Община Сопот

5. Издаване на удостоверения и служебни бележки относно собствеността на имот

Необходими документи:

1. Заявление до кмета на общината с пълно описание на имота /парцел, квартал, пл.№, населено място/ - по образец - изтегли от ТУК

2. Актуална скица на имота.

3. Удостоверение за идентичност на имота /когато издадената скица и нотариалния акт са по различни планове/.

Срок: 14 дни

Цена: 20 лв.