Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-3612/22.08.2017 г. от Марин Николов Камбуров и Йордан Рачев Павлов, с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ -  103015 – търговска и обслужваща дейности – склад с магазин, кафене и басейн, м. „Малкия друм“, по КК на гр.Сопот, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ с цел прекратяване на съсобственост.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

№РД-09-261

гр.Сопот 04.09.2017 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-3612/22.08.2017 г. от Марин Николов Камбуров и Йордан Рачев Павлов, ведно с нотариален акт №4, т.10, д.1809/12.07.2017 г., Предварителен договор за доброволна делба от 17.08.2017 год., Задание за изготвяне на ПУП- ПРЗ за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  на УПИ 103015 – търговска и обслужваща дейности – склад с магазин, кафене и басейн, м. „Малкия друм“, по КККР на гр.Сопот, предложение за изменение на ПУП – ПРЗ,

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се изработи проект  за ПУП – ПРЗ, за частично изменение на  Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване на УПИ 103015 – търговска и обслужваща дейности – склад с магазин, кафене и басейн, м. „Малкия друм“, по КККР на гр.Сопот с цел обособяване на два нови УПИ:  УПИ 68080.103.137 - търговска и обслужваща дейности – склад с магазин, автосервиз и автосалон и УПИ 68080.103.138 - търговска и обслужваща дейности – склад с магазин, автосервиз и автосалон , съгласно приложеното изменение на ПУП- ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-3612/22.08.2017 г. от Марин Николов Камбуров и Йордан Рачев Павлов.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот