Община Сопот
Регистрация
Долината На Розите
Проект
пожари

Стратегия

План за развитие на Община Сопот

2004-2008

СЪДЪРЖАНИЕ

І. УВОД 3

ІI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 5
II.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ 5
II.1.1. Обща географска и демографска информация 5
II.1.2. Местно културно и архитектурно наследство 6

II.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ 9
II.2.1 Икономическо развитие 9
II.2.2. Население 14
II.2.2.1 Етническа и демографска характеристика 14
II.2.2.2 Трудова заетост и безработица. Потенциал на трудовите ресурс 15
II.2.2.3 Младежка политика 18
II.2.3. Здравеопазване 20
II.2.4. Образование 21
II.2.5. Култура 23
II.2.6. Техническа инфраструктура 26
II.2.7. Околна среда 28
II.2.7.1. Общи характеристики 28
II.2.7.2. Управление на отпадъците 30
II.2.8. Административно обслужване 38

III/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 36
III.1. SWOT АНАЛИЗ 37
ІІІ.2. ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 40


І. УВОД


Община Сопот е създадена през 2003 г. с президентски указ No 318/05.09.2003 г. чрез отделяне от община Карлово. В продължение на повече от три десетилетия населените места от Община Сопот са били част от обширната територия на Община Карлово, която заема над 17% от площта на Пловдивска област. Благоустройството и развитието на селищата, понастоящем формиращи Община Сопот, са били решавани в контекста на приоритетите на голямата община, без да бъдат разработвани отделни планове за тяхното развитие.
Възстановяването на административната самостоятелност на Общината дава възможност за определяне на стратегическите цели на развитие в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен аспект и за планиране на целенасочени мерки за постигането на тези цели.
Настоящия План за развитие на Община Сопот е първият рамков документ в съвременната история на общината, който си поставя за задача да формулира визията и стратегията за нейното бъдещо развитие и да набележи мерки за постигането им.
Той е разработен от консултанти в сферата на стратегическото планиране в тясно сътрудничество със специалистите от Общинската администрация и е консултиран с експерти в сферата на регионалното развитие, както и с представители на нестопански организации и с специалисти в областта на културата, образованието, бизнеса от Община Сопот.
Поради липса на предходни планове за развитие на Общината, за изходна база е ползвана Стратегията за развитие на Община Карлово и плановете за работа в различни направления, разработени от специалистите в Общината. В сферите на действие, за които такава информация не е била предоставена или е била непълна, Планът може да има нужда от допълване.
При разработването на Плана са отчетени реалните природни и географски дадености, както и потребностите и потенциала на населението на Община Сопот. Съгласно принципите на устойчивото развитие са положени усилия за взаимообвързаното разглеждане и решаване на проблемите в социалния, екологичния и икономическия аспект на планирането.
Липсата на актуални, надеждни и отраслово диференцирани статистически данни, касаещи конкретните икономически, социални и демографски показатели на общината, затрудни и забави изработването на Плана. Данните, които бяха предоставени са с различна степен на актуалност. Известна част от тях посочват параметри за периода, в който терирорията на Община Сопот е била част от тази на Община Карлово и поради разликата в характеристиките на двете общини в някои случай деформират картината на конкретното състояние и тенденциите в Община Сопот и ограничават въвеждането на информиран и ефикасен процес на планиране.
Планът за развитие на Община Сопот е съобразен с българското законодателство касаещо местното самоуправление и местната администрация, като са включени и изискванията на нормативните актове на местното самоуправление. Той е разработен и в съгласие с ангажиментите на Република България в процеса на присъединяването към Европейския съюз.
Подходът при изготвяне на настоящия план е подчинен на основните  дългосрочни стратегически цели на развитие на Община Сопот, а именно:
1/ Повишаване на икономическия, социален и жизнен стандарт на населението и постигане на устойчиво развитие на общината, основаващо се на нейните ресурси, географски и исторически  преимущества.
2/ Интензивно развитие на туризма и предлагане на диверсифициран туристически продукт, при обезпечаване на устойчивост на околната среда и опазване на природните и туристическите ресурси.
3/ Успешно адаптиране на местната икономика, социалните дейности, услугите, местното самоуправление и местната администрация към изискванията на Европейския съюз.
Прогнозният хоризонт на Плана за развитие на Община Сопот покрива периода от 2004 до 2008 година.
ІI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
II.. ОБЩО ОПИСАНИЕ
II.1.1. Обща географска и демографска информация
Община Сопот е разположена в северо-западната част на Пловдивска област, в южното подножие на Стара Планина. Заема площ от 56,3 км2 (0,9% от тази на Пловдивска област). Oт изток, запад и юг Община Сопот граничи с община Карлово. На север има обща граница с Община Троян от Ловешка област.
Общината е от функционална категория 3.
Селищната мрежа на общината включва само две селища - гр. Сопот и с. Анево. Населени места заемат ок. 5,5% от територията на общината. За сметка на това гъстотата на населението е много висока - 192,4 д. на км2 при среден показател за страната 74,6 души/кв.км. и среден за Пловдивска област - 119,7 души /кв.км. В гр. Сопот е концентрирано 90,3% от населението на общината.
Релефът на територията е котловинно-планински. Тук попадат части от южните склонове на Стара планина и западната част на Карловската котловина. Средната надморска височина е 510 м.
Южните склонове на Стара планина са оголени и само малка част от тях е покрита с високостеблени гори, които нямат голямо стопанско значение. Най-голямо разпространение имат букът и боровите насаждения. Билото на планината е покрито с тревиста растителност, която образува обширни височинни пасища.
15480 дка от Национален парк "Централен Балкан" попадат в територията на Община Сопот. Националният парк е втората по големина в страната ни защитена територия с дива природа, представителна не само за България, но и за Европа.
Почвите на територията на общината са сиви горски, кафяви планинско-горски и алувиално-ливадни.
Община Сопот е бедна на полезни изкопаеми. Югозападно от с. Анево има находище от лигнитни въглища на малки дълбочини. Дебелината на въглищния пласт е от 1,4м. до 11,5м. Находището не се експлоатира.
Климатът е умерено-континентален, с черти на планински. Планинският масив от север, който е преграда за северните ветрове и ниската планинска верига от юг са естествен регулатор на въздушните течения. Средната годишна температура е ок. 8-10°. Температурните инверсии са рядкост.
Средното годишно количество на валежите варира между 650 и 1000 мм (в зависимост от надморската височина) с летен валежен максимум през м. юни и зимен валежен минимум през м. февруари. През летния сезон често явление са гръмотевичните бури и градушките.
Снеговалежите са по-малко в сравнение с другите подбалкански полета. Средногодишния брой дни с трайна снежна покривка е 25-30.
През територията на общината протичат реките Манастирска и Леевица, които със своите притоци осигуряват условия за задоволяване на нуждите от вода за консумация, за бита, за напояване и за индустриални цели. С висока чистота и добри питейни качества са и подпочвените води по речните тераси. Те, заедно с речните води от горните течения на планинските потоци се използват като ресурс за питейно и битово водоснабдяване на населените места от общината.
II.1.2. Местно културно и архитектурно наследство
Община Сопот има богато и разнообразно културно-историческо наследство, което е в значителна степен непознато за широката публика.
Сопот е известен преди всичко като родното място на патриарха на българската литература Иван Вазов (в града функционира къща-музей и експозиционна зала, посветена на творчеството на писателя) и като един от възрожденските центрове, в които се е развивала и процъфтявала занаятчийската промишленост.
Неекспониран факт е, че Сопот е едно от най-старите селища в Стремската долина, за което свидетелстват множество останки на значителни паметници от времето на Втората българска държава: Аневското кале (едно от най-запазените средновековни укрепления от ХІІ - ХІV век днес у нас, най-вероятно център на средновековният град Копсис), Аневския некропол, Калето на Леевица (Триъгълника), Калето над Св. Троица и други.
В близост до с. Анево са разкрити останки от римска пътна станция (Хисърлъка).
Независимо от дългогодишни действия на урбанизация, несъобразени с облика на традиционната възрожденска архитектура, характерна за града, в Сопот са запазени старинни възрожденски къщи, няколко от които са обявени за паметници на културата, значими в архитектурно-строително и историческо отношение (Фратювата къща, Хаджи Котьовата къща, Загубановата къща, Хаджи Стойковата къща, Коковата фурна, къща на Ганчо Шошев, Манчевата къща, къщата на народния лечител Иван Раев и др.)
Други културно-исторически обекти в Община Сопот са:
"        Възрожденското девическо училище (наричано "Радино", по името на Вазовата героиня Рада Госпожина), което е възстановено и обзаведено като възрожденски театър. На втория етаж на сградата е разположена музейна експозиция на просветното дело.
"        Църквата "Св.ап. Петър и Павел" паметник на възрожденската архитектура, построена от майстори от Брациговската школа от средата на XIX в.
"        Манастирът "Въведение Богородично", известен като "Женския метох", според Вазовия роман "Под игото". Ансамбалът на метоха, църквата към него и над 300 годишната манастирска лозница има национално архитектурно значение, както и историческо значение като убежище на Апостола Васил Левски.
"        Манастирът "Св. Спас" - основан през ХІV в., в който по време на турското робство е имало килийно училище и певческа школа.
"        Параклисът "Покров на Пресвета Богородица" - разположен в северния край на  град Сопот на мястото, където се е издигала църквата "Света  Богородица", известна като "бялата черква", дала името, с което селището е било вписано в турските регистри: Акче клисе - Бяла черква.
"        Дядовата Стоянова воденица - постройка с важна етнографската стойност, влязла в историята на българската литература чрез описанието й в романа на Вазов "Под игото". Тя е разположена в местността "Дългата могила" и днес е единствената оцеляла от многобройните воденици съществували по течението на Манастирска река.
II.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ  И СОЦИАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ
II.2.1 Икономическо развитие
Официални статистически данни за конкретните показатели на икономиката в Община Сопот в момента липсват, но общия анализ на ситуацията показва, че тенденциите на развитие са близки до тези характерни за много от общините в Пловдивска Област.
Промените са основно в следните насоки :
- Рязко е спаднал обема на производството на машини и оборудване. Процесът е съпроводен с увеличение на продукцията на отраслите от леката промишленост;
- Отбелязва се структурна промяна в посока на непрекъснато нарастване на относителният дял на фирмите с изцяло или с преобладаваща частна собственост;
- Липсва инвестиционна активност, което не позволява технологично обновление, респективно - на планиране и провеждане на нова, продуктова стратегия и разработване на външни пазари;
- Предлагането на туристически услуги е слабо и неубедително, в сравнение с потенциала на Общината, определен от природните и културно-исторически дадености.
Общия брой на регистрираните фирми в Община Сопот е 1700, от които действащи са едва 520. По-голямата част от тях са микро и малки фирми, поради което не притежават потенциал да компенсират безработицата, генерирана от структурните промени в обществения сектор. Едва 35,9% от заетите лица в Община Сопот работят в частния сектор.
Промишлеността на Община Сопот е с моноотраслов характер: водещо е производството на машини и оборудване. Действащите индустриални фирми работят с намален капацитет.
Най-голямото и структуроопределящо предприятие е "ВМЗ" ЕАД, специализирано в производството на военна и гражданска продукция. То е 100% държавна собственост и е в процес на преструктуриране, което до момента е било съпроводено с натрупване на финансови загуби, с намаляване на производството и с периодично съкращаване на персонал. Тези процеси повлияват неблагоприятно социално-икономическата обстановка в общината.
Предстои пълна приватизация на дружеството. Изготвен е проект на стратегия за приватизацията му, който предстои да бъде предложен за съгласуване от министерствата, след което ще се гласува от парламента. Стратегията на правителството предвижда намирането на стратегичски инвеститор, който да запази предмета на дейност на "ВМЗ", да обслужва всички задължения, включително и тези, възникнали преди датата на прехвърляне на акциите и да допринесе за технологично обновление на производството. Едно от важните условия в стратегията за приватизация е недопускане на ликвидация и обявяване на дружеството в несъстоятелност. През периода до окончателното изготвяне на стратегията за приватизация на "ВМЗ" в Министерството на икономиката е подготвена краткосрочна бизнес-програма, която трябва да постигане финансова и икономическа стабилност. В края на 2004 г. е бил утвърден погасителен план за задълженията на "ВМЗ" ЕАД със срок на изплащане 10г.
Машиностроенето е в обхвата на дейност и на фирма "SKF Берингс-България", собственост на най-големият производител в света на лагери, машинни части и автоматични технологии - шведската фирма SKF, както и на "Боннер" ООД (производство на машини за хранително-вкусовата промишленост) и на "СМАРТ-ВМЗ".
Сред останалите най-голям е делът на фирмите от сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите. В общината работят 5 шивашки, 3 обувни, 2 месодобивни и месопреработващи предприятия, 2 предприятия за производство на хляб и на хляб и сладкарски изделия. Шивашките и обувните фирми разширяват своето производство. Появяват се и нови фирми в отрасъла.
Все по-голям става и броя на фирмите, които осъществяват дейност в сферата на търговията и услугите. Те съставляват около 50% от работещите стопански единици в Община Сопот. Като правило те са представители на дребния частен бизнес, едва 4 от тях влизат в групата на малките предприятия (с 11 до 50 работни места). Най-добре представена е търговията с хранителни стоки, облекла и стоки за битови нужди. Функционират 2 склада за търговия на едро: за алкохол и безалкохолни напитки и за строителни материали.
Десетки фирми предлагат услуги: ремонт на автомобили и битова техника, фотоуслуги, фризьорство, козметика, транспортни услуги и др. Освен от фирми, услуги се извършват и от физически лица, обединени в потребителска кооперация "Наркооп".
Развитие бележат хотелиерството и ресторантьорството, макар че са необходими качествени промени в нивото на обслужването. В общината функционират 30 фирми в този сектор, 29 от тях са микто-предприятия (до 10 заети). Сред тях: 7 ресторанта, 10 кафенета и кафе-аперитиви, пицария, заведение за бързо хранене в комплекса "Лукойл". Функционират също 1 хотел, 2 мотела, 2 хижи (с обща леглова база около 180 места), общежитие с хотелска част, както и с ограничен брой частни квартири. Голяма част от леглова база е частна собственост, но частната предприемаческа активност на гражданите не е достатъчно развита. Все още не е оползотворен потенциала за създаване на малки семейни хотели и пансиони.
В общината излъчват 2 кабелни и 1 ефирна телевизия.
Покупателната способност на населението не е висока. По данни за 2003 г. средната годишна заплата е била 2599 лв. в обществения и 2286 в частния сектор. За сравнение - за същия период за страната средната годишна заплата в обществения сектор е била 4118 лв., а в частния - 2790 лв.
В същия период най-висока средна годишна заплата в частния сектор в Община Сопот е регистрирана в областта на здравеопазването и социалните дейности (2964 лв., при средна за страната 2131 лв.). Заплащането в промишлеността е ниско: в сектор "Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия" средна годишна заплата е била 1588 лв.; в сектор "Производство на текстил" - 1372 лв.
По отношение на основните икономически показатели аграрния сектор в Община Сопот в момента отстъпва от средните показатели за областта, но е с добри възможности за развитие. Поземленият фонд на общината включва 28077 дка селскостопански и други имоти. Обработваемата земя е 9827 дка (ок. 16,5% от общия поземлен фонд), а едва 6% от нея са поливни площи. Категорията на земеделските земи  в общината е от 7 до 9.
Основните култури, които се отглеждат са зърнени: ечемик, пшеница, царевица. Добивите от тях обаче са много по-ниски от средните за страната. Застъпено е оранжерийното производство на зеленчуци, чието развитие е затруднено от недобре развития пазар на селскостопанска продукция.
Макар че селскостопанската земя е ограничена по площ, поради специфичните климатични условия в региона е благоприятствано отглеждането на етерично-маслени култури (розови насаждения, лавандула и др.) Малкият дял на земеделските земи прави особено важна задачата за тяхното рационално използване и отглеждането на рентабилни култури съответстващи на региона. Поради своята специфика и ограничения капацитет на вътрешния пазар да оползотвори продуктите на тези производства, за развитието на този дял от селското стопанство е изключително важно осигуряването на добри външни пазари.
Трайните насаждения заемат 3,5% от територията на общината. Те са представени от лозя и овощия (вишни, череши, сливи, орехи). Малка част от земите са заети с ливади и с етерично-маслени култури (лавандула, мента и рози).
Собствеността върху земеделските земи е възстановена почти изцяло. Възстановените земеделски земи на частни стопани са с малки площи. Част от земите са обединени в селскостопански кооперации: Земеделска кооперация "Добрила" - гр. Сопот и Земеделска кооперация "Зорница" - с. Анево. Предстои определянето на регулационните граници на държавния горски фонд и възстановяване на собствеността върху горите.
Горския фонд в Община Сопот заема 15480 дка или 27,5% от територията й. Горските насаждения обаче нямат голямо стопанско значение. Залесяването се е утвърдило като едно от основните горскостопански мероприятия за подобряване продуктивността и устойчивостта на горите, ограничаване на ерозионните процеси и за съхраняване на най-ценните горски генетични ресурси.
Животновъдството е с второстепенно значение в аграрния сектор - отглеждат се говеда, овце, кози, свине. Отглежданите животни са в частния сектор и, с малки изключения, са предназначени основно за задоволяване на личните нужди. Промишлено животновъдство развива една свинеферма в Сопот. В процес на създаване е кравеферма.
Състоянието на селскостопанската техника е задоволително, макар че техниката е физически остаряла. Разпокъсаността на земеделските имоти обаче е причина за нерационалното използване на механизацията.
Сред стопанските отрасли туризмът има най-добри перспективи за развитие и ще придобива все по-голямо значение за икономиката на общината като източник на приходи и генератор на алтернативна трудова заетост.
Годишно гр. Сопот се посещава от около 25000 организирани туристи, на които в момента се предлагат изключително ограничен брой туристически продукти - посещение на къщата-музей на Иван Вазов и свързани с неговия живот и творчество места в града и околностите, посещение на някои от културно-историческите обекти, свързани с периода на Възраждането изчерпват в общи линии възможностите за културен туризъм в момента.
Недостатъчно са оползотворени възможностите, които близостта на Националния парк "Централен Балкан" предлага за развиване на различни видове специализиран туризъм в Община Сопот: фотосафари, наблюдение на птици и растения, познавателен и природонаучен туризъм, скално катерене, летен планински туризъм.
Разположеният на територията на общината лифт (приватизиран вече) е една от входните точки към територията на Националния парк "Централен Балкан", но типично за туристите, които посещават планината е, че те планират маршрута си така, че да прекарат първата си нощувка в някоя от хижите, а не в селищата около защитената територия. Община Сопот не прави изключение от тази практика.
Специфичните климатични дадености на региона дават благоприятни възможности за развиване на екстремни въздушни спортове (делта- и парапланеризъм) от склоновете на Стара планина и свързания с тях туризъм. В този туристически сегмент развива дейността си фирмата "Център Регион Груп" (хотелиерство, високопланински туризъм, екстремни спортове).
Съществува потенциал за разширяване на палитрата от туристически продукти с предлагането на посещения до археологическите обекти в района, разработванто на нови и нетрадиционни видове туризъм, свързани с местните занаяти, културни традиции и обичаи, и т.н.
Пред общинското ръководство стои предизвикателство за намиране на оптимални пътища за стимулиране развитието на туризма и свързаните с него отрасли и за постигане на нормално за добрата практика и европейските стандарти равнище на качество на услугите, предоставяни от тях.
II.2.2. Население
II.2.2.1 Етническа и демографска характеристика
В демографски аспект картината в Община Сопот не е благоприятна от гледна точка на устойчивото и интензивно развитие. По отношение на раждаемост, смъртност и миграция тенденциите са еднопосочни с процесите в страната. Прирастът на населението продължава да е отрицателен, но би могло да се отбележи, че характерният за предходното десетилетие висок ръст на емиграция е овладян и броят на населението се запазва относително постоянен.
В Община Сопот живеят представители на няколко малцинствени групи: турци, каракачани, роми. Етническата обстановка е стабилна, липсват етнически конфликти. Малцинствата са, в голямата си степен, добре интегрирани.
Най-голямата малцинствена етническа група в общината са ромите (ок. 3,8% от населението на общината). Те са и най-затруднени в социалната си реализация и в адаптацията си към промените в процеса на преход и преструктуриране на икономиката. Сред всички етнически групи в общината при ромите е най-висок процента на трайна безработица. Допълнително затруднение за реализиацията на ромите на пазара на труда е ниският им образователен ценз или липсата на образование. Поради тази причина те имат достъп едиствено до най-тежката и непредпочитана физическа работа, заплащането за която е и най-ниско.
Липсата на постоянни и добри доходи се отразява на всички аспекти на живота на ромите и води до бедност, жилищни проблеми, социална изолация (включително на децата в училище), затруднен достъп до образование и до здравно обслужване, обща дискриминация.
С цел разрешаване на най-острите проблеми на социалната и етническа интеграция в Община Сопот е създаден Общински съвет по етническите и демографските въпроси, за чиято дейност е приет правилник за устройство и организация. В състава на съвета влизат представители на общинската администрация, на службата за социално подпомагане, на образователните институции, на неправителствени организации, както и на всички етнически групи. Изработена е и Програма за интеграция на етническите малцинства на територията на Община Сопот.
II.2.2.2 Трудова заетост и безработица. Потенциал на трудовите ресурси
По данни за 2004 г., населението на Община Сопот е 11545 души. Населението в трудоспособна възраст съставлява 61% от общия брой жители на общината. Обезпокоителен е фактът, че темпът на нарастване на  влизащите в трудоспособна възраст е по-нисък от този, на излизащите в надтрудоспособна възраст, което се превръща в трайна тенденци.
По данни от последното преброяване за района икономически активното население представлява 47% от общия брой на населението и 77% от броя на населението в трудоспособна възраст.
Едно от основните предизвикателства в социално-демографската сфера е безработицата, чието ниво за 2004 г. е средно 12,4%. Динамикта на безработицата в последните две години отчита минимално намаление на темповете на нарастване, без все още да може да се говори за трайна тенденция. Основният дял на заетите се пада на големите промишлни предприятия като "ВМЗ" ЕАД и "SKF Берингс", които и в бъдеще ще бъдат основен фактор, определящ динамиката на безработицата в общината.
В последните години се отбелязва увеличение на броя на заетите в частния сектор, което е свързано, от една страна с разширението на дейността на малките и средни предприятия и, от друга, с провежданата структурна реформа в икономиката на общината. Най-голям брой разкрити работни места има във фирмите, осъществяващи дейност в областта на шивашкото производство. Заетост предлагат и фирми, работещи в областта на търговията и ресторантьорството. Оранжерийното производство на зеленчуци, както и преработката на плодове и зелечуци предлагат възможности за сезонна заетост в селското стопанство.
Увеличение на заетостта в частния сектор обаче не успява да компенсира тенденцията към намаляване на общият брой на заетите, което се дължи на съкращенията в обществения сектор. В частният сектор най-голям е броя на микро и малките фирми, които развиват т.нар "семеен бизнес". Голям е делът на работещите собственици. Те съставляват 40,5% от средносписъчния състав в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство", ок. 50% от средносписъчния състав в сектора "Транспорт, складиране и съобщения", 68% в сектора "Търгория и ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството".
Във входящия поток безработни се забелязва тенденция на намаляване на  средногодишния брой на регистрираните за първи път лица за сметка на броя на лицата с възстановена регистрация. Така, независимо, че намалява абсолютния брой на новорегистрираните безработни, се очертава негативна тенденция, тъй като поредността на регистрацията е показател за това, че за все по-висок дял от незаетите лица безработицата е повтарящо се състояние.
Анализът на изходящия поток безработни лица показва, че едва 43,5% е делът на лицата с прекратена регистрация поради постъпването им на работа, а 44,85% от изходящия поток се пада на лицата с прекратена регистрация поради неуважителни причини с наложени санкции.
Увеличава се делът на лицата, които остават без работа продължително време (над 2 години). Техния брой достига до 29,3% от безработните и очертава формирането на рискова група на пазара на труда. Високо равнище на дълготрайната безработица води до опастност от деквалифициране на част от работната сила.
Делът на регистрираните безработни жени е по-голям от този на мъжете. Това донякъде е предопределено от структурата на населението, в която жените имат лек числен превес  (51%). В същото време се наблюдава тенденция към повишено заявяване от работодателите на работни места, подходящи за жени, поради което жените по-често успяват да се реализират на трудовия пазар.
Анализът на структурата на безработните лица по професионална квалификация показва, че най-висок е делът на лицата без квалификация (61,4%). Поради отсъствието на професионални умения и опит, тази група безработни се устройва най-трудно на работа. През 2004 г. се забелязва увеличение на дела на специалистите във входящия поток безработни (до 26%).
Във възрастово отношение се забелязва относително равномерно разпределение на безработните във всички възрастови групи, като делът на всяка от тях е 10-12% от общия брой безработни. Най-голям е относителният дял на регистрираните безработни на възраст от 50 до 54 г. - 13,1% от общия средногодишен брой безработните. Това потвърждава данните, характерни за цялата страна, а именно, че безработните лица в предпенсионна възраст се реализират трудно на пазара на труда.
Друга рискова група на пазара на труда са младежите до 29 г., чийто дял в общото число безработни е 26,7% (в 3 отделни възрастови групи). Както и сред останалите категории, делът на безработните младежи без квалификация е най-голям (72,5%). Над 65% от всички регистрирани безработни младежи до 29 г. са с основно и по-ниско образование. Високия процент незаетост сред останалите младежи е резултат от недостатъчна по продължителност и незадоволителна по качество практическа подготовка в училищата и несъобразеност на професионалното профилиране с реалните потребности на пазара на труда.
Заявените от работодателите работни места през 2004 г. са повече спрямо предходната година. По-голямата част от заявените работни места са от работодатели в частния сектор, което говори за увеличаване на темповете на растеж в него. Увеличава се процентът на усвояване на заявените от работодателите работни места (2% ръст в сранение с предходната година) - от всеки 100 заявени свободни работни места 95 са заети. Най-голям е делът на заявените работни места за неквалифицирани работници - 74.4% от общия брой заявени работни места.
Община Сопот няма самостоятелна Дирекция "Бюро по труда". Трудовото посредничество се осъществява от поделение на Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в гр. Карлово.
Услугите, предоставени от ДБТ включват: трудовото посредничество по изготвяне на оценки за възможностите за устройване на работа, индивидуални планове за действие на търсещите работа лица, консултирането и мотивирането на безработните лица за работа и включване в квалификационно обучение.
Професиите, по които в последната година са организирни квалификционни обучния са: шивач, зидар, строителен бояджия и тапетаджия, мебелист-дограмаджия, зеленчукопроизводител, пазач-въоръжена охрана, готвач, сервитьор-барман, оператор на компютър.
Въпреки относително високата безработица не се работи достатъчно за мотивирането и пренасочването на кадровия потенциал към алтернативни форми на заетост: развитие на местните занаяти; развитие на земеделието - възстановяване на стратегически важни селскостопански производства: лозарство, овощарство, розопроизводство и др.; развитие на туризъм в подходящите селищни и природни среди и т.н. Това е сфера на дейност, чието развиване стои като предизвикателство пред общинското ръководство.
II.2.2.3 Младежка политика
Младите хора са най-ценния ресурс на едно общество, поради което грижата за децата и младите хора е един от приоритетите в дейността на ръководството на Община Сопот.
Политиката за младите хора е насочена към децата и младежите (неорганизирани или организирани в различни структури): ученици, студенти, работещи, безработни, млади хора в неравностойно положение, без разлика в техните социални, имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия.
Проблемите на младите хора в Община Сопот не се отличават от проблемите на техните връстници в цялата страна. Част от тях са свързани с:
"        Нарастване на процента млади хора, които употребяват алкохол;
"        Увеличаване на делът на пушачите сред младежите;
"        Употреба на психотропни вещества;
"        Започване на полов живот на все по-ранна възраст при сравнително ниско ниво на подготвеност и сексуална култура, което крие рискове от  ранна бременност и разпространение на ХИВ/СПИН и полово предавани болести.
Сериозен проблем на младите е обездвижването им, водещо до рязко влошаване на здравния статус, което се отразява негативно върху възможностите за пълноценен живот и реализация.
Наблюдава се отлив на децата и младите хора от културните събития и институции. Участието им в културната среда най-често се изчерпва с ползване на нови технологии и интернет. Тревожен е фактът, че младежите са пасивни, не използват съществуващите възможности и алтернативи за осмисляне на свободното си време. Малка част от тях се възползват от предоставените им възможности за включване в самодейните състави към читалище "Иван Вазов" или в други дейности за неформално образование в свободното време, което да ги подготви за реалния живот. Недостатъчна е готовността на младите хора в общината да решават своите проблеми в диалог с местните органи на управление и да се включат активно при вземане на решения, които касаят младежката проблематика.
Съвременните млади хора споделят своето неудовлетворение от начина и стандарта си на живот. Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието. Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Образованието е ключова ценност за децата и младите хора и в Община Сопот. За съжаление, стремежа към получаване на по-добро образование често е предпоставка за висок процент на миграция на младите хора към по-големи градове или за емиграция в чужбина.
Така образователната политика се превръща в един от сериозните инструменти за подобряване на актуалното състояние на младите хора и за повишаване на чувството им на удовлетвореност. В тази посока трябва да се работи за:
"        Съобразяване на средното образование с изискванията и със спецификата на пазара на труда в общината;
"        Развитие на условия за равен достъп на ромските деца до качествено образование;
"        Изграждане на система от алтернативни форми на обучение;
"        Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието.
Необходимо да се работи за включване на децата с различна етническа идентичност в системата на образованието, за ограничаване на причините за незаписване или за отпадане на деца от училище поради материални, социални или образователни причини (като напр. неатрактивни методи на преподаване; непривлекателност на училището; недостатъчно владеене на официалния език и липса на мотивация у родители от малцинствени етнически групи за обучение на децата и др.).
Въпреки трудностите, органите на местната власт в Община Сопот се стремят да създадат условия за участието на младите хора в живота на общината, да стимулират неформалните инициативи на младежите и да ги подкрепят при осъществяване на младежки програми според възможностите и ресурсите, с които разполагат.
II.2.3. Здравеопазване
На територията на Община Сопот функционира Специализирана болница за долекуване и продължително лечение "Д-р Иван Раев-Сопот" ЕООД. Болницата предлага обслужване на лица с хронични заболявания и на лица, нуждаещи се от рехабилитация и продължително възстановяване на здравето, при които лечебния ефект не може да се постигне в домашни условия. Легловата база е разпределена в три специализирани отделения: вътрешно, неврологично и рехабилитационно, в които се приемат хронично болни. В тези три направление болницата има договори със Здравната каса.
Легловия фонд на болницата и броя на специалистите, които работят в нея са неколкократно съкращавани през последните 10 години. В момента болницата е с капацитет 50 легла и се обслужва от 9 специалисти с висше медицинско образование, 26 специалисти със средно медицинско образование и 19 души с друга професионална квалификация. Б последните години не са правени инвестиции за технологично обновление на оборудването и апаратурата. Сградния фонд на болницата се нуждае от ремонт и осъвременяване в съгласие с нормите за качество и добра практика на здравното обслужване, а в бъдеще и с европейските стандарти.
В Общината са регистрирани 11 индивидуални лекарски практики, както и 12 зъболекарски. Част от частно-практикуващите специалисти са обединени в Медицински център "Сопот" ЕООД, в който работят 7 специалисти с висше медицинско образование и 5 души среден медицински персонал.
Няма звено за бърза и неотложна медицинска помощ. Общината се обслужва се от звеното в Карлово, но в перспектива предстои разкриването на самостоятелно звено.
Аптечното обслужване се осъществява от 4 частни аптеки.
Функционира и 1 ветеринарна лечебница и ветеринарна аптека към нея.
В областта на здравеопазването предизвикателство пред общинското ръководство е повишаване на качеството и достъпността на здравното обслужване, подобряване на здравния статус на населението, модернизирането на болница "Д-р Ив. Раев" в съгласие със съвременните норми за качество. В сътрудничество с ръководството на болницата предстои разработване на стратегия и конкретен работен план за осъвременяване на болницата.
В перспектива стои задачата за съобразяване на социалната политика на Общината със задълбочаващата се тенденция на непрекъснато увеличение на броя на населението влизащо в нетрудоспособна възраст, което налага  разширяване на периметъра на социалните грижи предлагани на населението със социален патронаж за подпомагане на самотни пенсионери.
II.2.4. Образование
Община Сопот разполага с добре развита образователна инфраструктура. Тя включва детска ясла с две групи деца до 3 години, 2 целодневни детски градини с капацитет от 5 групи деца във всяка от тях, и ОДЗ с една яслена група и 4 целодневни групи. Оползотворен е пълния капацитет на детските заведения, като в някои от тях се обучават по-голям брой деца от определения по норматив. Всяка една от детските градини работи по различна педагогическа програма, защитена пред педагогическия съвет: Екологияно обучение, "Безопастност на движението", "Стъпка по стъпка".
Общия брой на персонала, който работи в детските заведения е 72 души: медицински сестри, педагози, детегледачки и помощен персонал.
Към детската ясла функционира детска кухня за деца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия. От услугите на кухнята са обхванати около 36 деца.
Посещението в детските градини няма задължителен характер, но е препоръчително предвид осигуряването на равни възможности на децата при постъпване в училище.
Общината разполага с 3 училища: 2 общински и едно държавно.
Началното училище "Неделя Петкова" е раположено в сграда с 14 класни стаи. Разполага със специализирани учебни кабинети по изобразително изкуство, хореография и музика. Училището предлага ранно чуждоезиково обучение по английски език от първи клас. Има паралелки с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. В училището се обучават 424 ученици и работят 35 педагогически и непедагогически кадри.
Средно образователно училище "Иван Вазов" се помещава в двукорпусна сграда построена през 1978 год. Разполага с физкултурен салон и ученически стол, който обаче е отдаден под аренда на частна фирма и не се използва от учениците. В корпусите има 29 класни стаи, 3 хранилища, компютърен кабинет, библиотека. Учениците се обучават по общообразователен учебен план и в паралелки с разширено изучаване на английски език, изобразително изкуство и хореография.
В 2-те общински училища има лекарски кабинети, но няма функциониращ зъболекарски кабинети.
Детските градини и СОУ "Иван Вазов" имат регистрирани училищни настоятелства. В процес на създаване е и настоятелството на Началното училище "Неделя Петрова". За съжаление все още не се използват пълноценно възможностите, които настоятелствата имат за разработване на проекти и за набиране на средства за подобряване на материалната база и за разнообразяване на учебния процес.
На територията на Община Сопот е Професионалната гимназия "Генерал Владимир Заимов". Създадена през 1965 г. с цел обучаване на професионални кадри за военно-промишления комплекс, днес гимназията е изправена пред предизвикателството да се адаптира към новите социално-икономически условия. Понастоящем в нея се подготвят специалисти в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, информационните технологии и машиностроенето. Развитието на нови и нетрадиционни форми на туризъм в общината (например свързаните с екстремните спортове) предоставят възможности за разработването на нови форми за обучение и на профилирани програми. Необходими са стъпки за адекватна актуализация на образованието в областта на туризма, с акцент върху практическото обучение.
Гимназията разполага със сграда с два учебни корпуса, 3 модерно оборудвани компютърни зали, ученическо общежитие с обособена хотелска част, спортен комплекс. Спортните отбори по баскетбол, волейбол и футбол за младежи и девойки са с национални изяви. Общият брой на учениците, които се обучават в момента в  професионалната гимназия е около 1078, а на педагогическия персонал - 133 души.
В резултат на емиграцията и на спада на раждаемостта, броя на учащите се под 18 г. в Община Сопот е намалял с повече от 22% за последните 10 години.  В последните години се забелязва тенденция към постепенно увеличаване на броя на учениците, което говори за подобрени демографски показатели.
Феминизацията на учителската професия е изключително висока: около 91% от работещите в основно образование; и 75% в средното са жени.
Управлението в образователния сектор е силно централизирано и местната власт няма реално влияние върху учебните програми, кадровата политика, качеството на образованието. Тези аспекти на образователнатъа политика са в правомощията на Министерството на образованието и науката. Малка е възможността за влияние на местните власти върху разпределението на ресурсите в сектора. Около 70% от общинския бюджет за образование се изразходва за заплати на учителите, а 12% за издръжка на базата (предимно за отопление). Много малка част от бюджета се изразходва за училищните библиотеки и за учебни материали.
Предизвикателство пред общинското ръководство е използването на новите възможности за финансиране на образователни и културни инициативи по европейски програми.
II.2.5. Култура
Средновековната история на земите в Община Сопот е сравнително добре позната в научните среди, но е почти непозната и недостъпна за жителите и за гостите на  Общината. Причините са в недостатъчно доброто състояние на инфраструктурата, което да позволи посещението и запознаването с разкритите до този момент обекти от българското средновековие: Аневското кале, Калето на Леевица (Триъгълника), Средновековната крепост в местността "Света троица", Хисарлъка. Недостатъчна е и информацията и рекламата на общината като място с богата средновековна история.
В населените места на общината и в околностите на историческите обекти липсват указателни и информационни табели. Поради липса на финансиране в последните години разкопките и проучванията значително са намалели. Необходимо е да продължи проучването, консервирането и експонирането на археологическите обекти и превръщането им в притегателен обект на вътрешния и международен  туризъм без опасност от тяхното разрушаване.
Сопот е член на сдружението на възрожденските градове от 2000 година. Участието в сдружението е признание за ролята на града по време на българското национално Възраждане и възможност за популяризиране и реклама на града и неговите културни традиции. За съжаление, в резултат на урбанизацията и на строителни действия, несъобразени с традиционната възрожденска архитектура, много старинни възрожденски къщи в град Сопот са били разрушени. Други са в лошо състояние поради липса на средства за ремонт, реставрация и съхранение.
С цел възстановяване и запазване на възрожденския облик на града е предвидено разработване на общинска Програма за проучване на състоянието на паметниците на културата и План за тяхната поддръжка, реставрация и стопанисване. Предстои утвъждаване на архитектурна концепция и изработване на архитектурен план за централното градско пространство. Предвидено е разработването на проект за централния площад, който да позволи съчетаване на удобствата на модерното с елементи, вписващи се в концепцията за възрожденския облик.
Общинското ръководство планира да създаде условия за улесняване и поощряване собствениците на старинни възрожденски къщи, които са паметници на културата при търсене на финансиране за възстановяване и поддръжка на къщите.
Важен център на културната дейност в Община Сопот е Народното читалище "Иван Вазов" - културно-просветна институция с 134 годишна традиция (основано е в 1871 година). Основните приоритети в работата на читалището, което е единствено на територията на общината са:
- развиване и обогатяване на културния живот;
- приобщаване на гражданите към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
- съхраняване на местните традиции и обичаи.
От края на 70-те години читалището разполага с обширна сграда в центъра на град Сопот, която притежава театрален салон с 500 места, гримьорни и репетиционни, кабинети, помещения за библиотека и изложбени зали. Липсата на достатъчно средства в последните години е причина за затруднения в поддръжката и ремонта на сградата.
Библиотеката на читалището с 26000 тома и ежегодно получава пълните течения на 25 периодични издания. В библиотеката се провеждат традиционни срещи с известни писатели, творци, литературни четения, детски утра и др. Поради ограниченото финансиране в последните години читалището изпитва затруднения за обогатяване на фонда на библиотеката с нови заглавия. За по-ефективното управление на библиотечния фонд е необходмо инсталирането на компютърна система с библиотечен софтуер. Разкриването на компютърен информацинен отдел в библиотеката пък ще създаде възможност за достъп на читателите до Интернет и за ползване на достиженията на информацинните технологии.
Работи се за включване на Читалището в европейски образователни проекти за обмен и сътрудничество с цел обогатяване на дейността му и на опита на служителите в него.
Към читалището функционират самодейни художествени състави: женска фолклорна група, мъжка певческа група, театрален и танцов състав. За съжаление мотивацията на младите хора от общината за включване в самодейните състави не е висока.
Належащ е цялостен ремонт на библиотеката, ремонт на електрическия пулт за сценично осветление в театралната зала на читалището, освежаване на репетиционните зали и гримьорни, ремонт на покривната част на средния корпус на сградата. Необходимо е осъвременяване на инструментариума на съставите към читалището.
Община Сопот има добри традиции в отбелязваето на националните и традиционните християнски празници. Наред с това общинското ръководство работи за възстановяване и повишаване на престижа на честването на празници с местна значимост, като: ежегодно отбелязване на 13 януари - деня на освобождението на Сопот от руската армия; празника на розата; традиционния събор на плодородието в с. Анево; подобаващо отбелязване на патронните празници на училищата в общината и др.
От особено значение е съхраняването и популяризирането на традиционната култура на малцинствата. С тази цел се предвижда ежегодно отбелязване както на традиционни християнски празници, така и на празници на други етноси, представени в общината (напр. Курбан-байрам, Рамазан-байрам и др.). Предстои да бъде изготвен културен календар на ромската, на турската и на каракачанската общност. Предвиждат се дейности по популяризирането на традиционната култура на малцинствата чрез публикации в местния печат и чрез осигуряване на поле за културни изяви (концерти, изложби и др.).
II.2.6. Техническа инфраструктура
Техническата инфраструктура на Общината включва четири основни подсистеми - транспортна, съобщителна, енергийна и водно-канализационна.
Транспортната инфраструктура в Община Сопот е сравнителни добре развита. През общината преминават участък от път I-6 (София-Карлово-Бургас), както  и от подбалканската жп линия София-Карлово-Варна. Експлоатационното състояние на пътната мрежа е неудовлетворително. Необходимо е да се обърне специално внимание на рехабилитацията и ремонта на пътищата, както и на доразвиването на транспортна инфраструктура.
Сравнително добро е състоянието на транспортните услуги - Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремска долина, с Пловдив и София. През летния сезон се поддържат транспортни връзки с Троян и Плевен. Пътническият транспорт се осигурява от частни фирми. Автомобилният парк е в сравнително добро състояние.
Поради ограниченията, наложени от БДЖ повечето влакове, които се движат по направлението София-Бургас и Бургас-София не спират на жп гара Сопот. Най-близката жп гара е тази в град Карлово, от където до Сопот и с. Анево има осигурен редовен автобусен транспорт.
Tелефонната подсистема на територията на община Сопот е със сравнително добри връзки. Микровъзел Далекосъобщения-Сопот е клон на РВД-Карлово и разполага с аналогова централа тип А29 с капацитет от 4200 поста (от тях са усвоени 3800). Съществува възможност за незабавна цифровизация на 3 основни квартала, както и на всички служебни и фирмени телефони. Сопот и Анево са включени в националната система за автоматично избиране. Телефонната централа е разположена в модерна триетажна сграда, в която се намира и Районната пощенска станция (РПС).
РПС Сопот извършва традиционните пощенски услуги: входяща и изходяща кореспонденция, колетни и бандеролни пратки, парични преводи, телефонни и факс услуги, вътрешна и международна ускорена поща, куриерски услуги и др.
В общината има добро покритие на националните мобилни оператор М-Тел и ГЛОБУЛ.
Електоенергийната система на общината е част от националната и се е развивала изцяло по програмите на националната електроенергетика. Енергоснабдяването на потребителите на Община Сопот се осъществява от "Енергоснабдяване" - подразделение Карлово. В съгласие с тенденциите на националната енергийна политика предстои планирането и предприемането на действия за повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и на обществените сгради.
С цел постигането на устойчиво развитие на Общината, в бъдеще биха могли да се проучат възможностите за развитие на съвременно енергопроизводство от алтернативни възобновяеми енергийни източници, каквато е вятърната енергия. В същото време, биха могли да се анализират възможностите и необходимите инвестиции за газифициране на бита и промишлеността, което ще има благоприятства екологичната обстанова в региона. За съжаление най-близката точка от газопреносната система се намира на ок. 50 км от населените места на община Сопот, което налага сериозни инвестиции за изграждане на местна инфраструктура.
Извън безспорното си значение за икономиката и екологията в Общината, тези две направления в развитието на енергийната й инфраструктура (енергопроизводство от възобновяеми източници и газифициране) съдържат потенциал за разкриване на временни нови работни места, немалка част от които на по-късен етап биха могли да се превърнат в постоянни.
Поради необходимостта от сериозни инвестиции в тези направления, по-голяма е вероятността те да бъдат развити отвъд прогнозния хоризонт на настоящия План за развитие.
Основните проблеми на подсистемата за питейно-битово водоснабдяване в общината са свързани с влошеното техническо състояние на водоснабдителните съоръжения, предизвикващо загуба на вода и влошаване на качеството й в мрежите в гр. Сопот, както и необходимостта от изграждане на водно-канализационната инфраструктура в с. Анево. Понастоящем отпадните битови води в с. Анево се отвеждат до септични ями, които са предпоставка за силно замърсяване на подземните води и почвата и за влошаване на екологичната обстановка. Изграждането на канализацията на селото ще подобри условията за живот и жизнения стандарт на населението и ще окаже благоприятно въздействие на състоянието на околната среда.
Водопроводната и канализационната мрежа на гр. Сопот обхваща цялата територия на града. Предстои поетапна подмяна на амортизираната водопреносна и канализационна мрежа с цел намаляване на загубите, подобряване на техническото състояние на "ВиК" системите и повишаване на качеството на услугите. Градът не разполага с пречиствателна станция за отпадните битови води. Част от канализацията е заустена в река Стряма, което е предпоставка за замърсяване на околната среда. Предстои изготвяне на проект и построяването на пречиствателна станция на р.Манастирска.
II.2.7. Околна среда
II.2.7.1. Общи характеристики
Екологичното състояние на Община Сопот може да се оцени на основата на характеристика на отделните компоненти на околната среда (въздух, вода, почви) и степента на тяхното замърсяване.
Понастоящем основните източници на замърсяване в общината са автомобилния транспорт, битовия фактор и локални отоплителни системи, работещи през зимния сезон.
Съществуващите екологични проблеми са резултат от два основни фактора:
- хаотично разполагане на сметища и депа за битови отпадъци и безразборното им използване, особено от 2-те големи машиностроителни фирми ("ВМЗ" и "СКФ");
- неспазване на нормативната уредба за ритмично проектиране на строителството на канализация за отпадни води и на необходимите за тази цел пречиствателни съоръжения.
Въздух
На територията на Община Сопот не е установено превишаване на допустимите норми на стойностите на атмосферния въздух. Липсват данни на оторизирани лаборатории за направени емисионни замърсявания. В района няма крупни обекти замърсители на атмосферния въздух, както и източници на озононарушаващи вещества.
Нивото на замърсяване на въздуха не е високо и е резултат от:
- интензивния поток от пътни транспортни средства по главния шосеен път I-6 София-Бургас;
- масово използване на твърди горива през отоплителния сезон;
- емисии от незапръстени и необработени депа за ТБО (регламентирани и нерегламентирани).
Води
Замърсяването на повърхостните и подземните води е резултат от експлоатиране на регламентирани и нерегламентирани сметища на територията на общината. При тях естествения поток от отпадни води прониква в подземните водни хоризонти и предизвиква в някои случаи значително и трайно замърсяване. Допълнителен фактор са атмосферните води, стичащи се по скатовете от замърсени отпадни повърхности.
Повърхостните и подземни води се замърсяват и поради липсата на канализация в с. Анево, както и вследствие на неекологосъобразно извършване на селскостопански дейности (предимно животновъдство).
Фактор на замърсяването е и промишлената дейност, макар че в последните години замърсяването от такъв характер е спорадично и в по-малки размери. Водоизточниците южно от "ВМЗ" ЕАД периодично се замърсяват при изпускане на непречистени промишлени води, поради което на предприятието са налагани нееднократни санкции от РИОСВ Пловдив. Източник на замърсяване е и депото за битови отпадъци южно от "ВМЗ" ЕАД, намиращо се на територията на Община Карлово.
Почви
Съставът на почвите е застрашен от вредното въздействие на редица замърсители. Основните източници на замърсяване са свързани с: промишлеността; транспорта; отпадъците; химически средства, "пренесени" чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията от замърсени с вредности води; селстопанска обработка; строителство и др. дейности в самите населени места.
Изследванията показват, че около 80% от замърсяването на селскостопанските площи се осъществява по въздуха, а останалите 20% - от замърсени поливни води, т.е. както при почвата, така и при растенията замърсяването е комплексно.
Замърсяването на почвите с нефтопродукти има локален характер и е около територията на изградените по главното шосе газостанции, бензиностанции и паркинги. В селищната среда спешни мерки за почистване не са необходими, тъй като почвите в тези райони не се обработват. В обработваемите земи обаче това замърсяване е сериозен проблем, защото освен почвата (където се нарушава нитрификацията) се атакуват и подпочвените води.
Почвите се замърсяват също и от експлоатацията на сметищата. Поради характера на компонентите на почвите замърсителите отпадните води от сметищата се акумулират в тях и нарушават екологичното равновесие в повърхностния, а понякога и в по-дълбоките почвени слоеве.
Прегледът на съществуващата екологична обстановка в Община Сопот налага извода, че основното замърсяване на почвата и водите се дължи както на производствената дейност, така и на сметищата за ТБО, а също и на непречистени битови и промишлени води на населените места.
II.2.7.2. Управление на отпадъците
Община Сопот работи по Програма за управление на отпадъците, разработена през април 2004 г. от Общинска агенция за устойчиво развитие - Карлово. Поради краткия период на самостоятелно съществуване на Община Сопот към момента на разработване на програмата сметоизвозването и сметосъбирането в Община Сопот е било организирано и извършвано от службата за чистота на Община Карлово. Понастоящем отговорността за тази дейност е поета от Община Сопот, която е сключила за целта договор с фирма подизпълнител. Сред приоритетните задачи Общинското ръководство е в най-кратки срокове да започне да извършва тази дейност със собствени средства, за което се предвижда закупуване на собствена техника и съдове.
Около 98% от населението на Община Сопот на практика е обхванато в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Периодичността на извозване на отпадъците е един път седмично поради характера на най-често използваните съдове за сметосъбиране (110 литрови кофи, контейнери тип "Бургас" с вместимост 4 куб.м, контейнери тип "Бобър" с вместимост 1,1 куб.м.).
Разширяващото се производство, преди всичко в сектора на малки и средни предприятия, генерира промишлени отпадъци, но не винаги изпълнява законовите си задължения да ги декларира. Някои предприятия, извършващи промишлена и стопанска дейност на територията на Община Сопот, генерират опасни отпадъци от различен характер.
Дейностите по управление на отпадъците в Община Сопот са възложени на Главен специалист "Земеделие, гори и водни ресурси". В село Анево отговорното лице е Кметът на селото. Контрол върху сметосъбирането и сметоизвозването се упражнява от Главен специалист "Чистота" към общинската администрация.
Основен метод за обезвреждане на твърдите битови, строителните и промишлени отпадъци в община Сопот е депонирането им на регламентирани и нерегламентирани сметища. Общия брой на сметищата, разположени на територията на Общината е 7 с площ от около 94 дка. Те са изградени на естествени терени: сухи дерета, нарушени и ерозирани терени. Основата на депата не представлява непропусклива преграда за отпадъчната вода, формирана в тялото на отпадъците и позволява тя да прониква в прилежащите подземни хоризонти и да замърсява подземните води.
Най-голямото от депата, използвано дълги години за депониране на твърдите битови отпадъци на населението на Сопот и Анево, както и неопасните производствени отпадъци на "ВМЗ" ЕАД, се намира непосредствено до гр. Сопот, южно от "ВМЗ" ЕАД, но извън територията на Община Сопот - в землището на с.Каравелово, Община Карлово. Депото е регламентирано, но с оглед екологичната обстановка в региона се налага неговото саниране. Тази дейност е въпрос на споразумение между ръководствата на двете общини за сроковете и начина на финансиране на дейностите.
Град Сопот разполага с още 3 нерегламентирани депа за ТБО. Всички те са без огради и забранителни табели, което позволява неограничен достъп на хора и животни и увеличава риска от замърсяване на съседните територии и от разпространение на зарази.
Сопот - 1 (на западния бряг на язовир "Мурла" в местността "Малкият друм"). Около 70% от всички депонирани в него отпадъци са строителни. Замърсената площ е около 20 дка. Налице е риск от замърсяване на водата в язовира, тъй като замърсените повърхностни води се стичат в чашата на язовира, който се използва за поливане, спортен риболов и отдих. Съществува риск и за съседните земеделски земи от фракции като найлонови и PVC опаковки. Предвидено е депото да се санира на място чрез разстилане, запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
Сопот - 2 (западно от Сопот непосредствено до пътя към туристически обект "Аневско кале" в местността "Арменица").  Депонирани са основно строителни отпадъци и земни маси (ок. 90%). Останалите отпадъци са битови от живеещото наблизо ромско население. Налице е силно физическо нарушение на почвата вследствие извличането на метални отпадъци от терена на депото, вследстие на което са се образували големи земни ями. Замърсената и физически нарушена площ е около 10 дка.
Депото може да стане приемник на строителните отпадъци на Община Сопот. За целта следва да се запазят дълбоките ями в най-южната част на депото, като периодично в бъдеще се извършва запръстяване. Останалата част на депото следва да се санира чрез прибутване, заравняване и запръстяване, след което площта да се залеси с бързорастящи дървесни видове
Сопот - 3 (разположено в продължение на почти 1 км западно от оградата на "ВМЗ" ЕАД). Замърсени са неплодородни земи преди всичко със строителни и битови отпадъци. Освен до "ВМЗ" ЕАД депото е в близост и до овощна градина. Замърсената площ е от около 20 дка. В морфологичният състав на отпадъците преобладават строителни отпадъци и земни маси. Налични са също битови, селскостопански и неопасни промишлени отпадъци. Депото следва да се санира на място чрез прибутване на отпадъците във вдлъбнати теренни форми, запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
В землището на село Анево има 3 сметища. Със заповед на Кмета на Община Карлово едно от тях е определено за регламентирано. Другите две депа са криминални, създадени през годините от местното население. Всички сметища са без огради и забранителни табели, което позволява неограничен достъп на хора и животни. Налице са и други малки замърсявания, които периодично се почистват от местното кметство.
Анево - 1 (намира се южно от селото в непосредствена близост до гробищния парк). Сметището се използва като основно за селото. Отпадъците в продължение на много години са депонирани чрез запълване на овраг в близост до земеделски земи. Замърсена е територия с площ около 8 дка. Депото периодично се обработва чрез прибутване и запръстяване. Запръстената площ е обрасла с едногодишни и многогодишни растения. Съществува риск от замърсяването на намиращите се наблизо земеделски земи, засети с житни култури, както и замърсяване на повърхностните и подземни води поради депонирането на отпадъците в сухо дере. Депото следва да се санира на място чрез запръстяване и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
Анево - 2 (по бреговете на "Мечо дере" на самата регулация северно от селото). Представлява поредица от купчини изхвърлени битови и селскостопански отпадъци по протежение на стотина метра по брега на дерето. Замърсената площ е около 0,5 дка. Част от отпадъците са изхвърлени в руслото на самото дере и представляват заплаха за чистотата на водата при евентуално пълноводие. Една от вероятните причини за това замърсяване е липсата на съдове за смет за семействата, живеещи в периферията на селото. Поради съществуващата висока степен на риск от замърсяване на течащите води отпадъците трябва да се изгребат и предепонират на основното сметище Анево - 1 преди неговото саниране, а Община Сопот трябва осигури съдове за смет за всички домакинства и въведе организирано сметосъбиране.
Анево - 3 (намира се в непосредствена близост до разклона на шосето за с.Московец на източния бряг на Курудере). Депото е нерегламентирано, а замърсената площ е около 0,5 дка. Разположението на отпадъците на брега на дере с течаща вода предполага риск от замърсяване на водите при пълноводие. Депото е в близост и до селскостопански земи и при липсата на запръстяване опасността от замърсяване на селскостопански насаждения при вятър е напълно реална. Депото следва да се санира като отпадъците се изгребат и предепонират на регламентираното сметище преди неговото саниране.
Програмата за управление на отпадъците на Община Сопот предвижда всички налични депа за ТБО в общината да бъдат санирани, а извозването на отпадъците да се осъществява на изграденото регионално депо в гр. Карлово. Предстои разработване на система за разделно събиране на ТБО и въвеждане на разделно събиране на отпадъците с цел рециклирането им в Център за рециклиране - Карлово, за което има договореност между общинските ръководства. Наложително е вземането на мерки за осъществяване на програма за намаляване на образуването на отпадъци. Перспективата в това отношение е въвеждането на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и компостиране на органичните отпадъци от бита при източника им на образуване с цел намаляване на депонирането на биоразградими битови отпадъци.
Анализът на морфологията на отпадъците територията на Общината показва, че от 40% до 70% от депонираните отпадъци в някои депа са строителни. Големият обем на строителните отпадъци и земни маси, депонирани в депата за твърди битови отпадъци, предполага необходимостта от отреждане на терен за депо за строителни отпадъци. Като такова може да се използват най-южната част на нерегламентираното депо Сопот - 2 в м."Арменица".
Към момента изпълнението на Програмата за управление на отпадъците в Община Сопот изостава - закъснява графика за саниране и преустановяване на използването на нерегламентираните сметища на територията на общината. Почвата и подпочвените води в района на с.Анево се замърсяват и от септичните ями, в които са заустени обратните води на домакинствата в селото.  Отвеждането на отпадъчни води от стопански фирми и от битовия сектор в повърхностните водоеми също така крие опасност от възникването на екологичен проблем.
II.2.8. Административно обслужване
На територията на Община Сопот има 2 населени места. Административното обслужване на населението се осъществява от Общинският център в гр. Сопот. Освен него има обособено кметство в с. Анево.
Основна задача на Общинската администрация е ефективното управление на общинското имущество и поддържане на високо ниво на административното обслужване на гражданите и на юридическите лица в съответствие със системата за качество ISO 9001:2000.
Подготовката и присъединяването към Европейския съюз налагат необходимостта от съобразяване на дейността на местната администрация с наложените европейски норми и стандарти. Наред с това възниква и необходимостта от съобразяване на местните регулаторни и нормативни актове, издавани от общинската администрация, с изискванията на европейските директиви.
Местни власти ще играят важна роля при определянето и усвояването на структурното финансиране от ЕС, защото на практика техните функции покриват почти всички области, които могат да получават подкрепа от структурните фондове. Общините могат да участват във финансирани от фондовете проекти, както като основни изпълнители на самостоятелни проекти, така и като партньори по съвместни проекти.
В този контекст един от приоритетите за Община Сопот в следващите 3 години ще бъде успешната подготовка за членство в ЕС и активно участие в процеса на адаптиране към изискванията, които ще постави пълноправното членство на страната в Общността.
III/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
III.1. S.W.O.T анализ
Силни страни        Слаби страни
"        Благоприятно географско положение с потенциал за транспортни връзки и транзитен трафик между Източна и Западна България.
"        Близост до втората по площ защитена природна зона в страната - Национален парк "Централен Балкан" - територия със запазена уникална природна среда  и голямо биоразнообразие, представително за страната и за Европа.
"        Благоприятни климатични условия за развитие на специализирани селскостопански производства (етерично-маслени култури, екологични производства).
"        Липса на етнически конликти.
"        Природни, културни и исторически предпоставки за развитие на туризъм и за предлагане на разнообразен туристически продукт.
"        Паметници на културното и историческо наследство.
"        Условия за съживяването на традиционни занаяти.
"        Ангажираност на ръководството на общината за оказване на подкрепа за развитието на туризма.
"        Наличие на промишлени предприятия, значими за страната.
"        Наличие на трудови ресурси, коиъо в условия на структурна реформа биха могли да бъдат пренасочени към нови алтернативни отрасли.
"        Наличие на държавна професионална гимназия, с традиции в професионалната подготовка на кадри със средно образование.        "        Моноотраслов характер на промишлеността.
"        Емигриране на висококвалифицирана работна ръка (като резултат от структурната реформа в промишлеността).
"        Незавършена структурна реформа и висок риск от безработица при завършване на преструктурирането на промишлеността.
"        Неблагоприятна демографска картина: намаляване броя на ражданията, застаряване на населението, емиграция на млади и образовани хора.
"        Бавно адаптиране на човешки ресурси към новите изисквания на пазара на труда.
"        Недостатъчно развитие на "ключови" квалификации на кадровите ресурси - комуникативни умения, компютърна грамотност, познания по чужди езици, работа в екип, трудова дисциплина.
"        Липса на инициатива и подготвеност за развитие на предприемачество.
"        Недостатъчно ефективно използване на възможностите, предоставени от изключително перспективната ресурсна основа за развитие на различни видове туризъм  и най-вече международен културно-познавателен, религиозен и еко-туризъм.
"        Ниско ниво на информационните и консултантски услуги.
"        Ниска производителност и застаряване на техническата и технологична база в промишлеността.
"        Ограничени финансови ресурси на малките и средни предприятия. Липса на инвестиции. Слаби възможности за излизане на външн пазари.
"        Остаряла и неподдържана инфраструктура. Необходимост от допълнителни инвестиции за модернизацията й.
"        Ниски доходи и ниска покупателна способност на населението.
"        Слаба събираемост на данъците (65%-70%)
Възможности (Предизвикателства)        Заплахи (Ограничения)
"        Присъединяването и икономическото интегриране с ЕС, в резултат на което ще се създадат благоприятни условия за трансфер на капитали и за свободно движение на инвестиции, ще настъпят условия за увеличаване на производството и на износа.
"        Участие в трансрегионални проекти на ЕС по изграждането на транспортната и енергийна инфраструктура, на телекомуникационните връзки, по възстановяването на екологичното равновесие и др.
"        Усвояване на средства от структурните фондове и кохезиония фонд на ЕС.
"        Пълното приватизиране на "ВМЗ" ЕАД чрез привличане на стратегически инвеститор.
"        Повишаване на конкурентноспособността на предприятията на микро-равнище, т.е. на отделните компании, на малките и средни предприятия, с цел посрещане на предизвикателствата на единния европейски пазар.
"        Приоретизиране на регионалната политика в контекста на Европейската интеграция (развитие на Южен централен регион).
"        Продължително забавяне или неуспешна приватизация на "ВМЗ" ЕАД.
"        Неподготвеност за промените, които ще съпътстват присъединяването на страната към ЕС.
"        Непознаване на изискванията на Европейските пазари към производителите.
"        Недостига на преки чуждестранни инвестиции.
"        Липсата на инфраструктурни проекти в региона в бъдеще също би била ограничение за устойчивото развитие на Общината и региона.
III.2. Проекти и дейности за постигане на стратегическите задачи
(Сфера/направление)
СТРУКТУРНА РЕФОРМА И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Подпомагане на предприемачеството и насърчаване на частния сектор.
Привличане на нови инвестиции за подобряване на производствената и техническа инфраструктура и за осигуряване на устойчив икономически растеж и конкурентноспособност на икономиката на Общината.
Финансово обезпечаване на общинската инвестиционна политика.
Развитие на кооперативното и фамилното земеделие и животновъдство.
Запазване на традициите и развитие на лозарството и овощарството.
Утвърждаване на прозрачността и опростяване на процедурите свързани с разрешителни режими.
Създаване на действие за развитие на бизнес контакти с побратимени градове.
Защита на потребителите и съдействие за спазване на регламентираните правила за търговия.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Създаване на условия за икономически ефективно стопанисване на общинско имущество. Провеждане на търгове и конкурси за отдаване на общинско имущество под наем или под аренда съгласно изискванията на ЗПСК и наредбите към него.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Текущо актуализиране и оптимизиране процедурите по разрешителните режими съобразно с промените в нормативните документи и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Формиране на Общински поземлен фонд и отдаване на общинска земеделска земя под наем или под аренда за създаване на възможности за развитие на зеленчукопроизводство и/или за отглеждане на традиционни за региона селскостопански култури.
Срок: текущ, след м. януари 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Информиране и консултиране на селскостопанските производители за възможностите за финансиране и субсидиранена дейността им.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Устройство на територията и общинска собственост"
Създаване на общински бизнес център за информация услуги и развитие.
Срок: м. юни 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Иницииране на създаването на общински структури и сдружения, като форма за привличане на свободни капитали чрез учредяване на дружества за съвместна дейност.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Външно финансиране
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проучване на нуждите и възможностите за организиране на общинска охранителна дейност (сключване на договор с лицензиран подизпълнител или създаване на общинска фирма за охрана) с цел гарантиране на сигурността на живота и имуществото на гражданите.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Секретаря на Община Сопот
Изграждане на селскостопанско тържище в съдружие с производители и преработватели на селскостопанска продукция.
Срок: м. март 2008
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Създаване на система за мониторинг и контрол по спазването на регламентираните правила за търговия и за защита правата на потребителите.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
ТУРИЗЪМ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Увеличаване броя на туристите, посещаващи Община Сопот и удължаване на периода им на престой.
Развитие на различните сегменти на туристическия пазар и предлагане на разнообразни и устойчиви туристически продукти: познавателен и природонаучен туризъм, фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, летен планински туризъм; екстремни спортове; исторически, културен, религиозен туризъм и др.
Създаване на специфичен облик на туристическия продукт, предлаган в Община Сопот. Изграждане на туристически "бранд".
Въвеждане и утвърждаване на стандарти в предлагането и обслужването.
Повишаване на квалификацията и професионалните умения на заетите в туристическата индустрия.
Привличане на външни инвестиции за развитие на туризма в Община Сопот.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Осъществяване на сътрудничество с Съвета по туризъм, учреден от собствниците на фирми работещи в областта на туризма.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Сопот като инструмент за устойчиво развитие на общината.
Срок: м. септември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на маркетингова стратегия за туризма в Община Сопот.
Срок: м. декември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Осъвременяване на рекламните материали за Общината. Изготвяне и отпечване на картички, диплянки, албуми.
Срок: м. май 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртьори
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на концепция за мултимедийни и други форми на реклама: видео- и аудиокасети, компактдискове и филми, посветени на историческите, архитектурните паметници, на музейните сбирки, на занаятите, на традиционните празници и др.
Срок: м. май 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Стойност: 1000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Насърчаване развитието на сувенирното производство и на занаятите в контекста на приоритетното развитие на туризма. Създаването на търговски център за реализиране на произведения на занаятите.
Срок: м. септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Сройност: 5000 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изработване на карта на Общината с маркирани туристически маршрути и природни забележителности.
Срок: м. септември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, бизнес пртньори
Стойност: 3500 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подобряване на качеството на туристическото обслужване. Разработване на нови форми на анимационна дейност с цел разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти.
Срок: м. май 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Заместник кмета по хуманитарните дейности
Въвеждане на единен туристически билет за посещение на основните туристически обекти в град Сопот и околностите му.
Срок: м. октомври 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 500 лв.
Отговаря: Заместник кмета по хуманитарните дейности
Подобряване на туристическата инфраструктура. Грижа за състоянието и атрактивността на паметниците на културата. Консервационно-реставрационни дейности.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Насърчаване на предприемачеството с цел разработване и създаване на условия за предлагане на разнообразни видове специализиран туризъм: познавателен и природонаучен, фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, летен планински туризъм; екстремни спортове; исторически, културен, религиозен туризъм и др.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Осигуряване на обучение на всички ангажирани в туристическия бранш, както и на младежите с цел създаване на отношение на грижа, опазване, устойчиво експлоатиране и възпроизводство на природните и туристическите ресурси.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Повишаване качеството на медицинското обслужване на жителите на Община Сопот.
Осигуряване на достъп до качествено медицинско обслужване на населението на Общината.
Профилактика, информация и превенция на разпространението и употребата на наркотици и алкохол, както и на заболяванията, предавани по полов път.
Контрол върху здравното състояние на населението, прогнози и управленчески решения.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Повишаване качеството на медицинското обслужване в училищата, в ОДЗ, в детските градини и детските ясли.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Оказване на съдействие за ремонт и поддръжка на сградата, както и за  осигуряване на съвременна медицинска техника и оборудване за нуждите на СБДПЛ "Д-р Иван Раев - Сопот" ЕООД.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти и програми, фирми и донорски институции
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проучване на перспективите на развитие и разработване на стратегия и конкретен работен план за осъвременяване на СБДПЛ "Д-р Иван Раев - Сопот" ЕООД.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти и програми, фирми и донорски институции
Средства: 3 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Оказване на съдействие за функционирането на Дневен рехабилитационен център за деца с увреждания.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Организиране на кампании за превенция на заболяванията, предавани по полов път, както и за решаване на проблемите на злоупотреба с наркотици и алкохол.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разкриване на център за спешна медицинска помощ в Община Сопот.
Срок: м. декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Поддържане на общинска база данни за заболяемостта в Община Сопот.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря:  Кмет на Община Сопот
Информиране на гражданите за радиационния фон на територията на Общината и предприемане на адекватни мерки при превишаване на допустимите нива.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Намаляване на броя на безработните лица и скъсяване на периода на незаетост.
Разработване на оздравителни компенсиращи програми за осигуряване на работни места за трайно безработните и за младите хора.
Развитие на социалната реформа на общинско ниво.
Увеличаване броя и териториалния обхват на предлаганите социални услуги.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Заетост
Активно участие в програми за осигуряване на временна заетост като "Красива България", "Опазване на реколтата", "Помощ при пенсиониране" и др., както и по програмите за обучение, квалификация и преквалификация.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Търсенето на контакт с работодателите. Провеждане на информациона и разяснителна дейност за условията и процедурите за наемане на безработни лица по насърчителните режими от Закона за насърчаване на заетостта и по програмите за заетост.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Разработване на проекти за развитие на социалната реформа на общинско ниво чрез разширяване на пазарните форми на семейния поминък и развитие на самостоятелна стопанска дейност за създаване на алтернативни възможности за заетост и доходи в населението.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Увеличаване на броя на децата, обслужвани от детската кухня за деца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Проучване на нуждите и разработване на концепция за организиране на социален патронаж за възрастни хора и хора със специални нужди.
Срок: м. декември 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на Общинска програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот, ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
(Сфера/направление)
ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Осигуряване на задължително предучилищно и училищно образование на децата до 16 г. възраст.
Ефективно използване, поддържане и ремонт на МТБ в сферата на образованието и гарантиране издръжката на детските градини.
Активно съдействие на училища и детски градини при разработване на проекти и участие в международни инициативи с цел приобщаване към Европейското образователно пространство.
Развитие и насърчаване на различни форми на неформалното образование за всички възрасти и осигуряване на условия и възможности за достъп на жителите на общината до образование през целия живот.
Развитие на гражданското образование.
Насърчаване и улесняване на връзките между формалното образование и бизнеса с цел задоволяване на нуждите на пазара на труда.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Осигуряване на условия за включване на всички деца в предучилищна възраст в групите за предучилищно обучение.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Съдействие в работата на образователните институции с родителите от малцинствата с цел обхващане на всички деца до 16 г. възраст в училищно образование.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Осигуряване на подкрепа за работа на образователните институции по програми за социализация на децата със специални нужди.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изготвяне на ежегоден план за ремонтите, поддръжката и обновяването на материално-техническата база в училищата и в детските заведения в общината.
Срок: ежегодно до м. януари за текущата година
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Осигуряване на модерна материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес. Подмяна и закупуване на оборудване и на материали за специализираните кабинети в общинските училища, както и за специализираните педагогически програми, по които работят детските градини в общината.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа на настоятелствата и ръководствата на образоватените институции за разработване на проекти и за участие на училища и детски градини в международни образователни програми и инициативи. Осигуряване на консултации и обучение.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Създаване на Общински център за работа с деца.
Срок: м. септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Стимулиране на дейността на образователните институции за развитие на гражданското образование на учениците от ранна възраст. Организиране на съвместни инициативи, например ден на отворените врати на Общината (за запознаване на младите хора с устройството и дейността на местните власти).
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Улесняване на диалога между бизнеса и образованието. Съдействие за въвеждане на образователен процес с ориентация към практиката и синхронизиран с нуждите на развиващия се туристически бранш.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Изготвяне на програма за развитието на ученическия летен отдих и план за ресурсното обезпечаване на програмата.
Срок: 2006
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подкрепа за издигане на ролята на образователните институции в процеса на предлагане на услуги в областта на ученето през целия живот.
Срок: текущ
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
(Сфера/направление)
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на по-добри условия за разширяването на дейностите в духовната сфера и за организиране и провеждане на общински, национални и международни културни прояви.
Проучване, съхраняване и експониране в публичното пространство на културно-историческите ценности.
Възстановяване на паметниците на културата и на сградите с историческа и културна стойност.
Утвърждаване на авторитета на Народното читалище "Иван Вазов" като културно-просветна институция и популяризиране на дейностите му.
Възстановяване на традиционни празници и чествания и утвърждаването им като средство за възпитание на младите хора в дух на родолюбие и уважение към традициите.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Откриване на изложбена зала в читалище "Иван Вазов" с цел осигуряване на фурум за изява на млади местни творци и възможност за организиране на изложби на изявени български художници, срещи, фотоизложби и др. културни прояви.
Срок: март 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на програма за превръщане на "Шошевата къща" в творчески дом за български и чужди творци (писатели, художници, композитори и артисти) и за организиране на пленери, изложби на открито, срещи с културни дейци и други културни изяви.
Срок: август 2005
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства: 700 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Стартиране на постъпки пред Министерство на културата за създаване на музейна експозиция с находки от средновековките обекти в Община Сопот.
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 850 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване на общинска програма "Проучване на състоянието и перспективите на паметниците на културата на територията на Община Сопот" с цел изготвяне на цялостен и подробен анализ за състоянието на всички паметници на културата в града.
Срок: м. октомври 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 1 200 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Сформиране на Етнографска експозиция в "Бъдина къща", която да представи специфичната атмосфера, бит и дух на стария Сопот.
Срок: декември 2005 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 9 500 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на концепция и програма за включване на паметниците на културата в град Сопот в разнообразни пакети от туристически услуги: посещения на наколко обекта с един билет, интерпретативни програми и др.
Срок: м. декември 2005 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Средства: 850 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване и приемане на общинска Програма за поддръжка, реставрация и стопанисване на паметниците на културата и търсене на възможности за набиране на средства за осъществяването й.
Срок: м. декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 3 200 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на откритата сцена в местността "Манастирска поляна".
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Реализиране на Програмата за поддръжка, реставрация и стопанисване на паметниците на културата.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на Календарен план и План-сметка за културните прояви през всяка текуща година.
Срок: ежегодно, м. януари
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Обогатяване на библиотечния фонд с нови заглавия, енциклопедии, справочници и др.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Възстановяване в действащ вид на Дядовата Стоянова воденица.
Срок: февруари 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 14 950 лв.
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Изготвяне на програма за бъдещи археологически  разкопки, реставрация и частична консервация на Аневското кале и на находките в местността "Манастира" и подградието.
Срок:  март 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства: 1 700 лв
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Актуализиране и осъвременяване на съществуващ проект за цялостно развитие на Аневското кале: ремонт на пътя и изграждане на нови инфраструктурни обекти (информационен център, паркинг, павилиони, санитарни възли) в подножието на обекта, охрана и осветление, поставяне на информационни табели на различни езици на входно-изходните точки и в центъра на града.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Средства за изработване на проекта: 14 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на автентична розоварна в манатира "Св. Спас".
Срок: септември 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 3 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Закупуване на компютри за осигуряване възможност за достъп на читателите на библиотеката към читалището до Интернет. Инсталиране на библиотечен софтуер.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Стойност: 3 500 лв.
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Проучване възможностите за започване на археологически разкопки на Средновековната крепост в местността Леевица (2 км.източно от гр. Сопот) и Средновековната крепост в местността "Света троица" (4 км.североизточно от гр. Сопот), обявени за паметници на културата в ДВ,бр.41/25.05.1965г.
Срок: декември 2006 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 2 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Разработване на проекти за финансирането на археологически разкопки, реставрация и консервация на историческите обекти в Община Сопот.
Срок:  2007-2008 г., текущо
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разработване на програма за осъществяване на археологически  разкопки, реставрация и частична консервация на Средновековната крепост в местността Леевица и на Средновековната крепост в местността "Света троица".
Срок: април 2007 г.
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Организиране и провеждане на пленер по изкуства в местността "Трапето".
Срок: юни 2007
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Създаване на временна експозиция "Средновековната българска крепост Аневско кале", която чрез фотоси и макети да представи направените открития до изграждането на археологически музей.
Срок: октомври 2007
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и финансиращи програми
Стойност: 9 200 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Поставяне на бюстове на генералите братя Вазови до спортна зала в град Сопот.
Срок: март 2008 г.
Финансово осигуряване: Проекти и програми
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Именуване на улици без имена в настоящия момент в гр. Сопот и с. Анево с имената на бележити сопотненци.
Срок: м. август 2008 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмета на Община Сопот
Изграждане на музей за експониране на находки от средновековките обекти в Община Сопот и за представяне с фотоси и макети на експонати, които са на съхранение в НИМ и в историческия музей в Карлово.
Срок: ноември 2008
Финансово осигуряване: Проекти и финансиращи програми
Отговаря: Директор Дирекция "Специализирани дейности"
(Сфера/направление)
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА СПОРТА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Осигуряване на възможности за личностно и професионално развитие и реализация на младите хора в общината.
Осъществяване на младежка политика, насочена към ангажиране на младите хора в решаването на проблемите на общината и приобщаването им към процеса на взимане на решения, особено по въпроси, касаещи техните проблеми.
Съдействие за осъществяване на международен обмен с младежи от европейските страни и за разширяване на възможностите за оползотворяване на свободното време на младите хора.
Създаване на предпоставки за съвременно комплексно здравно образование и адекватна здравна информация на младежите, както и на условия за здравословен начин на живот.
Установяване и подобряване на комуникационни структури между бизнес общността, образователните институции и представителите на местните младежки сдружения.
Развитие на спорта и осигуряване на възможност за спортуване за всички възрастови и социални групи, в т.ч. на пенсионерите, инвалидите и хората в неравностойно положение.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Младежки дейности
Създаване на Обществен съвет по младежки дейности към Общински съвет - Сопот с участие на младежки лидери и представители на младежки организации.
Срок: м. юни 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Приемане Общинска програма за развитие на младежките дейности, съгласно приоритетите от Националната стратегия за младежка политика в Република България.
Срок: м. август 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подкрепа за НПО и младежки организации за разработването на проекти по програма "Младеж" на ЕК, "Младежки дейности" на ММС и в други програми и инициативи за младежки и културен обмен и сътрудичество.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Разнобразяване на формите и повишаване качеството на неформалното образование и на възможностите за оползотворяване на свободното време на младите хора, което да им осигури възможност за успешна личностна реализация.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Провеждане на политика за оказване на специална помощ на младите хора, които срещат проблеми при намирането на работа поради липса на необходима квалификация или поради затруднения от социално или семейно естество. Насърчаване на младите хора за стартиране на малък бизнес или кооперация. Стимулирне и улесняване на връзките между бизнеса и младежите.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция", ДБТ "Карлово"-филиал гр. Сопот
Оказване на подкрепа за граждански инициативи работещи за решаване на проблемите на злоупотреба с наркотици и алкохол сред младежите. Организиране на кампании за превенция.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Организиране на адресирани към младите хора информационните кампании за заболяванията, предавани по полов път и за предпазните мерки за тях.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Спорт
Постигане на договореност между Общинското ръководство и "ВМЗ" ЕАД за ползване на ведоствената спортна база на дружеството от гражданите на общината.
Срок: август 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Реализиране на общинската програма "Спорт за всички" и създаване на възможност за спортуване за всички възрастови и социални групи, в т.ч. на пенсионерите, инвалидите и хората в неравностойно положение.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа за развитието на ученическия спорт. Възстановяване и поддръжка на физкултурните салони и спортните съоръжения в училищата. Осигуряване на спортни уреди.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Финансово подпомагане на изявени спортисти и отбори от общината и популяризиране на постиженията им с цел издигане на авторитета на спорта.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Оказване на подкрепа за възстановяване на традиционо силните за общината спортове като баскетбол, волейбол, футбол, водни спортове.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Ежегодно организиране на традиционна щафета Бойчо Огнянов.
Срок: м. април, всяка година
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
Подпомагане на развитието и популяризирането на екстремните спортове сред младите хора и сред местната общественост.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: частни фирми и донори
Отговаря: Отдел "Хуманитарни дейности и евроинтеграция"
(Сфера/направление)
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Провеждане на ефективна градоустройствена политика и създаване на благоприятни условия за икономически просперитет и подобряване качеството на жизнената околна среда.
Разработване на схеми за оптимизация на организацията на транспорта с цел безопасност на гражданите и моторните превозни средства.
Реконструкция и разширение на техническите инфраструктурни мрежи и съоръжения на територията на Община Сопот.
Подобряване на общинския сграден фонд и създаване на нормални условията за провеждане на учебен процес, здравно обслужване, спорт, туризъм и култура.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Водоснабдителни мрежи и системи за питейно-битово водоснабдяване - водоизточници, пречиствателни станции и водоснабдителни мрежи.
Поетапна подмяна на амортизираната водопроводна система на гр. Сопот и с. Анево с цел намаляване на загубите и подобряване на качеството на питейната вода. Зониране на водопреносната мрежа за питейна вода в населените места. Своевременно възстановяване на уличната настилка след ремонта и подмяната.
Срок: 2005 - 2008 г.
Финансово осигуряване: МРРБ, проекти и програми
Стойност: 4 350 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на проект за разширяване на водохващането на питейна вода.
Срок:  май 2006
Финансово осигуряване: МОСВ - ПУДООС
Стойност: 13 200 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на проект за укрепване на язовирните стени на язовирите "Сопот-1" и "Сопот-2".
Срок:  2006
Финансово осигуряване: Фонд "Бедствия, аварии и катастрофи"
Стойност: 150 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Почистване и ремонт на язовирните дъна, язовирните стени и изпускателите на язовирите "Сопот-1" и "Сопот-2".
Срок:  2007-2008
Финансово осигуряване: Фонд "Бедствия, аварии и катастрофи"
Стойност: 1 500 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Мрежи и системи за отпадъчни води - канализационни мрежи, пречиствателни станции за битови води и отводнителни мрежи.
Изработване на проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на р. Манастирска.
Срок: декември 2005г.
Финансово оигуряване: МОСВ, програми
Стойност: 30 800 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани сейности"
Изграждане на канализационна мрежа в с. Анево и заустване на отпадъчните води в съществуващ колектор на брега на р. Манастирска.
Срок: 2005 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МОСВ - ПУДООС
Стойност: 1 693 000 лв. (1 етап до 2006), 3 200 000 (2 етап до 2008)
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на р. Манастирска.
Срок: 2006 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МРРБ
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Транспортни мрежи и системи - общински пътища, улична мрежа, площади, паркове и алеи, инженерни съоръжения и безопасност на движението.
Включване на четирите общински пътя в списъка на общинските пътища.
Срок: 2005 - 2006 г.
Финансово оигуряване: МРРБ, ИА "Пътища"
Стойност:
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Рехабилитация на общинските пътища от Главен път I-6 до Аневско кале и от Главен път I-6 до Света троица.
Срок: 2007 - 2008 г.
Финансово оигуряване: МОСВ - ПУДООС, ИА "Пътища"
Стойност: 450 000 (300 000 + 150 000)
Отговаря: Кмет на Община Сопот, Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Осъществяване на промяна в организацията на движение на МПС в град Сопот с цел намаляване на шумовото натоварване и емисиите на вредни газове в центъра на града. Изграждане на южно обходно трасе на I-6.
Срок: 2004 - 2005 г.
Финансово оигуряване: МРРБ, ИА "Пътища"
Стойност: 2 400 000
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Ремонт и възстановяване на пътната настилка на улиците: "Зли пролез" "Христо Манчев", "3-ти март" и "Бойчо Огнянов" в гр. Сопот.
Срок: 2004 - 2005 г.
Финансово оигуряване: Комисия по бедствия, катастрофи и аварии
Стойност.: 160 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на джобове за 250 контейнера за сметосъбиране тип "Бобър".
Срок: юни 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 17 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Поставяне на информационни табели към културни и туристически обекти в гр. Сопот и в с. Анево.
Срок: юли 2005
Стойност: 10 000 лв.
Финансово осигуряване: проекти
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Изграждане на парково осветление в кв. 28, с. Анево.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на парково осветление в кв. 21, гр. Сопот
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на Парково осветление на жилищни блокове пред главен портал на "ВМЗ" ЕАД.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изработване на проект за вертикална планировка на жк "Сарая", гр. Сопот и изпълнение на поекта.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: МРРБ, поекти
Стойност: 15 000 лв. (проект), 280 000 лв. (изпълнение)
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Утвърждаване, провеждане на търг и реализиране на нова транспортна схема Карлово - Анево за п-качествен обслужване на населението.
Срок: 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Организиране на конкурс за отдаване под наем на автогара Сопот и прилежащото пространство.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 450 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Възстановяване на пешеходна алея гр. Сопот - с. Анево
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на автобусните спирки по главен път I-6, посока Бургас-София.
Срок: 2005 - 2006
Финансово оигуряване: проекти
Стойност: 14 950 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на автобусните спирки по главен път I-6, посока София-Бургас.
Срок: 2005 - 2006
Финансово оигуряване: проекти
Стойност: 14 950 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Озеленяване и облагородяване на централния градски площад "Иван Вазов".
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 15 000 лв
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на пешеходна алея в кв. 9, гр. Сопот
Срок:  ноември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на подстъпи за инвалиди към тротоарите на кръстовищата към обществени сгради.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 10 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Поддръжка и ремонт на общински сгради и инфраструктура в областта на образованието, здравеопазването, културата, спорта, общественото обслужване.
Изграждане на Туристически и културен информационен център в гр. Сопот.
Срок: април 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 3000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Укрепване на подовата конструкция на 3 (три) класни стаи в НУ "Неделя Петкова" и възстановяване на учебните занятия в тях.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, Проекти
Средства: 18 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изготвяне на проект за възстановяване на училищната сграда в с. Анево.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Програми, Проекти, Общински бюджет
Средства: 12 500 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Ремонт на училищната сграда в с. Анево.
Срок: 2006 - 2007 г.
Финансово осигуряване: Проекти
Средства:  450 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на ОДЗ "Приказен свят" в кв. Сарая.
Срок: юли 2005
Финансово осигуряване: СИФ
Средства: 380 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на площадка за скейтборд.
Срок:  август 2005
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изготвяне на проект за ритуална зала "Гробищен парк"
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет, донори
Стойност: 5 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт и саниране на Радиното училише.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 14 980 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Саниране на почивна база "Крапец"
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: проекти, донори
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Саниране и преустройство на общинския стол в СОУ "Иван Вазов" в съгласие със съвремените изисквания на ХЕИ.
Срок: декември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на Център за етническа интеграция, квалификация и преквалификация на безработни в с. Анево.
Срок: януари 2006 г.
Финансово осигуряване: проекти, СИФ
Стойност: 15 600 лв (проект, 2005 г.), 360 000 лв. (реализиране)
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Оценка на нуждите и разработване на проект за основен ремонт на СБДПЛ "Иван Раев" - Сопот.
Срок: ноември 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Проектиране, трасиране и маркиране на екопътеки към и на територията на Национален парк "Централен Балкан".
Срок: текущ
Финансово осигуряване: проекти, външни донорски програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Освежаване на репетиционни зали и гримьорни. Ремонт на електрическия пулт за сценично осветление в залата на читалището.
Срок: май 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Облагородяване на местността "Трапето" и създаване на база за провеждане на пленер по изкуства.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изграждане на закрит пазар.
Срок: юни 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Изграждане на фонтан на площад "Иван Вазов".
Срок: август 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 15 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Завършване на ритуална зала "Гробищен парк"
Срок:  август 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет, донори
Стойност: 60 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Саниране на Клуб на рокерите.
Срок: септември 2006
Стойност: 6 000 лв.
Финансово осигуряване: проекти и програми
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на "Шошевата къща" и превръщането й в творчески дом за български и чужди творци.
Срок: октомври 2006
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Рехабилитация на общински вили в местността "Арменица" и изграждане на туристическа база за отдих и туризъм.
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти
Стойност: 230 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Цялостен ремонт на библиотеката към читалище "Иван Вазов".
Срок: декември 2006
Финансово осигуряване: проекти и програми
Стойност: 14950 лв.
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Изграждане на християнски храм в с. Анево.
Срок: 2005-2006
Финансово осигуряване: дарения и спонсори
Стойност: 120 000
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт на покривната част на средния корпус на читалище "Иван Вазов".
Срок: септември 2005
Финансово осигуряване:
Стойност: 14 500 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Ремонт и преустройство на сградата на МВР.
Срок: 2006 - 2007
Финансово осигуряване: МРРБ, проекти
Стойност: 150 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Устройство на терирорията
Изработване на кадастрален план на Община Сопот.
Срок: 2005 - 2007
Финансово осигуряване: Агенция по кадастъра, Общински бюджет
Стойност: 17 200 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на архитектурна схема-предложение за цялостно развитие на централната градска част, включваща кварталите с номера 26, 27, 28, 68 и 69 по РП на гр. Сопот.
Срок: 2006 (концепция и план); 2007 - 2008 (изпълнение)
Финансово осигуряване: проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Енергийни мрежи и системи
Реализиране на проект за енергийна ефективност на СОУ "Иван Вазов".
Срок: 2005 - 2006
Финансово осигуряване: Фонд "Енегрийна ефективност"
Стойност: 280 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Разработване на проекти за енергийна ефективност на обществени сгради в Община Сопот (болница, 2 училища, читалище, 3 детски градини и детска ясла).
Срок: 2004 - 2007
Финансово осигуряване: Фонд "Енегрийна ефективност"
Стойност: 19 800 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Специализирани дейности"
Закупуване и монтаж на 160 енергоспестяващи осветителни тела в гр. Сопот.
Срок: 2004 - 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 12 800 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изготвяне на проучване за газификация на промишлените, битовите и административните консуматори в гр. Сопот и в с. Анево.
Срок: 2006 - 2007
Финансово осигуряване: проекти, стратегически инвеститори
Стойност: 5 400 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поетапна подмяна на уличните осветителни тела в гр. Сопот с енергоспестяващи.
Срок: 2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Стойност: 29 600 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Решаване на проблема с отпадъците в Община Сопот. Привеждане на управлението на отпадъците в съответствие с нормативната уредба. Обхващане на цялото население на общината от системата за сметосъбиране и сметоизвозване; намаляване на обема на отпадъците още в мястото на тяхното продуциране.
Решаване на проблема със стари замърсявания - постепенно ликвидиране на локалните нерегламентирани сметища на територията на Общината.
Опазване на компонентите на околната среда (води, почви, въздух) на територията на общината. Контрол и управление на факторите и източниците на замърсяване.
Ограничаване и предотвратяване на замърсяването на естествените водоприемници с битови и промишлени отпадъчни води.
Подобряване на състоянието на градската и околната среда в Община Сопот и създаване на предпоставки за устойчиво развитие.
Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на района и подобряване състоянието на флората и фауната. Развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие.
Обединяване усилията на общинска администрация, населението, НПО и фирмите на територията на общината за решаване на проблемите свързани с опазване и възпроизводство на екологично чиста околна среда.
КОНКТЕРНИ МЕРКИ
Околна среда
Изработване и приемане на Старегия и Програма за опазване на околната среда в Община Сопот.
Срок: 2005
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Периодичен мониторинг на компонентите на околната среда (води, почви, въздух), пробонабиране и контрол на стопанската дейност, която може да създаде условия за замърсяване и увреждане.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Издаване на материали (листовки, брошури) с цел запознаване на обществеността с проблемите, свързани със замърсяването на околната среда и необходимостта от нейното опазване и възстановяване. Изпълнение на Програма за информираност в училищата. Провеждане на информационни кампании.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ, МОН
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Залесяване на ерозирали склонове в Стара планина съгласно лесоутройствения план.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Моделиране на слогово озеленяване над ул."Иван Вазов" и ул."3 Март" с цел увеличаване на зелената маса от короните на дърветата.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ - ПУДООС, донорски програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Увеличаване и поддържане на уличното озеленяване, паркове, градини и зелени площи в междублоковите пространства на територията на Общината.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ - ПУДООС, донорски програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поддържане на кадастър на лечебните растения и на база данни за защитените обекти и биоразнообразието на територията на Национален Парк "Централен Балкан", която влиза в рамките на територията на Общината.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Вземане на мерки за предотвратяване на горски пожари. Осъществяване на контрол по нерегламентираното палене на стърнища. Провеждане на информационни кампании. Повишаване ефективността на контролните функции на общинските екопатрули.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Мониторинг на "горещите точки" в шумовата карта на Община Сопот. Поддържане на регистър на източници на шум и контрол над дейността им.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Стойност:
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Обединяване усилията на общинска администрация, населението, НПО и фирмите на територията на общината за решаване на проблемите свързани с опазване и възпроизводство на екологично чиста околна среда. Кандидатстване за финансиране пред фондове на Европейския Съюз (ФАР, ИСПА, САПАРТ), ПУДООС и др., както и оказване на методическа и техническа помощ на общински звена и неправителствени организации с цел финансиране на дейности и обекти.
Срок: текущо
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Управление на отпадъците
Определяне на количеството на отпадъците, генерирани на територията на Общината, и техния морфологичен състав.
Срок: август 2004г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет и други източници
Необходими средства: 2 500 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Създаване на система за прошнуроване и подпечатване на регистрите на търговците с черни и цветни метали в съответствие с чл.60, ал.2 от ЗУО.
Срок: м. ноември 2004
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изработване на правила за издаване разрешения за строеж в съответствие с чл.7, ал.1 от ЗУО.
Срок: м. декември 2004
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне места за разполагане на площадки за временно съхраняване на излезли от употреба МПС съгласно чл.11 от Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.
Срок: януари 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне на местата на територията на Община Сопот за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии, отпадъци от батерии, акумулатори и луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.
Срок: март 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община Сопот.
Срок: март 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Актуализиране на сроковете в Програмата за управление на отпадъците в Община Сопот, изработена през 2004 г.
Срок: м. май 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Издаване на административна заповед за спиране ползването на нерегламентираните депа за твърди битови отпадъци на територията на общината.
Срок: м. юни 2005 г.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Упражняване на контрол по събиране и извозване на отпадъците от двете селища на територията на Общината до Регионално депо - Карлово и преустановяване използването на нерегламентираните депа за ТБО.
Срок: текущ
Финансово осигуряване: Общински бюджет
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Кандидатстване за отпускане на средства и закупуване на съдове за събиране на отпадъците и необходимата техника за тяхното извозване с цел пълно обхващане на всички селища в системата на организираното сметосъбиране.
Срок: м. юни 2005 г.
Финансово осигуряване: МОСВ, заем ПУДООС
Средства: 250 000 лв.
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Периодично закупуване на нови сметосъбиращи съдове за подмяна на амортизираните.
Срок: ежегодно
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ
Необходими средства: 15 000 лв./годишно
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Поетапно премахване и саниране на съществуващите нерегламентирани сметища в землищата на селищата от Община Сопот и залесяване с бързорастящи дървесни видове.
"        Сметище Анево 1 (4000 куб.м отпадъци) - саниране на място.
"        Сметище Анево 2 (150 куб.м отпадъци) - саниране чрез предепониране на депо Анево 1.
"        Сметище Анево 3 (50 куб.м отпадъци) - саниране чрез предепониране на сметище Анево 1.
"        Сметище Сопот 1 (500 куб.м отпадъци) - саниране на място.
"        Сметище Сопот 2 /1000 куб.м отпадъци/ - саниране на място.
"        Сметище Сопот 3 /2000 куб.м отпадъци/ - саниране на място.
Срок: м. септември 2005
Необходими средства: 15 200 лв.
Финансово осигуряване: Общински бюджет и др. източници (проекти)
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Приемане на Наредба за организацията и финансирането на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сопот.
Срок: м. декември 2005
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Проектиране и изграждане на сметище за строителни отпадъци.
Срок: проектиране 2006, изграждане 2007-2008
Финансово осигуряване: МОСВ-ПУДООС, проекти
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разработване на Проект за работа с обществеността и неправителствените организации с цел намаляване на отпадъците на територията на Общината. Провеждане на Информационни и разяснителни кампании за ползите от разделно събиране на рециклируемите отпадъци и за ползите от фамилното компостиране.
Срок:  септември 2007 г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, фондове на неправителствени организации.
Необходими средства: 6 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Изготвяне и осъществяване на Проект за система за разделно събиране на твърдите битови отпадъци от Общината, възможни за рециклиране (вторична преработка).
Срок: 2005 - 2007г.
Финансово осигуряване: Общински бюджет, МОСВ, фондове на неправителствени организации.
Необходими средства: 120 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Разделно събиране на битовите отпадъци и опасните отпадъци от бита и ползване на Центъра за рециклиране в Община Карлово.
Срок: 2007 - 2008
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Реализация на пилотен проект за компостиране на биологични отпадъци в село Анево. Проектът следва да покаже наличието или липсата на икономически ефект в сравнение с депонирането и компостирането в Регионалното депо за третиране на ТБО - Карлово.
Срок: 2007-2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Необходими средства: 30 000 лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Реализация на проект за компостиране на биологични отпадъци в двете населени места на Общината /при доказан ефект от пилотния проект/.
Срок: 2008
Финансово осигуряване: Общински бюджет, проекти и програми
Необходими средства: 80 000лв.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
(Сфера/направление)
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на условия за устойчиво развитие на Община Сопот и на оптимални условия на труд, бит, образование, култура и отдих на жителите от общината, в съгласие с най-добрите европейски стандарти.
Ефективно управление на общинското имущество.
Поддържане на високо ниво на административното обслужване на гражданите и на юридическите лица в съответствие със системата за качество ISO 9001:2000.
Увеличаване административния капацитет и усъвършенстване дейността на администрацията:
А/ като доставчик на услуги отговарящи на европейските стандарти и като регулатор и катализатор на развитието на общността;
Б/ с цел осигуряване на надеждно и ефективно усвояване на структурните инструменти и фондове на ЕО.
Хармонизиране на общинските нормативни актове в съгласие с процедурните изисквания на Европейския съюз.
Осигуряване на прозрачност в работата на органите на местното самоуправление и местната администрация. Партньорство с неправителствени организации и медиите.
Разширяване на международното сътрудничество и подготовка за членство в Европейския съюз.
Осигуряване на източници за допълващо финансиране на програмите, финансирани от ресурсите на ЕС.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Гарантиране на нормална работа на деловодното, информационното и компютърно обслужване на физически и юридически лица, на бюджетните звена и дейности, както и на Общинския съвет. Подобряване на работата на общинските органи и предоставяне на услуги на гражданите, отговарящи на европейските стандарти.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Усъвършенстване на контрола и отчетността на документооборота и на задачите за изпълнение на служителите от общината.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Синхронизиране на действията на Общинска администрация и Общински съвет и поддържане на взаимоотношения на сътрудничество, делова комуникация и прозрачност с цел осигуряване на развитието на Община Сопот и просперитета на нейните граждани.
Срок: текущ
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация по култура на обслужването, управленска и комуникационна компетентност, както и за усъвършенстване на компетенциите им за работа с информационните и комуникациони технологии.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината и Директори на дирекции
Провеждане на обучения за общински експерти с цел захранването им с информация и повишаване на техния капацитет за работа по програми и фондове на ЕС.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината и Директори на дирекции
Предоставяне на информация на гражданите чрез средствата за масова информация за услугите предоставяни от Общинска администрация, както и за нови инициативи на общинското ръководство.
Срок: текущ
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Прилагане на различни механизми за обратна връзка от гражданите: анкети, разговори, кутии за предложения и жалби. Анализ на получената информация и дефиниране на необходимите бъдещи действия на администрацията, с цел удовлетворяване очакванията на населението.
Срок: текущ
Отговаря: Секретар на общината
Ежегодно организиране на Ден на отворените врати в Общината с цел запознаване на гражданите отблизо с дейността и задълженията на всяка една от общинските служби.
Срок: ежегодно (м. април)
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности
Активно участие в осъществяването на Комуникационната стратегия за присъединяванто към ЕС и за подготовка на общественото мнение.
Срок: текущ
Отговаря: Заместник кмет по хуманитарните дейности, директори на дирекции
Изграждане на партньорски мрежи с НПО и с бизнеса за осигуряване на подкрепа за предприеманите действия от Общинска администрация.
Срок: текущ
Отговаря: Директори на дирекции
Изграждане в Общинска администрация на звено за подготовка на проекти, с които общината да кандидатства за финансиране към Социално-инвестиционен фонд на МТСП, ПУДООС и др. правителствени фондове и програми, към предприсъединителните и структурни инструменти и към кохезионния фонд след присъединяването на страната към ЕС.
Срок: м. юни 2006 г.
Отговаря: Кмет на Община Сопот
Хармонизиране на общинските нормативни актове в съответствие с изискванията на европейското законодателство в няколко етапа:
-        Извършване на преглед и оценка на произтичащите от преговорния процес ангажименти за общините (до края на 2005г.);
-        Разработване на основни насоки за хармонизиране на местната нормативна уредба с европейските директиви (до края на 2005г.);
-        Извършане на необходимите промени в общинските нормативни актове в тясно сътрудничество с НСОРБ (до края на 2006 г.)
-        Актуализациране на Общинската стратегия за развитие и разработване на План за действие в първите години на членството (до края на 2006 г.).
Срок: поетапно
Отговаря: Секретар на общината, Директори на дирекции
(Сфера/направление)
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на система от мерки, насочени към увеличаване на общинските приходи.
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол във всички етапи на управление на финансите на Общината.
Участие с проекти по програми и фондове на Европейския съюз.
КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Системно анализиране на приходите от разпореждане и управление на общинска собственост и търсене на адекватни решения за усъвършенстване на дейностите, свързани със собствеността на общината и увеличаване на приходите от нея.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Ежегодно актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Общината.
Срок: ежегодно, м. януари
Отговаря: Отдел "Административно, информационно обслужване, канцелария и човешки ресурси", Директори на дирекции
Спазване на строга финансова дисциплина при управлението на бюджетните и извънбюджетни средства.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване"
Подготовка на документи и кандидатстване за финансиране на проекти към Социално-инвестиционен фонд на МТСП, ПУДООС и др.правителствени фондове и програми, към предприсъединителните и структурни инструменти и към кохезионния фонд на ЕС след присъединяването на страната. Оказване на  методическа и техническа помощ на граждански сдружения и неправителствени организации с цел финансиране на дейности и обекти.
Срок: текущ
Отговаря: Директор на Дирекция "Финансово счетоводно и административно обслужване", Директори на дирекции

 
cialis online overnight shipping promethazine codeine syrup buy online ritalin rumalaya oil nhs omeprazole side effects cialis online sicuro cilias no prescription fast delivery buy-viagra-in-dubai online esomeprazole online meds from india uk pharmacies ketoconazole generic medicinesbuying viagra buy proscar brand viagra generic germany levitra candian pharmacy paypal buy cialis, us free viagra next day delivered ebay levitra women viagra buy safe cialis buy prednisone no press tv buy snovitra online no prescription cialis and viagra online vardenafil cheap 5 mg price napflam spironolactone by paypal payment farmacias en canada intimax 100 buy prozac online no prescription cialis.60mg.sale vivace 5mg enzyte reviews accutane without a prescription toronto drug store mexico 5 mg cialis acheter epitomax sans ordonnance sildenafil mastercard betapace 160 mg remicade 100mg uk price mupirocin over the counter cialis tablets without prescription 40 viagra pills for 100 dollars viagra europe red cialis viagra periactin in canada canadian rx pharmacy methocarbamol buying clomid uk cheapest viagra in the uk best india pharmacies online generic viagra wiki cialis on line melbourne vic fast del estrogen order on web the best generic cialis atacand prospect flagyl er online cialis shipped from united states lisinopril from india pharmacy sleeping pill uk does cialis professional work lisinopril price without insurance canadaclaims.ca loc:pl where to buy azithromycin.ie lipitor refills atntibiotiks for sale au 5 day prednisone pack excelon patch canada synthroid glucophage order online no prescription tesco viagra 2012 is bactroban over the counter medicine buy viagra uk next day delivery vardenafil cheap metoprolol in minneapolis,mn can you get clomid from gp prednisone no script canadian zenegra 100 mg tablets vand viagra serpina pill forum para que es el generico de flagyl asthma inhalers shipped overnight purity solutions tadalafil review fast shipping motilium ephedraxin ingredients viagra online orders liquorice cream snort cialis buy condoms with echeck achat viagra pfizer cialis economico actavis cough syrup uk acheter viagra canadian pharcharmy online no script metronidazole dogs on line no prescription viagra how do ibuy aciclovir getting pregnant husband on zoloft no prescription erythromycin natural alternative to levutra malegra 150 how to use vigora 5000 canada drug without a prescription donde venden cytotec fortaleza clomid online disimpressed buy india antibiotics online haykakan nor filmer cvs viagra canada price xenical orlistat 120 mg price red alert erection in 7 seconds www.viraga.ca buy cialis buy caverta viagra shipped overnight delivery viagra tel aviv american pharmacy buy amoxicillin can i buy mebendazole over the counter overnight pharmacy4u edpharmacy viagra online canada vardnafil online in india canadian drug stores viagra without a prescription usa augmentin dds viagra india price generic synthroid for sale kamagra amex payment flos medicinae viagra donepezil viagaraforsale canadian cost of cialis nizagara for sale real levitra online citalopram rezeptfrei alli cheapest buy cialis fast delivery asthma inhalers online canada lasix pills canada ed pills online legal viagra regular best generic drugs pharmacy escrow canada zolpidem pharmacy canadian cheapest viagra online uk cost of lisinopril without insurance amitriptyline uk no prescription tadacip vs cialis naprosyn buy on beretta xl uk viagra viagraonline pharmacy viagra cheap cialis 5 mg prices lisinopril by mail is 25mg viagra enough pills for clamitia in canada cefdinir discontinued viagra tablets price in chennai need tamoxifen fast uas pharmacy online cananda pharmacy ejaculation buying viagra in sweden lowest price on generic viagra cialis pills online 5mg no prescription german cialis viagra precio mexico can you buy wellbutrin over counter como consigomisoprostol en guatemala antivert www.lavetrapills for sale acheter malegra fxt drugstore princess primatene mist available in canada where to buy levitra online cipro online overnight stopping zoloft going to cymbalta side metadate prices u.s. and canada cefixime world med direct reviews buy cialis 200mg ramipril fait il grossir cytotec online in usa 1st pharmacy store indocin generic generic maxalt betnovate ointment over the counter compra de cialis reviews for generic levitra online prevacid shortage can metformin be taken when mensurating buy femara online buy carvedilol without a prescription buying seroxat on line cheap medicine from mexico acquista cialis generico online purchase levaquin payment method paypal aldactone over the counter what does fake viagra look like canadian health care mall and pharmacy where to buy amitrip 50 buy triamterene without prescription where can i buy trimix nolvadex gynecomastia buy amoxil online with examination buy viagra online without buy cheap pfizer xalacom when to take cialis discount pharmacy viagra cialis sales estradiol depot 10mg jenapharm viagra for men in delhi price how much does generic zoloft cost? alli diet pill shortage buy ditropan viagra ersatz best website to buy periacytion viagra casero buy cialis online in usa blue pill review ed pills for sell from canda menssexpills australian website purchasing dutasteride cost of cialis at walgreens buy wellbutrin without prescription canadian pharmacy alesse wyeth withdrawelmedicinesnoscript hyrochlorothiazide non prescription cialis walgreens price walmart levitra 20mg prices vpxl cheap branded viagra online buy venlafaxina llx pill store z pack antibiotic prices canadian drugstore mall voguel sildenafil anastrozole for dogs generic viagra online north america lawrence walter pharmacy cheap priligy cialis buy online no prescription pharmacy rx one 60 mg cialis levitra et jus de pamplemousse tadalafil for sale buy cheap retin-a online uk pharmicist prednislone neurontinnorx buy propranolol inderal uk buy glucophage on line no prescription comune santa luce how much is bupropion without insurance nitroglycerin kaufen nexium 20 mg methylprednisolone and mail order order gabapentin online uk cialis ad i euro buy bactrim online overnight delivery clotri denk antibiotics without prescriptions uk mexico viagra mail order testosterone buy-accutane-online-pharmacy-in-turkey propecia generic date can you buy viagra in canada generic zolfran without a prescription mens dysfunction suhag raat viagra pills in india cialis 5mg coupon viagra cialis levitra combo packs alli refills buy celebrex mexico cialis generic non prescription 24 7 medications viagra pill for sale no prescription levitra online rx canada 365 weight gain pill peractin vitamin c graduation lyrics eu online pharmacy is it ok to buy cialis off the internet viagra from turkey codeine syrup for sale amermycin viagra from dubai to usa where can i buy viagra cheapest pharmacy to buy a z-pack cialis with dapoxetene articulo 45 clonazepam overnite paypal buy generic xenical online xenical buy ic valacyclovir hcl 1 does clomid cos pregnancy symptoms pharmacy eu fast shipping buy presidone from canada where can you buy pct pills? cymbalta withdrawal symptoms insomnia acquistare propecia in australia viagra italia cialis 40 mg dangers advantage of ampicillin buy lipitor generic canada valium from online doctor canadian pharmacy meds online avanafil dapoxetine viagrageneric cialis buy tadalafil on line where can we buy viagra cheao non-generic viagra roaccutane uk cheapest viagra price best android launcher misoprostol sold online lipitor and weight gain canada pharmacy no trial ospedale sacco milano birth control overnight cialis plus dapoxetine is plavix generic yet buy brand name wellbutrin xl clavamox 500 discount methotrexate canadian perscrio online pharmacy medications online generic valtrex tetracycline tablets vetinary non perscription antibiotics online thailand pharmacy ciprofloxacin 500mg to buy azithromycin price meloxicam 15 mg high megalis 20 antibiotics for sale canada medicine in two days no prescription motilium sospensione beta alanine alli canadian pharcharmy online aciclovir for sale viagra in sydney qnexa purchase online erex professional von sildenafil buying clomid online uk ny canadian pharmacey canadian levitra female cialis prezzi bassi is obelit safe to take sildenafil clonmel online pharmacy canada viagra secure tabs nitroglycerin ointment buy alli online usa advil and viagra antibiotics without a prescription 24 hour candian pramcy prednisone 20 mg tab roxane top legitimate online pharmachies lasix online canada dutasterida manipulado walmart generic drug list methotrexate and cold medicine buy tamoxifenpaypal strattera online how much does it cost for amo... canadian pharmacy online, no script otibact clomid reviews viagra paypal france buy tetracycline ointment erfahrungen mit viagra cyclophosphamide for sale in mexico pharmacia online usa metamorphin where to buy in canada no rx meds doxycycline for animals in canada search,http,ontariovolleyballchampio... purchase lasix deliver london cialis canada pharmacy online viagra discount on line viagra in delhi paroxetine in chicago prescription water pills atlantic drugs online review levitra generico bestellen_cialis_generika sildenafilo teva 100 mg is viagra covered by insurance buy online viagra nolvadex for sale uk 400mg flagyl medicine viagra pills lowest prices does ginseng grow in florida 24th pharmacy ltd buy periactin uk viagra for sell online buy tramadol overnight with mastercard health and human clomid the ultimate herbal viagra alternative buy sildenafil online out of date furosemide tabs pharmacy customer care cialis synthroid uk non prescription colchicine online buy lasix american express canada buy albendazole donde comprar levitra en america where can i buy lasix over the counter articulo 186 generic viagra soft 100mg buying pills onlinr that take paypal cialis pro plus for sale citalopram no script where to buy viagra in perth wa tadacip without prescription canadian drugstores no prescription buy viagra online by mastercard septra suspension without prescription cialis rx shop nl lexapro uk online hydrochlorothiazide without script kamagra shop qsymia buy from canada free viagra sample without doctor uroxatral buy birth control patch online cialis five day delivery usps thuoc asacol discount levitra on line generic viagra mexican advair generic 2012 what viagra is best pfizer viagra 100mg coupon buy lotensin 40 mg tablet online cheap canadian drugs abilify fastpillstore www.canadian pharmacy street value of strattera drugs for sale levitra information viagra soft tabs canada buy decadron online malaria pills online no prescription ondansetron without prescription online discount viagra cialis australia domperidone amoxicillin online canada viagra150 buy viagra online ireland canadian pharmacy lasix pills propecia 1 or 5 nexium tablets 40mg produit 54 buy lebitra forum cheapest online cialis is there such a thing as generic viagra tadifil discount risperidona india lipitor shelf life quetiapine for anxiety black 200mg viagra pills hydrocodone price without insurance orlistate orlistat diet medication cialis_im_internet_kaufen finasteride 1mg canadian healthcare pharmacy review cialais or viagra buy ascorbic acid india best online viagra pharmacy cialis 20mg rezeptfrei buy money pack buying alli from canada viagra wholesalers china viagra getpharma the real pharmacy xenical tablets for sale plsce to buy viagra at low prices name brand dostinex for sale sialis pastilla cafergot buy viagra liquid capsules atorvastatin recall in april 2013 viagra delivery best viagra for men get 800 mg gabapentin online free samples of cialis order viagra online with echeck clomiphene men tiredness viagra price germany viagra buy generic valtrex canadian pharmacy antibotics where to buy doxycycline legally glucofage price of levitra at walmart flagyl for dogs buy forzest tadalafil for sale in u.s.a retino a cream to buy non narcotic anxiety medication birth control pill online usa amoxicillin for sale canada hydrochlorothiazide 25 mg buy real viagra canada levitra professional kaufen to buy cialis from ireland para que sirve el antifludes celexa buy citalopram hydrobromide viagra price in pakistan karachi 59 benadryl dye hair pulmicort viagra for premature ejaculation viagra muy barata viagra generic rezeptfrei paypal buy viagra pills canadian pharmacy buy doxycycline hyc cap 100mg auvitra overnight shipping on cialis legitimate sites for viagra viagra venta muy barata zocor no prescription doxycycline 100mg from canada alli available in canada order femara in canada safe online cialis purchase trazodone online pil perancang jasmin buy cialis online from canada bupropion sr 150 how to buy synthoid cialis online greece online pharmacy paypal accepted viagra dapoxetine cheap cialis in california low cost cialis online cialis dosage vs viagra cialis online canada buy lantus from india switzerland accutane donde puedo comprar cialis en usa cheap tramadol lasix shortage best deal on viagra cyvita vs viagra viagra super active gold order testosterone cypionate cialys online no prescription cheap drugs india aralen 150 mg para que sirve viagra 100 mg paxill online usa z pack for children metformin with benfotiamine tablets viagra from geremy buy cytotec online no prescription the sound of indie quick ship viagra cheep clonidine viagra 1 800 rush delivery cialis viagra costo bepanthene 250ml where can i buy atirax in us buy viagra without consultation fungsi flagyl cialis 6 minute pill buy online pharmacy of australia levitra ordering viagra gel uk cheap female viagra online canada drugs no perscripition elocon salep periactin without rx levitra no prescription viagra sales online canadian pharmacy. com amoxilsales phenergan 25 mg sale montreal levitra orosolubile in house pharmacy australia levitra prices walmart cheap propecia online ed shop cialis cost of mifepristone in south africa cialis usine suisse who has the cheapest viagra levitra free trial now lasix 100 buy pfizer viagra online cailis soft buy arimidex online canada spironolactone without prescription iphone template where can i buy sildenafil citrate antibiotics without prescription can you get viagra without a doctor levitra with dapoxetine reviews cat can cook banana muffins natural viagra alternative gnc obat levofloxacin 500 mg research chemicals usa cheap canadian meds cephalosporine online kaufen cost comparison viagra vs cialis 25... levothyroxine canada no prescription rescue inhalers over the counter valtrex without prescriptions best website to buy viagra c r walgreen charged customer care lexapro antabuse prescription where yo buy zovirac best online pharmacy to buy strattera before and after viagra where to buy chlamydia antibiotics cheap propecia online uk low cost celebrex buy colchicine india canadarx order fluexotine online effexor without prescriptions tamsulosin and viagra fast acting viagra female viagra tablet name in india laurel hill mental health eugene oregon how to get synthroid without insurance pain meds online no prescription cialis online no prescription alli orlistat buy buy sex toys online by echeck best price for viagra acheter cialis when will alli be available again buy quetiapine fumarate 200mg online blue pill with a d on it buy nitroglycerin without prescription where can i buy nizoral shampoo venta de viagra and cialis en usa nexium 40 mg for sale cheapest propecia online eli lilly cialis shelf life teva 3109 sexpill pill e20 buying viagra oline frome mexico synthroid no prescription needed in usa cineteca viagra buy exelon buy amitryptiline 10g cataflam prijs gamabenceno in walgreens isotretinoin tablets buy buy sildenafil citrate canada no script canadian pharmacy tadalafil 20 mg pills cialis dosage 40 mg prednisone online pharmacy zetia online india no prescription cialis abbassa la pressione buy viagra in qatar genericviagraonlinewithoutrx dosis amoxicillin tablet untuk anak 196 cialis prima o dopo i pasti can you take two 5mg cialis viagra soft tabs commander roaccutane 40 mg online pharmacy without presciption can i get zoloft without a prescription online medstore viagra generic wemon on line med store safest viagra from online drug stores buy alli diet pills canada bestcanadianmedsonline rico rio pharmacy kamagra in pakistan viagra toronto viagra tablets price in pakistan atlantic drugstore buy cheap pfizer geodon online cialis from canada how many 5 mg cialis take in one day prednisone 10 mg pharmacy crestor 20 mg 28 film tablet buy prednisone online for dogs cialis 5 mg best price usa ciallis generic viagra no perceription viagra levitra popular pills online generic lipitor recall lot numbers pamabrom vs lasix furosemide 20 mg tablet cialis 20 prix tadalista super active reviews ambien generic cialis online pharmacy pharmacies that ship to the us comprar viagra para mujeres top.viagra-store on line echeck pharmacy buy prescriptions online valtrex dosage buy eltroxin online no prescription uk buy alesse no prescription vipps mexico online clomid fast shipping zyvox lawsuits retirda de las farmacias viagra purchase levitra actors in cialis commercials free viagra trial no pay accutane overnight cialis 100mg pills retin around world pharmacy review clomid without a script metaxalone 800 mg street value generic zovirax order india bull 100 cialis best price online how to use nizagara tablets kamagra online usa can you buy z packs? free viagra no script needed cialis daily use reviews buy vermox without prescription generic zovirax for sale online cealis that accepts paypal synthroid without a prescription allegra nursing shoes love and other drugs online sa prevodom clonazepam 0.5 mg street price no prescription needed meds propecia boots cheapest place to buy celebrex phamacy canana non prescription cialis mal d occh arimidex online lerk sildenafil reviews so easy say againe atarax without prescription street value of pills generic plavix us release date safe pharmacy shopping painkillers without a prescription www. online generic kamagra cialis commercial black actor aturan minum viagra best online overseas pharmacy cipla products prices doxycycline hyclate cost increase movix antibiotik alesse online consultation viagra prezzo viagra avec ou sans ordonnance viagra pils from canada generic cialis e20 azithromycin 250 mg otc zofran duree action levitra bystolic 5 mg online where to buy viagra in nyc viagra boots ciproxin 250mg thyroxine to buy without perscription no prescription for levothyroxine 88mcg tanderil creme inhalt prescription free viagra best 10 online pharmacies cheapest prices on suhagra 100 buying celexa online viagra special offers viagra pill cost sildenafil citrate 100mg side effects buy provera pills where can i buy cialis s3 lasix 40 mg viagra kaufen berlin buy promethazine syrup online labetalol to metoprolol conversion viagra and cialis order coreg prednisone dog order lassix water pills were can i buy venalin brand name viagra without prescription tablet pharmacy meds cialis 20mg tablets kamagra now complaints lesofat price mercury drug store buy cheap cialis online legit overnight antibiotics ajanta pharma products misoprostol en costa rica cheapest abortion pill online india generic birth control online singapore finasteride side effects citas cialis cialis for il election unicure remedies ltd drugsorder prometh with codenein order codeine promethazine cough syrup is viagra available otc in spain canadian drugfor viagra www canadian pharcharmy online ed drugs no prescription thuoc amoxicillin tri gi gonorrhea meds at walmart purchase clomid pills onlinemeds where to buy albenza tantalum long beach isotretinoin 20 mg buy cheap viagra professional cost of singulair without insurance netabletspills where to buy the best cialis online generic viagra uk paypal viagra price hong kong albuterol for sale lisinopril without rx 10mg canadian pharmancy viagra 25mm generica does adderall show up same as strattera cytotec en santa cruz no prescription generic ed meds vedio augmentin online sale no prescription cialis soft tab for sale purchase perscription viagra cheap probenecid xenical 120mg no prescription celebrex 22mg motrin 600 mg cialis 10mg tablets cost of prednisone in mexico fluconazole without a script harga metformin obat discounts on viagara pharma rx online planetdrugs can woman take cialas estrace online articulo 65 buy doryx 150 mg where to buy demadex cymbalta no prescription overnight libertarian socialism online pharmacy shipping to xanada methocarbamol 750 mg street value viagra vpxl online canada tadarise cialis side effects women ntpharma nolvadex review dapoxetine without prescription buy van tin without prescription viagra for men in india why do they make cialis in 40mg ttsh pharmacy free samples of viagra online articulo 140 prozac without prescription citrato de sildenafil otc predisone equilivant femara online calcitriol 0.25 mg propecia to buy compro viagra poco prezzo mexico gnc erection generic prednisone lorazepam online no prescription cooper pharma viagra discounted viagra buy viagra on line cialis canadian pahrmcy aromadex vardenafil for sale africa cilias levitra in one week viagra en l igne paypal viagra kostenlos kaufen cialis on line spedizione italia order metronidazole online canada vegra pills buy elocon ointment online hong kong online drugs ativan en ligne ciallis for sale real cialis in the uk 365 pills online pharmacy in house pharmacy motilium general clomiphene does viagra lower blood pressure testosterone patches online buy buy requip online erectile dysfunction drugs canada amoxicillin capsules bp 500mg uses 383 sex drugs for women buy prozac online paraxin 250 side effects recovery nexium over the counter alternative fincom 1 tablets metformin side effects on line drugstore paypal buy benzamycin gel uk nonprescriptionlavitra zocor what is flagyl used for in men clavamox canadadrugs calcitriol mail order pharmacy citrato viagra viagra daily dose can i buy hydrochlorothiazide bachillerato order zofran rush limbaugh viagra brand levitra 20 mg online india kamagra paiement en cash what works like viagra kamagra india buy daily cialis without a prescription can i buy clomid over the counter buy store viagra cheap kamagra uk next day delivery buy cortisone shots online make up of cialis polarmeds complaints atlantic drugstore reviews generic deltasone over the counter but depakote cheap discount drugs online buy pfizer brand viagra online proventil inhaler medication vardenafil 60 mg sex power inhindi viagra for sale propecia hair loss sale canada viagra patent expires vomex where can i buy finax bactrim cold sore buying aciclovir tablets fluoxetine 10mg tablets canada buy ridilan mex revista caras angola viagra malaysia price phexin for gonorrhea online drug store ed vardenafil canadian pharmacy plan b eddy lover recommended viagra doses schweiz cialis online bestellung sell acyclovir 800 viagra canadian pharmacy reviews ventolin accuhaler cefaclor effects of viagra on men what is flagyl used for in women how much does cialis cost at walmart purchase codeine online zyban over the counter 1867 testosterone healthbuy fluoxetine from usa buy sildenafil citrate 100mg online cytotec online without prescription trental 400 mg retailer buy generic propecia purchase tretinoin without prescription where can you buy clarisonic pliva 433 effects himcolin gel price in bangladesh aurochem canada rx cialis tadalafil 40gm buying cheap erictle disfunction drugs buy xenical online cheap new zealand safe way to byi viagra online cialis 60 mg prices il cialis fa male al fegato buy orlistat online from canada tamoxifen order coversyl 10mg buy alli weight loss pills online ordering serophene online 30 day sertraline paypal cheap viagra fast delivery betnovate cream fr par 701 clomid for sale finasteride uk cialis to buy in perth fish doxycycline 100 tablets brand cialis professional 20 mg top pills online cialis shipped within canada drugs similar to lisinopril gabapentin 100mg mexico low cost drugs from canada overnight shipping on viagra pills buy viagra with a check yasmin no rx search,http,wellsweep,content,tabs buy motilium in canada cialis patentti warfarin for sale aldactone overnight no prescription over the counter ed pills at walgreens can you order retin a generic india viagra with paypal buy finpecia usa wherecan i get dompetidone without rx price of nexium daily cialis review non prescription dostinex safe site to viagra soft best canadian pharmacy where can i purchase qnexa first medicine online pharamacy store viagra-@-north-american-pharmacy-canada indian viagra tablet on line pharmacy no prescription needed legal viagra canada suhagraat videos propecia coupons from merck viagra sublingual online canada topomax no prescription us pharmacy schott suprax lantern celebrex generic no rx needed purchase clomid using paypal clomid without script cialis online, overnight delivery buy zithromax with paypal generic nexium sold in stores viagra replacements non prescription birth control pills buy misoprostol online uk cheap viagra japan buy synthroid without script pharmacy prescription free europe nitroglycerin ointment 0.2 methocarbamol robaxin 500 mg canadian brand cialis for sale brand viagra e check buying cialis online safe solupred sans ordonnance meloxicam 15 mg get you high cialis 500 viagra over the counter at walmart buy no prescription online pharmacy permethrin, "canadian pharmacy" where can i find neotrex catafast cipla webflash average cost of viagra 100mg buy cheap nizagara order 50 mg prednisone online 24 hours canadian pharmacy what does cyclidox treat viagra american express online india generic drugs metformin pharmacy europe enlace viagra express mail average price of 100 mg viagra tadapox on line echeck viagara fastest way to get clomid pct quetiapin online kaufen rezeptfrei carpefulgur fucidin cream usa newsletter viagra prodotto 150 ampicillin for cheap us made cialis olanzapine street value cayotec pillola abvorto whare can i get cialis no prescription viagra generique livraison rapide cheap cialis 40 mg buy xenical online india salvation army lexington ky doors metformin help you get pregnant generic viagra 100mg indian clorfenamina tabletas lowest price viagra with a perscription buy generic viagra sydney dairy doxyhexal diarrhea viagra pour femme a vendre kamagra tablets price purchase propranolol 10 mg all hindi sex does viagra work for everyone how to get doxcycline valacyclovir hcl for sale que es montelukast walmart $10 drug list canadian rx propecia product generic viagra cialis package flagyl forte 500 mg metronidazole plavix 75 mg diclofenac sodium 50mg viagraonlineshopusa buy amitriptiline 75mg cialis cvs quick delivery cialis all day chemist canadian healthpoint blue pill flagyl without prescription echeck trazedone without prescription viagra bestellen per rechnung arthrotec price philippines almost free pharmacy progreso mexico prednisone 40mg side effects buy cialis professional online net cytotec in malaysia pharmacy vegera sildenafil finasteride london omnicef overnight online best pharmacies in tijuana clomid effects on men dog antibiotics from canadian pharmacy viagra best prices online buy brand lilly cialis best price for levitra 20mg 2.5 mg cialis generic how to use viagra for first time silagra uk websites cheep 5 cielas from canada cialis le moins cher immigrer au canada top erectile pill reviews crestor rosuvastatina tabletas cialis bestellen deutschland sirious radio sponsors viagra orlistat 60 mg canada viagra tablet price in india cialis us drugstore viagra natural para mujeres cialis best preis bestellen lisinopril 20 mg cheap bsm basket beconase aq no prescription cheap kamagra supplier review oristat pills best price for cialis in usa super viagra reviews viagra price per pill walgreens 6 duroval viagra on line purchase donde puedo comprar priligy viagra like over the counter viagra pfizer bestellen online medicans tijuana pharmacy adderall viagra samples free canada best water pills for bloating diovan hct no prescriptions cialis 1 to 3 day delivery phenytoin online viagra canada cheapest cytotec pills uk off brand sildenafil citrate cheap atarax no rx atmoxetine no script cialis mail can you get high off baclofen buy zoloft viagara for sale flagyl next day delivery buy singulair from india viagra generico online sicuro maxifort zimax reviews 365wellst canada water weight pills prednisone online no prescription best place to buy viagra in canada jual cytotec albuterol nebulizer tri cyclen cialis without a prescription vigora 5000 homeopathic how to use prescriptiondrugscanadanoprescription proednesonal viagra 25 mg pills,usa wbc heavyweight rankings neurontin 800 mg street value brand levitra canada clomid implantation calculator best price on cialis albuterol inhaler without a script viagra that melts under finasteride buy online cialis no prior prescription thailand fluconazole direct buy z pak canadian pharmacy dapoxetine sildenafil trust-rx direct pharmacy viagra online viagra usa pharmacy viagra dealers inside the us usa albuterol inhaler usa overnight cialis mexico pharmacy buy seasonale online no prescription www.rhine inc misoprostol quanto custa family canadian pharmacy when should you take viagra accutane canada drugs malegra rosuvastatin and fenofibrate tablets generic viagras from india proscar generic brand online pharmacy united states discount drugs pastillas sexo duradero non us pharmacies cialis naturale in erboristeria buy primatene mist inhaler canada antibiotics no prescription overnight cialis canadian no presciption pil perancang yasmin untuk ibu menyusu viagara from canada xenical orlistat buy online acquisto viagra order allopurinol pills canada generic cialis 20 mg canada rayh healthcare order antibiotics express delivery viagra cannada viagra kya hai order wellbutrin without a prescription doxycycline internet order how fast does cialis work reviews about paxil for pre ejaculation zithromax 1 dose obat doxycycline buy pariet 10 mg drug online rx pharmacy reliable websites to buy orlistat levitra sales online buy viagra online paypal buy inderal with mastercard sotalol cialis brand order generic cephalexin optimmune levitra 20mg tablets order viagra or cialis online brands viagra canada purchasing cialis in canada best cialis prices on line is alli back on sale lion 120 viagra sex pills for men and cost cialis omline cialis online bestellen ohne rezept buying tinidazole online medication bank draft arthritis levitra generika deutschland mckesson promethazine with codeine bay levrita from usa best generic cialis website buy generic viagra with mastercard when will generic viagra be available natural radiance testo-cream for men synthroid 0.1 mg tb buy kefelx online viagra rezeptfrei paypal economic alliance progress viagra no perscription 24 7 pharmacy buy lasix usa ghoneria treatment piroxicam sirve como anticonceptivo zovirax pills can i buy viagra without prescription was ist tadalafil sildenafil citrate 100mg in usa podofilox trimoxal 500 mg kegunaan elocon buy 125 mcg synthroid online securetabsonline k7 bike buy dexamethasone without prescription medrol dose pack natural alternatives cialis soft tab new york compra salep ketoconazole tadalafile 60mg viagra on line vipps viagra cijena ljekarna lotrisone otc cialis dosage instructions how to buy protonix fron canada aleve trazodone and clonazepam singulair no prescription viagra sublingual tablet 83 vega viagra reputable online pharmacies canada cheap kamagra jelly uk buy steroids with echeck stieva-a buy online prednisone paypal leaf shape chinese viagra pill review sipraktin sirup online bestellen sale cheap pills ru order effexor xr without prescription where to buy lexapro online buy florinef for dogs how much is generic lexapro viagra's head office in toronto canada buy viagra in australia sex bangladesh antagolin weight loss reviews viagra formula ativan on line from canada prednisone 20mg dosage instructions buy propanolol buy zofran over the counter does amoxicillin 125mg 1 year prednisone order online no prescription walmart pharmacy viagra cialis on line acquisto sicuro wo_kann_man_viagra_kaufen_ohne_rezept where to buy viagra in boston 157 levitra samples overnight dailymotion sex buy cialis 20 mg online alldaychemist indiacrestor cheapest sildenafil citrate 100mg kamagra oral jelly uk i want to buy benemid pharmacies.canada order propranolol uk top 10 online viagra sites viagra tablet information in hindi quick delivery cialiss sales my canadian pharmacy complaints tadalafil online bestellen european med mavidol comprar metformina levitra 5 mg online get a lavitra script raciper pharmacological name robaxin mail order doxip overnight onlinepharmicies where can i buy periactin cheap drugs amitriptyline ciprofloxacin price levitra 40 mg avodart drug store online cheap viagra uk online buy propecia finasteride australia los algodones pharmacies price list buy viagra online no rx buy cheap brand cialis online his and hers viagra forum generic levitra england newhealthyman viagra pharmacist buying prednizone from canada triamcinolone acetonide cream no prescription medications online online pharmacy uk no prescription viagra free sample uk viagra shop deutschland ab 50mg grafazol 500 online mexican pharmacies oxycodone viagra pillsrayh health care tranny buy motilium through internet combivent inhaler without prescription cheap vardenafil hcl viagra wiki serpina side effect trittico online kaufen viagra paypal brand kamagra next day delivery sex tablet bd cialis shipped from usa who sells vyvanse online cyclosporine doxycycline purchase in china pil perancang mercilon get zoloft prescription online viagra for sale south africa fungsi piroxicam buy lithium online no prescription cialis from usa pharmacy order cipla drugs rel viagra ortho overnight shipping online viagara canada sales viagra livre 24h hyzaar comprar viagra en andorra zoloft from mexican pharmacies how to buy pyridium without rx cialis 2.5mg price reputable viagra sellers auvitra 20 mg generic keftab for sale generic viagra australia reviews canadian-pharmacy-online-adderall buy gonorrhea treatment online order domperidone from canada propranolol sale buy cialis professional online long time sex tablet for man commande levitra en ligne cobix no prescription does adam and eve sell viagra price check on prescription drugs letrozole australia viagra by check cara menggugurkan pharmacy canada 24h cialis_5_mg prednisone 20mg tab watson letrozole cost vpxl pills lexapro online uk american pharmacy alli alli usa viagra pills canadian pharmacy ed pills where can find cabergoline 0 25 trusted tablets online which store has cheap 75 mcg synthroid buy adderall no membership uk how to make viagra real,viagra tadapox cheap canadian pharmeceutical viagra order finasteride 1 mg no prescription cialis sample cialis sample pack canada discount pharmacy sarasota elli lilly cialis. buy sildenafil citrate canada online buy female viagra online how much is viagra in cancun retin a cream uk how long before cialis takes effect what is ephedraxin cialis and viagra comparison cheapest cialis on the net zimax maxifort firsttrustedpharmacy canadian pharmacy home amoxicillin online viagra order paroxetine viagra quick delivery no prescription non perscription valtrex where can i buy generic cialis online buy accutane 20mg online europe axet ear drop buspar for sale ramipril side effects berodual without prescription pharmacy expense report amsa fast orlistat diet pills cumtel propecia from india online buy fucidin cream buy tamoxifen citrate online ubat pneumonia price for levitra 20 mg. at walmart viagra 25 mg price article34 sildenafil prilocaine topical ointment tobaco cesation center kolkata liquid cialis blue bottle how much is a pint of promethazine buy viagra super active buy viagra with echeck 80 mg lasix no no rx req. lowest price promethazine codeine pharmacy canadian viagra online master card marvelon pil perancang canada cialis mastercard accepted cialis online canada paypal buy prednisolone tablets from the usa women viagra uk prednisone side effects buying viagra overseas usa overnight pharmacy cialis online endep purchase drugstore xenical cialis comprar 5mg price comparison viagra cialis levitra india pharmacies retin a buy metformin side effects liquid viagra purchase periactin online albendazole no rx india buy alli discount good high quality low cost viagra 50 mg filagra paypal onlind hyrdodiuril viagra online without perscription lowest price viagra best price for generic cialis betaclav 1000 finasteride buy canada paxil overnighted eco green angela women's ginseng non prescription viagra generic comprar cialis baratas levitra online without prescription propecia finasteride1mg cialis in egypt online farmacy croatia candadapharmacy24 buying viagra in italy best viagra generic viagra from us pharmacy howtobuyjanuviaincanada can you buy aciclovir over the counter viagra generic mastercard order suboxone online canadian pharmacy mail order canadian pharmacy 24 hour online libedo albendazole cheap buy glucophage 500 mg sildenafil uk free cialis trial pack climaval 2mg ohne rezept xenical on ebay viagra amsterdam canada pharmacy for methotrexate doxycycl viagra g?n?rique qu?bec lantus canada no prescription cialis nose bleeds canada pharmacy keflex free cialis levitra prices walgreens wholesale cost of cialis efek samping xenical buy domperidone on line fluconazole 150mg for bv doxycycline cheapest sitefrom india buying amoxicillin accutane comprar doxycycline hyclate 100mg capsules amlodipine besylate 5mg tab celerity stan ativan buy viagara on line in the usa buy periactin pills in usa 247 drugs shop reviews how much is cialis 20 mg