Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 157 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 26 от заседание, проведено на 25.07.2017 г.

ОБЯВЯВА

І. Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване следните имоти общинска собственост:

1.1. Самостоятелно помещение с полезна площ от 33 кв. м. в североизточната част на сграда с кадастрален идентификатор 68080.501.1518.2 със застроена площ от 141 кв. м. брой етажи един, предназначение - сграда за търговия, попадаща в общински имот 68080.501.1518, трайно предназначение на територията; Урбанизирана; Начин и трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги по КККР на гр. Сопот, ул.“ Иван Вазов“ № 63, с Акт за ЧОС № 2/14.02.2006 г. - за осъществяване на търговска дейност, при начална тръжна месечна наемна цена – 129.00 лв., /без ДДС/, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 800 лв. и срок за отдаване под наем – 7 г.

Търгът ще се проведе на  08.09.2017 г. в заседателна зала/Ритуална зала/ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55 от 13.00 ч.

1.2. Сграда - павилион с кадастрален идентификатор 68080.503.8338.2 със застроена площ от 99 кв. м., брой етажи - един, предназначение - сграда за търговия, попадаща в общински имот 68080.503.8338, по КККР на гр. Сопот, ул. „Хаджи Димитър” 16, с Акт за ЧОС № 272/30.04.2015 г. при начална тръжна месечна наемна цена – 230.00 лв., /без ДДС/, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 300 лв. и срок за отдаване под наем – 7 г.

Търгът ще се проведе на  08.09.2017 г. в заседателна зала/Ритуална зала/ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55 от 14.00 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 14.08.2017 г. до 01.09.2017 г., от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от приходна каса на общината за закупуване на тръжни документи.

Краен срок за подаване на тръжната документация за участие от 8.00 до 16.00 часа до 07.09.2017 г.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG77CECB97903368139400 в Централна Кооперативна Банка клон Карлово.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 14.08.2017 г. до 01.09.2017 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за същите обекти /в случай, че не се отдадат под наем на  първия търг/ ще се проведе на 06.10.2017 г. съответно от 13.00 часа за обект 1.1 и 14.00 часа за обект 1.2,при същите условия.

Закупуване на тръжна документация от 11.09.2017 г. до 29.09.2017 г. и краен срок за подаване на същата за участие в повторния търг - 05.10.2017 г. от 8 до 16 часа.

За справка тел. 03134/60-03