Община Сопот

 О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-580/08.02.2017 г. от Никола Илиев Карагьозов, с искане  за разделяне на собствени УПИ с идентификатори 68080.174.30, 68080.174.31 и 68080.174.32  – за производствени сгради на осем нови УПИ с малка обслужваща улица-тупик.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-75

гр.Сопот 22.02.2017 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-580/08.02.2017 г. от Никола Илиев Карагьозов ведно с нотариални актове №8, т. ІІІ, д.408/2008 г., №9, т. ІІІ, д.409/2008 г., №10, т. ІІІ, д.410/2008 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ с идентификатори 68080.174.30, 68080.174.31 и 68080.174.32  – за производствени сгради по КККР на гр.Сопот и скица – предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти   с идентификатори 68080.174.30, 68080.174.31 и 68080.174.32  – за производствени сгради по КККР на гр.Сопот, като с план регулация  от УПИ 174.30, 174.31 и 174.32  се обособяват осем  нови  УПИ: УПИ II 174.580 – жилищно строителство , УПИ III 174.581 – жилищно строителство, УПИ IV 174.582 – жилищно строителство, УПИ V 174.583 – жилищно строителство, УПИ VI 174.584 – жилищно строителство, УПИ VII 174.585 – жилищно строителство, УПИ VIII 174.586 – жилищно строителство, УПИ IХ 174.587 – жилищно строителство  и ПИ174.588 – тупична улица , съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП-ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-580/08.02.2017 г. Никола Илиев Карагьозов.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ/п/

Кмет на Община Сопот