Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 155 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 25 на заседание, проведено на 27.06.2017 г.

ОБЯВЯВА

І. Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.130.50, м. ”Малкия друм”, землище гр. Сопот, с площ на имота 1 700 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена – 5 100.00 лв., цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 000.00 лв.

Търгът ще се проведе на  11.08.2017 г в заседателна зала/Ритуална зала/ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55 от 10.00 ч.

2. ПИ с идентификатор 68080.465.436, м.” Манастирски лозя”, землище гр. Сопот, с площ на имота  1 083 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – друг вид нива, при начална тръжна цена – 10 000.00 лв., цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 8 000.00 лв.

Търгът ще се проведе на  11.08.2017 г в заседателна зала/Ритуална зала/ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55 от 11.00 ч. 

 

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 17.07.2017 г. до 04.08.2017 г., от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от приходна каса на общината за закупуване на тръжни документи.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга от 8.00 до 16.00 часа на 10.08.2017 г.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG77CECB97903368139400 в Централна Кооперативна Банка клон Карлово.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 17.07.2017 г. до 04.08.2017 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

За справка тел. 03134/60-03