Община Сопот

9. Участие в тръжна или конкурсна процедура, свързана с общинска собственост /тръжна или конкурсна документация/

Необходими документи: тръжна документация съгласно тръжни условия.

Срок: 45 дни

Цена:  1 на сто от стойността на обекта на търга или конкурса, но не по-малко от 36,00 лв. и не повече от 1000 лв./ с ДДС/ - 48 лв.