Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-570/07.02.2017 г. от Митка Стоянова Рангелова,  с искане за урегулиране на ПИ 68080.501.691 по имотни граници и обособяване на обслужваща улица-тупик .

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-76

гр.Сопот 22.02.2017 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), §8, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗУТ  и постъпило Заявление с вх.№ С-570/07.02.2017 г. от Митка Стоянова Рангелова ведно с нотариален акт №34, т. IІІ, д.866/1975 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори 68080.501.691по КККР на гр.Сопот,нотариално заверени декларации и скица - предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.501.691  по КККР на гр.Сопот, като с план регулация  се обособява  ново  УПИ ХII-691с обслужваща тупична улица и дворищната регулация между УПИ Х –К.З., УПИ IV-690,  УПИ IХ-692, УПИ V-694, УПИ VIII-966 и  ХI –К.З. от кв.23 по регулационния план на гр.Сопот се измени по съществуващите имотни граници, съгласно приложената скица - предложение.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-570/07.02.2017 г. от Митка Стоянова Рангелова.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ/п/

Кмет на Община Сопот