Община Сопот

Заповед № РД-11-3195/10.04.2017 г.

Относно: Разпределените масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Анево, ЕКАТТЕ 00480, община Сопот, област Пловдив