Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Деян Филчев Дойнов

Кмет на община Сопот

 

Чрез настоящето уведомявам, че е изготвен проект на решение за определяне на:

-  броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Сопот;

-  местонахождението на таксиметровите стоянки  на територията на общината;

-  минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Сопот;

-  срока на валидност на издаденото разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Днес 11.10.2017г., публикувам проект за решение, в едно с мотивите на официалната интернет страница на община Сопот : www.sopot-municipality.com.

Откривам процедура по обществени консултации на проекта на решение.

Съгласно чл. 66, ал.1, чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Административно-процесуалния Кодекс, в срок от 30 дни, Община Сопот чрез настоящото публикуване предоставя право на достъп до информацията по преписката и възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложеното за определяне на броя и местонахождението на таксиметровите автомобили, които ще работят на територията на община Сопот, определяне  на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Сопот и определяне на срока на валидност на издаденото разрешение за извършване на таксиметров превоз, на   е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с проекта за решение и внесени в ОбС – Сопот, за произнасяне по компетентност.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. проект на решение с мотиви;


ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот