Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.1, 2 и 7 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 162 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 27 от заседание, проведено на 17.08.2017 г.

ОБЯВЯВА

І. Провежда се публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири и рибарник – публична и частна общинска собственост, както следва:

1. Имот с идентификатор 68080.104.109 с площ 39 743 кв. м.; Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти; НТП – язовир находящ се в местност „Малкия друм”, с Акт за ПОС № 227/30.04.2014г., вписан в службата по вписвания вх.№ 2019/12.06.2014г., Акт № 176, т.8, д. 1372/2014г.,  при начална тръжна годишна наемна цена  в размер на 4 000 лв. /четири хиляди лева/, без ДДС, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие 12 000 лв./дванайсет хиляди лева/ и срок за отдаване под наем – 10 години.

2.   Имот с идентификатор 68080.175.243 с площ 8 554 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти; НТП – рибарник находящ се в  местност „Арменица’’, с Акт за ПОС  № 226/30.04.2014г., вписан в службата по вписванията вх.№ 2018/ 12.06.2014г., Акт № 175, т.8, д.1371/2014г., при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 2 800 лв. /две хиляди и осемстотин лева/, без ДДС, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ и срок за отдаване под наем – 10 години.

3. Имот с идентификатор 00480.23.42 с площ 15 871 кв. м.; Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти; НТП – язовир находящ се в местност „Ливадите”, с Акт за ПОС № 226/30.04.2014г., вписан в службата по вписвания вх.№ 2018/12.06.2014г., Акт № 175, т.8, д. 1371/2014г., при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/, без ДДС, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ и срок за отдаване под наем – 10 години.

4. Имот с идентификатор 00480.5.56 с площ 14 787 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти; НТП – язовир, находящ се в местност „Карач пунар”, с Акт за ЧОС № 228/30.04.2014г., вписан в службата по вписвания вх.№ 2020/12.06.2014г., Акт № 177, т.8, д. 1371/ 2014г., при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 900 лв. /деветстотин лева/, без ДДС, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие 2 700 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ и срок за отдаване под наем – 10 години.

7. Търгът да се проведе на  03.10.2017 г. в заседателна зала/Ритуална зала/ на община Сопот, ул.”Ив.Вазов”№55:

-        от 9.00 ч. за Имот /язовир/ с идентификатор 68080.104.109

-        от 10.00 ч. за Имот /рибарник/ с идентификатор 68080.175.243

-        от 11.00 ч. за Имот /язовир/с идентификатор 00480.23.42

-        от 12.00 ч. за Имот /язовир/ с идентификатор 00480.5.56

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 04.09.2017 г. до 25.09.2017 г. от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от приходна каса на общината за закупуване на тръжни документи.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16 часа на 02.10.2017 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG77CЕCB97903368139400 в Централна Кооперативна Банка клон Карлово.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 04.09.2017 г. до 25.09.2017 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за същите обекти /в случай, че не се отдадат под наем на  първия търг/ ще се проведе на 03.11.2017 г. от 9.00 часа ,при същите условия.

Закупуване на тръжна документация от 09.10.2017 г. до 27.10.2017 г. и краен срок за подаване на същата за участие в повторния търг - до 16.00 часа на 02.11.2017 г.

За справка тел. 03134/60-03