Община Сопот

 О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-1158/09.03.2017 г. от „Яневи ауто“ЕООД представлявано от  управителя Васил Атанасов Янев, с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) -  68080.122.34 – комплексно застрояване.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-109

гр.Сопот 28.03.2017 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-1158/09.03.2017 г. от „Яневи ауто“ЕООД, ведно с нотариален акт №106, т. І, д. 46/2016 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПЗ на УПИ 68080.122.34 – комплексно застрояване по КККР на гр.Сопот и проект – предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за урегулиран поземлен имот   с идентификатор 68080.122.34 – комплексно застрояване по КККР на гр.Сопот, като с план за застрояване се променят линиите на застрояване , съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП-ПЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-1158/09.03.2017 г. от „Яневи ауто“ЕООД.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот

 

Съгласували:

инж.Николай Новаков  /п/

Зам. Кмет на Община Сопот

 

Йордан Кънчев /п/

Юрисконсулт

 

Изготвил:

арх.Иван Нечев /п/

Гл. архитект