Община Сопот

romact_logo

 

Програма ROMACT в община Сопот през 2016 г. 

 

През 2013 г. Европейската комисия и Съветът на Европа стартират програма ROMACT - съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

 

ROMACT подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството.

 

ROMACT предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им. Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Тя също така им съдейства при подаването на качествени проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове.

 

Понастоящем ROMACT се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

 

През август 2016 г. кметът на Сопот подписа споразумение за изпълнение на Програма ROMACT в общината. В резултат на това в периода август – декември 2016 г. бяха проведени 15 срещи и обучения с представители на ромската общност, на местната администрация и на други заинтересовани страни. Бяха създадени Местна активна група (МАГ) от представители на ромската общност; бяха определени със заповед на кмета координатор (Маргарита Петрушева) и контактно лице (Мария Димитрова) по програмата; беше създадена Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите с представители на администрацията, МАГ и други заинтересовани лица.

В процеса на реализация на РОМАКТ бяха направени оценка на нуждите на ромската общност в Сопот, оценка на капацитета на общината по отношение на подготовката и реализирането на проекти, насочени към интеграцията на малцинства, списък с приоритети на общността. Важен елемент и част от предстоящите през 2017 г. дейности е актуализирането на План за действие на община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход с оглед на списъка с приоритети, който беше разработен в резултат на оценката на нуждите на общността и многобройни срещи на МАГ и заинтересовани страни, включени в процеса ROMACT. Той е разпределен в основни сфери, които засягат общността – образование, здравеопазване, жилищни условия.

 

I.          Образование

1.          Предоставяне на възможности за образование и професионално обучение на роми, навършили 16 г. и възрастни роми на територията на община Сопот.

2.         Отпадане на таксата за детска градина на всички деца на 3-4 годишна възраст.

3.         Приобщаване на родителите на децата от ромски произход към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

4.         Създаване на мултиетническа образователна среда в училищата и детските градини от страна на директори, учители и други педагогически специалисти.

 

II.        Здравеопазване

1.          Назначаване на здравен медиатор/и, който да посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги.

2.         Провеждане на кампании, насочени към профилактика на опасни заразни заболявания.

 

III.       Жилищни условия

1.          Узаконяване на незаконните постройки.

2.         Подобряване състоянието на инфраструктурата на ул.Манастирска река, асфалтиране и изграждане на улично осветление и тротоари.

3.         Сформиране на общинска комисия за издаване на удостоверения за постоянен адрес.

 

Споразумение за изпълнение на Програма ROMACT в Община Сопот

Заповед за състав на ръководна група от общинска администрация Сопот

Заповед за общинска работна група в Община Сопот

Предложения

Възможности за финансиране