Община Сопот

 О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-1096/16.03.2017 г. от Георги Христов Мандраджиев, с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ -  68080.466.584 – жилищно строителство.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-108

гр.Сопот 28.03.2017 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-1096/1/16.03.2017 г. от Георги Христов Мандраджиев ведно с нотариален акт №162, т.І, д.162/2005 г., Договор за продажба на общински имот от 15.10.2015 год., Задание за проектиране на ПУП- ЧИ на ПРЗ на УПИ 68080.466.584 – жилищно строителство по КККР на гр.Сопот и скица – предложение.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се изработи проект  за Подробен устройствен план- частично изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот   с идентификатор 68080.466.584 – жилищно строителство по КККР на гр.Сопот, като с план застрояване се променя устройствената зона от „Жм“ на „Соп“- смесена зона за жилищно и обществено строителство, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП- ЧИ на ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-1096/1/16.03.2017 г. от Георги Христов Мандраджиев.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот

 

Съгласували:

инж.Николай Новаков /п/

Зам. Кмет на Община Сопот

 

Йордан Кънчев /п/

Юрисконсулт

 

Изготвил:

арх.Иван Нечев /п/

Гл. архитект