манастирска лозница има национално архитектурно значение, както и историческо значение като убежище на Апостола Васил Левски.
"        Манастирът "Св. Спас" - основан през ХІV в., в който по време на турското робство е имало килийно училище и певческа школа.
"        Параклисът "Покров на Пресвета Богородица" - разположен в северния край на  град Сопот на мястото, където се е издигала църквата "Света  Богородица", известна като "бялата черква", дала името, с което селището е било вписано в турските регистри: Акче клисе - Бяла черква.
"        Дядовата Стоянова воденица - постройка с важна етнографската стойност, влязла в историята на българската литература чрез описанието й в романа на Вазов "Под игото". Тя е разположена в местността "Дългата могила" и днес е единствената оцеляла от многобройните воденици съществували по течението на Манастирска река.
II.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ
II.2.1 Икономическо развитие
Официални статистически данни за конкретните показатели на икономиката в Община Сопот в момента липсват, но общия анализ на ситуацията показва, че тенденциите на развитие са близки до тези характерни за много от общините в Пловдивска Област.
Промените са основно в следните насоки :
- Рязко е спаднал обема на производството на машини и оборудване. Процесът е съпроводен с увеличение на продукцията на отраслите от леката промишленост;
- Отбелязва се структурна промяна в посока на непрекъснато нарастване на относителният дял на фирмите с изцяло или с преобладаваща частна собственост;
- Липсва инвестиционна активност, което не позволява технологично обновление, респективно - на планиране и провеждане на нова, продуктова стратегия и разработване на външни пазари;
- Предлагането на туристически услуги е слабо и неубедително, в сравнение с потенциала на Общината, определен от природните и културно-исторически дадености.
Общия брой на регистрираните фирми в Община Сопот е 1700, от които действащи са едва 520. По-голямата част от тях са микро и малки фирми, поради което не притежават потенциал да компенсират безработицата, генерирана от структурните промени в обществения сектор. Едва 35,9% от заетите лица в Община Сопот работят в частния сектор.
Промишлеността на Община Сопот е с моноотраслов характер: водещо е производството на машини и оборудване. Действащите индустриални фирми работят с намален капацитет.
Най-голямото и структуроопределящо предприятие е "ВМЗ" ЕАД, специализирано в производството на военна и гражданска продукция. То е 100% държавна собственост и е в процес на преструктуриране, което до момента е било съпроводено с натрупване на финансови загуби, с намаляване на производството и с периодично съкращаване на персонал. Тези процеси повлияват неблагоприятно социално-икономическата обстановка в общината.
Предстои пълна приватизация на дружеството. Изготвен е проект на стратегия за приватизацията му, който предстои да бъде предложен за съгласуване от министерствата, след което ще се гласува от парламента. Стратегията на правителството предвижда намирането на стратегичски инвеститор, който да запази предмета на дейност на "ВМЗ", да обслужва всички задължения, включително и тези, възникнали преди датата на прехвърляне на акциите и да допринесе за технологично обновление на производството. Едно от важните условия в стратегията за приватизация е недопускане на ликвидация и обявяване на дружеството в несъстоятелност. През периода до окончателното изготвяне на стратегията за приватизация на "ВМЗ" в Министерството на икономиката е подготвена краткосрочна бизнес-програма, която трябва да постигане финансова и икономическа стабилност. В края на 2004 г. е бил утвърден погасителен план за задълженията на "ВМЗ" ЕАД със срок на изплащане 10г.
Машиностроенето е в обхвата на дейност и на фирма "SKF Берингс-България", собственост на най-големият производител в света на лагери, машинни части и автоматични технологии - шведската фирма SKF, както и на "Боннер" ООД (производство на машини за хранително-вкусовата промишленост) и на "СМАРТ-ВМЗ".
Сред останалите най-голям е делът на фирмите от сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите. В общината работят 5 шивашки, 3 обувни, 2 месодобивни и месопреработващи предприятия, 2 предприятия за производство на хляб и на хляб и сладкарски изделия. Шивашките и обувните фирми разширяват своето производство. Появяват се и нови фирми в отрасъла.
Все по-голям става и броя на фирмите, които осъществяват дейност в сферата на търговията и услугите. Те съставляват около 50% от работещите стопански единици в Община Сопот. Като правило те са представители на дребния частен бизнес, едва 4 от тях влизат в групата на малките предприятия (с 11 до 50 работни места). Най-добре представена е търговията с хранителни стоки, облекла и стоки за битови нужди. Функционират 2 склада за търговия на едро: за алкохол и безалкохолни напитки и за строителни материали.
Десетки фирми предлагат услуги: ремонт на автомобили и битова техника, фотоуслуги, фризьорство, козметика, транспортни услуги и др. Освен от фирми, услуги се извършват и от физически лица, обединени в потребителска кооперация "Наркооп".
Развитие бележат хотелиерството и ресторантьорството, макар че са необходими качествени промени в нивото на обслужването. В общината функционират 30 фирми в този сектор, 29 от тях са микто-предприятия (до 10 заети). Сред тях: 7 ресторанта, 10 кафенета и кафе-аперитиви, пицария, заведение за бързо хранене в комплекса "Лукойл". Функционират също 1 хотел, 2 мотела, 2 хижи (с обща леглова база около 180 места), общежитие с хотелска част, както и с ограничен брой частни квартири. Голяма част от леглова база е частна собственост, но частната предприемаческа активност на гражданите не е достатъчно развита. Все още не е оползотворен потенциала за създаване на малки семейни хотели и пансиони.
В общината излъчват 2 кабелни и 1 ефирна телевизия.
Покупателната способност на населението не е висока. По данни за 2003 г. средната годишна заплата е била 2599 лв. в обществения и 2286 в частния сектор. За сравнение - за същия период за страната средната годишна заплата в обществения сектор е била 4118 лв., а в частния - 2790 лв.
В същия период най-висока средна годишна заплата в частния сектор в Община Сопот е регистрирана в областта на здравеопазването и социалните дейности (2964 лв., при средна за страната 2131 лв.). Заплащането в промишлеността е ниско: в сектор "Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия" средна годишна заплата е била 1588 лв.; в сектор "Производство на текстил" - 1372 лв.
По отношение на основните икономически показатели аграрния сектор в Община Сопот в момента отстъпва от средните показатели за областта, но е с добри възможности за развитие. Поземленият фонд на общината включва 28077 дка селскостопански и други имоти. Обработваемата земя е 9827 дка (ок. 16,5% от общия поземлен фонд), а едва 6% от нея са поливни площи. Категорията на земеделските земи  в общината е от 7 до 9.
Основните култури, които се отглеждат са зърнени: ечемик, пшеница, царевица. Добивите от тях обаче са много по-ниски от средните за страната. Застъпено е оранжерийното производство на зеленчуци, чието развитие е затруднено от недобре развития пазар на селскостопанска продукция.
Макар че селскостопанската земя е ограничена по площ, поради специфичните климатични условия в региона е благоприятствано отглеждането на етерично-маслени култури (розови насаждения, лавандула и др.) Малкият дял на земеделските земи прави особено важна задачата за тяхното рационално използване и отглеждането на рентабилни култури съответстващи на региона. Поради своята специфика и ограничения капацитет на вътрешния пазар да оползотвори продуктите на тези производства, за развитието на този дял от селското стопанство е изключително важно осигуряването на добри външни пазари.
Трайните насаждения заемат 3,5% от територията на общината. Те са представени от лозя и овощия (вишни, череши, сливи, орехи). Малка част от земите са заети с ливади и с етерично-маслени култури (лавандула, мента и рози).
Собствеността върху земеделските земи е възстановена почти изцяло. Възстановените земеделски земи на частни стопани са с малки площи. Част от земите са обединени в селскостопански кооперации: Земеделска кооперация "Добрила" - гр. Сопот и Земеделска кооперация "Зорница" - с. Анево. Предстои определянето на регулационните граници на държавния горски фонд и възстановяване на собствеността върху горите.
Горския фонд в Община Сопот заема 15480 дка или 27,5% от територията й. Горските насаждения обаче нямат голямо стопанско значение. Залесяването се е утвърдило като едно от основните горскостопански мероприятия за подобряване продуктивността и устойчивостта на горите, ограничаване на ерозионните процеси и за съхраняване на най-ценните горски генетични ресурси.
Животновъдството е с второстепенно значение в аграрния сектор - отглеждат се говеда, овце, кози, свине. Отглежданите животни са в частния сектор и, с малки изключения, са предназначени основно за задоволяване на личните нужди. Промишлено животновъдство развива една свинеферма в Сопот. В процес на създаване е кравеферма.
Състоянието на селскостопанската техника е задоволително, макар че техниката е физически остаряла. Разпокъсаността на земеделските имоти обаче е причина за нерационалното използване на механизацията.
Сред стопанските отрасли туризмът има най-добри перспективи за развитие и ще придобива все по-голямо значение за икономиката на общината като източник на приходи и генератор на алтернативна трудова заетост.
Годишно гр. Сопот се посещава от около 25000 организирани туристи, на които в момента се предлагат изключително ограничен брой туристически продукти - посещение на къщата-музей на Иван Вазов и свързани с неговия живот и творчество места в града и околностите, посещение на някои от културно-историческите обекти, свързани с периода на Възраждането изчерпват в общи линии възможностите за културен туризъм в момента.
Недостатъчно са оползотворени възможностите, които близостта на Националния парк "Централен Балкан" предлага за развиване на различни видове специализиран туризъм в Община Сопот: фотосафари, наблюдение на птици и растения, познавателен и природонаучен туризъм, скално катерене, летен планински туризъм.
Разположеният на територията на общината лифт (приватизиран вече) е една от входните точки към територията на Националния парк "Централен Балкан", но типично за туристите, които посещават планината е, че те планират маршрута си така, че да прекарат първата си нощувка в някоя от хижите, а не в селищата около защитената територия. Община Сопот не прави изключение от тази практика.
Специфичните климатични дадености на региона дават благоприятни възможности за развиване на екстремни въздушни спортове (делта- и парапланеризъм) от склоновете на Стара планина и свързания с тях туризъм. В този туристически сегмент развива дейността си фирмата "Център Регион Груп" (хотелиерство, високопланински туризъм, екстремни спортове).
Съществува потенциал за разширяване на палитрата от туристически продукти с предлагането на посещения до археологическите обекти в района, разработванто на нови и нетрадиционни видове туризъм, свързани с местните занаяти, културни традиции и обичаи, и т.н.
Пред общинското ръководство стои предизвикателство за намиране на оптимални пътища за стимулиране развитието на туризма и свързаните с него отрасли и за постигане на нормално за добрата практика и европейските стандарти равнище на качество на услугите, предоставяни от тях.
II.2.2. Население
II.2.2.1 Етническа и демографска характеристика
В демографски аспект картината в Община Сопот не е благоприятна от гледна точка на устойчивото и интензивно развитие. По отношение на раждаемост, смъртност и миграция тенденциите са еднопосочни с процесите в страната. Прирастът на населението продължава да е отрицателен, но би могло да се отбележи, че характерният за предходното десетилетие висок ръст на емиграция е овладян и броят на населението се запазва относително постоянен.
В Община Сопот живеят представители на няколко малцинствени групи: турци, каракачани, роми. Етническата обстановка е стабилна, липсват етнически конфликти. Малцинствата са, в голямата си степен, добре интегрирани.
Най-голямата малцинствена етническа група в общината са ромите (ок. 3,8% от населението на общината). Те са и най-затруднени в социалната си реализация и в адаптацията си към промените в процеса на преход и преструктуриране на икономиката. Сред всички етнически групи в общината при ромите е най-висок процента на трайна безработица. Допълнително затруднение за реализиацията на ромите на пазара на труда е ниският им образователен ценз или липсата на образование. Поради тази причина те имат достъп едиствено до най-тежката и непредпочитана физическа работа, заплащането за която е и най-ниско.
Липсата на постоянни и добри доходи се отразява на всички аспекти на живота на ромите и води до бедност, жилищни проблеми, социална изолация (включително на децата в училище), затруднен достъп до образование и до здравно обслужване, обща дискриминация.
С цел разрешаване на най-острите проблеми на социалната и етническа интеграция в Община Сопот е създаден Общински съвет по етническите и демографските въпроси, за чиято дейност е приет правилник за устройство и организация. В състава на съвета влизат представители на общинската администрация, на службата за социално подпомагане, на образователните институции, на неправителствени организации, както и на всички етнически групи. Изработена е и Програма за интеграция на етническите малцинства на територията на Община Сопот.
II.2.2.2 Трудова заетост и безработица. Потенциал на трудовите ресурси
По данни за 2004 г., населението на Община Сопот е 11545 души. Населението в трудоспособна възраст съставлява 61% от общия брой жители на общината. Обезпокоителен е фактът, че темпът на нарастване на  влизащите в трудоспособна възраст е по-нисък от този, на излизащите в надтрудоспособна възраст, което се превръща в трайна тенденци.
По данни от последното преброяване за района икономически активното население представлява 47% от общия брой на населението и 77% от броя на населението в трудоспособна възраст.
Едно от основните предизвикателства в социално-демографската сфера е безработицата, чието ниво за 2004 г. е средно 12,4%. Динамикта на безработицата в последните две години отчита минимално намаление на темповете на нарастване, без все още да може да се говори за трайна тенденция. Основният дял на заетите се пада на големите промишлни предприятия като "ВМЗ" ЕАД и "SKF Берингс", които и в бъдеще ще бъдат основен фактор, определящ динамиката на безработицата в общината.
В последните години се отбелязва увеличение на броя на заетите в частния сектор, което е свързано, от една страна с разширението на дейността на малките и средни предприятия и, от друга, с провежданата структурна реформа в икономиката на общината. Най-голям брой разкрити работни места има във фирмите, осъществяващи дейност в областта на шивашкото производство. Заетост предлагат и фирми, работещи в областта на търговията и ресторантьорството. Оранжерийното производство на зеленчуци, както и преработката на плодове и зелечуци предлагат възможности за сезонна заетост в селското стопанство.
Увеличение на заетостта в частния сектор обаче не успява да компенсира тенденцията към намаляване на общият брой на заетите, което се дължи на съкращенията в обществения сектор. В частният сектор най-голям е броя на микро и малките фирми, които развиват т.нар "семеен бизнес". Голям е делът на работещите собственици. Те съставляват 40,5% от средносписъчния състав в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство", ок. 50% от средносписъчния състав в сектора "Транспорт, складиране и съобщения", 68% в сектора "Търгория и ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството".
Във входящия поток безработни се забелязва тенденция на намаляване на  средногодишния брой на регистрираните за първи път лица за сметка на броя на лицата с възстановена регистрация. Така, независимо, че намалява абсолютния брой на новорегистрираните безработни, се очертава негативна тенденция, тъй като поредността на регистрацията е показател за това, че за все по-висок дял от незаетите лица безработицата е повтарящо се състояние.
Анализът на изходящия поток безработни лица показва, че едва 43,5% е делът на лицата с прекратена регистрация поради постъпването им на работа, а 44,85% от изходящия поток се пада на лицата с прекратена регистрация поради неуважителни причини с наложени санкции.
Увеличава се делът на лицата, които остават без работа продължително време (над 2 години). Техния брой достига до 29,3% от безработните и очертава формирането на рискова група на пазара на труда. Високо равнище на дълготрайната безработица води до опастност от деквалифициране на част от работната сила.
Делът на регистрираните безработни жени е по-голям от този на мъжете. Това донякъде е предопределено от структурата на населението, в която жените имат лек числен превес  (51%). В същото време се наблюдава тенденция към повишено заявяване от работодателите на работни места, подходящи за жени, поради което жените по-често успяват да се реализират на трудовия пазар.
Анализът на структурата на безработните лица по професионална квалификация показва, че най-висок е делът на лицата без квалификация (61,4%). Поради отсъствието на професионални умения и опит, тази група безработни се устройва най-трудно на работа. През 2004 г. се забелязва увеличение на дела на специалистите във входящия поток безработни (до 26%).
Във възрастово отношение се забелязва относително равномерно разпределение на безработните във всички възрастови групи, като делът на всяка от тях е 10-12% от общия брой безработни. Най-голям е относителният дял на регистрираните безработни на възраст от 50 до 54 г. - 13,1% от общия средногодишен брой безработните. Това потвърждава данните, характерни за цялата страна, а именно, че безработните лица в предпенсионна възраст се реализират трудно на пазара на труда.
Друга рискова група на пазара на труда са младежите до 29 г., чийто дял в общото число безработни е 26,7% (в 3 отделни възрастови групи). Както и сред останалите категории, делът на безработните младежи без квалификация е най-голям (72,5%). Над 65% от всички регистрирани безработни младежи до 29 г. са с основно и по-ниско образование. Високия процент незаетост сред останалите младежи е резултат от недостатъчна по продължителност и незадоволителна по качество практическа подготовка в училищата и несъобразеност на професионалното профилиране с реалните потребности на пазара на труда.
Заявените от работодателите работни места през 2004 г. са повече спрямо предходната година. По-голямата част от заявените работни места са от работодатели в частния сектор, което говори за увеличаване на темповете на растеж в него. Увеличава се процентът на усвояване на заявените от работодателите работни места (2% ръст в сранение с предходната година) - от всеки 100 заявени свободни работни места 95 са заети. Най-голям е делът на заявените работни места за неквалифицирани работници - 74.4% от общия брой заявени работни места.
Община Сопот няма самостоятелна Дирекция "Бюро по труда". Трудовото посредничество се осъществява от поделение на Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в гр. Карлово.
Услугите, предоставени от ДБТ включват: трудовото посредничество по изготвяне на оценки за възможностите за устройване на работа, индивидуални планове за действие на търсещите работа лица, консултирането и мотивирането на безработните лица за работа и включване в квалификационно обучение.
Професиите, по които в последната година са организирни квалификционни обучния са: шивач, зидар, строителен бояджия и тапетаджия, мебелист-дограмаджия, зеленчукопроизводител, пазач-въоръжена охрана, готвач, сервитьор-барман, оператор на компютър.
Въпреки относително високата безработица не се работи достатъчно за мотивирането и пренасочването на кадровия потенциал към алтернативни форми на заетост: развитие на местните занаяти; развитие на земеделието - възстановяване на стратегически важни селскостопански производства: лозарство, овощарство, розопроизводство и др.; развитие на туризъм в подходящите селищни и природни среди и т.н. Това е сфера на дейност, чието развиване стои като предизвикателство пред общинското ръководство.
II.2.2.3 Младежка политика
Младите хора са най-ценния ресурс на едно общество, поради което грижата за децата и младите хора е един от приоритетите в дейността на ръководството на Община Сопот.
Политиката за младите хора е насочена към децата и младежите (неорганизирани или организирани в различни структури): ученици, студенти, работещи, безработни, млади хора в неравностойно положение, без разлика в техните социални, имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия.
Проблемите на младите хора в Община Сопот не се отличават от проблемите на техните връстници в цялата страна. Част от тях са свързани с:
"        Нарастване на процента млади хора, които употребяват алкохол;
"        Увеличаване на делът на пушачите сред младежите;
"        Употреба на психотропни вещества;
"        Започване на полов живот на все по-ранна възраст при сравнително ниско ниво на подготвеност и сексуална култура, което крие рискове от  ранна бременност и разпространение на ХИВ/СПИН и полово предавани болести.
Сериозен проблем на младите е обездвижването им, водещо до рязко влошаване на здравния статус, което се отразява негативно върху възможностите за пълноценен живот и реализация.
Наблюдава се отлив на децата и младите хора от културните събития и институции. Участието им в културната среда най-често се изчерпва с ползване на нови технологии и интернет. Тревожен е фактът, че младежите са пасивни, не използват съществуващите възможности и алтернативи за осмисляне на свободното си време. Малка част от тях се възползват от предоставените им възможности за включване в самодейните състави към читалище "Иван Вазов" или в други дейности за неформално образование в свободното време, което да ги подготви за реалния живот. Недостатъчна е готовността на младите хора в общината да решават своите проблеми в диалог с местните органи на управление и да се включат активно при вземане на решения, които касаят младежката проблематика.
Съвременните млади хора споделят своето неудовлетворение от начина и стандарта си на живот. Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието. Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Образованието е ключова ценност за децата и младите хора и в Община Сопот. За съжаление, стремежа към получаване на по-добро образование често е предпоставка за висок процент на миграция на младите хора към по-големи градове или за емиграция в чужбина.
Така образователната политика се превръща в един от сериозните инструменти за подобряване на актуалното състояние на младите хора и за повишаване на чувството им на удовлетвореност. В тази посока трябва да се работи за:
"        Съобразяване на средното образование с изискванията и със спецификата на пазара на труда в общината;
"        Развитие на условия за равен достъп на ромските деца до качествено образование;
"        Изграждане на система от алтернативни форми на обучение;
"        Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието.
Необходимо да се работи за включване на децата с различна етническа идентичност в системата на образованието, за ограничаване на причините за незаписване или за отпадане на деца от училище поради материални, социални или образователни причини (като напр. неатрактивни методи на преподаване; непривлекателност на училището; недостатъчно владеене на официалния език и липса на мотивация у родители от малцинствени етнически групи за обучение на децата и др.).
Въпреки трудностите, органите на местната власт в Община Сопот се стремят да създадат условия за участието на младите хора в живота на общината, да стимулират неформалните инициативи на младежите и да ги подкрепят при осъществяване на младежки програми според възможностите и ресурсите, с които разполагат.
II.2.3. Здравеопазване
На територията на Община Сопот функционира Специализирана болница за долекуване и продължително лечение "Д-р Иван Раев-Сопот" ЕООД. Болницата предлага обслужване на лица с хронични заболявания и на лица, нуждаещи се от рехабилитация и продължително възстановяване на здравето, при които лечебния ефект не може да се постигне в домашни условия. Легловата база е разпределена в три специализирани отделения: вътрешно, неврологично и рехабилитационно, в които се приемат хронично болни. В тези три направление болницата има договори със Здравната каса.
Легловия фонд на болницата и броя на специалистите, които работят в нея са неколкократно съкращавани през последните 10 години. В момента болницата е с капацитет 50 легла и се обслужва от 9 специалисти с висше медицинско образование, 26 специалисти със средно медицинско образование и 19 души с друга професионална квалификация. Б последните години не са правени инвестиции за технологично обновление на оборудването и апаратурата. Сградния фонд на болницата се нуждае от ремонт и осъвременяване в съгласие с нормите за качество и добра практика на здравното обслужване, а в бъдеще и с европейските стандарти.
В Общината са регистрирани 11 индивидуални лекарски практики, както и 12 зъболекарски. Част от частно-практикуващите специалисти са обединени в Медицински център "Сопот" ЕООД, в който работят 7 специалисти с висше медицинско образование и 5 души среден медицински персонал.
Няма звено за бърза и неотложна медицинска помощ. Общината се обслужва се от звеното в Карлово, но в перспектива предстои разкриването на самостоятелно звено.
Аптечното обслужване се осъществява от 4 частни аптеки.
Функционира и 1 ветеринарна лечебница и ветеринарна аптека към нея.
В областта на здравеопазването предизвикателство пред общинското ръководство е повишаване на качеството и достъпността на здравното обслужване, подобряване на здравния статус на населението, модернизирането на болница "Д-р Ив. Раев" в съгласие със съвременните норми за качество. В сътрудничество с ръководството на болницата предстои разработване на стратегия и конкретен работен план за осъвременяване на болницата.
В перспектива стои задачата за съобразяване на социалната политика на Общината със задълбочаващата се тенденция на непрекъснато увеличение на броя на населението влизащо в нетрудоспособна възраст, което налага  разширяване на периметъра на социалните грижи предлагани на населението със социален патронаж за подпомагане на самотни пенсионери.
II.2.4. Образование
Община Сопот разполага с добре развита образователна инфраструктура. Тя включва детска ясла с две групи деца до 3 години, 2 целодневни детски градини с капацитет от 5 групи деца във всяка от тях, и ОДЗ с една яслена група и 4 целодневни групи. Оползотворен е пълния капацитет на детските заведения, като в някои от тях се обучават по-голям брой деца от определения по норматив. Всяка една от детските градини работи по различна педагогическа програма, защитена пред педагогическия съвет: Екологияно обучение, "Безопастност на движението", "Стъпка по стъпка".
Общия брой на персонала, който работи в детските заведения е 72 души: медицински сестри, педагози, детегледачки и помощен персонал.
Към детската ясла функционира детска кухня за деца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия. От услугите на кухнята са обхванати около 36 деца.
Посещението в детските градини няма задължителен характер, но е препоръчително предвид осигуряването на равни възможности на децата при постъпване в училище.
Общината разполага с 3 училища: 2 общински и едно държавно.
Началното училище "Неделя Петкова" е раположено в сграда с 14 класни стаи. Разполага със специализирани учебни кабинети по изобразително изкуство, хореография и музика. Училището предлага ранно чуждоезиково обучение по английски език от първи клас. Има паралелки с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. В училището се обучават 424 ученици и работят 35 педагогически и непедагогически кадри.
Средно образователно училище "Иван Вазов" се помещава в двукорпусна сграда построена през 1978 год. Разполага с физкултурен салон и ученически стол, който обаче е отдаден под аренда на частна фирма и не се използва от учениците. В корпусите има 29 класни стаи, 3 хранилища, компютърен кабинет, библиотека. Учениците се обучават по общообразователен учебен план и в паралелки с разширено изучаване на английски език, изобразително изкуство и хореография.
В 2-те общински училища има лекарски кабинети, но няма функциониращ зъболекарски кабинети.
Детските градини и СОУ "Иван Вазов" имат регистрирани училищни настоятелства. В процес на създаване е и настоятелството на Началното училище "Неделя Петрова". За съжаление все още не се използват пълноценно възможностите, които настоятелствата имат за разработване на проекти и за набиране на средства за подобряване на материалната база и за разнообразяване на учебния процес.
На територията на Община Сопот е Професионалната гимназия "Генерал Владимир Заимов". Създадена през 1965 г. с цел обучаване на професионални кадри за военно-промишления комплекс, днес гимназията е изправена пред предизвикателството да се адаптира към новите социално-икономически условия. Понастоящем в нея се подготвят специалисти в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, информационните технологии и машиностроенето. Развитието на нови и нетрадиционни форми на туризъм в общината (например свързаните с екстремните спортове) предоставят възможности за разработването на нови форми за обучение и на профилирани програми. Необходими са стъпки за адекватна актуализация на образованието в областта на туризма, с акцент върху практическото обучение.
Гимназията разполага със сграда с два учебни корпуса, 3 модерно оборудвани компютърни зали, ученическо общежитие с обособена хотелска част, спортен комплекс. Спортните отбори по баскетбол, волейбол и футбол за младежи и девойки са с национални изяви. Общият брой на учениците, които се обучават в момента в  професионалната гимназия е около 1078, а на педагогическия персонал - 133 души.
В резултат на емиграцията и на спада на раждаемостта, броя на учащите се под 18 г. в Община Сопот е намалял с повече от 22% за последните 10 години.  В последните години се забелязва тенденция към постепенно увеличаване на броя на учениците, което говори за подобрени демографски показатели.
Феминизацията на учителската професия е изключително висока: около 91% от работещите в основно образование; и 75% в средното са жени.
Управлението в образователния сектор е силно централизирано и местната власт няма реално влияние върху учебните програми, кадровата политика, качеството на образованието. Тези аспекти на образователнатъа политика са в правомощията на Министерството на образованието и науката. Малка е възможността за влияние на местните власти върху разпределението на ресурсите в сектора. Около 70% от общинския бюджет за образование се изразходва за заплати на учителите, а 12% за издръжка на базата (предимно за отопление). Много малка част от бюджета се изразходва за училищните библиотеки и за учебни материали.
Предизвикателство пред общинското ръководство е използването на новите възможности за финансиране на образователни и културни инициативи по европейски програми.
II.2.5. Култура
Средновековната история на земите в Община Сопот е сравнително добре позната в научните среди, но е почти непозната и недостъпна за жителите и за гостите на  Общината. Причините са в недостатъчно доброто състояние на инфраструктурата, което да позволи посещението и запознаването с разкритите до този момент обекти от българското средновековие: Аневското кале, Калето на Леевица (Триъгълника), Средновековната крепост в местността "Света троица", Хисарлъка. Недостатъчна е и информацията и рекламата на общината като място с богата средновековна история.
В населените места на общината и в околностите на историческите обекти липсват указателни и информационни табели. Поради липса на финансиране в последните години разкопките и проучванията значително са намалели. Необходимо е да продължи проучването, консервирането и експонирането на археологическите обекти и превръщането им в притегателен обект на вътрешния и международен  туризъм без опасност от тяхното разрушаване.
Сопот е член на сдружението на възрожденските градове от 2000 година. Участието в сдружението е признание за ролята на града по време на българското национално Възраждане и възможност за популяризиране и реклама на града и неговите културни традиции. За съжаление, в резултат на урбанизацията и на строителни действия, несъобразени с традиционната възрожденска архитектура, много старинни възрожденски къщи в град Сопот са били разрушени. Други са в лошо състояние поради липса на средства за ремонт, реставрация и съхранение.
С цел възстановяване и запазване на възрожденския облик на града е предвидено разработване на общинска Програма за проучване на състоянието на паметниците на културата и План за тяхната поддръжка, реставрация и стопанисване. Предстои утвъждаване на архитектурна концепция и изработване на архитектурен план за централното градско пространство. Предвидено е разработването на проект за централния площад, който да позволи съчетаване на удобствата на модерното с елементи, вписващи се в концепцията за възрожденския облик.
Общинското ръководство планира да създаде условия за улесняване и поощряване собствениците на старинни възрожденски къщи, които са паметници на културата при търсене на финансиране за възстановяване и поддръжка на къщите.
Важен център на културната дейност в Община Сопот е Народното читалище "Иван Вазов" - културно-просветна институция с 134 годишна традиция (основано е в 1871 година). Основните приоритети в работата на читалището, което е единствено на територията на общината са:
- развиване и обогатяване на културния живот;
- приобщаване на гражданите към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
- съхраняване на местните традиции и обичаи.
От края на 70-те години читалището разполага с обширна сграда в центъра на град Сопот, която притежава театрален салон с 500 места, гримьорни и репетиционни, кабинети, помещения за библиотека и изложбени зали. Липсата на достатъчно средства в последните години е причина за затруднения в поддръжката и ремонта на сградата.
Библиотеката на читалището с 26000 тома и ежегодно получава пълните течения на 25 периодични издания. В библиотеката се провеждат традиционни срещи с известни писатели, творци, литературни четения, детски утра и др. Поради ограниченото финансиране в последните години читалището изпитва затруднения за обогатяване на фонда на библиотеката с нови заглавия. За по-ефективното управление на библиотечния фонд е необходмо инсталирането на компютърна система с библиотечен софтуер. Разкриването на компютърен информацинен отдел в библиотеката пък ще създаде възможност за достъп на читателите до Интернет и за ползване на достиженията на информацинните технологии.
Работи се за включване на Читалището в европейски образователни проекти за обмен и сътрудничество с цел обогатяване на дейността му и на опита на служителите в него.
Към читалището функционират самодейни художествени състави: женска фолклорна група, мъжка певческа група, театрален и танцов състав. За съжаление мотивацията на младите хора от общината за включване в самодейните състави не е висока.
Належащ е цялостен ремонт на библиотеката, ремонт на електрическия пулт за сценично осветление в театралната зала на читалището, освежаване на репетиционните зали и гримьорни, ремонт на покривната част на средния корпус на сградата. Необходимо е осъвременяване на инструментариума на съставите към читалището.
Община Сопот има добри традиции в отбелязваето на националните и традиционните християнски празници. Наред с това общинското ръководство работи за възстановяване и повишаване на престижа на честването на празници с местна значимост, като: ежегодно отбелязване на 13 януари - деня на освобождението на Сопот от руската армия; празника на розата; традиционния събор на плодородието в с. Анево; подобаващо отбелязване на патронните празници на училищата в общината и др.
От особено значение е съхраняването и популяризирането на традиционната култура на малцинствата. С тази цел се предвижда ежегодно отбелязване както на традиционни християнски празници, така и на празници на други етноси, представени в общината (напр. Курбан-байрам, Рамазан-байрам и др.). Предстои да бъде изготвен културен календар на ромската, на турската и на каракачанската общност. Предвиждат се дейности по популяризирането на традиционната култура на малцинствата чрез публикации в местния печат и чрез осигуряване на поле за културни изяви (концерти, изложби и др.).
II.2.6. Техническа инфраструктура
Техническата инфраструктура на Общината включва четири основни подсистеми - транспортна, съобщителна, енергийна и водно-канализационна.
Транспортната инфраструктура в Община Сопот е сравнителни добре развита. През общината преминават участък от път I-6 (София-Карлово-Бургас), както  и от подбалканската жп линия София-Карлово-Варна. Експлоатационното състояние на пътната мрежа е неудовлетворително. Необходимо е да се обърне специално внимание на рехабилитацията и ремонта на пътищата, както и на доразвиването на транспортна инфраструктура.
Сравнително добро е състоянието на транспортните услуги - Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремска долина, с Пловдив и София. През летния сезон се поддържат транспортни връзки с Троян и Плевен. Пътническият транспорт се осигурява от частни фирми. Автомобилният парк е в сравнително добро състояние.
Поради ограниченията, наложени от БДЖ повечето влакове, които се движат по направлението София-Бургас и Бургас-София не спират на жп гара Сопот. Най-близката жп гара е тази в град Карлово, от където до Сопот и с. Анево има осигурен редовен автобусен транспорт.
Tелефонната подсистема на територията на община Сопот е със сравнително добри връзки. Микровъзел Далекосъобщения-Сопот е клон на РВД-Карлово и разполага с аналогова централа тип А29 с капацитет от 4200 поста (от тях са усвоени 3800). Съществува възможност за незабавна цифровизация на 3 основни квартала, както и на всички служебни и фирмени телефони. Сопот и Анево са включени в националната система за автоматично избиране. Телефонната централа е разположена в модерна триетажна сграда, в която се намира и Районната пощенска станция (РПС).
РПС Сопот извършва традиционните пощенски услуги: входяща и изходяща кореспонденция, колетни и бандеролни пратки, парични преводи, телефонни и факс услуги, вътрешна и международна ускорена поща, куриерски услуги и др.
В общината има добро покритие на националните мобилни оператор М-Тел и ГЛОБУЛ.
Електоенергийната система на общината е част от националната и се е развивала изцяло по програмите на националната електроенергетика. Енергоснабдяването на потребителите на Община Сопот се осъществява от "Енергоснабдяване" - подразделение Карлово. В съгласие с тенденциите на националната енергийна политика предстои планирането и предприемането на действия за повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и на обществените сгради.
С цел постигането на устойчиво развитие на Общината, в бъдеще биха могли да се проучат възможностите за развитие на съвременно енергопроизводство от алтернативни възобновяеми енергийни източници, каквато е вятърната енергия. В същото време, биха могли да се анализират възможностите и необходимите инвестиции за газифициране на бита и промишлеността, което ще има благоприятства екологичната обстанова в региона. За съжаление най-близката точка от газопреносната система се намира на ок. 50 км от населените места на община Сопот, което налага сериозни инвестиции за изграждане на местна инфраструктура.
Извън безспорното си значение за икономиката и екологията в Общината, тези две направления в развитието на енергийната й инфраструктура (енергопроизводство от възобновяеми източници и газифициране) съдържат потенциал за разкриване на временни нови работни места, немалка част от които на по-късен етап биха могли да се превърнат в постоянни.
Поради необходимостта от сериозни инвестиции в тези направления, по-голяма е вероятността те да бъдат развити отвъд прогнозния хоризонт на настоящия План за развитие.
Основните проблеми на подсистемата за питейно-битово водоснабдяване в общината са свързани с влошеното техническо състояние на водоснабдителните съоръжения, предизвикващо загуба на вода и влошаване на качеството й в мрежите в гр. Сопот, както и необходимостта от изграждане на водно-канализационната инфраструктура в с. Анево. Понастоящем отпадните битови води в с. Анево се отвеждат до септични ями, които са предпоставка за силно замърсяване на подземните води и почвата и за влошаване на екологичната обстановка. Изграждането на канализацията на селото ще подобри условията за живот и жизнения стандарт на населението и ще окаже благоприятно въздействие на състоянието на околната среда.
Водопроводната и канализационната мрежа на гр. Сопот обхваща цялата територия на града. Предстои поетапна подмяна на амортизираната водопреносна и канализационна мрежа с цел намаляване на загубите, подобряване на техническото състояние на "ВиК" системите и повишаване на качеството на услугите. Градът не разполага с пречиствателна станция за отпадните битови води. Част от канализацията е заустена в река Стряма, което е предпоставка за замърсяване на околната среда. Предстои изготвяне на проект и построяването на пречиствателна станция на р.Манастирска.
II.2.7. Околна среда
II.2.7.1. Общи характеристики
Екологичното състояние на Община Сопот може да се оцени на основата на характеристика на отделните компоненти на околната среда (въздух, вода, почви) и степента на тяхното замърсяване.
Понастоящем основните източници на замърсяване в общината са автомобилния транспорт, битовия фактор и локални отоплителни системи, работещи през зимния сезон.
Съществуващите екологични проблеми са резултат от два основни фактора:
- хаотично разполагане на сметища и депа за битови отпадъци и безразборното им използване, особено от 2-те големи машиностроителни фирми ("ВМЗ" и "СКФ");
- неспазване на нормативната уредба за ритмично проектиране на строителството на канализация за отпадни води и на необходимите за тази цел пречиствателни съоръжения.
Въздух
На територията на Община Сопот не е установено превишаване на допустимите норми на стойностите на атмосферния въздух. Липсват данни на оторизирани лаборатории за направени емисионни замърсявания. В района няма крупни обекти замърсители на атмосферния въздух, както и източници на озононарушаващи вещества.
Нивото на замърсяване на въздуха не е високо и е резултат от:
- интензивния поток от пътни транспортни средства по главния шосеен път I-6 София-Бургас;
- масово използване на твърди горива през отоплителния сезон;
- емисии от незапръстени и необработени депа за ТБО (регламентирани и нерегламентирани).
Води
Замърсяването на повърхостните и подземните води е резултат от експлоатиране на регламентирани и нерегламентирани сметища на територията на общината. При тях естествения поток от отпадни води прониква в подземните водни хоризонти и предизвиква в някои случаи значително и трайно замърсяване. Допълнителен фактор са атмосферните води, стичащи се по скатовете от замърсени отпадни повърхности.
Повърхостните и подземни води се замърсяват и поради липсата на канализация в с. Анево, както и вследствие на неекологосъобразно извършване на селскостопански дейности (предимно животновъдство).
Фактор на замърсяването е и промишлената дейност, макар че в последните години замърсяването от такъв характер е спорадично и в по-малки размери. Водоизточниците южно от "ВМЗ" ЕАД периодично се замърсяват при изпускане на непречистени промишлени води, поради което на предприятието са налагани нееднократни санкции от РИОСВ Пловдив. Източник на замърсяване е и депото за битови отпадъци южно от "ВМЗ" ЕАД, намиращо се на територията на Община Карлово.
Почви
Съставът на почвите е застрашен от вредното въздействие на редица замърсители. Основните източници на замърсяване са свързани с: промишлеността; транспорта; отпадъците; химически средства, "пренесени" чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията от замърсени с вредности води; селстопанска обработка; строителство и др. дейности в самите населени места.
Изследванията показват, че около 80% от замърсяването на селскостопанските площи се осъществява по въздуха, а останалите 20% - от замърсени поливни води, т.е. както при почвата, така и при растенията замърсяването е комплексно.
Замърсяването на почвите с нефтопродукти има локален характер и е около територията на изградените по главното шосе газостанции, бензиностанции и паркинги. В селищната среда спешни мерки за почистване не са необходими, тъй като почвите в тези райони не се обработват. В обработваемите земи обаче това замърсяване е сериозен проблем, защото освен почвата (където се нарушава нитрификацията) се атакуват и подпочвените води.
Почвите се замърсяват също и от експлоатацията на сметищата. Поради характера на компонентите на почвите замърсителите отпадните води от сметищата се акумулират в тях и нарушават екологичното равновесие в повърхностния, а понякога и в по-дълбоките почвени слоеве.
Прегледът на съществуващата екологична обстановка в Община Сопот налага извода, че основното замърсяване на почвата и водите се дължи както на производствената дейност, така и на сметищата за ТБО, а също и на непречистени битови и промишлени води на населените места.
II.2.7.2. Управление на отпадъците
Община Сопот работи по Програма за управление на отпадъците, разработена през април 2004 г. от Общинска агенция за устойчиво развитие - Карлово. Поради краткия период на самостоятелно съществуване на Община Сопот към момента на разработване на програмата сметоизвозването и сметосъбирането в Община Сопот е било организирано и извършвано от службата за чистота на Община Карлово. Понастоящем отговорността за тази дейност е поета от Община Сопот, която е сключила за целта договор с фирма подизпълнител. Сред приоритетните задачи Общинското ръководство е в най-кратки срокове да започне да извършва тази дейност със собствени средства, за което се предвижда закупуване на собствена техника и съдове.
Около 98% от населението на Община Сопот на практика е обхванато в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Периодичността на извозване на отпадъците е един път седмично поради характера на най-често използваните съдове за сметосъбиране (110 литрови кофи, контейнери тип "Бургас" с вместимост 4 куб.м, контейнери тип "Бобър" с вместимост 1,1 куб.м.).
Разширяващото се производство, преди всичко в сектора на малки и средни предприятия, генерира промишлени отпадъци, но не винаги изпълнява законовите си задължения да ги декларира. Някои предприятия, извършващи промишлена и стопанска дейност на територията на Община Сопот, генерират опасни отпадъци от различен характер.
Дейностите по управление на отпадъците в Община Сопот са възложени на Главен специалист "Земеделие, гори и водни ресурси". В село Анево отговорното лице е Кметът на селото. Контрол върху сметосъбирането и сметоизвозването се упражнява от Главен специалист "Чистота" към общинската администрация.
Основен метод за обезвреждане на твърдите битови, строителните и промишлени отпадъци в община Сопот е депонирането им на регламентирани и нерегламентирани сметища. Общия брой на сметищата, разположени на територията на Общината е 7 с площ от около 94 дка. Те са изградени на естествени терени: сухи дерета, нарушени и ерозирани терени. Основата на депата не представлява непропусклива преграда за отпадъчната вода, формирана в тялото на отпадъците и позволява тя да прониква в прилежащите подземни хоризонти и да замърсява подземните води.
Най-голямото от депата, използвано дълги години за депониране на твърдите битови отпадъци на населението на Сопот и Анево, както и неопасните производствени отпадъци на "ВМЗ" ЕАД, се намира непосредствено до гр. Сопот, южно от "ВМЗ" ЕАД, но извън територията на Община Сопот - в землището на с.Каравелово, Община Карлово. Депото е регламентирано, но с оглед екологичната обстановка в региона се налага неговото саниране. Тази дейност е въпрос на споразумение между ръководствата на двете общини за сроковете и начина на финансиране на дейностите.
Град Сопот разполага с още 3 нерегламентирани депа за ТБО. Всички те са без огради и забранителни табели, което позволява неограничен достъп на хора и животни и увеличава риска от замърсяване на съседните територии и от разпространение на зарази.
Сопот - 1 (на западния бряг на язовир "Мурла" в местността "Малкият друм"). Около 70% от всички депонирани в него отпадъци са строителни. Замърсената площ е около 20 дка. Налице е риск от замърсяване на водата в язовира, тъй като замърсените повърхностни води се стичат в чашата на язовира, който се използва за поливане, спортен риболов и отдих. Съществува риск и за съседните земеделски земи от фракции като найлонови и PVC опаковки. Предвидено е депото да се санира на място чрез разстилане, запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
Сопот - 2 (западно от Сопот непосредствено до пътя към туристически обект "Аневско кале" в местността "Арменица").  Депонирани са основно строителни отпадъци и земни маси (ок. 90%). Останалите отпадъци са битови от живеещото наблизо ромско население. Налице е силно физическо нарушение на почвата вследствие извличането на метални отпадъци от терена на депото, вследстие на което са се образували големи земни ями. Замърсената и физически нарушена площ е около 10 дка.
Депото може да стане приемник на строителните отпадъци на Община Сопот. За целта следва да се запазят дълбоките ями в най-южната част на депото, като периодично в бъдеще се извършва запръстяване. Останалата част на депото следва да се санира чрез прибутване, заравняване и запръстяване, след което площта да се залеси с бързорастящи дървесни видове
Сопот - 3 (разположено в продължение на почти 1 км западно от оградата на "ВМЗ" ЕАД). Замърсени са неплодородни земи преди всичко със строителни и битови отпадъци. Освен до "ВМЗ" ЕАД депото е в близост и до овощна градина. Замърсената площ е от около 20 дка. В морфологичният състав на отпадъците преобладават строителни отпадъци и земни маси. Налични са също битови, селскостопански и неопасни промишлени отпадъци. Депото следва да се санира на място чрез прибутване на отпадъците във вдлъбнати теренни форми, запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
В землището на село Анево има 3 сметища. Със заповед на Кмета на Община Карлово едно от тях е определено за регламентирано. Другите две депа са криминални, създадени през годините от местното население. Всички сметища са без огради и забранителни табели, което позволява неограничен достъп на хора и животни. Налице са и други малки замърсявания, които периодично се почистват от местното кметство.
Анево - 1 (намира се южно от селото в непосредствена близост до гробищния парк). Сметището се използва като основно за селото. Отпадъците в продължение на много години са депонирани чрез запълване на овраг в близост до земеделски земи. Замърсена е територия с площ около 8 дка. Депото периодично се обработва чрез прибутване и запръстяване. Запръстената площ е обрасла с едногодишни и многогодишни растения. Съществува риск от замърсяването на намиращите се наблизо земеделски земи, засети с житни култури, както и замърсяване на повърхностните и подземни води поради депонирането на отпадъците в сухо дере. Депото следва да се санира на място чрез запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
Анево - 2 (по бреговете на "Мечо дере" на самата регулация северно от селото). Представлява поредица от купчини изхвърлени битови и селскостопански отпадъци по протежение на стотина метра по брега на дерето. Замърсената площ е около 0,5 дка. Част от отпадъците са изхвърлени в руслото на самото дере и представляват заплаха за чистотата на водата при евентуално пълноводие. Една от вероятните причини за това замърсяване е липсата на съдове за смет за семействата, живеещи в периферията на селото. Поради съществуващата висока степен на риск от замърсяване на течащите води отпадъците трябва да се изгребат и предепонират на основното сметище Анево - 1 преди неговото саниране, а Община Сопот трябва осигури съдове за смет за всички домакинства и въведе организирано сметосъбиране.
Анево - 3 (намира се в непосредствена близост до разклона на шосето за с.Московец на източния бряг на Курудере). Депото е нерегламентирано, а замърсената площ е около 0,5 дка. Разположението на отпадъците на брега на дере с течаща вода предполага риск от замърсяване на водите при пълноводие. Депото е в близост и до селскостопански земи и при липсата на запръстяване опасността от замърсяване на селскостопански насаждения при вятър е напълно реална. Депото следва да се санира като отпадъците се изгребат и предепонират на регламентираното сметище преди неговото саниране.
Програмата за управление на отпадъците на Община Сопот предвижда всички налични депа за ТБО в общината да бъдат санирани, а извозването на отпадъците да се осъществява на изграденото регионално депо в гр. Карлово. Предстои разработване на система за разделно събиране на ТБО и въвеждане на разделно събиране на отпадъците с цел рециклирането им в Център за рециклиране - Карлово, за което има договореност между общинските ръководства. Наложително е вземането на мерки за осъществяване на програма за намаляване на образуването на отпадъци. Перспективата в това отношение е въвеждането на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и компостиране на органичните отпадъци от бита при източника им на образуване с цел намаляване на депонирането на биоразградими битови отпадъци.
Анализът на морфологията на отпадъците територията на Общината показва, че от 40% до 70% от депонираните отпадъци в някои депа са строителни. Големият обем на строителните отпадъци и земни маси, депонирани в депата за твърди битови отпадъци, предполага необходимостта от отреждане на терен за депо за строителни отпадъци. Като такова може да се използват най-южната част на нерегламентираното депо Сопот - 2 в м."Арменица".
Към момента изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община Сопот изостава - закъснява графика за саниране и преустановяване на използването на нерегламентираните сметища на територията на общината. Почвата и подпочвените води в района на с.Анево се замърсяват и от септичните ями, в които са заустени обратните води на домакинствата в селото.  Отвеждането на отпадъчни води от стопански фирми и от битовия сектор в повърхностните водоеми също така крие опасност от възникването на екологичен проблем.
II.2.8. Административно обслужване
На територията на Община Сопот има 2 населени места. Административното обслужване на населението се осъществява от Общинският център в гр. Сопот. Освен него има обособено кметство в с. Анево.
Основна задача на Общинската администрация е ефективното управление на общинското имущество и поддържане на високо ниво на административното обслужване на гражданите и на юридическите лица в съответствие със системата за качество ISO 9001:2000.
Подготовката и присъединяването към Европейския съюз налагат необходимостта от съобразяване на дейността на местната администрация с наложените европейски норми и стандарти. Наред с това възниква и необходимостта от съобразяване на местните регулаторни и нормативни актове, издавани от общинската администрация, с изискванията на европейските директиви.
Местни власти ще играят важна роля при определянето и усвояването на структурното финансиране от ЕС, защото на практика техните функции покриват почти всички области, които могат да получават подкрепа от структурните фондове. Общините могат да участват във финансирани от фондовете проекти, както като основни изпълнители на самостоятелни проекти, така и като партньори по съвместни проекти.
В този контекст един от приоритетите за Община Сопот в следващите 3 години ще бъде успешната подготовка за членство в ЕС и активно участие в процеса на адаптиране към изискванията, които ще постави пълноправното членство на страната в Общността.
III/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
III.1. S.W.O.T анализ
Силни страни        Слаби страни
"        Благоприятно географско положение с потенциал за транспортни връзки и транзитен трафик между Източна и Западна България.
"        Близост до втората по площ защитена природна зона в страната - Национален парк "Централен Балкан" - територия със запазена уникална природна среда  и голямо биоразнообразие, представително за страната и за Европа.
"        Благоприятни климатични условия за развитие на специализирани селскостопански производства (етерично-маслени култури, екологични производства).
"        Липса на етнически конликти.
"        Природни, културни и исторически предпоставки за развитие на туризъм и за предлагане на разнообразен туристически продукт.
"        Паметници на културното и историческо наследство.
"        Условия за съживяването на традиционни занаяти.
"        Ангажираност на ръководството на общината за оказване на подкрепа за развитието на туризма.
"        Наличие на промишлени предприятия, значими за страната.
"        Наличие на трудови ресурси, коиъо в условия на структурна реформа биха могли да бъдат пренасочени към нови алтернативни отрасли.
"        Наличие на държавна професионална гимназия, с традиции в професионалната подготовка на кадри със средно образование.        "        Моноотраслов характер на промишлеността.
"        Емигриране на висококвалифицирана работна ръка (като резултат от структурната реформа в промишлеността).
"        Незавършена структурна реформа и висок риск от безработица при завършване на преструктурирането на промишлеността.
"        Неблагоприятна демографска картина: намаляване броя на ражданията, застаряване на населението, емиграция на млади и образовани хора.
"        Бавно адаптиране на човешки ресурси към новите изисквания на пазара на труда.
"        Недостатъчно развитие на "ключови" квалификации на кадровите ресурси - комуникативни умения, компютърна грамотност, познания по чужди езици, работа в екип, трудова дисциплина.
"        Липса на инициатива и подготвеност за развитие на предприемачество.
"        Недостатъчно ефективно използване на възможностите, предоставени от изключително перспективната ресурсна основа за развитие на различни видове туризъм  и най-вече международен културно-познавателен, религиозен и еко-туризъм.
"        Ниско ниво на информационните и консултантски услуги.
"        Ниска производителност и застаряване на техническата и технологична база в промишлеността.
"        Ограничени финансови ресурси на малките и средни предприятия. Липса на инвестиции. Слаби възможности за излизане на външн пазари.
"        Остаряла и неподдържана инфраструктура. Необходимост от допълнителни инвестиции за модернизацията й.
"        Ниски доходи и ниска покупателна способност на населението.
"        Слаба събираемост на данъците (65%-70%)
Възможности (Предизвикателства)        Заплахи (Ограничения)
"        Присъединяването и икономическото интегриране с ЕС, в резултат на което ще се създадат благоприятни условия за трансфер на капитали и за свободно движение на инвестиции, ще настъпят условия за увеличаване на производството и на износа.
"        Участие в трансрегионални проекти на ЕС по изграждането на транспортната и енергийна инфраструктура, на телекомуникационните връзки, по възстановяването на екологичното равновесие и др.
"        Усвояване на средства от структурните фондове и кохезиония фонд на ЕС.
"        Пълното приватизиране на "ВМЗ" ЕАД чрез привличане на стратегически инвеститор.
"        Повишаване на конкурентноспособността на предприятията на микро-равнище, т.е. на отделните компании, на малките и средни предприятия, с цел посрещане на предизвикателствата на единния европейски пазар.
"        Приоретизиране на регионалната политика в контекста на Европейската интеграция (развитие на Южен централен регион).
"        Продължително забавяне или неуспешна приватизация на "ВМЗ" ЕАД.
"        Неподготвеност за промените, които ще съпътстват присъединяването на страната към ЕС.
"        Непознаване на изискванията на Европейските пазари към производителите.
"        Недостига на преки чуждестранни инвестиции.
"        Липсата на инфраструктурни проекти в региона в бъдеще също би била ограничение за устойчивото развитие на Общината и региона.
III.2. Проекти и дейности за постигане на стратегическите задачи
(Сфера/направление)
СТРУКТУРНА РЕФОРМА И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Подпомагане на предприемачеството и насърчаване на частния сектор.
Привличане на нови инвестиции за подобряване на производствената и техническа инфраструктура и за осигуряване на устойчив икономически растеж и конкурентноспособност на икономиката на Общината.
Финансово обезпечаване на общинската инвестиционна политика.
Развитие на кооперативното и фамилното земеделие и животновъдство.
Запазване на традициите и развитие на лозарството и овощарството.
Утвърждаване на прозрачността и опростяване на процедурите свързани с разрешителни режими.
Създаване на действие за развитие на бизнес контакти с побратимени градове.
Защита на потребителите и съдействие за спазване на регламентираните правила за търговия.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Създаване на условия за икономически ефективно стопанисване на общинско имущество. Провеждане на търгове и конкурси за отдаване на общинско имущество под наем или под аренда съгласно изискванията на ЗПСК и наредбите към него.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Текущо актуализиране и оптимизиране процедурите по разрешителните режими съобразно с промените в нормативните документи и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Формиране на Общински поземлен фонд и отдаване на общинска земеделска земя под наем или под аренда за създаване на възможности за развитие на зеленчукопроизводство и/или за отглеждане на традиционни за региона селскостопански култури.
Срок: текущ, след м. януари 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Информиране и консултиране на селскостопанските производители за възможностите за финансиране и субсидиранена дейността им.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Създаване на общински бизнес център за информация услуги и развитие.
Срок: м. юни 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Иницииране на създаването на общински структури и сдружения, като форма за привличане на свободни капитали чрез учредяване на дружества за съвместна дейност.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Външно финансиране
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проучване на нуждите и възможностите за организиране на общинска охранителна дейност (сключване на договор с лицензиран подизпълнител или създаване на общинска фирма за охрана) с цел гарантиране на сигурността на живота и имуществото на гражданите.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Секретаря на Община Сопот
Изграждане на селскостопанско тържище в съдружие с производители и преработватели на селскостопанска продукция.
Срок: м. март 2008
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Създаване на система за мониторинг и контрол по спазването на регламентираните правила за търговия и за защита правата на потребителите.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
ТУРИЗЪМ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Увеличаване броя на туристите, посещаващи Община Сопот и удължаване на периода им на престой.
Развитие на различните сегменти на туристическия пазар и предлагане на разнообразни и устойчиви туристически продукти: познавателен и природонаучен туризъм, фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, летен планински туризъм; екстремни спортове; исторически, културен, религиозен туризъм и др.
Създаване на специфичен облик на туристическия продукт, предлаган в Община Сопот. Изграждане на туристически "бранд".
Въвеждане и утвърждаване на стандарти в предлагането и обслужването.
Повишаване на квалификацията и професионалните умения на заетите в туристическата индустрия.
Привличане на външни инвестиции за развитие на туризма в Община Сопот.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Осъществяване на сътрудничество с Съвета по туризъм, учреден от собствниците на фирми работещи в областта на туризма.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Сопот като инструмент за устойчиво развитие на общината.
Срок: м. септември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на маркетингова стратегия за туризма в Община Сопот.
Срок: м. декември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Осъвременяване на рекламните материали за Общината. Изготвяне и отпечване на картички, диплянки, албуми.
Срок: м. май 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртьори
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на концепция за мултимедийни и други форми на реклама: видео- и аудиокасети, компактдискове и филми, посветени на историческите, архитектурните паметници, на музейните сбирки, на занаятите, на традиционните празници и др.
Срок: м. май 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Стойност: 1000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Насърчаване развитието на сувенирното производство и на занаятите в контекста на приоритетното развитие на туризма. Създаването на търговски център за реализиране на произведения на занаятите.
Срок: м. септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Сройност: 5000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изработване на карта на Общината с маркирани туристически маршрути и природни забележителности.
Срок: м. септември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Стойност: 3500 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подобряване на качеството на туристическото обслужване. Разработване на нови форми на анимационна дейност с цел разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти.
Срок: м. май 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Заместник кмета по хуманитарните дейности
Въвеждане на единен туристически билет за посещение на основните туристически обекти в град Сопот и околностите му.
Срок: м. октомври 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 500 лв.
Отговаря: Заместник кмета по хуманитарните дейности
Подобряване на туристическата инфраструктура. Грижа за състоянието и атрактивността на паметниците на културата. Консервационно-реставрационни дейности.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Насърчаване на предприемачеството с цел разработване и създаване на условия за предлагане на разнообразни видове специализиран туризъм: познавателен и природонаучен, фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, летен планински туризъм; екстремни спортове; исторически, културен, религиозен туризъм и др.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Осигуряване на обучение на всички ангажирани в туристическия бранш, както и на младежите с цел създаване на отношение на грижа, опазване, устойчиво експлоатиране и възпроизводство на природните и туристическите ресурси.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Повишаване качеството на медицинското обслужване на жителите на Община Сопот.
Осигуряване на достъп до качествено медицинско обслужване на населението на Общината.
Профилактика, информация и превенция на разпространението и употребата на наркотици и алкохол, както и на заболяванията, предавани по полов път.
Контрол върху здравното състояние на населението, прогнози и управленчески решения.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Повишаване качеството на медицинското обслужване в училищата, в ОДЗ, в детските градини и детските ясли.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Оказване на съдействие за ремонт и поддръжка на сградата, както и за  осигуряване на съвременна медицинска техника и оборудване за нуждите на СБДПЛ "Д-р Иван Раев - Сопот" ЕООД.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти и програми, фирми и донорски институции
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проучване на перспективите на развитие и разработване на стратегия и конкретен работен план за осъвременяване на СБДПЛ "Д-р Иван Раев - Сопот" ЕООД.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти и програми, фирми и донорски институции
Средства: 3 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Оказване на съдействие за функционирането на Дневен рехабилитационен център за деца с увреждания.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Организиране на кампании за превенция на заболяванията, предавани по полов път, както и за решаване на проблемите на злоупотреба с наркотици и алкохол.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разкриване на център за спешна медицинска помощ в Община Сопот.
Срок: м. декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Поддържане на общинска база данни за заболяемостта в Община Сопот.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Информиране на гражданите за радиационния фон на територията на Общината и предприемане на адекватни мерки при превишаване на допустимите нива.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Намаляване на броя на безработните лица и скъсяване на периода на незаетост.
Разработване на оздравителни компенсиращи програми за осигуряване на работни места за трайно безработните и за младите хора.
Развитие на социалната реформа на общинско ниво.
Увеличаване броя и териториалния обхват на предлаганите социални услуги.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Заетост
Активно участие в програми за осигуряване на временна заетост като "Красива България", "Опазване на реколтата", "Помощ при пенсиониране" и др., както и по програмите за обучение, квалификация и преквалификация.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Търсенето на контакт с работодателите. Провеждане на информациона и разяснителна дейност за условията и процедурите за наемане на безработни лица по насърчителните режими от Закона за насърчаване на заетостта и по програмите за заетост.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Разработване на проекти за развитие на социалната реформа на общинско ниво чрез разширяване на пазарните форми на семейния поминък и развитие на самостоятелна стопанска дейност за създаване на алтернативни възможности за заетост и доходи в населението.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Увеличаване на броя на децата, обслужвани от детската кухня за деца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Проучване на нуждите и разработване на концепция за организиране на социален патронаж за възрастни хора и хора със специални нужди.
Срок: м. декември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на Общинска програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
(Сфера/направление)
ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Осигуряване на задължително предучилищно и училищно образование на децата до 16 г. възраст.
Ефективно използване, поддържане и ремонт на МТБ в сферата на образованието и гарантиране издръжката на детските градини.
Активно съдействие на училища и детски градини при разработване на проекти и участие в международни инициативи с цел приобщаване към Европейското образователно пространство.
Развитие и насърчаване на различни форми на неформалното образование за всички възрасти и осигуряване на условия и възможности за достъп на жителите на общината до образование през целия живот.
Развитие на гражданското образование.
Насърчаване и улесняване на връзките между формалното образование и бизнеса с цел задоволяване на нуждите на пазара на труда.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Осигуряване на условия за включване на всички деца в предучилищна възраст в групите за предучилищно обучение.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Съдействие в работата на образователните институции с родителите от малцинствата с цел обхващане на всички деца до 16 г. възраст в училищно образование.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Осигуряване на подкрепа за работа на образователните институции по програми за социализация на децата със специални нужди.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изготвяне на ежегоден план за ремонтите, поддръжката и обновяването на материално-техническата база в училищата и в детските заведения в общината.
Срок: ежегодно до м. януари за текущата година
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Осигуряване на модерна материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес. Подмяна и закупуване на оборудване и на материали за специализираните кабинети в общинските училища, както и за специализираните педагогически програми, по които работят детските градини в общината.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа на настоятелствата и ръководствата на образоватените институции за разработване на проекти и за участие на училища и детски градини в международни образователни програми и инициативи. Осигуряване на консултации и обучение.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Създаване на Общински център за работа с деца.
Срок: м. септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Стимулиране на дейността на образователните институции за развитие на гражданското образование на учениците от ранна възраст. Организиране на съвместни инициативи, например ден на отворените врати на Общината (за запознаване на младите хора с устройството и дейността на местните власти).
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Улесняване на диалога между бизнеса и образованието. Съдействие за въвеждане на образователен процес с ориентация към практиката и синхронизиран с нуждите на развиващия се туристически бранш.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изготвяне на програма за развитието на ученическия летен отдих и план за ресурсното обезпечаване на програмата.
Срок: 2006
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подкрепа за издигане на ролята на образователните институции в процеса на предлагане на услуги в областта на ученето през целия живот.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
(Сфера/направление)
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на по-добри условия за разширяването на дейностите в духовната сфера и за организиране и провеждане на общински, национални и международни културни прояви.
Проучване, съхраняване и експониране в публичното пространство на културно-историческите ценности.
Възстановяване на паметниците на културата и на сградите с историческа и културна стойност.
Утвърждаване на авторитета на Народното читалище "Иван Вазов" като културно-просветна институция и популяризиране на дейностите му.
Възстановяване на традиционни празници и чествания и утвърждаването им като средство за възпитание на младите хора в дух на родолюбие и уважение към традициите.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Откриване на изложбена зала в читалище "Иван Вазов" с цел осигуряване на фурум за изява на млади местни творци и възможност за организиране на изложби на изявени български художници, срещи, фотоизложби и др. културни прояви.
Срок: март 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на програма за превръщане на "Шошевата къща" в творчески дом за български и чужди творци (писатели, художници, композитори и артисти) и за организиране на пленери, изложби на открито, срещи с културни дейци и други културни изяви.
Срок: август 2005
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства: 700 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Стартиране на постъпки пред Министерство на културата за създаване на музейна експозиция с находки от средновековките обекти в Община Сопот.
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 850 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване на общинска програма "Проучване на състоянието и перспективите на паметниците на културата на територията на Община Сопот" с цел изготвяне на цялостен и подробен анализ за състоянието на всички паметници на културата в града.
Срок: м. октомври 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 1 200 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Сформиране на Етнографска експозиция в "Бъдина къща", която да представи специфичната атмосфера, бит и дух на стария Сопот.
Срок: декември 2005 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 9 500 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на концепция и програма за включване на паметниците на културата в град Сопот в разнообразни пакети от туристически услуги: посещения на наколко обекта с един билет, интерпретативни програми и др.
Срок: м. декември 2005 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Средства: 850 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване и приемане на общинска Програма за поддръжка, реставрация и стопанисване на паметниците на културата и търсене на възможности за набиране на средства за осъществяването й.
Срок: м. декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 3 200 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на откритата сцена в местността "Манастирска поляна".
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Реализиране на Програмата за поддръжка, реставрация и стопанисване на паметниците на културата.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на Календарен план и План-сметка за културните прояви през всяка текуща година.
Срок: ежегодно, м. януари
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Обогатяване на библиотечния фонд с нови заглавия, енциклопедии, справочници и др.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Възстановяване в действащ вид на Дядовата Стоянова воденица.
Срок: февруари 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 14 950 лв.
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Изготвяне на програма за бъдещи археологически  разкопки, реставрация и частична консервация на Аневското кале и на находките в местността "Манастира" и подградието.
Срок:  март 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства: 1 700 лв
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Актуализиране и осъвременяване на съществуващ проект за цялостно развитие на Аневското кале: ремонт на пътя и изграждане на нови инфраструктурни обекти (информационен център, паркинг, павилиони, санитарни възли) в подножието на обекта, охрана и осветление, поставяне на информационни табели на различни езици на входно-изходните точки и в центъра на града.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства за изработване на проекта: 14 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на автентична розоварна в манатира "Св. Спас".
Срок: септември 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 3 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Закупуване на компютри за осигуряване възможност за достъп на читателите на библиотеката към читалището до Интернет. Инсталиране на библиотечен софтуер.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 3 500 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Проучване възможностите за започване на археологически разкопки на Средновековната крепост в местността Леевица (2 км.източно от гр. Сопот) и Средновековната крепост в местността "Света троица" (4 км.североизточно от гр. Сопот), обявени за паметници на културата в ДВ,бр.41/25.05.1965г.
Срок: декември 2006 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 2 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на проекти за финансирането на археологически разкопки, реставрация и консервация на историческите обекти в Община Сопот.
Срок:  2007-2008 г., текущо
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на програма за осъществяване на археологически  разкопки, реставрация и частична консервация на Средновековната крепост в местността Леевица и на Средновековната крепост в местността "Света троица".
Срок: април 2007 г.
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Организиране и провеждане на пленер по изкуства в местността "Трапето".
Срок: юни 2007
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Създаване на временна експозиция "Средновековната българска крепост Аневско кале", която чрез фотоси и макети да представи направените открития до изграждането на археологически музей.
Срок: октомври 2007
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 9 200 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Поставяне на бюстове на генералите братя Вазови до спортна зала в град Сопот.
Срок: март 2008 г.
Финансово осигуряване: Проекти и програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Именуване на улици без имена в настоящия момент в гр. Сопот и с. Анево с имената на бележити сопотненци.
Срок: м. август 2008 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Изграждане на музей за експониране на находки от средновековките обекти в Община Сопот и за представяне с фотоси и макети на експонати, които са на съхранение в НИМ и в историческия музей в Карлово.
Срок: ноември 2008
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Директор Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА СПОРТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Осигуряване на възможности за личностно и професионално развитие и реализация на младите хора в общината.
Осъществяване на младежка политика, насочена към ангажиране на младите хора в решаването на проблемите на общината и приобщаването им към процеса на взимане на решения, особено по въпроси, касаещи техните проблеми.
Съдействие за осъществяване на международен обмен с младежи от европейските страни и за разширяване на възможностите за оползотворяване на свободното време на младите хора.
Създаване на предпоставки за съвременно комплексно здравно образование и адекватна здравна информация на младежите, както и на условия за здравословен начин на живот.
Установяване и подобряване на комуникационни структури между бизнес общността, образователните институции и представителите на местните младежки сдружения.
Развитие на спорта и осигуряване на възможност за спортуване за всички възрастови и социални групи, в т.ч. на пенсионерите, инвалидите и хората в неравностойно положение.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Младежки дейности
Създаване на Обществен съвет по младежки дейности към Общински съвет - Сопот с участие на младежки лидери и представители на младежки организации.
Срок: м. юни 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Приемане Общинска програма за развитие на младежките дейности, съгласно приоритетите от Националната стратегия за младежка политика в Република България.
Срок: м. август 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подкрепа за НПО и младежки организации за разработването на проекти по програма "Младеж" на ЕК, "Младежки дейности" на ММС и в други програми и инициативи за младежки и културен обмен и сътрудичество.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разнобразяване на формите и повишаване качеството на неформалното образование и на възможностите за оползотворяване на свободното време на младите хора, което да им осигури възможност за успешна личностна реализация.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Провеждане на политика за оказване на специална помощ на младите хора, които срещат проблеми при намирането на работа поради липса на необходима квалификация или поради затруднения от социално или семейно естество. Насърчаване на младите хора за стартиране на малък бизнес или кооперация. Стимулирне и улесняване на връзките между бизнеса и младежите.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция", ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Оказване на подкрепа за граждански инициативи работещи за решаване на проблемите на злоупотреба с наркотици и алкохол сред младежите. Организиране на кампании за превенция.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Организиране на адресирани към младите хора информационните кампании за заболяванията, предавани по полов път и за предпазните мерки за тях.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Спорт
Постигане на договореност между Общинското ръководство и "ВМЗ" ЕАД за ползване на ведоствената спортна база на дружеството от гражданите на общината.
Срок: август 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Реализиране на общинската програма "Спорт за всички" и създаване на възможност за спортуване за всички възрастови и социални групи, в т.ч. на пенсионерите, инвалидите и хората в неравностойно положение.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа за развитието на ученическия спорт. Възстановяване и поддръжка на физкултурните салони и спортните съоръжения в училищата. Осигуряване на спортни уреди.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Финансово подпомагане на изявени спортисти и отбори от общината и популяризиране на постиженията им с цел издигане на авторитета на спорта.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа за възстановяване на традиционо силните за общината спортове като баскетбол, волейбол, футбол, водни спортове.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Ежегодно организиране на традиционна щафета Бойчо Огнянов.
Срок: м. април, всяка година
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подпомагане на развитието и популяризирането на екстремните спортове сред младите хора и сред местната общественост.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: частни фирми и донори
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
(Сфера/направление)
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Провеждане на ефективна градоустройствена политика и създаване на благоприятни условия за икономически просперитет и подобряване качеството на жизнената околна среда.
Разработване на схеми за оптимизация на организацията на транспорта с цел безопасност на гражданите и моторните превозни средства.
Реконструкция и разширение на техническите инфраструктурни мрежи и съоръжения на територията на Община Сопот.
Подобряване на общинския сграден фонд и създаване на нормални условията за провеждане на учебен процес, здравно обслужване, спорт, туризъм и култура.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Водоснабдителни мрежи и системи за питейно-битово водоснабдяване - водоизточници, пречиствателни станции и водоснабдителни мрежи.
Поетапна подмяна на амортизираната водопроводна система на гр. Сопот и с. Анево с цел намаляване на загубите и подобряване на качеството на питейната вода. Зониране на водопреносната мрежа за питейна вода в населените места. Своевременно възстановяване на уличната настилка след ремонта и подмяната.
Срок: 2005 - 2008 г.
Финансово осигуряване: МРРБ, проекти и програми
Стойност: 4 350 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на проект за разширяване на водохващането на питейна вода.
Срок:  май 2006
Финансово осигуряване: МОСВ - ПУДООС
Стойност: 13 200 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на проект за укрепване на язовирните стени на язовирите "Сопот-1" и "Сопот-2".
Срок:  2006
Финансово осигуряване: Фонд "Бедствия, аварии и катастрофи"
Стойност: 150 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Почистване и ремонт на язовирните дъна, язовирните стени и изпускателите на язовирите "Сопот-1" и "Сопот-2".
Срок:  2007-2008
Финансово осигуряване: Фонд "Бедствия, аварии и катастрофи"
Стойност: 1 500 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Мрежи и системи за отпадъчни води - канализационни мрежи, пречиствателни станции за битови води и отводнителни мрежи.
Изработване на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на р. Манастирска.
Срок: декември 2005г.
Финансово оигуряване: МОСВ, програми
Стойност: 30 800 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани сейности"
Изграждане на канализационна мрежа в с. Анево и заустване на отпадъчните води в съществуващ колектор на брега на р. Манастирска.
Срок: 2005 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МОСВ - ПУДООС
Стойност: 1 693 000 лв. (1 етап до 2006), 3 200 000 (2 етап до 2008)
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на р. Манастирска.
Срок: 2006 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МРРБ
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Транспортни мрежи и системи - общински пътища, улична мрежа, площади, паркове и алеи, инженерни съоръжения и безопасност на движението.
Включване на четирите общински пътя в списъка на общинските пътища.
Срок: 2005 - 2006 г.
Финансово оигуряване: МРРБ, ИА "Пътища"
Стойност:
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Рехабилитация на общинските пътища от Главен път I-6 до Аневско кале и от Главен път I-6 до Света троица.
Срок: 2007 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МОСВ - ПУДООС, ИА "Пътища"
Стойност: 450 000 (300 000 + 150 000)
Отговаря: Кмет на Община Сопот, Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Осъществяване на промяна в организацията на движение на МПС в град Сопот с цел намаляване на шумовото натоварване и емисиите на вредни газове в центъра на града. Изграждане на южно обходно трасе на I-6.
Срок: 2004 - 2005 г.
Финансово оигуряване: МРРБ, ИА "Пътища"
Стойност: 2 400 000
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улиците: "Зли пролез" "Христо Манчев", "3-ти март" и "Бойчо Огнянов" в гр. Сопот.
Срок: 2004 - 2005 г.
Финансово оигуряване: Комисия по бедствия, катастрофи и аварии
Стойност.: 160 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на джобове за 250 контейнера за сметосъбиране тип "Бобър".
Срок: юни 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 17 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Поставяне на информационни табели към културни и туристически обекти в гр. Сопот и в с. Анево.
Срок: юли 2005
Стойност: 10 000 лв.
Финансово осигуряване: проекти
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Изграждане на парково осветление в кв. 28, с. Анево.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на парково осветление в кв. 21, гр. Сопот
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на Парково осветление на жилищни блокове пред главен портал на "ВМЗ" ЕАД.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изработване на проект за вертикална планировка на жк "Сарая", гр. Сопот и изпълнение на поекта.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: МРРБ, поекти
Стойност: 15 000 лв. (проект), 280 000 лв. (изпълнение)
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Утвърждаване, провеждане на търг и реализиране на нова транспортна схема Карлово - Анево за п-качествен обслужване на населението.
Срок: 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Организиране на конкурс за отдаване под наем на автогара Сопот и прилежащото пространство.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 450 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на пешеходна алея гр. Сопот - с. Анево
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на автобусните спирки по главен път I-6, посока Бургас-София.
Срок: 2005 - 2006
Финансово оигуряване: проекти
Стойност: 14 950 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на автобусните спирки по главен път I-6, посока София-Бургас.
Срок: 2005 - 2006
Финансово оигуряване: проекти
Стойност: 14 950 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Озеленяване и облагородяване на централния градски площад "Иван Вазов".
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 15 000 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на пешеходна алея в кв. 9, гр. Сопот
Срок:  ноември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на подстъпи за инвалиди към тротоарите на кръстовищата към обществени сгради.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Поддръжка и ремонт на общински сгради и инфраструктура в областта на образованието, здравеопазването, културата, спорта, общественото обслужване.
Изграждане на Туристически и културен информационен център в гр. Сопот.
Срок: април 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 3000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Укрепване на подовата конструкция на 3 (три) класни стаи в НУ "Неделя Петкова" и възстановяване на учебните занятия в тях.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, Проекти
Средства: 18 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изготвяне на проект за възстановяване на училищната сграда в с. Анево.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Програми, Проекти, Общински бюджет
Средства: 12 500 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Ремонт на училищната сграда в с. Анево.
Срок: 2006 - 2007 г.
Финансово осигуряване: Проекти
Средства:  450 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на ОДЗ "Приказен свят" в кв. Сарая.
Срок: юли 2005
Финансово осигуряване: СИФ
Средства: 380 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на площадка за скейтборд.
Срок:  август 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изготвяне на проект за ритуална зала "Гробищен парк"
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, донори
Стойност: 5 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт и саниране на Радиното училише.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 14 980 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на почивна база "Крапец"
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти, донори
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Саниране и преустройство на общинския стол в СОУ "Иван Вазов" в съгласие със съвремените изисквания на ХЕИ.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на Център за етническа интеграция, квалификация и преквалификация на безработни в с. Анево.
Срок: януари 2006 г.
Финансово осигуряване: проекти, СИФ
Стойност: 15 600 лв (проект, 2005 г.), 360 000 лв. (реализиране)
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Оценка на нуждите и разработване на проект за основен ремонт на СБДПЛ "Иван Раев" - Сопот.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Проектиране, трасиране и маркиране на екопътеки към и на територията на Национален парк "Централен Балкан".
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти, външни донорски програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Освежаване на репетиционни зали и гримьорни. Ремонт на електрическия пулт за сценично осветление в залата на читалището.
Срок: май 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Облагородяване на местността "Трапето" и създаване на база за провеждане на пленер по изкуства.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на закрит пазар.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на фонтан на площад "Иван Вазов".
Срок: август 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Завършване на ритуална зала "Гробищен парк"
Срок:  август 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, донори
Стойност: 60 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Саниране на Клуб на рокерите.
Срок: септември 2006
Стойност: 6 000 лв.
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на "Шошевата къща" и превръщането й в творчески дом за български и чужди творци.
Срок: октомври 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Рехабилитация на общински вили в местността "Арменица" и изграждане на туристическа база за отдих и туризъм.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 230 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Цялостен ремонт на библиотеката към читалище "Иван Вазов".
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 14950 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Изграждане на християнски храм в с. Анево.
Срок: 2005-2006
Финансово осигуряване: дарения и спонсори
Стойност: 120 000
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на покривната част на средния корпус на читалище "Иван Вазов".
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване:
Стойност: 14 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт и преустройство на сградата на МВР.
Срок: 2006 - 2007
Финансово осигуряване: МРРБ, проекти
Стойност: 150 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Устройство на терирорията
Изработване на кадастрален план на Община Сопот.
Срок: 2005 - 2007
Финансово осигуряване: Агенция по кадастъра, Общински бюджет
Стойност: 17 200 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на архитектурна схема-предложение за цялостно развитие на централната градска част, включваща кварталите с номера 26, 27, 28, 68 и 69 по РП на гр. Сопот.
Срок: 2006 (концепция и план); 2007 - 2008 (изпълнение)
Финансово осигуряване: проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Енергийни мрежи и системи
Реализиране на проект за енергийна ефективност на СОУ "Иван Вазов".
Срок: 2005 - 2006
Финансово осигуряване: Фонд "Енегрийна ефективност"
Стойност: 280 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване на проекти за енергийна ефективност на обществени сгради в Община Сопот (болница, 2 училища, читалище, 3 детски градини и детска ясла).
Срок: 2004 - 2007
Финансово осигуряване: Фонд "Енегрийна ефективност"
Стойност: 19 800 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Закупуване и монтаж на 160 енергоспестяващи осветителни тела в гр. Сопот.
Срок: 2004 - 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 800 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изготвяне на проучване за газификация на промишлените, битовите и административните консуматори в гр. Сопот и в с. Анево.
Срок: 2006 - 2007
Финансово осигуряване: проекти, стратегически инвеститори
Стойност: 5 400 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поетапна подмяна на уличните осветителни тела в гр. Сопот с енергоспестяващи.
Срок: 2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 29 600 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Решаване на проблема с отпадъците в Община Сопот. Привеждане на управлението на отпадъците в съответствие с нормативната уредба. Обхващане на цялото население на общината от системата за сметосъбиране и сметоизвозване; намаляване на обема на отпадъците още в мястото на тяхното продуциране.
Решаване на проблема със стари замърсявания - постепенно ликвидиране на локалните нерегламентирани сметища на територията на Общината.
Опазване на компонентите на околната среда (води, почви, въздух) на територията на общината. Контрол и управление на факторите и източниците на замърсяване.
Ограничаване и предотвратяване на замърсяването на естествените водоприемници с битови и промишлени отпадъчни води.
Подобряване на състоянието на градската и околната среда в Община Сопот и създаване на предпоставки за устойчиво развитие.
Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на района и подобряване състоянието на флората и фауната. Развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие.
Обединяване усилията на общинска администрация, населението, НПО и фирмите на територията на общината за решаване на проблемите свързани с опазване и възпроизводство на екологично чиста околна среда.
КОНКТЕРНИ МЕРКИ
Околна среда
Изработване и приемане на Старегия и Програма за опазване на околната среда в Община Сопот.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Периодичен мониторинг на компонентите на околната среда (води, почви, въздух), пробонабиране и контрол на стопанската дейност, която може да създаде условия за замърсяване и увреждане.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Издаване на материали (листовки, брошури) с цел запознаване на обществеността с проблемите, свързани със замърсяването на околната среда и необходимостта от нейното опазване и възстановяване. Изпълнение на Програма за информираност в училищата. Провеждане на информационни кампании.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ, МОН
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Залесяване на ерозирали склонове в Стара планина съгласно лесоутройствения план.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Моделиране на слогово озеленяване над ул."Иван Вазов" и ул."3 Март" с цел увеличаване на зелената маса от короните на дърветата.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ - ПУДООС, донорски програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Увеличаване и поддържане на уличното озеленяване, паркове, градини и зелени площи в междублоковите пространства на територията на Общината.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ - ПУДООС, донорски програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поддържане на кадастър на лечебните растения и на база данни за защитените обекти и биоразнообразието на територията на Национален Парк "Централен Балкан", която влиза в рамките на територията на Общината.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Вземане на мерки за предотвратяване на горски пожари. Осъществяване на контрол по нерегламентираното палене на стърнища. Провеждане на информационни кампании. Повишаване ефективността на контролните функции на общинските екопатрули.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Мониторинг на "горещите точки" в шумовата карта на Община Сопот. Поддържане на регистър на източници на шум и контрол над дейността им.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Стойност:
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Обединяване усилията на общинска администрация, населението, НПО и фирмите на територията на общината за решаване на проблемите свързани с опазване и възпроизводство на екологично чиста околна среда. Кандидатстване за финансиране пред фондове на Европейския Съюз (ФАР, ИСПА, САПАРТ), ПУДООС и др., както и оказване на методическа и техническа помощ на общински звена и неправителствени организации с цел финансиране на дейности и обекти.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Управление на отпадъците
Определяне на количеството на отпадъците, генерирани на територията на Общината, и техния морфологичен състав.
Срок: август 2004г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет и други източници
Необходими средства: 2 500 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Създаване на система за прошнуроване и подпечатване на регистрите на търговците с черни и цветни метали в съответствие с чл.60, ал.2 от ЗУО.
Срок: м. ноември 2004
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на правила за издаване разрешения за строеж в съответствие с чл.7, ал.1 от ЗУО.
Срок: м. декември 2004
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне места за разполагане на площадки за временно съхраняване на излезли от употреба МПС съгласно чл.11 от Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.
Срок: януари 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне на местата на територията на Община Сопот за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии, отпадъци от батерии, акумулатори и луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.
Срок: март 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община Сопот.
Срок: март 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Актуализиране на сроковете в Програмата за управление на отпадъците в Община Сопот, изработена през 2004 г.
Срок: м. май 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Издаване на административна заповед за спиране ползването на нерегламентираните депа за твърди битови отпадъци на територията на общината.
Срок: м. юни 2005 г.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Упражняване на контрол по събиране и извозване на отпадъците от двете селища на територията на Общината до Регионално депо - Карлово и преустановяване използването на нерегламентираните депа за ТБО.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Кандидатстване за отпускане на средства и закупуване на съдове за събиране на отпадъците и необходимата техника за тяхното извозване с цел пълно обхващане на всички селища в системата на организираното сметосъбиране.
Срок: м. юни 2005 г.
Финансово осигуряване: МОСВ, заем ПУДООС
Средства: 250 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Периодично закупуване на нови сметосъбиращи съдове за подмяна на амортизираните.
Срок: ежегодно
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Необходими средства: 15 000 лв./годишно
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поетапно премахване и саниране на съществуващите нерегламентирани сметища в землищата на селищата от Община Сопот и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
"        Сметище Анево 1 (4000 куб.м отпадъци) - саниране на място.
"        Сметище Анево 2 (150 куб.м отпадъци) - саниране чрез предепониране на депо Анево 1.
"        Сметище Анево 3 (50 куб.м отпадъци) - саниране чрез предепониране на сметище Анево 1.
"        Сметище Сопот 1 (500 куб.м отпадъци) - саниране на място.
"        Сметище Сопот 2 /1000 куб.м отпадъци/ - саниране на място.
"        Сметище Сопот 3 /2000 куб.м отпадъци/ - саниране на място.
Срок: м. септември 2005
Необходими средства: 15 200 лв.
Финансово осигуряване: Общински бюджет и др. източници (проекти)
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Приемане на Наредба за организацията и финансирането на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сопот.
Срок: м. декември 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проектиране и изграждане на сметище за строителни отпадъци.
Срок: проектиране 2006, изграждане 2007-2008
Финансово осигуряване: МОСВ-ПУДООС, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на Проект за работа с обществеността и неправителствените организации с цел намаляване на отпадъците на територията на Общината. Провеждане на Информационни и разяснителни кампании за ползите от разделно събиране на рециклируемите отпадъци и за ползите от фамилното компостиране.
Срок:  септември 2007 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, фондове на неправителствени организации.
Необходими средства: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изготвяне и осъществяване на Проект за система за разделно събиране на твърдите битови отпадъци от Общината, възможни за рециклиране (вторична преработка).
Срок: 2005 - 2007г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ, фондове на неправителствени организации.
Необходими средства: 120 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разделно събиране на битовите отпадъци и опасните отпадъци от бита и ползване на Центъра за рециклиране в Община Карлово.
Срок: 2007 - 2008
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Реализация на пилотен проект за компостиране на биологични отпадъци в село Анево. Проектът следва да покаже наличието или липсата на икономически ефект в сравнение с депонирането и компостирането в Регионалното депо за третиране на ТБО - Карлово.
Срок: 2007-2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Необходими средства: 30 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Реализация на проект за компостиране на биологични отпадъци в двете населени места на Общината /при доказан ефект от пилотния проект/.
Срок: 2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Необходими средства: 80 000лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на условия за устойчиво развитие на Община Сопот и на оптимални условия на труд, бит, образование, култура и отдих на жителите от общината, в съгласие с най-добрите европейски стандарти.
Ефективно управление на общинското имущество.
Поддържане на високо ниво на административното обслужване на гражданите и на юридическите лица в съответствие със системата за качество ISO 9001:2000.
Увеличаване административния капацитет и усъвършенстване дейността на администрацията:
А/ като доставчик на услуги отговарящи на европейските стандарти и като регулатор и катализатор на развитието на общността;
Б/ с цел осигуряване на надеждно и ефективно усвояване на структурните инструменти и фондове на ЕО.
Хармонизиране на общинските нормативни актове в съгласие с процедурните изисквания на Европейския съюз.
Осигуряване на прозрачност в работата на органите на местното самоуправление и местната администрация. Партньорство с неправителствени организации и медиите.
Разширяване на международното сътрудничество и подготовка за членство в Европейския съюз.
Осигуряване на източници за допълващо финансиране на програмите, финансирани от ресурсите на ЕС.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Гарантиране на нормална работа на деловодното, информационното и компютърно обслужване на физически и юридически лица, на бюджетните звена и дейности, както и на Общинския съвет. Подобряване на работата на общинските органи и предоставяне на услуги на гражданите, отговарящи на европейските стандарти.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Усъвършенстване на контрола и отчетността на документооборота и на задачите за изпълнение на служителите от общината.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Синхронизиране на действията на Общинска администрация и Общински съвет и поддържане на взаимоотношения на сътрудничество, делова комуникация и прозрачност с цел осигуряване на развитието на Община Сопот и просперитета на нейните граждани.
Срок: текущ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация по култура на обслужването, управленска и комуникационна компетентност, както и за усъвършенстване на компетенциите им за работа с информационните и комуникациони технологии.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината и Директори на дирекции
Провеждане на обучения за общински експерти с цел захранването им с информация и повишаване на техния капацитет за работа по програми и фондове на ЕС.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината и Директори на дирекции
Предоставяне на информация на гражданите чрез средствата за масова информация за услугите предоставяни от Общинска администрация, както и за нови инициативи на общинското ръководство.
Срок: текущ
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Прилагане на различни механизми за обратна връзка от гражданите: анкети, разговори, кутии за предложения и жалби. Анализ на получената информация и дефиниране на необходимите бъдещи действия на администрацията, с цел удовлетворяване очакванията на населението.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Ежегодно организиране на Ден на отворените врати в Общината с цел запознаване на гражданите отблизо с дейността и задълженията на всяка една от общинските служби.
Срок: ежегодно (м. април)
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Активно участие в осъществяването на Комуникационната стратегия за присъединяванто към ЕС и за подготовка на общественото мнение.
Срок: текущ
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности, директори на дирекции
Изграждане на партньорски мрежи с НПО и с бизнеса за осигуряване на подкрепа за предприеманите действия от Общинска администрация.
Срок: текущ
Отговаря: Директори на дирекции
Изграждане в Общинска администрация на звено за подготовка на проекти, с които общината да кандидатства за финансиране към Социално-инвестиционен фонд на МТСП, ПУДООС и др. правителствени фондове и програми, към предприсъединителните и структурни инструменти и към кохезионния фонд след присъединяването на страната към ЕС.
Срок: м. юни 2006 г.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Хармонизиране на общинските нормативни актове в съответствие с изискванията на европейското законодателство в няколко етапа:
-        Извършване на преглед и оценка на произтичащите от преговорния процес ангажименти за общините (до края на 2005г.);
-        Разработване на основни насоки за хармонизиране на местната нормативна уредба с европейските директиви (до края на 2005г.);
-        Извършане на необходимите промени в общинските нормативни актове в тясно сътрудничество с НСОРБ (до края на 2006 г.)
-        Актуализациране на Общинската стратегия за развитие и разработване на План за действие в първите години на членството (до края на 2006 г.).
Срок: поетапно
Отговаря: Секретар на общината, Директори на дирекции
(Сфера/направление)
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на система от мерки, насочени към увеличаване на общинските приходи.
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол във всички етапи на управление на финансите на Общината.
Участие с проекти по програми и фондове на Европейския съюз.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Системно анализиране на приходите от разпореждане и управление на общинска собственост и търсене на адекватни решения за усъвършенстване на дейностите, свързани със собствеността на общината и увеличаване на приходите от нея.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Ежегодно актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Общината.
Срок: ежегодно, м. януари
Отговаря: Отдел "Административно, информационно обслужване, канцелария и човешки ресурси", Директори на дирекции
Спазване на строга финансова дисциплина при управлението на бюджетните и извънбюджетни средства.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Подготовка на документи и кандидатстване за финансиране на проекти към Социално-инвестиционен фонд на МТСП, ПУДООС и др.правителствени фондове и програми, към предприсъединителните и структурни инструменти и към кохезионния фонд на ЕС след присъединяването на страната. Оказване на  методическа и техническа помощ на граждански сдружения и неправителствени организации с цел финансиране на дейности и обекти.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване", Директори на дирекции

 
rx canada viagra professionnel inde where to buy viagra in los angeles cheap propecia tablets pil perancang postinor 2 how can i take cialis get bactrim ds on line how can i get chloramphenicol juice plavix recall viagra san marino inconveniant du viagra amitriptyline 50 mg cheap auvitra 20 mg viagra samples free canada cialis men viagra 100mg 4 film tablet suhagra 100 retailers buy tadalfil in ireland aflamax septra suspension without prescription canadian pharmacy that let you echeck naltrexone online the little blue pill healthpoint buy accutane from legal chemist order augmentin online levitra vs cialis vs viagra reviews illegal viagra where to buy requip canada trusted online pain meds vigora 100 tablet information in hindi buy abilify in mexico viagra en gotas para hombres generic overseas viagra kesan pil perancang marvelon emsam buy online india ed meds online onlinepharmacy.vom comprar viagra canada amitriptyline to buy sunrise tadalafil men health cialis i europharmacy generic viagra pharmacy low cost generic cialis viagra vs, cialis how can i get augmentin quit how can i get arava help with weight loss were to buy prednisolone tablets canada order clomid online buy synthroid 200 mcg no rx hyaluronic acid buy online serum australia cialis viagra online from canada...... soft tabs vs hard tabs cialis canadian pharmacy online where to buy periactin day delivery viagra problems online free viagra sample before buying buy paxil with mastercard tadalafil 10mg holland ameriatrust canadian pharmacy nexium mups precio buy cheap finast grocery forzest ordering online aspirin non perscription pain relievers viagra "discover card" buy doxylamine launchers android where to buy zocor dublin valtrex coupons best price for crestor 5mg 252 viagra_ohne_rezept_test buy flowmax no script stendra online sildenafil mylan viagra pills safe to buy cialis online betnovate crema on line medications periactin non prescription vytorin lowest price yojimbo generic robaxin 750 mg sildenafil tadalafil generic buy ocuvir cream generic vardenafil hcl how can i get paroxetine go off preise viagra kaufen brand levitra 10 mg farmacias online sin receta orlistat diet pill dose mexican online pharmacies diet pills bottle promethazine canada buy motilium legal in england sildenafil citrate tablets ip no prescripton drugs xenical cheapest price singapore saw palmetto kaufen jual cytotec antabuse buy online chipper doxycycline 50mg for dogs cialis information viagra discount lady era elizabethan canada viagra lasix online no prescription needed cheap prozoc pills for sale oxetine hydrochlorothiazide 25 mg without an rx buytrental online topiramate without a script sildenafilo normon cheapest generic microzide canadian pharmacy ordering viagra russian pharmacy in the usa zincovit side effects real cialis no prescription efectin ohne recept buy amitriptyline 50 mg no prescription buy orlistat online order antabuse korea cheapest clomid in 24 hrs. online nitrofurantoin amazon betnovate n for dark spots viagra britain buy proventil anacin buy online application abilify cheapest price betanoid prednisone online from mexico aldactone online no presc buy cheap antabuse can amoxicillin paypal liquid viagra uk cyklokapron sale online viagra fatto in casa inderal pariet next day delivery quote where can i purchase advair vs is generic viagra legal revatio sale vintage buy clonidine online no prescription no prescription viagra usa aciclovir over the counter form tenormin lowest price philippines online pharmacy cheap retin a discount albenza order tricor online mexico cialis headache generic cealis with no script google. viagra india generic nafil viagra online cialis livraison en 24 h top canadian online pharmacies compra de sineldafil cheap tadalafil baclofen lowest price mg pharmacydrugdrugstore in canada buy cialis in usa master card where to buy effexor over the counter suhagra side effects augmentin cod ed pills no prescription cheap mircette cheapest price melbourne elomet where can i buy predisolone 5mg tablets online pharmacy no prescription valium levitra name brand online rx pharmacy where can i buy femara uk cialis 20 mg walmart price canadian-pharmacy-femara shuangbao acura viagra obat meloxicam healthy male com viagra ordered from united states kamagra jelly next day shipping comprar cialis misoprostol quanto custa no rx certified pharmacies valtrex prescription online over the counter warfarin buy canada pills viagra wholesale generic avapro look like ordering propecia online india levothyroxine tablets to buy lowest price cialis online order xenical overnight delivery what is silagra 100 how can i afford cialis cialis on line melbourne vic fast del acheter viagra sans ordonnance lowest prices on viagra copegus over the counter quinn viagra in pakistan is available no prescription nexium primamedics online pharmacy zithromax 250 mg uses online shoes free shipping dilantin non perscription epileptic apo prednisone no rx name of timing tablets generic super viagra pill 60 mg cialis canadian pharmacy lokvogel how can i get propecia uk buy tegretol no p que serve o medicamento sertralina how to get viagra in germany formyco ketoconazole salep female viagra for sale online tadalafil amex order imitrex online hcl how can i get my gout meds cheaper generic viagra india 100mg tabletas abortivas seminar real viagra not generic buy viagra 10mg online cost sildenafil generic buy celebrex mexico frasesdefutbol can you buy zithromax in stores generic viagra on line order promethazine for sale cheap price on viramune online wlik medicine canadian drug without rx costco online shopping buy generic viagra canada cheapest rogaine foam pariet 20mg prescriptions without scripts benicar us based overnight viagra isoptin 40 mestinon cialis online pharmacy usa where to buy fincar india hospital viagra contoh obat dusting powder purchase viagra with prescription cheap ed medication finasteride bestellen can i get bentyl without a prescription propranolol 40mg cialis online mexico buy cheap viagra buy cialis amazon 139 medication no prescription canada acheter suhagra levemir cost at walmart authentic cialis online lopressor for sale nexium coupons for seniors amoxicillin and alcohol tetracycline meds on line finasteride 1 mg low price can you buy viagra in america prednisone prices canada medrol dose pack online pharmacy usa purchase suprax terbaru canadian pharmacy brand viagra buy glucotrol xl no prescription ordercialis buy tadalis buy coversyl online drug stores male enhancement pills viagra cheap kamagra oral jelly best price wholesale generic lopressor effects fastest viagra delivery reely suhagraat vedio online dragon ball cialis coupon discounts levitra_purchase zyvox over the counter salvation army lexington ky trittico e muscoril buy lisinipril on line canada shipments arrow lisinopril without prescription flexeril can you get nolvadex over the counter orlistat 60 mg on line pharmacy generic cialis availability buy promethazine syrup online cialis tablete cena sildenafil canada cheap zyrtec jarabe trusted online pharmacy no prescription tadalafil over nighted european pharmacy discount online how much does real viagra cost arava is strattera over the counter casodex lowest price uk viramune buy online hydrochloride buy indocin online without prescription olanzapine side effects rhine inc. products does levitra work for women argentina pharmacy on line nexium kegunaan dexamethasone phosphate precio de la viagra benadryl cream buy online where to buy remeron ebay indian pharmacy accutane phenergan for sale fluconazole over the counter walgreens wo bekommt man viagra levitra brand pills for sale canadian pharmacy shop item best ever price on 100 mg viagar need a prescription for domperidone buy valacyclovir dosage for shingles levitra orodispersible tablets costco pharmacy price list advair coupon $50 cheapest price on celadrin forte cnadian pharmacy generic viagra testimonials levitra pills price rs in india were to buy viagra in alberta peomethazine without prescription real cialis canadian pharmacy fairy pharmacy manfaat meloxicam super active levitra order aricept online rx is there a generic antabuse buy zithromax online no per cheap leagal backtrim buy viagra uk enalapril medication order on line vendita cialis originale on line buying cheap cialis online viagra no email how to get seroquel out of your system cialis shopping buy emsam kong 1 to 3 days delivery time for viagra ic doxycycline hyclate northwest pharmacy canada presciptions mexico united pharmacy support services cialis en ligne allemagne leaf shape chinese viagra pill review pil syntotec atlantic drug store viagra 2053 med direct viagra prezzo farmacia rx direct fast cheap cialis overnight delivery miglior prezzo cialis generico generic medicine in caverta imdur cheapest price xbox nootropil next day delivery time buying fluoxetine over the counter priligy infarmed comprar viagra de la india the canadian medstore no percription buy promethazine hydrochloride online very small pharmaceutical mail order do i need a prescription for antabuse provera buy online biroa womens viagra generic differin ordering guide trust viagra online pharmacy maxalt india anti depression drugs online to get nexium how can i get lexapro reduce anxiety ventolin hfa aer glaxosmith angine dafalgan codeine 4 corners pharmacy nz cheap linisopril buy atomoxetine hydrochloride capsules narcotic drug delivery no prescription astelin buy online generic cleocin t gel where to buy cialis singapore bactroban next day delivery nyc sildenafil online purchase diovan sales 2011 macrobid 50mg online pharmacy voltaren tablets uk on line donde comprar viagra sin receta usa albuterol inhaler usa overnight online canadian pharmacies for trimix review best place to buy viagra online levitra medication where to buy viagra in kuching 273 cheap 1 pill of cefixime 400 mg arimidex for sale in canada atacand plus alli acheter how to buy cipla online karen scott candian meds is there a generic cialis salzarex capsules online pharmacy generic diovan reviews viagra prescription on line tadalafil 60mg ordering domperidone from new zealand is alli available in canada cialis online nabp order pills from canada nexium cost at walmart best rx pill branded real viagra levitra plus online order otc lexapro how can i get epivir hbv cost cialis sample viagra top pills online secure druge shop canadian chemist online cheapest price on lariam malaria brand viagra 50 mg fast quick delivered viagra ciprofloxacino para que es pharmacy restonite reviews where to buy tadalafil online can you get promethazine over the counter where can i buy alli weight loss pills generic lipitor cheap no prescription overseas online pharmacy frumil from canada canada pharmacy alli orlistat philippines generic tadacip cipla new healthy man promo code vega 100 viagra meds online pharmacies pharmacy who accept paypal your sky pharmacy reviews generico avec crema azithromycin fast cheap delivery can i trust canadian viagra online motilium without a perscription ampecellin for sale no script levitra acheter du viagra 120 pills viagra no prescriptions needed viagra samples cialis mexican pharmacy vicodin order effexor uk cheap cialis fast donde comprar cialis where to buy frozen acai london how can i get mestinon quit generic lipitor side effects how can i get zantac given how can i get nizoral does viagra condoms for sale amule mac indiantucking meds india mail order clarithromycin 500 mg pch special early look tadalafil kaufen in deutschland where to buy valtrex reviews buy viagra via paypal buy aricept drug where to buy ceftin antibiotic can u snort trazodone 100 mg cialis gel noroxin non perscription diuretic cheap meds no prescription where to buy precose australia viagra uk cheap doxazosin without prescription canada where to buy protonix celecoxib online best pharmacy pill cheap stromectol 3 mg for scabies cialis dapoxetine generic cialis for daily use cheap fucidin order cardura non perscription xanax viagra cost per tablet where to buy tretinoin uk pain meds online guaranteed delivery genaric viagra retailers in canada discount fml forte gotas pfizer samples for physicians nitrofurantoin next day delivery uk viagra hawaii cheap propecia cephalosporine online kaufen cheapvirgar fluxotine without a prescription abilify reviews free viagra trial offer levitra patent expiration date us american call center viagra in the philippines canada pharmacy viagra without script prednazone nizoral capsules buy buy nolvadex perth where to buy viagra singapore best place to buy viagra in uk urispas cheapest price australia how can i get vasotec chf dose of azithromycin for rosacea buy medicine online zantac cheapest price at walgreens paypal and canadian pharmacy canada male enancement pills four corners pharmacy buy generic tadalafil online xeloda ordering prescription buy nolvadex uk lithium online cheap flights isoptin next day delivery buy generic plavix india buy medrol dose pack instructions farmacies in tijuana phone nunmbers search,translate,google,ht... otc viagra cvs cheap zovirax meds without perscription best time to take viagra where can i buy cipro lamisil once low cost levlen generic order naprosyn 500mg motrin 800 mg side effects how can i get requip value flovent over the counter available atarax cheapest price where cialis professional 20 mg germany viagra hk cialis soft tabs review where can i buy effexor xr buy orlistat 60mg alchemist viagra is the best cheap xalatan than xalatan obat diflucan online pharmacy cialis cheap naprosyn proventil inhaler purchase on line buy viagra in nepal 3 ralista online order hyderabad generic pharmacy india accutane cheapest price on cefixime penegra for sale salbutamol vs albuterol rayh health care pvt ltd generic cialis 40 mg antabuse overnight shipping comprar cialis na belgica buy generic viagra with paypal low cost finast medicine flomax no prescription india cheapest price on saw palmetto berries lipitor generic 20 mg flagyl generic alcohol who found good viragra can i purchase qsymia online caverta online cheap australia cheap meds prometh with codeine uk remeron online order offers cheap cialis buy online high quality viagra online mastercard promethazine with codeine buy online buy real viagr suhagrat mnane ka trika casodex online order tracking whitney place assisted living asthma inhalers over the counter cialis on line pharmacy pay pal buy mirtazapine uk blue watson 540 canadian purchase keflex online the cost of cialis and viagra levitra odt buy isotretinoin online canada cialis online bestellen vistaril donepezil no prescription canadian propranolol without a prescription buy propranolol day delivery excite pills cialis a vendre montreal vedio wholesale generic protonix nexium venta sildenafilo asturias low cost levitra tadalafil india pharmacy best canadian pharmacy for viagra pamelor over the counter can you buy vente viagra au canada rbc online banking best pill online womenra reviews buy cheap nexium uk viamedic cheap 5mg cialis cost of viagra vs cialis tretinoin cream no prescription liv 52 sale jaundice azithromycin 250mg treatment himcocid online cheap designer when is cialis most effective acic how can i get nolvadex should a woman take md pharmacy discounts cialas 5mg cialis lilly online brand viagra no prescription pay visa buy dapoxetine online usa cephalexin uk viagra vipps no prescription klimonorm description sildenafil powder dan zanes comprar viagra en valencia viagra online 3 day shipping seroquel overnight delivery over the counter for trazodone alli side effects funny zithmmax 1gram how can i get combivent respimat cost purchasebactroban espn radio viagra commercial acheter xenical pas cher brand name viagra pills on line order zyrtec online kaufen zithromax online in us counties viagra is legal where can i purchase unisom sell viagra model mod200 order betnovate online uk vermox by mail finpecia online order gabapentin 100mg mexico free trials team viagra buy tramadol with mastercard cheap cialis online uk over the counter metronidazole online medication finasteride sildenafil citrate 100mg uk lasix overnight shipment buy cialis and pay whit paypall metronidazole 500mg no prescription canadian pharmacies buy propecia original cialis canada best diet pill for 50femaile cialis5mg valtrex lowest price dosage viagra patent expiration date england pet antibiotics without prescription sildenaflex viagra alternative buy antibiotics with out prescription buy clomid online bbb zetia over the counter purchase artane sale garage want to buy domperidone no perscription viagra carbozyne online order uk indian pharmacy drugs buy roaccutane viagracanada real or fake actavis cough syrup for sale allopurinol ordering sildenafil generic cost ponalar viagra sandoz vaginal-viagra-suppositories sildenafil bull 100 alli diet pills for sale 5 mg cialis generic india amantadina clorfenamina y paracetamol acquistoonline viagra mircette online without prescription store gucci new york kamagra next day uk delivery where to buy aricept england misoprostol philippines pharmacy qsymia buy from canada overnight medstore desi viagra price in delhi viagra replacements rocaltrol cheapest price ebay espn viagra ad klonopin overnight delivery metformin canada buy cheap actos without prescription female viagra pharmacy how can i get bonnispaz diflucan ebay topiramate 25 mg where to buy aricept std drugs online ampicillin next day delivery flowers does generic viagra work cialis 5mg daily dose cost cephalexin dosage for uti 10mg levitra uk pharmacy online rosuvastatin over the counter xanax equivalent buy cheap luvox prescription tapiales cialis super propecia prices at walmart generic viagra mexican how much does generic lexapro cost buydiclofenac buy prednisolone tablets from the usa generic zovirax order india pravachol without prescription buy alli starter pack generic viagra online free shipping safe place to buy cialis online chlamydia drugs online cialis quotidien meilleur prix online shop kamagra vigria pills compra cytotec what is the viagra examination like coversyl plus auvitra 20 mg tablets in holland maxolon maxalt be pharmacy order brand viagra online estrogen pills for men valtrex caplets donde comprar metformine en usa atrovent next day delivery quote where can i purchase prograf level antabuse buy without rx canada levitra on line genericviagra.me.uk septilin cheapest price website clomid ovulation calendar how finpecia works discount cialis black www.ptfer viagra where to buy copegus dogs australia buy online nifedipine belize pharmacy vicodin buy omeprazole uk how to get levra on line buyerythromycinonline buy metformin without prescription snafi tadalafil 20mg ashwagandha online cheap lehyam chinese herbal viagra pills 400 mg acyclovir fast candian shipping buy arimidex uk cheaper price on aciphex version neurocet reviews www.nizoral ketokonazole pills finasteride with free viagra viagra bangladesh where to buy endep online pharmacy accutane order dipyridamole generic cialis rezeptfrei kaufen buy clomid fast shipping buy periactin pills in usa elomet pregnancy medicine viagra for sale buy propranolol flagyl dosage for tooth abscess lisinopril 20 mg over the counter buy altace generic where to buy chlorsig eye drops female viagra name online birth control metallica sex tablets for men levitra in ireland mercury drug product list powergra bayer cialis 20 mg cialis generika auf rechnung levothyroxine 100 mcg no prescription buy trandate in canada diovan 160 infatrim obat apa proventil no prescription can you buy viagra in peru 68 platno za tende aldara buy alli in the us buying viagra on line with a mastercard generic cialis india safe buy isotretinoin acnetrex how can i get baclofen valium trusted site to buy viagra buy provera medroxyprogesterone 10mg generic buy meds without a prescription does cialis make you last longer in bed viagra 6 free sample benadryl cialis original de la india buy soft tab viagra phexin non perscription xanax viagra prices walmart buy fentanyl powder online no prescription cialis cheap tretinoin without prescription cialis spray cialis softgel cheap enalipril without perscription brand cialis overnight delivery order ginette 35 wiki cipla generic product price list viagra super force overseas promethazine codeine canadiana pharmcy in sarasato buy nitrofurantoin uk zithromax 250 mg generic accutane names sildenafil 50 mg viagra for men price in india pharmacy expense report clotri denk cialis over internet cialis prescription missoula mt buy cheap deltasone in australia most reliable canadian pharmacies cialis 5 mg daily effectiveness where to buy saw palmetto for hair loss cheap price on toradol generic canadascripts how can i get effexor make me feel viagra 50 mg buy cheapest fastest canadian pharmacy rx pills pharmacy cialis for high blood pressure order detrol medication viagra en chile cheap cialis 20mg medicines on line cialis in shanghai cialis coupon walgreens where can i buy doxycycline in kentucky antibiotics no prescription overnight walgreens aspirin in amsterdam kaufen vira tadalafil capsules how lopressor works cheap viagra overnight delivery buying levitra online safe fast shipping casodex online norvasc lowest price mercury drug order flagyl 500 mg online naprosyn cheapest price ec diflucan online cheap xbox voltaren gel price uk cialis online with paypal levitra sample online pharmacy viagra 25mg brand name viagra for sale no script pharmacy free asthma inhalers how can i take zofran benzaclin reviews sibutramine for sale online usa kamagra strong how can i get anacin one ordering tamoxifen and clomid where to buy lantus insulin for cats best viagra pill cutter 95 does clomid pills melt cysts cytotec cheapest price cebu effexor xr on line ditropan online cheap outlet antibiotics by mail mexico pharmacy online no prescription vardenafil acquisto generic cialis overnight delivery 100mg low cost mentax drug order trazodone without rx where to buy tadalafil in ph buying tadalafil online pharmacy review generic cialis pills methylprednisolone 4mg lynoral online order bangalore viagra oro generic betapace price price of viagra in bangladesh diclofenac tablets azithromycin 1 gram how long till cytotoxic misoprostol comprar flow max where to buy how much is aciphex without insurance where to buy doxycycline for dogs meijer pharmacy elocon cream over the counter buying etodolac list of online pharmacies in india can you take 40 mg of levitra antibiotics in canada over the counter buy levitra online canada buy flagyl 400mg tablets dosage generic levitra vs levitra wholesale generic claritin reviews canada drugs online reputable canadian superstore pharmacy reviews alli best price maxifort zimax medicine sex power medicine bangladesh order wellbutrin online no prescription where to buy singulair liquid comprare cialis online medrol 4mg canadian pharmacy escrow buy viagra online with gift card canpharm viagra planetdrugs can i buy clomid over the counter viagra ohne rezept buy meds using paypal where to buy alavert singapore rate list cipla generic products purchase levaquin 750 sildenafil 100mg for sale online medicans cialis international refils reviews for viagra super active ampicilina 500 for sale azithromycin price buy tamoxifen metformin on canadian pharmacy website allopurinol online canadian viagra uk valtrex no prescription overnight how to buy wellbutrin online epogen real viagra for sales where to buy lantus insulin buy hctz without prescription alli diet pills wholesale where to buy clomid for pct allegro viagra omnic ocas metoprolol venlafaxine 150mg no rx la sante sidenafil haldol over the counter quinn misoprostol guadalajara jalisco viagra originale online medicine store india advair cheapest price canada cialis nz can you have alcohol with fluconazole doxycycline 100mg no prescription acyclovir for cold sores order online unitedpharmacy supportteam voltaren gel boots online pharmise with no perscription purchase tamoxifen citrate online where to buy alli tablets azithromycin chlamydia how long purchasing dutasteride indocin gout medication order cailis e20 order maxalt-mlt online buy viagra pills for cheap alli pills buy celebrex uk power sex bangldsd cheap sildenafil from india women viagra fast uk lerk sildenafil in usa lamotrigine safe sildenafil 100mg diflucan 150 how often can i take atrovent etodolac next day delivery uk combivent without prescripton erectile dysfunction jokes acyclovir no prescription 0.39 xd cialis sample non perscription valtrex thuoc augmentin online antibiotics fast buy kaftan online india cheap price on rogaine australia tadacip 20 reviews cheapest price on calcium carbonate vancouver effectiveness of generic cialis where can you buy clarisonic prednisone india pharmacy where to buy dostinex viagra for men in hyderabad how much is a pint of promethazine viagra via international mail where to get cheap prescriptions non rx finasteride atarax over the counter equivalent capoten imdur online cheap vintage prometrium without prescriptions wholesale generic cephalexin for keflex buy real viagra with echeck generic viagra sold in united states tamsulosin and viagra ritalin buy uk rx hotline where to buy requip online doxazosin indocin order cialis online cod where to buy lisinopril cialis in sam club generika levitra deutschland aurochem canada viagra professional no prescription price of viagra tablets viagra gel online pharmacy cialis back pain extra super avana viagra price in south africa remeron canadian pharmacy why-is-viagra-so-expensive? buy aldactone no prescription canadian cialis viagra how can i get geriforte work awc canadian pharmacies xalatan sales brand cialis with echeck viagra store in usa fluoxitine online canada order viagra canada viamedic coupon code minocycline on line www online pharmacy sildenafil citrate side effects low cost elimite otc cialis 20 mg sale order lasix online buy antidepressants online in uk tadalafilincanada viagra gold online levitra danni fisici viagra without perscription cialis mexico online overnight valtrex buy viagra over the counter buy cheap isoptin viagra patent expiry uk order voveran emulgel cheap real viagra viagra offer parafortan viagra in mumbai 247overnightpharmacy scam levitra paypal how clomid works video betamethasone mg winstrol bestellen augmentin cheapest price es no rx brand viagra motilium syrup sildenafil citrate pay with mastercard is flagyl used for stds cialis vendita onlin 5mg generico where to buy sk-doxycycine generic accutane for sale buy actors online books colchicine online cheap kurti discount caverta viagra similar products offshore pharmacy medrol 16mg ordering tinidazole viagra kostenlos kaufen how can i get digoxin much cheap and quick viagra ethionamide lowest price guarantee where to get antabuse in massachusetts buy fosamax online get prednisone 10mg wholesale kamagra 153 is mebendazole over the counter article 92 cialis no prescription how can i get v gel xperia neo where can you buy tretinoin levitra 40 mg pills generic cialis from usa buy brand viagra in canada no perscription digoxin cheap viagra super active australia drug were to buy how to find real cialis on the internet prescription medication on line que es amantadina is anything work better than acyclovir free levitra samples by mail free dysfunction samples no prescription needed for thyroid cheap cytotec online pillole viagra kamagra reviews genertic prozac cheap online staxyn 10 mg prednisone canadian pharmnacy buying gabapentin minocin next day delivery times what stores sell synthroid larginine l-arginine and cialis cialis 5mg or 10mg buy diarex magnum where can i buy nitroglycerin ointment innovative research tadalafil buy orlistat reviews viagra age limit buy vigra brand names of water pills pastillas para la ereccion masculina walmart alli 60 mg generic tadalafil 40 mg edemox tablets articulo 19 atlantic drugstore actos 45 mg tablets online order us sine can buy nootropil sildenafil citrate 100mg tablets domperidone canada generic bupropion sr problems zip pack antibiotics buy flomax on line no prescription buy methotrexate kamagra thailand power bull 100 viagra fluoxetine usa discount suprax bekas real viagra online. trazadone for sale tri-cyclen cafergot actavis codeine online pharmacy,no rx soft viagra femara 2.5 mg where to buy betapace you cheap rental table and chairs bystolic generic release date buy inderal with mastercard buying pct low cost actos yarn cheap eltroxin no prescription l441 blue pill isha yoga music free download viagra salesman movie viagar cheap no perscription buying clomid in australia online.vigara.no cheapest cialis in australia healthyman viagra viagra and cialis online order low cost cialis 20mg pharm support group viagra farmaciascanadienses canada prescription online pifier viagra online cialis price in uae advair diskus without prescription sildenafil prix buy erexin v opinie forum fast shipping diflucan online australia nitroglycerin dosage robaxin sale buy retin a boots cialis 5mg filmtabletten ohne rezept retino-a johnson viagra online usa pharmacy zerit online order number no scrip cialis cialis online next day delivery florinef capsules where to order ampicillin hydrocortisel levitraorodispersible tablet 10mg valtrex no prescription abilify sale tablets how to cum more often medsshop prezzo viagra generico in farmacia colitis diet 24 hour canadian phamacy clavamox for humans dosage antibiotics overnight fong bros viagra tijuana fast delivery for flagyl best cheapest way to get cialis otc viagra alternative buy protonix from canada ortho tri cyclen online what is azithromycin 250 mg used for low cost caverta action acheter viagra original en ligne cobix no prescription cialis kje dobiti online generic viagra mastercard generic xenical by mail levothroid on line viagra trial offer domperidone without a script generic kemadrin zetia over the counter for dogs buy lisinopril online india generic cialis 2.5 health shop doxycycline free viagra trial pack buying diclofenac sodium buy codeine promethazine syrup purim cheapest price finder viagra quick delivery femara cheapest price south africa how prometrium works minocin my canadian pharmacy meds meclizine sale toronto generic actos cost costo viagra generico in farmacia priligy shop in sydney online drugstore without prescription acivir over the counter form cephalexin cheapest price in the philippines viagra levitra cialis purchase by mastercard pariet 20 mg without prescription cialis online cheapest cialis tadalafil 20mg price india no prescription pharmacy canadian pharmacy pay pal axon drugs tadalafil erythromicyn canada drugs testosterone online clalis 20mg vs clalis 40mg cheapest price on dostinex pfizer where to buy tinidazole walmart order online synthroid with master card generic viagra cialis levitra pack saw palmetto in hindi sublingual generic cialis obat dexamethasone is meloxicam a muscle relaxer prednisone 5 mg pack directions viagra super active gold accutane 40mg get avodart prescription avodart online pharmacy accutane order online codeine syrup buy fiberglass ladder perth beloc-zok-analogai order torcemide is betnovate n good for acne can i take more than one cialis a day over the counter glimepiride viagra frau kaufen buy nootropil online can you best secure site to purchase cialis non prescription colchicine doxycycline hyclate order online viagra best prices online buy accutane without script viagra use in hindi buy depakote er online canadian pharmacy reglan cvs diltiazem online order pharmacy coupon codes flowmax for sale salep agne manfaat does metformin interfer with tramadol? how can i get alesse until diclofenac online overnight shipping amantadine sale price buy prescription drugs from india cialis 20 mg cialis poland best price cialis 5mg prednisone 4 mg buy zithromax no prescription yamymask comprar xenical barato ivermectin online cialis viagra combo clomiphene buy real viagra online buy antibiotics from mexico online least expensive azithromycin para que sirve la aspirina ivermectin canada pharmacy awc canadian phar mail order toprol xl prednisona 5 mg canadian pharmacy isoniazid ketoconazole non prescription azelastine viagra prijs nederland online prescriptions is levlen the same as seasonique albuterol inhaler new delhi prednisone online no prescription order doxycycline dan lilly cialis coupon viagra at shoppers drug mart isocarboxazid#md best no prescription pharmacy cytoxan in usa online how much is levitra at sams club viagra cost per pill viagra super activo antabuse canadian drugstore no prescription cialis5mg sold on line original viagra puchase vermox otc buy cheap xenical generic cialis online cs beconase cheapest price where reglan medication online no rx zetia generic available in usa propecia indonesia nitroglycerin msds worldbestonlinepharmacy cheap xenical orlistat buy elimite permethrin cream list of online pharmacies over the counter cialis paid by paypal cialis canada generic hydrochlorothiazide online aurochem mumbai robaxin online order return where can i purchase serevent line mebendazole cvs nitroglycerin tablets trial erection packs cialis under tongue low priced viagra motilium mexico buy subutex online with prescription remedio clomid non prerscription hydroclothiazide free trial viagra in canada buy propecia in thailand where can i buy a z pack online vardenafil price buy propranolol brand can i buy nexium over the counter levitras what is sildenafil used for healthy man radio ad finasteride tablets for sale what is viagra gold 800mg accutane liv 52 ordering price rupees geric viagra purchase ventolin inhaler sale uk buy 100 mg viagra cialis combo albenza cvs can you buy viagra in tenerife intimax 100 lisinopril 20 mg without prescription can i buy cialis without a prescription rumalaya forte side effects wholesale generic strattera same as adderall buy cheap shatavari in canada vigora tablets depakote low price levels sildenafil for sale in california amoxicilin viagra deutschland ohne rezept cialis daily use buy online lotrisone online order zumiez amsterdam viagra cytotec price in quiapo like viagra buy cheap lisinopril imagran mertropoltartatewithoutperscription himcolin gel how to use video viagra express shipping in new jersey cheap misoprostol anafranil mail order drugs - usa buying cialis online mexico online yasmine bleeth now how can i get hoodia tablets work nexium 40mg online order china can i take a 20 mg sildenafil every day viagra price australia baclofen overnight walmart pharmacy price check generic inderal made kikisu online pharmacy no rx colchicina en canada articulo 59 erythromycin without a prescription fungsi obat meloxicam viagra online usa buy deltasone medication cephalexin 500 mg capsule wirkung der rose online levitra paypal laxadin can you grow ginseng in florida what bacteria does keflex cover buy generic drugs from india buy lariam at walmart buy-levitra-from-india buy online viagra pfizer from pakistan tadalafil online reliable cialis samples usa pillow humping over the counter diabetes medicine lexapro uk online buy prescription drugs online india primrose oil prospect zentel the seven second pill taking zyrtec with promethazine dose buy emsam patch flovent cheapest price mg ic valacyclovir hcl 1 consell esportiu del montsia acquistare viagra in parafarmacia indocin non perscription eyeglasses lotto 118 buy synthroid no prescription where to buy nolvadex uk forum online phenergan overnight finasteride 1 mg can you buy viagra in mexico ordering paxil online atorvastatin price walgreens order shuddha guggulu ayurveda canada pharmacy no prescription drugs pay for concert tickets with echeck cobix online quick shipping paypal kamagra trusted drug store viagra fast delieverly clarins vs body shop local viagra canadian pharmacies paypal generic medicine of kamagra in belarus where can i get metformin buy cabergoline 0.5 mg hydrochlorothiazide next day delivery uk viagra online next day delivery cialis canada online pharmacy where to buy motilium in the us doxycycline price gouging viagra and premature ejaculation amatriptyline on line no script generic version of cialis vardenafil hcl 20mg tab oral metronidazole online cialis generika paypal buy 800mg gabapentin no presciption articulo 136 buying pregnisone from canada cialis kupovina does cialis really work zenegra cheapest ed pills canada actos generic cost walmart fastest levitra home delivery female viagra kaufen canadian pet pharmacy no prescription safeway pharmacy generic list divalproexbest prices costco ladies viagra tablets name in india generic arimidex launch walmart pharmacy tax information mexico pharmacy overnight advair generic us clomiphene no prescription free viagra samples uk order viagra ciproxin 500 mg where can i purchase cymbalta aristocort next day delivery uk kaytee kaboom in omaha ne levothyroxine in the uk can you really order cialis online 149 buycialisonlineusa buy sarafem australia sex kapsul the canadian drugstore toronto drug store online buy safe cialis femile viagra contrareembolso viagra vendita online in italia compazine buy online cheap arava very pay for viagra with paypal arimidex cheapest price way online pharmacy reviews seropuel for sale alli cheapest price express baclofen for sale viagra best results btt sepins voveran sr where to buy amantadine mexico buy alli online in canada buy betnovate no presc uk motilium paypal sildenafil 25 mg online bestellen shop plavix uses accutane buy us where can i buy azithromycin substitute for viagra prednisone for cats no prescription professional medicines finpecia free shipping how can i get precose work buy trazodone online overnight fda approved cialis best site for online pills order colospa online free male enhancement drugs generic shuddha guggulu himalaya drug viagra estonia potenzmitel prednisone no rx alli canada pharmacy levobiotic viagra online mexico cialis for daily use dosage ranitidine generic cost where to buy viagra in san antonio amitriptyline non perscription eyeglasses cialis brand 20 mg original clarina online order zumiez buy cheap aciphex from uk zovirax lowest price in pakistan where to buy methylprednisolone cialis generico pagamento alla consegna mobic lowest price at walmart where can i order cilais online cialias generic generic name for tetracycline purchase doxycyline hydrate for dogs order misoprostone online pharamcy canada zanaflex sale mexico alli weight loss pharmacy propranolol on line no prescription deutsche online apotheke xenical 120 mg buy tamoxifen online liquid bentyl next day delivery xanax where to buy avanafil pharmacy online c20 how can i get aceon u use diclofenac sod ec