Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

  

З А П О В Е Д

 

РД-09-111

гр.Сопот31.03.2017 г.

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с писмо вх.№ С-952/1 от 16.03.2017 г. на изпълнителния директор на „ВМЗ“ЕАД, с оглед необходимостта от сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ между Митка Стоянова Рангелова и „ВМЗ“ЕАД.

 

 

О Т М Е Н Я М:

 

Заповед № РД-09-76/ 22.02.2017 г., с която е допуснато изработване на проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.501.691  по КККР на гр.Сопот.

 

Настоящата заповед да бъде разгласена до всички заинтересовани лица, чрез   поставянето й  на информационното табло, както и  на  интернет страницата на община Сопот.

 

 

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот

Съгласували:

инж.Николай Новаков  /п/

Зам.Кмет на Община Сопот

 

Йордан Кънчев /п/

Юрисконсулт

 

Изготвил:

Арх.Иван Нечев /п/

Главен архитект