Община Сопот

6. Издаване на удостоверение за картотекиране чл. 5 от НРПУРОЖ

Необходими документи:

1. Молба-декларация - изтегли от ТУК

и заявление /по образец/до  кмета на общината - изтегли от ТУК

Срок: 14 дни

Цена: 20 лв.