Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 177 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 28 от заседание, проведено на 24.10.2017 г.

ОБЯВЯВА

І. Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване следните имоти общинска собственост:

1.1. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.1.5 (с полезна площ 31 м2 ), намиращо се в сграда за търговия 68080.501.1518.1  от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност, предоставяне на услуги и други дейности позволени от закона, при начална тръжна месечна наемна цена – 100.00 лв., /без ДДС/, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 720 лв. и срок за отдаване под наем – 10 г.

Търгът ще се проведе на  08.12.2017 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“, ул. ”Ив.Вазов” 55 от 10.00 ч.

1.2. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.1.1 (с полезна площ 134,60 м2), намиращо се в северо-източната част на сграда е идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и  ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност, предоставяне на услуги и други дейности позволени от закона, при начална тръжна месечна наемна цена – 330.00 лв., /без ДДС/, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2000 лв. и срок за отдаване под наем – 10 г.

Търгът ще се проведе на  08.12.2017 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“, ул. ”Ив.Вазов” 55 от 10.30 ч.

1.3. Самостоятелно помещение с идентификатор  68080.501.1518.2.3 ( с полезна площ 36 м2 ), намиращо се в югозападната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ I, кв. 26, ул. “Ген. Карцов”, ул. “Мир” и  ул. “Иван Вазов”, гр. Сопот, актуван с акт за частна общинска собственост № 2/14.02.2006 г. за осъществяване на търговска дейност, предоставяне на услуги и други дейности позволени от закона, при начална тръжна месечна наемна цена – 160.00 лв., /без ДДС/, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1100 лв. и срок за отдаване под наем – 10 г.

Търгът ще се проведе на  08.12.2017 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“, ул. ”Ив.Вазов” 55 от 11.00 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 13.11.2017 г. до 01.12.2017 г., от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от приходна каса на общината за закупуване на тръжни документи.

Краен срок за подаване на тръжната документация за участие от 8.00 до 16.00 часа до 07.12.2017 г.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 13.11.2017 г. до 01.12.2017 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за същите обекти /в случай, че не се отдадат под наем на  първия търг/ ще се проведе на 28.12.2017 г. , при същите условия.

Закупуване на тръжна документация от 04.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и краен срок за подаване на същата за участие в повторния търг - 27.12.2017 г. от 8 до 16 часа.

За справка тел. 03134/60-03