Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца, гр. Сопот.

В изпълнение на чл. 26 ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), днес 30.11.2016 год. публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца, гр. Сопот, заедно с мотивите към него. 

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нов Правилник ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

Мотиви за прилагането на чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА:

-  Необходимостта от спазването на разпоредбата на § 18, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) във връзка с чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016 г.)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца, гр. Сопот; 

2. Мотиви.

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ