Община Сопот

 ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 176 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 28 от заседание, проведено на 24.10.2017 г.

ОБЯВЯВА

І. Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване следния имот общинска собственост:

поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.253.252, с плош 4 102 кв.м., трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване:  Изоставена орна земя по КККР на гр. Сопот одобрени със Заповед № РД-18-8 /11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за ЧОС № №168/16.09.2013 г., вписан с вх. № 3225/24.09.2013 г., Акт № 63, том 13, д.2287/13 г., при начална тръжна месечна наемна цена –380.00 лв., /без ДДС/, цена на тръжната документация - 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 5 000 лв. и срок за отдаване под наем – 10 г.

Търгът ще се проведе на  08.12.2017 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“, ул. ”Ив.Вазов”№55 от 11.30 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3, всеки работен ден от 13.11.2017 г. до 01.12.2017 г., от 8.00 до 16 часа, срещу представена квитанция, издадена от приходна каса на общината за закупуване на тръжни документи.

Краен срок за подаване на тръжната документация за участие от 8.00 до 16.00 часа до 07.12.2017 г.

Депозита за участие се внася в касата на общината и/ или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 13.11.2017 г. до 01.12.2017 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг за същия имот в случай, че не се отдаде под наем на  първия търг/ ще се проведе на 28.12.2017 г. , при същите условия от 11.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от 04.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и краен срок за подаване на същата за участие в повторния търг - 27.12.2017 г. от 8 до 16 часа.

За справка тел. 03134/60-03